Zásady organizace a posuzování výstav

Článek 1

Zásady organizace výstav

 1. Morální povinností všech organizačních složek Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů /ČMS CHPH/, je propagace chovu poštovních holubů, zejména pořádáním výstav.
 2. K zajištění společenské a sportovní úrovně výstav vydává prezídium ČMS CHPH „Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů“, závazné pro všechny organizátory a pořadatele výstav.
 3. Od předání holuba vystavovatelem pořadateli výstavy a jeho zapsání do seznamu vystavovaných holubů, ručí za vystavovaného holuba pořadatel výstavy. Jeho odpovědnost končí vydáním holuba majiteli, nebo jím pověřenému zástupci.
 4. Majitel holuba, nebo jím pověřený zástupce má právo sám vkládat holuba do výstavní klece, je však povinen umožnit identifikaci holuba vkládaného do klece.
 5. Po vložení holuba do výstavní klece, musí být výstavní klec pořadatelem mechanicky zajištěna tak, aby nikdo nepovolaný neměl možnost brát holuba do ruky, nebo jinak s ním manipulovat. Právo brát holuba do ruky má pouze delegovaný posuzovatel při jeho posuzování.
 6. Pořadatel zabezpečí, aby holubi vystavovaní v kategorii standard byli před jejich posuzováním umístněni v samostatném bloku. Sestavení kolekcí, nebo jednotlivých skupin holubů se provede až po posouzení holubů a přidělení bodů. V průběhu posuzování nesmí být na výstavních klecích výstavní štítky ani propagační materiál vystavovatelů.
 7. Pořadatel je povinen vystavované holuby vizuálně kontrolovat a holuby zjevně nemocné, nebo z nemoci podezřelé, z výstavy vyloučit. Vystavovatel je povinen před předáním vystavovaného holuba pořadateli, předložit veterinární osvědčení. Všichni vystavení holubi musí být očkováni proti Paramyxoviróze. Za hygienické podmínky vystavovaných holubů odpovídá pořadatel. Každý vystavovaný holub musí mít k dispozici samostatné krmítko a nádobku na vodu. Holubi musí být minimálně 1x za den nakrmeni a napojeni. Podlaha výstavní klece musí být udržována v čistotě.
 8. Posuzovatele a zapisovatele Celostátní výstavy určuje komise posuzovatelů ČMS CHPH na svém pravidelném podzimním školení. Výběr se provádí pouze z posuzovatelů, kteří se těchto školení zúčastňují. Posuzovatele Celostátní výstavy schvaluje prezídium ČMS CHPH. Bodovací bloky zajistí komise posuzovatelů. Za správnost přidělení a sečtení bodů odpovídá posuzovatel. Po skončení posuzování se průměrné body zapíší do výstavní karty. Bodovací lístky všech posuzovatelů zůstávají k dispozici po celou dobu výstavy. Posuzovatelé sestaví pořadí prvních 10-ti holubů a holubic. Po skončení posuzování provede komise posuzovatelů vyhodnocení posuzování. Jeho písemnou formu předá prezídiu ČMS CHPH.
 9. Posuzování oblastních a ostatních pořádaných výstav poštovních holubů. Výběr a delegaci posuzovatelů provádí předsedové sboru posuzovatelů jednotlivých oblastí ve spolupráci s pořadatelem výstavy. Pořadatel výstavy zajistí přiměřené podmínky pro výkon jejich funkce, včetně potřebné kancelářské techniky pro výpočet výsledků. Po skončení posuzování se průměrné body zapíší do výstavní karty. Bodovací lístky všech posuzovatelů zůstávají k dispozici po celou dobu výstavy. Bodovací lístky zajistí pořadatel. Posuzovatelé sestaví pořadí holubů a holubic dle požadavku pořadatele.
 10. Posuzovatelé oblastních a ostatních pořádaných výstav mají nárok na bezplatný vstup na tyto výstavy včetně katalogu výstavy.
 11. Tyto „Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů“ jsou závazné pro pořadatele a posuzovatele výstav na všech úrovních.

Článek 2

Organizace a řízení posuzovatelů

 1. Posuzovatelé jsou organizováni ve sboru posuzovatelů ČMS CHPH. Prezídium ČMS CHPH jmenuje pro jejich řízení komisi posuzovatelů. Předseda komise posuzovatelů je členem prezídia s hlasem poradním.
 2. Komise posuzovatelů ČMS CHPH řídí činnost posuzovatelů, vede evidenci posuzovatelů a čekatelů na posuzovatele. Komise posuzovatelů odpovídá za odbornou připravenost posuzovatelů k vykonávání této funkce.
 3. Práce komise posuzovatelů spočívá v odborném a organizačním zabezpečení posuzovatelské činnosti, zabezpečení posuzování výstav všech stupňů, přednáškové činnosti pro chovatelskou veřejnost, výchově čekatelů na posuzovatele, pravidelném školení posuzovatelů na každoročním školení. V případě požadavku, nebo jiné možnosti spolupracuje se zahraničními posuzovatelskými sbory.
 4. Posuzovatelé ČMS CHPH jsou začleněni do 6-ti oblastních posuzovatelských sborů, 3 na Moravě a 3 v Čechách. Každá oblast má svého vedoucího posuzovatelského sboru. Vedoucího si volí příslušný posuzovatelský sbor. Vedoucí posuzovatelského sboru oblasti zabezpečuje na žádost pořadatele výstavy příslušný počet posuzovatelů k jejímu posouzení. V této činnosti respektuje požadavek pořadatele, pokud je dodrženo hledisko nestrannosti posuzovatele k pořadateli výstavy.
 5. Chovatel, který podá přihlášku na posuzovatele, se stává čekatelem od data podání přihlášky. Čekatelská lhůta nesmí přesáhnout 3 roky od podání přihlášky do ukončení zkoušky na posuzovatele.

Článek 3

Zásady platné pro posuzovatele

 1. Posuzovatel nejen svými odbornými znalostmi, ale i společenským vystupováním dává příklad ostatním chovatelům. Musí být aktivním chovatelem poštovních holubů a zúčastňovat se pořádaných závodů v základní organizaci kde je členem.
 2. Posuzovatel je povinen včas oznámit pořadateli výstavy a předsedovi oblastního sboru posuzovatelů zda delegaci přijímá. Jestliže se později z vážných důvodů nemůže posuzování zúčastnit, je povinen toto včas oznámit.
 3. Posuzovatel se má vyvarovat pohybu ve výstavních prostorách před započetím posuzování. Je povinen odmítat jakékoliv informace o vlastnictví, původu a dosažených závodních výsledcích posuzovaných holubů. Posuzovatel nesmí posuzovat vlastní vystavené holuby.
 4. Posuzovatel odpovídá za udělení bodových hodnot jednotlivých partií posuzovaného holuba, jejich sečtení a je povinen kontrolovat práci zapisovatele. Dokud posuzovatel neodevzdá bodovací lístek je oprávněn provést změnu bodových hodnot, musí však vyplnit nový bodovací lístek. Přepisování a škrtání v bodovacím lístku není dovoleno.
 5. Ve sporných případech může posuzovatel spornou věc konzultovat s vedoucím posuzování. Jiné diskuse mezi posuzovateli v průběhu posuzování nejsou dovoleny. V průběhu posuzování nesmí posuzovatel ani zapisovatel opustit výstavní prostor kde posuzování probíhá. Není dovoleno posuzování výstavy bez vyplnění bodovacích lístků.
 6. Po skončení posuzování provede vedoucí posuzování vyhodnocení jednotlivých posuzovatelů. Umožňují-li to podmínky, doporučuje se, aby posuzovatel poskytl chovatelům vystavovaných holubů výklad svého posuzování.

Článek 4

Práva a povinnosti posuzovatelů

 1. Při posuzování holubů se řídit platným mezinárodním standardem poštovních holubů.
 2. Ve své posuzovatelské činnosti vystupovat vždy tak, aby jeho odborné znalosti a vystupování bylo na vysoké společenské úrovni.
 3. Svoji činností napomáhat dalšímu rozvoji chovu poštovních holubů, zejména prohlubováním odborných znalostí chovatelů poštovních holubů, aktivně se podílet na výchově čekatelů a při praktickém posuzování jim poskytnout požadované informace a vysvětlení.
 4. Účastnit se školení, instruktáží a ostatních akcí pořádaných komisí posuzovatelů ČMS CHPH, samostatně rozšiřovat své odborné znalosti.
 5. Aktivně provozovat chov poštovních holubů včetně závodní činnosti.
 6. Posuzovatel má právo po složení zkoušky na posuzovatele na vydání průkazu posuzovatele poštovních holubů.
 7. Po dohodě s pořadatelem výstavy má posuzovatel nárok na nezbytně nutné cestovní náklady. Pokud posuzovatel použije vlastní bodovací bloky, má nárok na jejich proplacení.
 8. Porušení ustanovení článku 3, odstavec 1 a 3 má za následek zákaz činnosti posuzovatele po dobu 2 let od data zjištění tohoto porušení.
 9. Porušení ustanovení článku 1 těchto Zásad ze strany Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů pověřeného pořadatele celostátní výstavy bude postiženo pokutou ve výši 30.000,- Kč, kterou pořadatel odvede do15-ti dnů po ukončení Celostátní výstavy do pokladny Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.

 

Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů byly schváleny svazovou konferencí dne 3.12.2005 a nabývají platnosti dnem schválení.

 

Ing. Jaroslav Novotný

prezident svazu

Mezinárodní standard poštovního holuba

Ke stažení zde...