Z Á P I S

 

ze schůze výcvikové komise prezidia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané dne 10.1.2013. v Hluku

Přítomni:   Jan Lukáš, Marek Skrbek, Zdeněk Masojídek, Petr Husák

Omluven:  Petr Selinger

Hosté:        Ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Vorlíček,

Program: 1. Zahájení

                2. Projednání změn a doplnění ZŘ

                3. Projednání změn Propozic výkonnostních soutěží na rok 2013

                4. Různé

                5. Závěr

ad. 1.

Schůzi zahájil předseda výcvikové komise Petr Husák, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze

ad.2.

Výcviková komise projednala a navrhuje ke schválení tyto změny Závodního řádu

1)

Určit pravidla pro zveřejňování neoficiálních výsledků (připraví do celostátní konference sportovní komise)

Návrh

Doplnit §17/1 a pouze takové výsledky lze použít pro výpočet mistrovství  OS, ZM, CM

Doplnit §18  Prostřednictvím internetových stránek ČMS lze zveřejňovat pouze výsledky závodů platných dle ZŘ

 

2)

-     Omezení počtu chovatelů závodících z jedné souřadnice

Návrh

Doplnit § 5 odst. 1 písm .f) Z jednoho holubníku – jedné souřadnice mohou soutěžit max. 3 chovatelé nebo 3. chovatelské týmy

 

3)

Návrh

    Doplnit § 18 o větu „holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS) nesnižují počet holubů na závod původně zasazených“.

5)

Návrh

-     Upřesnění ZŘ § 6 odst.2 "Zahájení zasazování je přípustné pouze za přítomnosti nejméně 5 ti účastníků závodu jako fyzických osob, přičemž tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování."  Povolit možnost: Pokud se současně a ve stejném čase nasazuje na dva závody stačí přítomnost 5 ti účastníků bez ohledu na který závod nasazují.

 

ad.3.

Výcviková komise projednala a navrhuje ke schválení tyto změny Propozic výkonnostních soutěží 2013

Př. Masojídek nadnesl návrh na zvýšení min. vzdálenosti u kategorie E v rámci celostátních soužení DT a GM. Výcviková komise  navrhuje ponechat Propozice výkonnostních soutěží v rozsahu roku 2012 s  touto změnou:

4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT)

a)      Jednoroční soutěž chovatelů

b)      Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C a 1 holub v ½  olymp. kat. E min. vzdáleností 800km

c)      Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát.

d)      Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.

4.1.5. Generální mistrovství ČR (GM)

a)      Jednoroční soutěž chovatelů

b)      Započítávají se:

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B

- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C

- 1 holub  chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E min. vzdáleností 800km

c)      Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát.

d)      Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.

 

ad.4

Změnu ZŘ § 17 odst 2. "V rámci OS je tvorba pásem v pravomoci konference OS."

-výcviková komise neshledalo důvody na změnu ZŘ

 

 

ad. 5.

Závěrem předseda výcvikové komise poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

V Hluku 10.1.2013                                                                   Zapsal : Z. Masojídek