Z Á P I S

 

ze schůze výcvikové komise prezidia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů konané dne 26.11.2011 v Polné

 

Přítomni:   Jan Lukáš, Marek Skrbek, Zdeněk Masojídek, Petr Husák

Omluven:  Petr Selinger

Hosté:        Ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Vorlíček, Zdeněk Dohnal

 

Program: 1. Zahájení

                2. Projednání změn Propozic výkonnostních soutěží na rok 2012

                3. Projednání změn a doplnění ZŘ

                4. Různé

                5. Závěr

 

ad. 1.

Schůzi zahájil předseda výcvikové komise Petr Husák, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze

 

ad.2.

Výcviková komise projednala a navrhuje ke schválení tyto změny Propozic výkonnostních soutěží 2012

 

bodu 2.2. v první větě změnit větu začínají poslední víkend v dubnu

 

bodu 4.1.1. a) doplnit a jednoletá pro kategorie F,G a H

Na konci bodu doplnit odstavec

U celostátních soutěží družstev lze v souladu s bodem 2.1 propozic použít výsledky pouze z vlastní OS. U soutěží MKT,MST,MDT a GM smí bodovat každý holub pouze v jedné kategorii

 

V bodu 4.1.5 b)  změnit : započítávají se 3 PH kategorie CM KT,ST,DT

 

bodu 4,1.11 Super ESO  a 4.1.12 ESO holubic

v b) změnit účast 20 chovatelů 150 holubů

   c) doplnit výsledky ze třídy otevřené

 

bodu 4.1.13 soutěž mladých chovatelů u a) doplnit a byl do 31.8. nahlášen výcvikáři zemského sdružení

 

ad.3.

Výcviková komise projednala a navrhuje ke schválení tyto změny Závodního řádu

 

§  3 Zasazovací středisko

4.Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH,        v případě že vlastní OS v daném termínu nepořádá stejný závod. Základní organizace umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna:

a.       Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní celistvost OS

b.      Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních účastníků závodu vlastního OS CHPH. Hostující chovatel bude mít výsledkové listině v rubrice bydliště host a zahraniční chovatel příslušnost státu. Vydaný souhlas k hostování je platný jen na jednu závodní sezónu

 

§  5 Uživatel ZS

Musí být organizován prostřednictvím ZO CHPH v Českomoravském svazu chovatelů poštovních holubů. Při ustavení chovatelských stanic musí být určen jejich statutární zástupce. Při ustavení chovatelského týmu (dva a více chovatelů členů svazu) závodícího na společné výsledky (jeden zasazovací list) je tento tým dále považován za jednoho chovatele při všech úkonech závodní činnosti a za jeden subjekt i při uplatnění disciplinárních opatření. V názvu týmu musí být alespoň jedno příjmení člena týmu. Seznam členů chovatelských týmů musí být do 31.3. nahlášen výcvikářům zemských sdružení. Členové ustanoveného týmu nesmí být členy více týmů a nesmí závodit mimo tým na jiné jméno Na základě ustanovení o hostování v ZS (§ 3 odst. 4) lze v blízkosti hranic připustit užívání ZS i pro chovatele ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. OS, které povolí účast v závodech OS chovatelům ze zahraničí, musí do 31.8. každého roku zaslat jejich jmenný seznam výcvikáři zemského sdružení.

 

1.      Uživatel ZS je povinen:

e)

Zasazovat na závod holuby opatřené jediným neporušeným rodovým kroužkem, ne starším 15 let,  platným v členských zemích FCI, od kterých je schopen předložit průkazy o vlastnictví Vlastnický převod holuba zúčastňujícího se závodů není možný od 1. dubna do 30. září běžného roku. Základní organizace mají povinnost vést evidenci rodových kroužků.

 

§ 14 Start závodu poštovních holubů

5)

Potvrzení o vypuštění holubů „Protokol o vypuštění holubů“ musí potvrdit organizace CHPH v místě startu. Pověřený zástupce neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulérnost vypuštění holubů. Ve výjimečných případech /nedostavení se zástupce/ je povoleno zadokumentování místa a  času startu videozáznamem  kamerou umožňující záznam času a souřadnic, potvrzení nejbližší organizace, nebo doložení účtenkou z místa startu s datem a časem

 

ad.4

Př.Lukáš nadnesl otázku nasazování nezávodících holubů při závodech holoubat – komise s v této otázce neshodla v řešení a proto nenavrhuje žádné změny v této otázce

 

Ing. Novotný informoval přítomné o úmyslu OS Karlovy Vary spolupracovat se zahraničním partnerem. Komise se shodla, že toto již řeší ZŘ a je věc v kompetenci ŘV zemských sdružení.

ad. 5.

Závěrem předseda výcvikové komise poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

 

 

V Polné 26.11.2011                                                                   Zapsal : Z. Masojídek