Z á p i s

č. 2/2007

 

z jednání Výcvikové komise prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 16.11.2007 ve Velkém Meziříčí.

 

Přítomni: Petr Husák, Ing.Václav Švec, Stanislav Škovran, Jiří Novotný, MVDr.Martin Polášek

Hosté:      Ing. Jaroslav Novotný

 

Program:          1.  Změny v Závodním řádu

                        2.  Změny v Propozicích soutěží

                        3.  Různé

 

Schůzi zahájil př.Husák v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1.      Změny v Závodním řádu

Komise navrhuje následující úpravy:

a)      Elektronické systémy § 10 ZŘ - Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom závodě nesmí být větší než 5 minut. Při přerušení nasazování z technických důvodů je nutné písemné vyjádření nasazovací komise v souborném protokolu. Porušení tohoto ustanovení je důvodem ke kárnému řízení podle § 21, bod 1 písm.b) ZŘ

b)      V § 10, bod 16 komise navrhuje úpravu věty: …žádnou možnost zasahovat do svého zařízení…

c)      bod 16 dále doplnit o větu: Uživatelé musí používat EKS pouze v souladu s návodem k použití dodaného výrobcem.

d)      Komise navrhuje vypustit v § 10 bod 8, neboť ho řeší § 4 písm. f) ZŘ

e)      § 19 ZŘ - Organizování kontrolní činnosti - V bodě 1 upravit větu: …je chovatel povinen předložit do pěti dnů průkazy

f)        § 12 ZŘ - Opatření v zasazovacím středisku - V bodě 3 doplnit větu: Průvodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském vztahu a nesmí být členy jednoho závodního týmu.

 

2.      Změny v Propozicích soutěží

a)      Pásma - doplnit do propozic soutěží jako bod 2.6.e – Zřizování výpočetních pásem v OS je v pravomoci výboru OS a je podmíněno počtem členů. Za každých 40 členů může příslušné OS zřídit jedno pásmo. Nově zřízená pásma musí do31.3. nahlásit na příslušné Zemské sdružení. Složení pásem je v průběhu celé závodní sezóny, včetně závodů holoubat, neměnné!

Ve všech propozicích Celostátních soutěží vypustit (min. 50 závodících)

b)      Hostování - komise navrhuje v bodě 2.1. Propozic výkonnostních soutěží změnit větu: V nadoblastních soutěžích družstev smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS.…

c)      Vyřazení - komise navrhuje v Propozicích výkonnostních soutěží vypustit bod 3.1. písm. b)

d)      Celostátní mistrovství ročních holubů - komise navrhuje, aby se Celostátní mistrovství ročních holubů počítalo jako součet koeficientů 5-ti nejlepších ročních holubů chovatele dle propozic ESO roční holub.

e)      Celostátní mistrovství holoubat - komise navrhuje změnu v propozicích Mistrovství holoubat 4.1.4. písm. d) takto: Ze 4 předem označených závodů v plánu OS jsou započítány 3 dle nejlepšího umístění.

f)        Zahraniční účastníci - komise navrhuje v případě zahraničních účastníků zachovat stávající stav propozic.

 

3.      Různé

a)      Vydávaní společných výsledků několika OS - komise navrhuje, aby vydávání společných výsledků dvou a více OS bylo nutno dopředu písemně deklarovat všemi zúčastněnými subjekty příslušnému zemskému sdružení v termínu předání závodního plánu. Schválení příslušným Zemským sdružením není nutné.

b)      Mrtvá doba - komise připravuje řešení pro rozdělení dvou a vícedenních závodů mrtvou dobou a pro vyrovnání disproporcí při konstatování holubů v mrtvé době. Technické řešení navrhne p.Stanislav Škovran na základě prověření možnosti úpravy programu pro výpočet výsledků.

c)      Mistrovství OS -  Komise navrhuje určit pro Mistrovství OS horní hranici počtu mistrů na 30 na závod a maximální počet 40 mistrů na závodní termín.

d)      Komise řešila připomínky k Závodnímu řádu a k Propozicím soutěží od p. Truksy, Ing.Kusáka, p.Mičkala a p.Brože

 

 

 

 

Zapsal: MVDr. M. Polášek                                                                                 Petr Husák

                                                                                                                                                         předseda komise