Z á p i s

č. 2/2006

 

z jednání Výcvikové komise prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 29.9.2006 ve Velkém Meziříčí.

 

Přítomni: Ing.Jaroslav Novotný, Petr Husák, Ing.Václav Švec, Jiří Novotný, Stanislav Škovran,

                Martin Polášek

 

Program:            1.  Schválení nového EKS-Vision

                        2.  Projednání porušení Závodního řádu p.Milanem Poláčkem a ZO Vodňany

                        3.  Test pro vedoucí zasazovacích středisek

                        4.  Sjednocení formátu výsledkových listin

                        5.  Změny propozic celostátních soutěží

                        6.  Volba nového předsedy Výcvikové komise

 

Schůzi zahájil Ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1.            Schválení EKS-Vision

- Prezident ČMS Ing.Novotný informoval o testování nového elektronického systému konstatování a o zjištění nedostatků, které tento systém vykazoval. Připomínky byly výrobci předány a nejsou stále dořešeny.

- Komise navrhuje: Zajistit, aby výrobce vyřešil tyto nedostatky nejpozději do 1.12.2006 a rozhodnutí o schválení odložit na lednové zasedání Prezidia.

 

2.            Projednání porušení Závodního řádu p.Milanem Poláčkem a ZO Vodňany

- Komise projednala okolnosti porušení Závodního řádu bývalým předsedou RK ČMS p.Milanem Poláčkem a nedodržování Závodního řádu v ZS Vodňany (OS Prácheň)

- Komise navrhuje: pověřit p. Jiřího Novotného, aby zajistil dodatečné podklady do schůze prezidia 14.10.2006 v Jihlavě. Komise předloží prezidiu návrh na potrestání p. Milana Poláčka. Komise schválila jako předběžné opatření vyřazení pana Poláčka z výsledků závodů.

 

3.         Test pro vedoucí zasazovacích středisek

- Prezident ČMS Ing.Novotný vypracoval test pro vedoucí zas.středisek. Tento test bude v ostré verzi k dispozici na webových stránkách ČMS.

- Komise navrhuje prezidiu uložit jednotlivým OS pravidelné školení vedoucích ZS-výcvikářů a předsedů ZO, ukončené testem a stvrzené zápisem, který bude zaslán na tajemníka prezidia.

 

4.            Sjednocení formátu výsledkových listin

- OS Hradec Králové stále pracuje se starší verzí programu pro přepočet rychlostí pod 750 m/min.

Komise navrhuje: Odpovědní funkcionáři OS Hradec Králové doloží nejpozději do 10.10.2006, že používají aktuální program pro přepočet rychlostí pod 750 m/min. V případě dalšího ignorování rozhodnutí prezidia komise doporučuje nezařadit OS Hradec Králové do celostátních soutěží 2006.

Komise dále doporučuje uložit výpočtářům všech OS překontrolovat a upravit databáze chovatelů do jednotného tvaru: příjmení velkým písmem, jméno malým písmem, tituly a přívlastky za jménem a mezery na jeden úhoz. Viz zápis 1/2006

 

5.         Změny propozic celostátních soutěží

            - Celostátní mistrovství dlouhých tratí:

Komise navrhuje prezidiu snížit počet mistrů v kategorii dlouhých tratí na 4/2 a násobící koeficient povýšit ze stávajících 1,75 na 3,0

- Generální mistr OS vyhlašovaný prezidiem ČMS:

Komise navrhuje pro rok 2007 vyhlášení nové soutěže na propozicích stávajícího CM-generálního mistrovství a vyhodnocovat Generálního mistra jednotlivých OS. Generální mistr oblasti bude oceňován na celostátní výstavě cenou prezidia a bude uveřejněn v informačním zpravodaji

- Celostátní mistrovství holoubat:

Komise navrhuje od r.2007 vytvoření nové soutěže „Celostátní mistrovství holoubat“ vypočítané ze 3 předem určených závodů v sérii 10/5 z nichž se budou započítávat 2 nejlepší závody. Vítězit bude chovatel s nejvyšším součtem koeficientů Ke ze započtených závodů.

- ESO holoubat:

            Komise navrhuje změnit u soutěže Eso holoubat výpočet z koeficientů Kf na koeficient Ke.

- Změny technických ustanovení pro rok 2007:

Výcviková komise připraví změny technických ustanovení pro celostátní soutěže 2007 a předloží prezidiu ke schválení do 31.1.2007       

 

6.         Volba nového předsedy Výcvikové komise

- Ing.Jaroslav Novotný rezignoval na funkci předsedy Výcvikové komise.

- Komise zvolila jednohlasně novým předsedou p.Petra Husáka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Polášek M.