Z á  p  i  s

č. 1/2006

 

z jednání Výcvikové komise prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 31.1.2006 v Jihlavě.

 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Novotný, Petr Husák, Martin Polášek, Ing. Václav Švec

Jako host:: Antonín Polívka, Stanislav Škovran.

Omluven: Jiří Novotný

 

Program:            1. Změny propozic celostátních soutěží

                           2. Změny propozic olympijských kategorií

                           3. Metodika výběru olympijské kolekce

                           4. Sjednocení formátu výsledkových listin

                          5. Hlášení zalétlých holubů, duplikáty průkazů o vlastnictví

                          6. Diskuse

 

Schůzi zahájil ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program který, byl schválen.

 

1.      Změny propozic celostátních soutěží

-    Komise projednala návrh Českého sdružení na úpravu propozic Celostátního mistrovství, propozic soutěží Eso holub, Eso holubice, Eso ročních, Eso holoubě a Mistrovství ročních. U všech těchto soutěží navrhlo ČS CHPH výpočet výhradně z konkurence OS.

Komise doporučuje prezidiu: pro výpočet celostátních soutěží použít výsledky OS, nebo pásma s minimálním počtem 40 závodících chovatelů a minimálně 2 ZO.

-    Komise projednala návrh Českého sdružení na úpravu propozic Mistrovství ročních, omezit výběr započítávaných závodů na 7 předem v závodních plánech označených.

Komise doporučuje prezidiu: úpravu soutěže na 5 započítaných závodů z 10 předem určených v záv. plánech.

-    Komise projednala návrh Českého sdružení na úpravu propozic soutěže Eso holoubě, snížení celkového limitu nalétaných km v soutěži na 400 km.

Komise doporučuje prezidiu: návrh schválit.

 

2.      Změny propozic olympijských kategorií

Komise projednala novou úpravu propozic olympijských kategorií dle poslední platné informace z F.C.I. Komise projednala dopady na celkovou strukturu závodů OS vlivem změny koeficientů pro kategorii A a B, úpravou rozsahu km v kat. A , snížením celkových limitů km a vytvoření maratónské kategorie.

 

3.      Metodika výběru olympijské kolekce

Schůze předsedů OS při CV v Klatovech pověřila prezidium vypracováním metodiky výběru olympijské kolekce pro Olympiádu v Oostende v lednu 2007. Specifika výběru spočívá ve stanovení 12ti členné sportovní kolekce z 5ti kategorií FCI.

Návrhy:

a)      První tři holubi v kategoriích A, B, C a D, kategorii E neobsazovat.

b)      První dva holubi v všech kategoriích, dva losem z kategorií A, B, C a D.

c)      První dva holubi v všech kategoriích, dva výběrem dle úrovně koeficientů

d)      Výběr všech 12ti reprezentantů dle úrovně koeficientů v kategorii.

e)      Kategorie A + C po 3 holubech, B + D + E po dvou holubech

Komise doporučuje prezidiu: schválit pro rok 2007 návrh pod bodem a).

 

 

4.      Sjednocení formátu výsledkových listin

-          Jednotný tvar čísla holuba ve výsledkových listinách – úkol z jednání prezidia 25.4.2005 nesplnili v sezóně 2005 odpovědní funkcionáři OS Hradec Králové, České Budějovice a Haná.

Komise doporučuje: v případě dalšího ignorování rozhodnutí prezidia, nezařazení OS do celostátních soutěží 2006.

-          Formát jména chovatele v výsledcích soutěží, sjednocení je nutné pro zpracování sumárních tabulek ČR (velké, malé písmo, mezery apod.).

Komise doporučuje: příjmení velkým písmem, jméno malým písmem, tituly za jménem. Mezery na jeden úhoz.

-          Desetinné čárky a počet desetinných míst. Ve výsledcích musí být uváděna desetinná čárka, nikoli tečka. U vzdáleností 2 desetinná místa, u koeficientů 2 desetinná místa a u rychlosti 3 desetinná místa.

-          Sjednocení používané češtiny (Klatovy, Vysočina). Dle rozhodnutí prezidia z 25.4.2005.

 

5.      Hlášení zalétlých holubů, duplikáty průkazů o vlastnictví

Návrh metodiky přednesl tajemník svazu pan Polívka. Výsledný materiál upravený po diskusi členů komise bude přednesen ke schválení prezidiu ČMS.

 

6.      V diskusi komise projednala

-          návrh na výpočet výsledků OS a neolympijských soutěží na 33% umístěných holubů.

Komise úpravu nedoporučuje.

-          návrh na stanovení pevného počtu bodů dle střední vzdálenosti závodu odvozený od stávající doporučené tabulky, který by byl závazný pro všechna OS a maximálního počtu mistrů.

Komise úpravu nedoporučuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                             předseda komise