Z á p i s

 

z jednání sportovní komise ve složení:

Jan Filipi, Pavel Lundák, Petr Husák, Marek Skrbek, Ing. Václav Švec

 

Sportovní komise projednala podněty z prezidia ČMS CHPH a zaslané připomínky ke znění Závodního řádu CHPH.

 

Sportovní komise navrhuje tyto změny a doplnění Závodního řádu CHPH a Propozic výkonnostních soutěží:

Plné znění navrhovaných ustanovení ZŘ a propozic je uvedeno v příloze tohoto zápisu. Modře je označeno nové (navrhované) znění, kurzívou a tučně pak vložená nová slova či věty.

Červeně je označen text, který je v současném ZŘ, propozicích a měl by být odstraněn.

 

Závodní řád CHPH:

§ 3 odst.4 – sportovní komise navrhuje hostování chovatelů pouze v ZO oblastního sdružení, kde je 

                   chovatel členem. Důvodem je spekulativní přecházení chovatelů mezi OS, což způsobuje 

                   komplikace při výpočtech soutěží a nepřispívá ani k dobrým vztahům mezi chovateli.

§ 5 – doplněno „v průběhu daného roku“ aby se nestávalo, že na závody holoubat se závodní tým  

         změní  nebo rozdělí.

§ 17 – změna je vedena snahou zamezit spekulativní slučování výsledků jednotlivých OS při

           nedodržení stanoveného minimálního počtu chovatelů a holubů. Kooperace jednotlivých OS

           musí být předem deklarovány a schváleny i pro případy, že dojde k nedodržení minimální účasti 

           chovatelů nebo holubů.

 

Propozice výkonnostních soutěží:

bod 2.4. – sportovní komise navrhuje doplnit ustanovení omezením počtu závodů v jednom víkendu

                 (so, ne) na dva.

bod 4.1.4. – při výpočtu celostátního mistrovství dlouhých tratí sjednotit minimální počty chovatelů a

                    holubů při závodech nad 500 km a nad 700 km. 

bod 4.1.5. – návrh na změnu CM dlouhých tratí promítnout i do generálního mistrovství ČR

 

Sportovní komise projednala i další podměty, které nechává na řešení v souvislosti s novým výpočetním programem závodů poštovních holubů.

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí 17.10.2014                                                    Ing. Václav Švec

                                                                                                        předseda sportovní komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k zápisu z jednání sportovní komise 17.10.2014

 

Návrh úprav ZŘ CHPH a propozic výkonnostních soutěží

Závodní řád CHPH:

§ 3  Zasazovací středisko

.

.

4.  Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Základní organizace umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna:

      a)  Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje 

            územní celistvost OS.

      b)  Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového 

           nebo hostujícího chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu,

           že poloha holubníku hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného

                letového směru poškození ostatních účastníků závodu vlastního OS CHPH.  

                 Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo

                označení ZO nebo bydliště uvedeno „hostující“. Zahraniční chovatel příslušnost 

                ke státu.

            c) Hostování je povoleno pouze v ZO oblastního sdružení, kde je chovatel členem.

            d) V blízkosti státních hranic lze povolit hostování chovatelů ze Slovenska,

                Rakouska, Německa a Polska. OS které povolí hostování chovatelů

                s holubníkem mimo území ČR, musí zaslat jejich jmenný seznam za uplynulou

                sezónu výcvikáři zemského sdružení do 31.8. Hostující chovatel musí mít ve

                výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo označení ZO nebo bydliště uvedenu    

                příslušnost ke státu. Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní 

                sezónu. Hostování ZO není povoleno.

 

§ 5  Uživatel ZS

Musí být organizován prostřednictvím ZO CHPH v Českomoravském svazu chovatelů poštovních holubů. Při ustavení chovatelského týmu (dva a více chovatelů – členů svazu) závodícího na společné výsledky (jeden zasazovací list) je tento tým dále považován za jednoho chovatele při všech úkonech závodní činnosti i při uplatnění disciplinárních opatření. V názvu týmu musí být alespoň jedno příjmení člena týmu. Seznam členů chovatelských týmů musí být každoročně do 31.3. předán výcvikářům zemských sdružení. Členové ustanoveného týmu nesmějí být členy více týmů a nesmí závodit mimo tým na jiné jméno v průběhu daného roku.  

 

§ 17 Výpočet výsledků.

1.  Výsledky lze vydávat při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů a pouze takové výsledky lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží OS, zemských a celostátních.

2.  Výpočetní celky závodů – vydání všech výsledků na úrovni vyšší než OS podléhá schválení ŘV zemského sdružení. Žádost o schválení se podává každoročně do 28.2. s uvedením kooperujících OS. musí být podána každoročně do 28.2. Výjimku tvoří mimořádné sloučení podkladů k výpočtu (pokud se jedná o totožný závod) sousedících OS při nesplnění limitů dle bodu 1. Tyto výsledky schválených kooperací musí být použity i v situacích, kdy OS nesplní limit dle bodu 1. V rámci OS je tvorba pásem, s cílem dosažení maximální kompaktnosti doletových podmínek v pravomoci výboru OS. Chovatel může být začleněn pouze v jednom pásmu.

 

 

Propozice výkonnostních soutěží:

 

2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky        

       zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu (so,

       ne) se smí pořádat maximálně dva závody, kde počty mistrovských holubů v jednom

       závodu nepřekročí 30 a ve dvou závodech v jednom víkendu ( so, ne)nepřekročí 40.

       Pořadatel závodu smí na jeden závod stanovit maximálně 30 mistrů, na jeden víkend (so, ne)

       40.

 

4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT)

a)     Jednoroční soutěž chovatelů

b)     Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C a 1 holub, který se umístil ve dvou závodech nad 700 km při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů v ½  olymp. kat. E

c)      Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát.

d)     Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.

 

4.1.5. Generální mistrovství ČR (GM)

a)     Jednoroční soutěž chovatelů

b)     Započítávají se:

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B

- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C

- 1 holub  chovatele, který se umístil ve dvou závodech nad 700 km při účasti

   nejméně 20 chovatelů a 150 holubů splňující podmínky 1/2 olymp. kat E

c)      Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát.

d)     Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.

 

 

Ve Velkém Meziříčí 17.10.2014                                       Ing. Václav Švec

                                                                                           předseda sportovní komise