Z á p i s

č. 3/2014

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 16.9.2014 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Blažek, Aleš Truhlář,

                 Marek Skrbek, Jan Filipi, Ing. Václav Švec, Pavel Lundák, Václav Hrudka, Ing. Jan Jakubec, 

                 MVDr. Martin Polášek

Omluveni: Antonín Polívka

 

Program:        1.   Účast na olympiádě v Budapešti – delegáti, posuzovatelé, kolekce

                        2.   Kandidatura zástupců ČMS CHPH do orgánů FCI

                        3.   Příprava CV v Lysé nad Labem

                        4.   Účast zástupců ČMS na MS holoubat v Maďarsku

                        5.   Standard klub, informace o ustavující konferenci

                        6.   Startovní místa v ČR

                        7.   Změna názvu OS Jihlava

                        8.   Příprava školení posuzovatelů

                        9.   Různé

 

Schůzi zahájil prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný. Navrhl výše uvedený program, který byl bez připomínek schválen.

 

1. Účast na olympiádě v Budapešti

1/1 Prezident svazu Ing. Novotný seznámil přítomné s organizací 34. Olympiády poštovních holubů, která se uskuteční 15. -18.ledna 2015 v Budapešti a informoval o zaslání oficiální přihlášky.

1/2 Prezidium odsouhlasilo Ing. Jaroslava Novotného a RSDr. Zdeňka Uherka jako delegáty ČMS CHPH, kteří na olympiádu dopraví kolekci holubů a zúčastní se oficiálního programu. Delegátem do sboru posuzovatelů byl za náš svaz zvolen RSDr. Zdeněk Uherek

1/3 Kolekce holubů bude vybrána podle výsledků celostátních soutěží a kategorie standard na CV. Vybrané holuby je třeba dopravit ve středu 14.1.2015 do 12,00 hodin do Brna k Ing. Novotnému nebo do Uherského Hradiště k Dr. Uherkovi.

 

2.  Kandidatura zástupců ČMS CHPH do orgánů FCI

2/1 Prezidium schválilo Ing. Jaroslava Novotného za kandidáta do direktoriátu FCI a Romana Vonáška za kandidáta do sportovní komise FCI.

 

3. Příprava CV v Lysé nad Labem

3/1 Předseda ČS CHPH Ing. Václav Blažek přednesl podrobnou zprávu o přípravách Celostátní výstavy poštovních holubů, která se uskuteční 12.12.2014 – 13.12.2014 (pátek, sobota) v nové výstavní hale C na výstavišti v Lysé nad Labem. V této nové hale bude umístěna výstava, prodejní stánky i občerstvení v oddělených sekcích. Vchod je z ulice Čapkova (od nádraží ČSD). Vstupné na jeden den 250,- Kč, na dva dny 300,- Kč. Společenský večer se uskuteční v pátek 12.12. 2014 v prostorách výstavní haly.

3/2 Prezidium schválilo propozice celostátní výstavy, které budou zveřejněny na webových stránkách svazu a v informačním zpravodaji.

3/3 Ocenění CV zabezpečí ČS CHPH v rozsahu schválených propozic.

3/4 Posuzovatele CV v počtu 5 + 5 navrhne komise posuzovatelů na svém školení.

3/5 Zemské konference navrhnou chovatele na jmenování čestnými členy svazu.

3/6 Prezidium připomíná oblastním sdružením novou kategorii vyhlášenou FCI – standard holoubat H a He. Je třeba tuto nesoutěžní kategorii obsadit s maximální zodpovědností ve vztahu k výběru kolekce na olympiádu PH.

4. Účast zástupců ČMS na MS holoubat v Maďarsku

4/1 Finálový závod holoubat na MS v Maďarsku se uskuteční 27.9.2014. Tohoto závodu se zúčastní na základě dodatečného vyjádření jako oficiální delegát našeho svazu člen prezídia Marek Skrbek.

 

5. Standard klub, informace o ustavující konferenci

5/1 Informaci z členské schůze Českomoravského klubu standardních poštovních holubů podal Pavel Lundák.

5/2 Členové prezidia konstatovali, že ustavující konference proběhla v rozporu s platnými svazovými předpisy. Klub proto není schválenou organizační složkou svazu.

 

6. Startovní místa v ČR

6/1 Prezídium zrušilo na základě žádostí startovací místa:

      - Praha, Slivenec-pozemek Bělice, souřadnice 50:01:06 / 14:20:52

      - Staré Město u Uherského Hradiště, souřadnice 49:05:00 / 17:27:12

6/2 Každý komisař startu je povinen potvrzovat protokol o vypuštění holubů výhradně razítkem vydaným ČMS CHPH.

 

7. Změna názvu OS Jihlava

7/1 Prezidiu souhlasí se zněnou názvu OS Jihlava na OS Podoubraví a změnou názvu OS Trutnov na OS Východočeská.

7/2 Pro další období je třeba stanovit přesná pravidla ve vztahu ke změnám názvu oblastních sdružení CHPH a tyto zapracovat do stanov svazu.

 

8. Příprava školení posuzovatelů

8/1 RSDr. Zdeněk Uherek informoval členy prezidia o přípravě školení posuzovatelů, které proběhne 3.10 - 4.10. 2014 v Dolním Němčí. Školení se zúčastní také posuzovatelé ze Slovenska.

8/2 Na závěr školení bude navrženo 5 posuzovatelů holubů a 5 posuzovatelů holubic, kteří provedou hodnocení kategorie standard na celostátní výstavě v Lysé nad Labem.

 

9. Různé

9/1 MVDr. Martin Polášek informoval o tom, že v letošním roce byly provedeny dvě dopingové kontroly poštovních holubů v chovu Aleše Truhláře a Marka Skrbka. Výsledek obou kontrol byl negativní.

9/2 Pořadí Intermistrovství bude vypočítáno za OS u všech chovatelů, výcvikáři zemských sdružení vyberou chovatele, kteří se do této soutěže přihlásili a sestaví pořadí.

9/3 Ing. Novotný informoval o tom, že při výpočtech nadoblastních soutěží dochází ke spekulativnímu spojování výsledků závodů některých oblastí v rámci schválených kooperací, pro výpočty koeficientů. Sportovní komise vypracuje návrh na úpravu Závodního řádu CHPH.

9/4 Jan Filipi připravil návrh nové podoby webových stránek svazu, se kterým seznámil přítomné členy prezidia. Po drobných úpravách a překopírování dokumentů ze stávajících webových stránek budou webové stránky svazu v nové podobě funkční.

9/5 Aleš Truhlář seznámil členy prezidia se „Zadávacími podmínkami pro výpočetní program ze závodů poštovních holubů v majetku ČMS CHPH“. Dále informoval o jednání s majitelem výpočetního programu Stanislavem Škovranem. Do příští schůze prezidia připraví Aleš Truhlář návrh smlouvy o převodu výpočetního programu do majetku svazu.

9/6 Jan Filipi vznesl dotazy na výklad ZŘ a údajnou kolizi s propozicemi soutěží MSS. Odpověď bude projednána na ŘV MSS. Prezidium konstatuje, že návrhy na novelizaci závodního řádu lze podat každoročně do 1.října prezidiu ČMS CHPH.

 

 

Humpolec 16.9.2014

 

Zapsal: Ing. Václav Švec

Schválil: Ing. Jaroslav Novotný