Z á p i s

č. 2/2014

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu schovatelů poštovních holubů, konané dne 11.3.2014 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Václav Blažek, Aleš Truhlář, Marek Skrbek, Jan Filipi, ing. Václav Švec, Pavel Lundák, Václav Hrudka, ing. Jan Jakubec, Polívka Antonín.

Předseda posuzovatelské komise: JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: MVDr. Martin Polášek, Oldřich Svoboda.

 

Program:        1.   Rozdělení funkcí v nově zvoleném prezídiu

                        2.   Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro prezídium

                        3.   Mistrovství světa holoubat v Maďarsku

                        4.   Intermistrovství 2014

                        5.   Informace z mezinárodního školení posuzovatelů

                        6.   Nová startovací místa

                        7.   Žádost o uznání Českomoravského klubu standardních poštovních holubů

                        8.   Stížnost  Bohuslav Sedlák

                        9.   Stížnost  Miroslav Prediger

                        10. Organizační záležitosti

                                  

 

Schůzi zahájil v 17.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

Ve svém úvodní slově připomněl nastávající úkoly prezídia v novém 3 letém funkčním období.

- Pokusit se získat mladé chovatele především prostřednictvím webových stránek svazu a Informačního zpravodaje.

- Pro zkvalitnění obsahu Informačního zpravodaje je třeba rozšířit redakční radu. Rovněž na obsahu Informačního zpravodaje by se mělo podílet více členů prezídia.

- Prohloubit provádění dopingových kontrol – jejich počet.

- Evropská výstava ukázala zvyšující se kvalitu našich standardních holubů. V tomto je třeba nadále pokračovat.

- Je třeba po několika letech fungování webové stránky svazu tuto kvalitativně změnit.

- Připravit nové kvalitní funkcionáře, především na prezidenta svazu a naše zastoupení v FCI.

- Popřál všem nově zvoleným členům prezídia hodně úspěchů v jejich práci.

 

1. Rozdělení funkcí v nově zvoleném prezídiu.

1/1 Prezídium zvolilo:

Viceprezidenta svazu – ing. Václav Blažek

Pokladníka svazu – ing. Jan Jakubec

Pro další činnosti jmenovalo pověřené členy prezídia:

Tajemník svazu – Antonín Polívka

Předseda sportovní komise – ing. Václav Švec. Členové sportovní komise – Jan Filipi, Petr Husák, Marek Skrbek, Pavel Lundák

Garant za práci posuzovatelské komise – RSDr. Zdeněk Uherek.

Práce s mládeží – Jan Filipi

Veterinární záležitosti a dopingové kontroly – MVDr. Martin Polášek,

Nový výpočetní program – Aleš Truhlář

Nová webová stránka svazu – Jan Filipi

Redakční rada Informačního zpravodaje – ing. Jaroslav Novotný, Jan Filipi, Antonín Polívka

1/2 Prezídium pověřilo Aleše Truhláře vypracovat  „Zadávací podmínky“ pro tvorbu nového výpočetního programu v majetku svazu – termín do příští schůze prezídia

1/3 Prezídium pověřilo Aleše Truhláře jednáním s majitelem výpočetního programu Stanislavem Škovranem o jeho odkoupení do majetku svazu – termín do příští schůze prezídia.

1/4   Prezídium pověřilo Jana Filipiho pracovat na nové webové stránce svazu, včetně jejího administrátora.

 

2. Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro prezídium.

2/2 Svazová konference splnila to co se od vrcholného organu našeho svazu očekává. Zvolila prezidenta svazu, potvrdila kandidáty Českého a Moravskoslezského sdružení do prezídia. Zvolila předsedu ústřední revizní komise a potvrdila kandidáty Českého a Moravskoslezského sdružení do ústřední revizní komise. Schválila všechny zásadní zprávy funkcionářů svazu.V diskusi se delegáti vyjádřili k dalšímu směřování a činnosti našeho svazu. I samotné prostředí konání svazové konference bylo odpovídající významu svazové konference.

 

3: Mistrovství světa holoubat v Maďarsku.

3/1 Sportovní komise upozorní v rámci Českého a Moravskoslezského sdružení vybrané chovatele pro mistrovství světa holoubat v Maďarsku na termín potvrzení jejich účasti Vzhledem ke konání  jarních konferencí Českého a Moravskoslezského sdružení, byl termín potvrzení účasti prodloužen do 31.3.2014.

3/2 Termín a místo soustředění holoubat bude zveřejněn na webových stránkách svazu.

 

4. Intermistrovství 2014.

4/1 Propozice Intermistrovství budou zveřejněny na webových stránkách svazu.

4/2 Předsedové Oblastních sdružení zajistí sumarizaci přihlášek a jejich odeslání včetně platby 70,- Kč za přihlášeného chovatele do 25.4.2014 na adresu pokladníka svazu ing. Jana Jakubce.

 

5. Informace z mezinárodního školení posuzovatelů.

5/1 Informaci o proběhlém mezinárodním školení posuzovatelů konaném při Evropské výstavě v Brně podal JUDr. Pavel. Opatrný společně s RSDr. Zdeňkem Uherkem. Školení bylo jednoznačně přínosem pro naše posuzovatele, kteří se tohoto školení účastnili.

5/2 Školení úspěšně absolvovali: JUDr. Pavel Opatrný, ing. Václav Kasal, Miroslav Uherek, Daniel Hrbáč a Karel Šulák.

5/3 Prezídium rozhodlo o větším počtu posuzovatelů při posuzování Celostátních výstav ze stávajících 5 posuzovatelů na 10. Je třeba, aby více posuzovatelů získávalo zkušenosti při posuzovaní této vrcholné výstavy.

 

6. Nová startovací místa.

6/1 Prezídium odsouhlasilo na základě žádostí nová startovací místa

- Mosty u Jablunkova – souřadnice 49 33 33  18 44 51 –  startovací místo Kaple Matky Boží Čenstochové – startér Jan Kořalka  tel.602517636 – OS Třinec.

- Teplice – souřadnice 50 37 09  13 49 15 – startovací místo ul. Ve Chvojkách-Bílá cesta – startér František Blín tel. 739136460 – OS Louny.

 

7. Žádost o uznání Českomoravského klubu standardních poštovních holubů.

7/1 Prezídium projednalo žádost  o uznání Českomoravského klubu standardních poštovních holubů, kterou zaslal předseda přípravného výboru ing. Stanislav Sadil. K žádosti podal vysvětlení JUDr. Pavel Opatrný. Cílem Českomoravského klubu standardních poštovních holubů je zlepšování stávající úrovně standardních poštovních holubů bez limitu s postupným výhleden splnění podmínek FCI. Tímto docílit zvýšení celkové úrovně vystavovaných holubů kategorie standard ČMS CHPH v zahraniční konkurenci. K žádosti byly předloženy všechny potřebné dokumenty, včetně seznamu 105 přihlášených členů.

7/2 Prezídium odsouhlasilo uznání Českomoravského klubu standardních poštovních holubů s tím, že klubu nevzniká automaticky nárok na vystavování na Celostátní výstavě.

 

8. Stížnost Bohuslav Sedlák.

8/1 Prezídium projednalo písemnou stížnost Bohuslava Sedláka OS Pardubice na dodržování Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH. Stížnost se týká vykonávání funkce výcvikáře Jana Filipiho v Základní organizaci Proseč v Oblastním sdružení Pardubice a v řídícím výboru Českého sdružení.

8/2  Tuto stížnost již projednal řídící výbor Českého sdružení. Prezídium souhlasí se stanoviskem řídícího výboru Českého sdružení týkající se této stížnosti.

 

9. Stížnost Miroslav Prediger.

9/1 Prezídium projednalo písemnou stížnost Miroslava Predigera OS České Budějovice  na porušení Jednacího řádu článek 8/2 d. výborem OS České Budějovice při konání konference dne 4.1.2014. Stížnost se týká stanovení počtu delegátů na tuto konferenci.

9/2 Tuto stížnost již projednal řídící výbor Českého sdružení. Prezídium souhlasí se stanoviskem řídícího výboru Českého sdružení týkající se této stížnosti.

 

10. Organizační záležitosti.

10/1 Na základě rozhodnutí svazové konference pověřilo prezídium prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného jednáním o pronájmu kanceláře pro potřeby Českomoravského svazu.

10/2 Prezídium projednalo návrh předsedy Českého sdružení ing. Václava Blažka přednesený na svazové konferenci o vypracování pravidla pro přestup Oblastních sdružení mezi Českým a Moravskoslezským sdružením. Prezídium odsouhlasilo, že stávající stav rozdělení Oblastních sdružení mezi Českým a Moravskoslezským sdružením je do budoucna neměnný.

10/3 Prezídium požádalo ˇpředsedu Českého sdružení ing. Václava Blažka jednáním o možnosti změny termínu pořádání Celostátní výstavy v první polovině prosince 2014. Důvodem je pořádání Olympiády 2015 v Maďarsku v polovině ledna.

10/4 Prezídium projednalo návrh ústřední revizní komise přednesený na svazové konferenci týkající s profesionálních kontrolorů. Prezídium žádá Oblastní sdružení, aby vybraly kvalitní a Závodního řádu znalí profesionální kontrolory. Činnost těchto kontrolorů bude řídit České a Moravskoslezské sdružení. Prezídium na tuto činnost vyčlenilo z rozpočtu svazu částku 10.000,- Kč.

 

Humpolec 11.3.2014

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH