Z á p i s

č. 5/2013

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.10.2013 v Humpolci restaurace „ Černý kůň“.

 

Přítomni: dle prezenční listiny ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Václav Blažek, ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, ing. Václav Švec, Václav Hrudka, Antonín Polívka.

Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož

Předseda sportovní komise Petr Husák

Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný

Omluveni: Václav Špilar

 

Program:            1. Celostátní soutěže pořádané v roce 2013

                        2. Celostátní výstava 2014 v Brně - posuzovatelé

                        3. Žádost o schválení Českomoravského klubu chovatelů standardních holubů

                        4. Informace o podzimním zasedání FCI

                        5. Žádost o schválení nových OS Pošumaví a Chomutov

                        6. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

                        7. Došlá korespondence

                        8. Organizační záležitosti

                        9. Evropská výstava 2014 v Brně

 

Schůzi zahájil v 17.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Celostátní soutěže pořádané v roce 2013.

1/1 Ing. Jaroslav Novotný předložil prezídiu  výsledky celostátních soutěží pořádaných v roce 2013. 

1/2  Prezídium dodatečně vyřadilo hostující chovatele v OS Jihlava v soutěžích kde byli uvedeni.

Sport A -  Jaroslav Němec, Ladislav Menšík

Sport B - Ladislav Menšík

Sport C -   ing. Jiří Céza

Roční - Ladislav Menšík, Vratislav Malec

Holoubata - Emil Murárik, Ladislav Menšík, Vratislav Malec

Prezídium upozorňuje zemská sdružení na důslednější kontrolu výsledků před jejich odesláním ke konečnému zpracování.

1/3 Prezídium odsouhlasilo výsledky celostátních soutěží pořádaných v roce 2013.

 

2. Celostátní výstava 2014 v Brně – posuzovatelé.

2/1 Celostátní výstava 2014 se bude konat v Brně na brněnském výstavišti v pavilonu B ve dnech  30. ledna až 2. února 2014 dle schválených Propozic.

2/2 Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný podal informaci o podzimním školení posuzovatelů, které se konalo ve dnech 12. a 13. října 2013 v Týništi nad Orlicí na kterém byli určeni posuzovatelé pro Evropskou a Celostátní výstavu, kteří budou navrženi prezídiu ke schválení.

2/3 Prezídium odsouhlasilo posuzovatele pro Evropskou výstavu 2014, RSDr. Zdeněk Uherek a ing. Václav Kasal.

2/4 Prezídium odsouhlasilo posuzovatele pro Celostátní výstavu 2014, Josef Gajdoš, Vladislav Novák, Luboš Veselý, ing. Jaromír Výtisk, Břetislav Vaňhara, náhradník JUDr. Pavel Opatrný.

2/5 Mezinárodního školení posuzovatelů se na návrh předsedy posuzovatelské komise účastní ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Miroslav Uherek a Karel Šulák. Prezídium tento návrh odsouhlasilo.

2/6 Z pověření posuzovatelské komise RSDr. Zdeněk Uherek předložil prezídiu návrh schválený na podzimním školení posuzovatelů, aby na Celostátní výstavě v Brně 2014 byla dodatečně zařazena kategorie Standard H a He bez splněných podmínek. Návrh nebyl prezídiem odsouhlasen z důvodu nedodání metodiky organizace výběru těchto holubů v kategorii Standard H a He bez  splněných podmínek na CV. Ten měla dle úkolu prezidia vypracovat komise posuzovatelů..

 

3. Žádost o schválení Českomoravského klubu chovatelů standardních holubů.

3/1 Antonín Polívka předložil prezídiu písemnou žádost přípravného výboru na schválení Českomoravského klubu chovatelů standardních holubů.

3/2 Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný odůvodnil návrh  podání žádosti o schválení Českomoravského klubu standardních holubů.

3/3 Protože žádost neobsahuje všechny náležitosti dle znění Stanov k ustavení klubu, nebyla prezídiem tato žádost  odsouhlasena. V žádosti chybí seznam 100 členů. Žádost je třeba do 30.12.2013 doplnit.

 

4. Informace o podzimním zasedání FCI.

4/1 Ing. Jaroslav Novotný podrobně informoval prezídium o průběhu podzimního zasedání FCI, kterého se spolu s ním účastnil i Josef Kondrys. Olympiáda poštovních holubů v roce 2015 se bude konat v Budapešti a pořadatelem bude Maďarský svaz. Informace bude pro chovatelskou veřejnost zveřejněna v Informačním zpravodaji č. 4/2013.

 

5. Žádost o schválení nových OS Pošumaví a Chomutov.

5/1 Antonín Polívka předložil prezídiu žádost o založení nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumaví a nového Oblastního sdružení pod názvem Chomutov.

5/2 Protože se jedná o Oblastní sdružení v rámci územní působnosti Českého sdružení, byl požádán předseda Českého sdružení ing. Václav Blažek o stanovisko Českého sdružení k těmto žádostem.

- žádost podaná přípravným výborem pod názvem Oblastní sdružení Chomutov byla v řídícím výboru Českého sdružení projednána a řídící výbor k ní nemá připomínek.

- žádost podaná přípravným výborem pod názvem Oblastní sdružení Pošumaví projednána nebyla. Řídící výbor Českého sdružení ji na poslední  schůzi neměl k dispozici.

5/3 Stanovisko prezídia k žádosti Chomutov. Prezídiu byla doručena přípravným výborem pod názvem Oblastní sdružení Chomutov pouze písemná žádost bez dalších dokumentů stanovených v metodice vzniku nových Oblastních sdružení. Zástupci Českého sdružení neměli tyto dokumenty na schůzi prezídia k dispozici. Protože prezídiu nebyly zaslány požadované dokumenty, prezídium žádost o vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Chomutov neodsouhlasilo.

5/4 Stanovisko prezídia k žádosti Pošumaví. Protože nebyla projednána tato žádost přípravného výboru pod názvem Pošumaví v řídícím výboru Českého sdružení, a zástupci Českého sdružení prohlásili, že tuto žádost na dnešní schůzi prezídia nemají, prezídium žádost o vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumaví neodsouhlasilo.

5/5 Stanovisko prezídia k oběma žádostem bylo přijato po velmi důkladné a argumentačně podložené ne vždy jednoduché diskusi všech členů prezídia.

 

6. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

6/1 Ing. Václav Kasal místopředseda OS České Budějovice navrhuje upravit znění § 16 článek 12 – Řídící výbor (ŘV) schvaluje plán zemských závodů. Ve znění změnit slovo schvaluje na slovo navrhuje.

Doplnit znění § 15 článek 1 o právo schvalovat plán zemských závodů a zemských soutěží.Odůvodnění: Dle § 15 článek 1 Zemská konference (ZK) je nejvyšším orgánem v rámci zemské působnosti, proto by měla rozhodovat i o plánu zemských závodů a soutěží.

6/2 Prezídium návrh ing. Václava Kasala neodsouhlasilo.

6/3 Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož předložil návrh ústřední revizní komise, aby podzimní zemské konference projednaly návrh komise na změnu ZŘ § 17 odst. 2 – tvorba pásem. Změnit znění v pravomoci OS na v pravomoci konference delegátů OS.

 

7. Došlá korespondence.

7/1 Mgr. Jiří Albrecht podal návrh na úpravu bodovacího lístku pro Evropskou výstavu..

7/2 Dle informace ing. Jaroslava Novotného jsou bodovací lístky pro Evropskou výstava již upraveny.

 

8. Organizační záležitosti.

8/1 Prezídium na návrh Českého a Moravskoslezského sdružení odsouhlasilo udělení čestného členství za rok 2013 Josefu Touškovi a ing. Zdeňku Hladčíkovi.

8/2 Předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek informoval na schůzi prezídia zástupce Českého sdružení o žádosti OS Svitavy zaslané řídícímu výboru Moravskoslezského sdružení týkající se začlenění OS Svitavy do Moravskoslezského sdružení. Prezídium je názoru, že žádost neobsahuje všechny náležitosti vyplývající ze svazových dokumentů. Především zápis z oblastní konference OS Svitavy, kde byla tato žádost projednána a usnesení k tomuto bodu jednání.

 

9. Evropská výstava 2014 v Brně.

9/1 Ing. Jaroslav Novotný podal prezídiu podrobnou informaci o organizačním a finančním zajištění EV Již naplno pracuje organizační tým, který zajišťuje úkoly vyplývající z jim přidělených úseků při zajištění EV. Další  jednání organizačního týmu se bude konat 29.10.2013. Na podzimním zasedání FCI byli členové direktoriátu znovu podrobně informováni o jejím pořádání.

9/2 Prezídium odsouhlasilo zakoupení vstupenek na společenský večírek pro členy prezídia. Dále  36 vstupenek na společenský večírek pro České a 36 pro Moravskoslezské sdružení. Jejich přidělení je na rozhodnutí řídících výborů. Dále odsouhlasilo zakoupení 4 vstupenek na výstavu pro členy ústřední revizní komise.

9/3 Prezídium odsouhlasilo zajištění ubytování pro členy prezídia a posuzovatele EV a CV v hotelu Voroněž II:

Členové prezídia: ing. Jaroslav Novotný, ing. Václav Blažek, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jan Jakubec, Václav Hrudka, Václav Špilar, František Strachota, ing. Václav Švec, MVDr. Martin Polášek, JUDr. Pavel Opatrný, Petr Husák, ing. Václav Kasal. Ubytování bude zajištěno po celou dobu konání EV /středa až neděle/.

Posuzovatelé: Vladislav Novák, Josef Gajdoš, Břetislav Vaňhara, Luboš Veselý, ing. Jaromír Výtisk.. Ubytování posuzovatelů bude zajištěno ze středy na čtvrtek.

 

Humpolec 22.10.2013

Zapsal: Polívka A                                                                     Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH