Z á p i s

č.4/2013

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 26.3.2013 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, MVDr. Martin Polášek, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Václav Švec, Václav Špilar, Václav Hrudka, ing. Václav Blažek, ing. Jan Jakubec.

Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož.

Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný.

Předseda sportovní komise Petr Husák

Hosté Ladislav Potůček, Zdeněk Kropáček.

Omluveni: František Strachota, Jaroslav Němec.

 

Program:        1. Žádost o vznik nového OS pod názvem Pošumavské sdružení

                        2. Žádost o uznání Českého maratón klubu

                        3. Informace prezidenta o jarním zasedání FCI

                        4. Evropská výstava 2014 v Brně

                        5. Volba víceprezidenta Českomoravského svazu

                        6. Organizační zabezpečení voleb do všech orgánů Českomoravského svazu

                        7. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 17.15 hodin prezident Českomoravského svazu ing. Jaroslav Novotný. Přivítal přítomné, navrhl program, který bych schválen.

 

1. Žádost o vznik nového OS pod názvem Pošumavské sdružení.

1/1  Zdůvodnění podání žádosti prezídiu o vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumavské sdružení přednesli Ladislav Potůček a Zdeněk Kropáček. Žádost podepsalo 77 členů Českomoravského svazu ze základních organizací Stod, Kdyně, Staňkov a Přeštice. Doletové pásmo těchto chovatelů je v současné době 30 km. Přílohou žádosti je i mapa polohy Základních organizací a potvrzení předsedy OS Domažlice o konečném finančním vyrovnání těchto základních organizací a souhlas s jejích odchodem. Protože žádající základní organizace splňují podmínky pro vznik nového Oblastního sdružení, mají na toto nové Oblastní sdružení právo.

1/2 Stanovisko Českého sdružení ke vzniku nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumavské sdružení přednesl zastupující předseda ing. Václav Blažek. České sdružení nesouhlasí se vznikem Oblastního sdružení  pod názvem Pošumavské sdružení.

1/3 Prezídium po obsáhlé věcné diskusi odsouhlasilo následující návrh:

- Prezídium doporučuje, aby se základní organizace soustředěné v Pošumavském sdružené a Oblastní sdružení Domažlice dohodly na vzájemném jednání o možnosti vytvoření jednoho Oblastního sdružení. Název tohoto Oblastního sdružení je na rozhodnutí případné společné schůze.

- Stanovisko k tomuto návrhu prezídia k řešení stávající situace jak Oblastního sdružení Domažlice, tak základních organizací soustředěných v Pošumavském sdružení, zašlou do 15.4.2013 na adresu tajemníka svazu.

1/4 S tímto stanoviskem prezídia byli Ladislav Potůček a Zdeněk Kropáček seznámeni.

 

2. Žádost o uznání Českého maratón klubu.

2(1 Po doplnění požadovaných dokumentů, prezídium schválilo založení Českého maratón klubu. Předsedou klubu je Ondřej Bukovický.

 

3. Informace prezidenta o jarním zasedání FCI

3/1 Informaci o průběhu jednání a návrzích na jarním zasedání FCI, podal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Zasedáni se účastnil společně s Josefem Kondrysem.

- Prezident FCI poděkoval Slovenskému svazu chovatelů poštovních holubů za velmi zdařile uspořádanou 33. Olympiádu poštovních holubů 2013 v Nitře.

- Od roku 2014 má dojít k sjednocení rodových kroužků v rámci FCI. Jednotná bude barva i s označením symbolu FCI. Na rok 2014 je navrhovaná barva zlatá.

- Zástupci Českomoravského svazu budou pracovat v komisi sportovní a standardní.

- Na zasedání bylo doporučeno rozšíření kolekce jednotlivých států na Olympiádě o kategorii Standard holoubata 2 holuby a 2 holubice s tím, že svazy navrhnou za jakých podmínek budou tito vystavováni. Prezídium odsouhlasilo návrh Českomoravského svazu min. 2 závody a součet min. 300 km. Tento návrh bude zaslán na FCI.

- Prezident svazu podrobně informoval FCI o přípravě Evropské výstavy poštovních holubů v roce 2014 v Brně. Předal propagační materiály  a bylo promítnuto krátké video s tématikou brněnského výstaviště, kde se bude výstava konat, a významných památek z okolí Brna.

 

4. Evropská výstava 2014 v Brně.

4/1 Prezident svazu ing. Jaroslava Novotný seznámil prezídium podrobně s dosavadním stavem příprav Evropské výstavy 2014 v Brně. Výstava se bude konat 29.1. až 2.2. 2014. /středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle/.

4/2 Prezídium odsouhlasilo přípravný tým pro organizační zabezpečení Evropské výstavy 2014 v Brně: ing. Jaroslav Novotný - vedoucí týmu, RSDr. Zdeněk Uherek - zástupce vedoucího týmu, výstavní plocha, organizace posuzování, ing. Jan Jakubec - pokladník výstavy, ing. Karel Vašíček - jednání s BVV, jednání s prodejci, prodejní stánky, ing. Stanislav Matuška - koordinace reklamních akcí, propagace výstavy, Antonín Polívka - ubytování zahraničních delegací, ubytování pracovníků, MVDr. Martin Polášek - veterinární zajištění výstavy, katalog, výpočetní tým, ing. Václav Švec - výpočetní tým, přejímka a výdej kolekcí, Petr Husák - kontrola dokumentace, výpočetní tým,  Miroslav Uherek - výstavní plocha, přejímka a výdej kolekcí,  František Strachota - koordinace služeb a ostrahy.

4/3 Ing. Jan Jakubec předložil prezídiu orientační rozpočet Evropské výstavy 2014 v Brně. Předpokládaný příjem 1. 157.000,- Kč. Předpokládané náklady 1.157.000,- Kč. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. Prezídium tento orientační rozpočet odsouhlasilo.

4/4 Prezídium pověřilo ing. Jaroslava Novotného, RSDr. Zdeňka Uherka a ing. Jana Jakubce schvalováním průběžných nákladů Evropské výstavy 2014 v Brně.

4/5 Prezidium se seznámilo se zněním smlouvy na nájem výstavní plochy a pověřilo prezidenta svazu podpisem smlouvy.

 

5. Volba viceprezidenta Českomoravského svazu.

5/1 Na základě návrhu jarní zemské konference Českého sdružení konané dne 23.3.2013,  byl viceprezidentem Českomoravského svazu jednohlasně zvolen ing. Václav Blažek.

 

6. Organizační zabezpečení voleb do všech orgánů Českomoravského svazu.

6/1 Tajemník svazu Antonín Polívka předložil prezídiu podrobný návrh „Organizačního zabezpečení voleb 2013 do všech orgánů Českomoravského svazu“, které se budou konat na podzim letošního roku.

6/2 Po doplnění schválených návrhů jednotlivých členů prezídia, byl tento návrh schválen. Organizační zabezpečení voleb do všech orgánů Českomoravského svazu bude zasláno předsedům zemských sdružení a předsedům Oblastních sdružení. Dále bude zveřejněno v Informačním zpravodaji č. 2/2013.

 

7. Organizační záležitosti.

7/1 Kolekce holoubat České republiky do Portugalska byla odeslána 26.3.2014 kompletní, 60  holoubat. Přepravu zajistil Slovenský svaz. ČMS CHPH se bude podílet na nákladech přepravy.

7/2 Na žádost předsedy OS Louny prezídium zrušilo startovní místo Litoměřice, není startér.

7/3 Na žádost Českého sdružení prezídium zrušilo startovací místo Bochov,

7/4 Prezídium odsouhlasilo nové startovací místo Strakonice-Novosedly, souřadnice 49.15.53  13.47.57. Startér František Samec, tel. 383398523.

7/5 Prezídium vzalo na vědomí návrh ing. Václava Kasala na změnu Stanov týkající se změny v pravomocích zemské konference. Jeho návrh bude projednán na podzimním zasedání prezídia a v případě schválení, předložen svazové konferenci.

7/6 Prezídium projednalo vyúčtování pořízení výstavního mobiliáře Moravskoslezským sdružením, které předložil ing. Václav Švec. Prezídium rozhodlo o zaslání částky 18.000,- Kč Moravskoslezským sdružením na účet Českomoravského svazu.

7/7 Prezídium vzalo na vědomí pracovní návrh Propozic Celostátní výstavy 2014 které předložil Antonín Polívka. Propozice zůstávají stejné jako pro Celostátní výstavu v roce 2013.  Na Celostátní výstavě 2014 nebude vystavována kategorie Standard holubi a holubice bez splněných podmínek.

7/8 Prezídium odsouhlasilo provádění dopingových kontrol v závodní sezóně 2013.

7/9 Prezídium upozorňuje předsedy Oblastních sdružení na termín zaslání závodních plánů, který byl stanoven na 31.3.2013.

7/10 Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož přednesl připomínky ústřední revizní komise k propozicím celostátního mistrovství – neomezený počet závodů, neomezený počet nasazených holubů, což vytváří nestejné podmínky pro všechny chovatele České republiky.

7/11 Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož přednesl návrh  Oblastního sdružení Haná-Olomouc na zavedení profesionálních kontrolorů v průběhu závodní sezóny.

7/12  Prezídium se rovněž zabývalo zadáním tvorby výpočetního programu, jak si dříve uložilo pro výpočet závodů a soutěží v majetku Českomoravského svazu.  V současné době nebylo nalezeno žádné řešení jak toto realizovat.

 

Brno 27.3.2013

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH