Z á p i s

č. 3/2013

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, rozšířeného o reprezentanty České republiky na  33. Olympiádě poštovních holubů  2013 v Nitře, která se konala 26.2.2013 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni: RSDr. Zdenek Uherek, ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Jaroslav Němec, František Strachota, ing. Václav Švec, Antonín Polívka.

Předseda sportovní komise Petr Husák

Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný

Reprezentanti České republiky na 33. Olympiádě poštovních holubů 2013 v Nitře.

Omluveni: ing. Jaroslav Novotný, ing. Jan Jakubec, MVDr. Martin Polášek.

Předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož.

 

Program:            1.   Celostátní výstava 2013 v Hluku

                        2.   Nová startovací místa

                        3.   Test vedoucích zasazovacích středisek

                        4.   Žádost ing. Stanislava Matušky

                        5.   Žádost Českého maratón klubu

                        6.   Žádost o vytvoření nového OS Pošumavské sdružení                      

7.   Mistrovství světa holoubat v Portugalsku 2013

                        8.   Cena závodních gumiček 2013 a 2014

                        9.   Evropská výstava 2014 v Brně

                        10. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 16.30 hodin a vedl z pověření prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného, tajemník svazu Antonín Polívka. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Celostátní výstava 2013 v Hluku.

1/1 Podrobnou informaci o organizaci a průběhu Celostátní výstavy 2013 podal vedoucí organizačního týmu RSDr. Zdenek Uherek. Výstava proběhla bez problémů, co se projevuje již delší dobu je klesající počet návštěvníků. Při posuzování a sestavování kolekce v kategorii Standard postupovali pověření posuzovatelé odpovědně, a kolekci sestavili z toho nejlepšího co na Celostátní výstavě bylo.

1/2 Finanční výsledek Celostátní výstavy 2013 předložil Antonín Polívka. Výstava skončila zůstatkem 139.450,- Kč. Podal rovněž informaci o nákladech na pořízení výstavního fundusu, 600 výstavních klecí a jejich příslušenství,  dřevěné podstavce, krmítka, molino a ostatní materiál, v hodnotě 257.214,- Kč. Výstavní fundus je majetkem Moravskoslezského sdružení.

 

2. Nová startovací místa.

2/1 Oblastní sdružení Znojmo navrhuje nové startovací místo Přímětice, souřadnice

48.53.45  N 16.02.21 E, startér Zdeněk Hrubeš, tel. 605155434.

2/2 Oblastní sdružení České Budějovice navrhuje nové startovací místo Plasy, souřadnice 49.55.27,064 N 13.22.50,640 E, startér Jaroslav Drozda, tel. 724617186.

2/3 Prezídium tyto nová startovací místa odsouhlasilo.

 

3. Test vedoucích zasazovacích středisek.

3/1 Prezídium odsouhlasilo povinnost Oblastních sdružení provést test znalostí vedoucích zasazovacích středisek do 30.4.2013. Zápis o provedení testu, který musí obsahovat datum provedení testu a jmenný seznam vedoucích zasazovacích středisek, kteří se tohoto testu úspěšně zúčastnili, zašlou Oblastní sdružení do 30.4.2013 na adresu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno.

 

4. Žádost ing. Stanislava Matušky.

4/1 Ing. Stanislav Matuška zaslal prezídiu žádost o projednání doporučení k zařazení testovací stanice Talent Quatro Šternberk do seriálu FCI Racing Pigeons Grandpris, počínaje rokem 2014.

4/2 Prezídium souhlasí s touto žádostí a pověřilo prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného ji předložit na jarním zasedání FCI.

 

5. Žádost Českého maratón klubu.

5/1 Prezídium projednalo žádost Českého maratón klubu o jeho schválení zaslanou předsedou Ondřejem Bukovickým.

5/2 Protože k uvedené žádosti byly z řad členů prezídia závažné připomínky, byla žádost předána řídícímu výboru Českého sdružení k vyjádření jeho stanoviska. Po jeho vyjádření bude žádost znovu projednána na příští schůzi prezídia.

 

6. Žádost o vytvoření nového OS Pošumavské sdružení.

6/1 Žádost o vytvoření nového Oblastního sdružení pod názvem Pošumavské sdružení zaslali členové přípravného výboru Zdeněk Kropáček a Ladislav Potůček.

6/2 Prezídium tuto žádost předalo k projednání na nejbližší schůzi řídícího výboru Českého sdružení, a po jeho stanovisku bude žádost projednána na příští schůzi prezídia.

 

7. Mistrovství světa v Portugalsku.

7/1 Termín pro potvrzení účasti v Mistrovství světa holoubat 2013 v Portugalsku, byl stanoven na 28.2.2013.

7/2 Prezídium odsouhlasilo, že v případě pokud se někdo z vylosovaných chovatelů nepřihlásí v daném termínu, budou osloveni vylosovaní náhradníci, nebo mistři holoubat Oblastních sdružení, kteří nebyli vylosováni.

 

8. Cena závodních gumiček 2013 a 2014

8/1 Vzhledem k tomu, že došlo dodavatelem závodních gumiček k navýšení jejich ceny na rok 2013 na 1,10 Kč za jednu gumičku + doprava z Belgie, celkem na 1,20 Kč, rozhodlo prezídium následovně:

- Rozdíl ve stávající ceně 0,70 Kč a reálné ceně 2013, 1,20 Kč  uhradí svaz.

- Cena závodní gumičky na rok 2014 bude činit 1,20 Kč a bude takto účtována Oblastním sdružením,  jak rozhodla svazová konference v lednu 2013 v Hluku.

 

9. Evropská výstava 2014 v Brně.

9/1 Antonín Polívka informoval prezídium o prvním jednání prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného a přípravného týmu, které se konalo 13.2.2013. Účastníci byli seznámeni s připraveným programem výstavy a svými úkoly. Výstava se uskuteční v Brně na brněnském výstavišti v pavilonu B.

- Evropská výstava se bude konat ve dnech 30.1 až 2.2.2014 /středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle/.

- Evropská výstava se bude konat společně s Celostátní výstavou.

- Antonín Polívka předložil předběžný informativní rozpočet. Výstava by podle tohoto návrhu  měla skončit vyrovnanými příjmy a výdaji.

- Podrobně bude příprava Evropské výstavy projednána na příští schůzi prezídia.

 

10. Organizační záležitosti.

10/1 Prezídium žádá řídící výbor Českého sdružení, aby předložil na příští schůzi prezídia návrh na viceprezidenta svazu za odstoupivšího ing. Václava Vorlíčka.

 

Po skončení schůze prezídia přivítal Antonín Polívka reprezentanty České republiky na 33. Olympiádě poštovních holubů 2013 v Nitře. Poděkoval jim jménem prezídia za reprezentaci České republiky a předal jim účastnický diplom a plaketu 33. Olympiády. Poté následovala přátelská debata.

 

Humpolec 26.2.2013

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

           

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH