Z á p i s

č 4/2012

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 16.10.2012 v Humpolci, restaurace „Černý kůň“.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, ing. Jan Jakubec, ing. Václav Vorlíček, Jaroslav Němec, Václav Hrudka, František Strachota, ing. Václav Švec, RSDr. Zdenek Uherek, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka

Omluveni: ing. Václav Blažek

Předseda ústřední revizní komise:  ing. Miroslav Brož

Předseda sportovní komise: Petr Husák

Předseda posuzovatelské komise: JUDr. Pavel Opatrný

Hosté: Václav Špilar, Jiří Vetecha, Jan Danko

 

Program:        1.   Žádost ZO CHPH Trutnov, Náchod, Letohrad, Vamberk,a Podbřezí

                        2.   Celostátní soutěže pořádané v roce 2012

                        3.   Projednání návrhů na změny a doplnění svazových dokumentů

                        4.   Celostátní výstava 2013 v Hluku

                        5.   Udělení Čestného členství za rok 2012

                        6.   Řešení stávající situace ZO CHPH Přeštice

                        7.   Projednání žádosti předsedy ústřední revizní komise ing. Miroslava Brože

                        8.   Výstava k 90. výročí založení svazu chovatelů poštovních holubů

                        9.   Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Žádost ZO CHPH Trutnov, Náchod, Letohrad, Vamberk a  Podbřezí.

1/1 Ing. Jaroslav Novotný  předložil prezídiu žádost základních organizací chovatelů poštovních holubů Trutnov, Náchod, Letohrad, Vamberk, Podbřezí, celkem 82 členů, o schválení založení Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů pod názvem Náchod. Žádost splňuje všechny náležitosti týkající se postupu pro tvorbu Oblastního sdružení v souladu s § 18 Stanov.

1/2  K žádosti se písemně vyjádřil předseda Oblastního sdružení Trutnov ing. Jiří Pastyřík. Se založením Oblastního sdružení Náchod souhlasí. Svoje stanovisko vyjádřil i zástupce žádajících Základních organizací Jan Danko.

1/3 K žádosti se vyjádřil předseda Českého sdružení ing. Václav Vorlíček. Při jednání o založení nového Oblastního sdružení nebyly vyčerpány všechny možnosti / směr závodů/ se stávajícím Oblastním sdružením Trutnov.

1/4 Předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdenek Uherek upozornil na nebezpečí vzniku nefunkčních malých OS. Ocenil vstřícný postup předsedy Oblastního sdružení Trutnov ing. Jiřího Pastyříka.

1/5 Prezídium odsouhlasilo založení nového Oblastního sdružení Náchod.

 

2. Celostátní soutěže pořádané v roce 2012.

2/1 Ing. Jaroslav Novotný předložil konečné tabulky soutěží pořádaných v roce 2012. Po schválení prezídiem budou tyto zveřejněny na webových stránkách svazu. Ne všechny Oblastní sdružení mají zveřejněny závody a soutěže na webových stránkách svazu. Práce osoby pověřené českým sdružením se musí zlepšit. Jedná se o Oblastní sdružení Lidice, Polabí a Tábor.

2/2 Prezídium ukládá Českému sdružení, aby osoba pověřená ukládáním údajů Oblastních sdružení Českého sdružení na webové stránky svazu, toto u Oblastních sdružení Lidice, Polabí a Tábor,  provedla nejpozději do 25.10.2012.

2/3 Prezídium ukládá předsedovi sportovní komise Petru Husákovi vypracovat návrh pravidel pro zveřejňování výsledků základních organizací, které nesplňují podmínky Závodního řádu v počtu nasazení holubů a účasti chovatelů.

2/4 Razítka pro nová vypouštěcí místa zajišťují zemská sdružení.

2/5 Prezídium odsouhlasilo výsledky celostátních soutěží pořádaných v roce 2012.

 

3. Projednání návrhů na změny a doplnění svazových dokumentů.

3/1 Prezídium projednalo návrhy na změny a doplnění svazový dokumentů.

1. Návrh na počet chovatelů závodících  z jednoho holubníku / souřadnic/.

2. Pravidla pro zveřejňování výsledků Základních organizací.

3. Zapracování provádění dopingových kontrol do Závodního řádu.

4. Změna § 6 a §18 Závodního řádu: Doplnit větu „ holubi vyřazeni ze závodu / při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS/ nesnižují počet holubů na závod původně nasazených“.

3/2 Tyto návrhy předloží předseda sportovní komise Petr Husák svazové konferenci, která se bude konat při Celostátní výstavě 2013 v Hluku ke schválení.

 

4. Celostátní výstava 2013 v Hluku.

4/1 Předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdenek Uherek předložil prezídiu návrh Propozic Celostátní výstavy 2013, která se bude konat ve dnech 10. až 12. ledna 2013 v Hluku.

4/2 Doplnění znění Propozic. Výkon za život holubi a holubice. Podmínka účasti umístnění v roce 2012 ve 20%. Dražba holubů licitací. Organizátor Celostátní výstavy 2013 Moravskoslezské sdružení vyzve přední chovatele, úspěšných v celostátních soutěžích 2012 k účasti na této dražbě.

4/3 Prezídium  pověřilo ing. Jaroslava Novotného, RSDr. Zdenka Uherka a JUDr. Pavla Opatrného odsouhlasením posuzovatelů Celostátní výstavy 2013. Posuzovatelé budou vybráni na školení posuzovatelů, které se bude konat 9. a 10. listopadu 2012 v Dolním Němčí. O zajištění školení podrobně informoval RSDr. Zdenek Uherek.

4/4 Svazová konference se bude konat dne 11. 1. 2013 od 10.00 hodin při Celostátní výstavě 2013 v Hluku, restaurace „Na Tvrzi“. Pozvánka s programem bude včas zaslána.

4/5 Prezídium odsouhlasilo Propozice Celostátní výstavy 2013 v Hluku.

 

5. Udělení Čestného členství za rok 2012.

5/1 České sdružení navrhuje ing. Václava Kasala. Návrh předložil předseda Českého sdružení ing. Václav Vorlíček. Moravskoslezské sdružení navrhuje Antonína Polívku. Návrh předložil předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdenek Uherek.

5/2 Prezídium tyto návrhy odsouhlasilo.

 

6. Řešení stávající situace ZO CHPH Přeštice.

6/1 ing. Jaroslav Novotný přečetl dopis ZO CHPH Přeštice zaslaný na jeho adresu.

6/2 V případě ZO CHPH Přeštice platí rozhodnutí prezídia, které přijalo prezídium na předcházející schůzi dne 20.3.2012.

6/3 Tajemník písemně požádá ZO CHPH Přeštice o zaslání seznamu členů k 30.9.2012.

 

7. Projednání žádosti předsedy ústřední revizní komise ing. Miroslava Brože.

7/1 Ing. Miroslav Brož jako předseda ústřední revizní komise, žádá o zahájení disciplinárního řízení s panem Alešem Králíkem z OS CHPH Beskydy, který se podle jeho názoru dopustil disciplinárního přestupku tím, že napsal a rozeslal dne 29.2.2012 pomlouvačný dopis týkající se jeho osoby, ing. Václava Ranochy a Vítězslava Máchy. K této žádosti předložil  příslušné dokumenty.

7/2 Prezídium rozhodlo, že s panem Alešem Králíkem bude zahájeno disciplinární řízení. Termín a místo konaní bude oznámeno.

 

8.Výstava k 90. výročí založení svazu chovatelů poštovních holubů.

8/1 Ing. Jaroslav Novotný hodnotil tuto výstavu velice kladně. Poděkoval jménem prezídia ing. Václavu Kasalovi, ing. Václavu Vorlíčkovi, ing. Janu Jakubcovi, Václavu Hrudkovi, Petru Husakovi a Františku Strachotovi,, kteří se na její organizaci podíleli.

8/2 Prezídium odsouhlasilo finanční náklady na tuto výstavu 73.000,- Kč. Tato částka bude předložena svazové konferenci v Hluku ke schválení

 

9. Organizační záležitosti.

9/1 MVDr. Martin Polášek informoval prezídium o provedené dopingové kontrole u pana Lubomíra Kubáčka z OS Uničov Výsledky byly negativní. Podrobná informace bude zveřejněna v IZ 3/2012.

9/2 Ing. Jaroslav Novotný podal informaci o zasedání FCI. Informace bude zveřejněna v IZ 3/2012.  RSDr. Zdenek Uherek byl FCI schválen jako mezinárodní posuzovatel FCI.

9/3  Prezídium odsouhlasilo kandidáta České republiky ing. Jaroslava Novotného do direktoriátu FCI a Josefa Kondrys do sportovní komise FCI.

9/4 Závod Mistrovství světa holoubat 2013 se bude konat v Portugalsku. Holoubata budou dodána do konce března 2013. Losováním byl proveden výběr OS ze kterých chovatelé dodají jedno holoubě mistra OS holoubat:: OS Jižní Morava, OS Sever, OS Český západ, OS Tábor, OS Vysočina, OS Středočeské, OS Haná, OS Prácheň, OS Uničov, OS Trutnov, OS Třinec, OS Peruť, OS Jihlava, OS Beskydy, OS Karviná, OS Pardubice, OS Karlovy Vary, OS Polabí, OS Zlín, OS Louny, OS Hodonín, OS Znojmo, OS Praha, OS Lidice, OS Opava. Náhradníci: OS Brno, OS Hlučín, OS B. Karpaty, OS Č. Budějovice a OS Uh. Hradiště. Mladí chovatelé do 18-ti roků, prvních 15 z celostátního mistrovství po dvou holoubatech.

9/5 Prezídium odsouhlasilo přihlášku České republiky na Olympiádu 2013 na Slovensku. Oficiální delegáti ing. Jaroslav Novotný, Josef Kondrys, posuzovatel RSDr. Zdenek Uherek. Byla vybrána reprezentační kolekce České republiky. Výcvikáři Českého a Moravskoslezského sdružení ověří, zda chovatelé mají vybrané holuby k dispozici.

9/6 Problematický start holubů v Bruselu OS Pardubice  projednal ing. Jaroslav Novotný z Belgickým svazem. Je třeba vzhledem k odlišným pravomocem belgických startérů respektovat jejich pokyny.

9/7. Ing. Václav Vorlíček upozornil na problémy se starty Maďarských holubů.

9/8 Český maratón klub prostřednictvím předsedy Ondřeje Bukovského požádal o oficiální legalizaci příznivců dlouhých tratí regionu Čechy. K tomu, aby prezídium schválilo Český maratón klub je třeba zaslat dle § 26 Stanov na adresu tajemníka svazu následující dokumenty: Seznam členů, složení výboru a složení revizní komise.

 

 

Humpolec 16.10.2012

Zapsal: Polívka A.                                          

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH