Z á p i s

č. 3/2012

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 20.3.2012 v Humpolci, hotel „Černý kůň“.

 

Přítomni

Členové prezídia: ing. Jaroslav Novotný, ing. Jan Jakubec, ing. Václav Vorlíček, Václav Hrudka, ing. Václav Blažek, ing. Václav Švec, František Strachota, RSDr. Zdeněk Uherek, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka

Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: 

Člen prezídia Jaroslav Němec, předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož,   předseda sportovní komise Petr Husák.

 

Program:        1. Škody způsobené dravci – informace

                        2. Projednání úkolů vyplývajících ze svazové konference 2012

                        3. Celostátní mistrovství – řešení výpočtu

                        4. Dopingové kontroly – základní pravidla

                        5. Pravidla pro utváření nových Oblastních sdružení – úkol prezídia ze

                            svazové konference 2011

                        6. Test vedoucích zasazovacích středisek

                        7. Organizační záležitosti

                             - vyúčtování Celostátní výstavy 2012 v Lysé nad Labem   

                             - řešení situace ZO sdružených pod názvem Náchod

                             - stávající stav v ZO Přeštice

                             - mistrovství světa holoubat 2012 na Slovensku

                             - vypouštěcí místa - změny

                             - kategorie Standard bez splněných podmínek

                             - rodové kroužky 2013

                             - informace pokladníka

                             - informace předsedy posuzovatelské komise

                             - stížnost Marie Meislové na výbor OS Znojmo

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl po doplnění návrhu ing. Václava Vorlíčka o bod kategorie Standard bez splněných podmínek schválen.

 

1. Škody způsobené dravci – informace.

Informaci měl podat ing. Zvolánek z ČMMJ. Na schůzi byl pozván a bohužel se nedostavil. Platí, že chovatelé mohou žádat Územní útvary ochrany přírody a  Obecní úřady o odstranění dravců, kteří navštěvují pravidelně konkrétního chovatele za účelem zajištění potravy a likvidují mu soustavně jeho chov. Informace bude zveřejněna v Informačním zpravodaji č. 1 a 2/2012.

 

2. Projednání úkolů vyplývajících ze svazové konference 2012.

Svazová konference 2012 neuložila ve svém usnesení prezídiu žádné úkoly. Všechny doplnění svazových dokumentů, které svazová konference odsouhlasila jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.

 

3. Celostátní mistrovství – řešení výpočtu.

- Prezídium schválilo přesnou formulaci „Propozic celostátního mistrovství 2012“, tak jak je schválila svazová konference. Propozice celostátního mistrovství 2012 jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.

- V souvislosti se schváleným celostátním mistrovstvím si výpočtáři Oblastních sdružení založí pro hostující chovatele v souladu s Závodním řádem § 3 bod b) a c) podmínky tak, aby byli od začátku evidováni hostující chovatelé.

 

4. Dopingové kontroly – základní informace.

- MVDr. Martin Polášek předložil prezídiu ke schválí „Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům“.  Návrh je zpracován v souladu s Závodním řádem § 19 odst. 6, v 10 bodech. Součástí návrhu jsou přílohy: Postup při kontrole na holubníku, zpráva o kontrole, žádanka k laboratornímu vyšetření, protokol o kontrole na podávání zakázaných látek poštovním holubům. Celé znění je přílohou zápisu.

- Ing. Jaroslav Novotný v polovině dubna 2012 projedná na zasedání FCI se zástupci Německa možnosti laboratorních zkoušek včetně laboratoře a ceny, která je bude provádět.

- Pro odběr vzorků na Moravě byl řídícím výborem Moravskoslezského sdružení pověřen MVDr. Martin Polášek. Totéž je třeba zajistit v Českém sdružení, pro letošní rok to musí být veterinární lékař z řad chovatelů poštovních holubů. Pokud České sdružení zajistí pro odběr vzorků veterinárního lékaře, tak toto oznámí do začátku závodní sezóny tajemníku svazu.

- Prezídium odsouhlasilo odměnu za náklady spojené s odběrem vzorků. Cestovní náklady 4,- Kč za 1 km a odměnu 1.000,- Kč za provedení kontroly.

- Výběr kontrolovaných chovatelů určí prezident svazu po dohodě s předsedou příslušného zemské sdružení.  

- Kontroly budou prováděny již v roce 2012. Náklady v případě negativního výsledku hradí svaz ze svých finančních prostředků. V případě pozitivního výsledku hradí všechny finanční náklady kontrolovaný chovatel.

- Prezídium „Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům“ schválilo.

 

5.Pravidla pro utváření nových Oblastních sdružení – úkol prezídiu ze svazové

   konference 2011.

Prezídium na základě úkolu uloženého mu svazovou konferencí 2011 projednalo návrh ing. Jaroslava Novotného „Pracovní postup pro tvorbu Oblastních sdružení v souladu s § 18 Stanov. Návrh byl schválen. Předsedové Oblastních sdružení s tímto dokumentem seznání předsedy Základních organizací. Jeho text je přílohou zápisu.

 

6. Test vedoucích zasazovacích středisek.

Oblastní sdružení zabezpečí před začátkem závodní sezóny 2012 školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem. Zápis z tohoto školení s uvedením jemeného seznamu vedoucích zasazovacích středisek, kteří se tohoto školení účastnili, zašlou Oblastní sdružení do 30.4.2012 na adresu tajemníka svazu:

 

7.Organizační záležitosti.

7/1 Vyúčtování Celostátní výstavy 2012.

- Ing. Václav Vorlíček informoval prezídium, že doposud není uzavřeno vyúčtování Celostátní výstavy 2012 v Lysé nad Labem. Vyúčtování bude předloženo na příští schůzi prezídia. Část finančních prostředků bude České sdružení potřebovat na dokompletování výstavního materiálu.

- Prezídium schválilo, že ze zůstatku finančních prostředků Celostátní výstavy od roku 2012 a dalších, bude na účet svazu organizátorem Celostátní výstavy převedena částka 30.000,- Kč. Ostatní finanční prostředky zůstávají ve prospěch organizátora Celostátní výstavy. Organizátor Celostátní výstavy je povinen předložit prezídium vyúčtování

 

7/2 Řešení situace ZO sdružených pod názvem Náchod.

- Ing. Václav Vorlíček přednesl svůj názor na řešení tohoto problému. Navrhuje dodržet rozhodnutí svazové konference týkající se Základních organizací sdružených pod názvem Náchod.

- Ing. Novotný navrhuje následující řešení: Základní organizace sdružené pod názvem Náchod jsou začleněny v Oblastním sdružení Trutnov. Pro závodní sezónu 2012 jim umožnit  samostatné závodní výsledky podle jejich schváleného závodního plánu a jimi zajištěnou přepravou. Základní zůstává jejich začlenění v Oblastním sdružení Trutnov. Je to výjimečné řešení pro rok 2012.

- Prezídium rozhodlo, že Základní organizace sdružené pod názvem Náchod jsou nadále začleněny v Oblastním sdružení Trutnov. Prezídium rozhodlo, že bude pouze umožněno vytvoření dvou samostatných výpočetních pásem v rámci Oblastního sdružení Trutnov.

- Předseda Českého sdružení ing. Václav Vorlíček svolá po zemské konferenci Českého sdružení jednání zástupců Oblastního sdružení Trutnov a zástupců Základních organizací pod názvem Náchod. Základem jednání bude nedělení Oblastního sdružení Trutnov.

 

7/3 Stávající stav ZO Přeštice.

- Základní organizace Přeštice oznámila dopisem Oblastnímu sdružení Český západ, že vystupuje z Oblastního sdružení Český západ.

- Prezídium rozhodlo, že vystoupení Základní organizace Přeštice z Oblastního sdružení Český západ je neplatné. Základní organizace Přeštice je nadále organizačně začleněna v Oblastním sdružení Český západ.

 

7/4 Mistrovství světa holoubat 2012 na Slovensku.

Holoubata vylosovaných 25 chovatelů a 15 mladých chovatelů České republiky, účastníků mistrovství světa  FCI holoubat 2012 na Slovensku, budou předána 20.4.2012 do 18.00 hodin. Moravští chovatelé předají holoubata ing. Jaroslavu Novotnému, El. Krásnohorské 39. 618 00 Brno. Chovatelé z Českého sdružení upřesní předání holoubat po zemské konferenci Českého sdružení. Kontakt sdělí ing. Jaroslavu Novotnému.

 

7/5 Vypouštěcí místa - změny

Prezídium odsouhlasilo změny v seznamu vypouštěcích míst na území České republiky. Ruší se startovací místo Písek-Novosedly louka. Změna startéra u vypouštěcího místa Strakonice – Rovná letiště: Prexl Eduard, telefon 603575227.

 

7/6 Kategorie Standard bez splněných podmínek.

Prezídium projednalo podmínky vystavovávání kategorie Standard bez splněných podmínek na Celostátní výstavě 2013. Prezídium odsouhlasilo, že podmínky zůstávají stejné jako v roce 2011.

 

7/7 Rodové kroužky 2013.

Rodové kroužky na letošní rok přišly včas a s kvalitou jsme spokojeni. Na rok 2013 máme možnost objednat rodové kroužky u firmy na Taiwanu nebo u firmy Savic-Haspeslag. Prezídium odsouhlasilo dodavatele rodových kroužků na rok 2013 u firmy z Taiwanu.

 

7/8 Informace pokladníka.

Pokladník svazu ing. Jan Jakubec navrhl založit Profi spořící účet u Komerční banky s úrokem 0,5 % s možností s neomezeným časovým výběrem. Prezidium toto odsouhlasilo.

 

7/9 Informace předsedy posuzovatelské komise.

- Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný požádal prezídium o stanovisko k proplacení cestovních nákladů ing. Zdeňka Horáka na školení posuzovatelů v roce 2011. O projednání na prezídiu ho požádal předseda ústřední revizní komise ing. Miroslav Brož, na kterého se ing. Zdeněk Horák obrátil.

- Protože se ing. Zdeněk Horák účastnil školení jen omezenou dobu první den a druhý den se již školení neúčastnil, rozhodlo prezídium o neproplacení jeho cestovních nákladů.

 

7/10 Stížnost Marie Meislové na výbor OS Znojmo.

- Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný seznámil prezídium se stížností Marie Meislové zaslanou prezídiu na výbor OS Znojmo.

- Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný vypracuje odpověď, kterou zašle tajemník svazu Marii Meslové doporučeným dopisem.

 

7/11 Prezídium doporučuje pořadatelům závodů, aby v přepravním autě převážející holuby na závody byly kopie veterinárních potvrzení chovatelů, účastníků závodu o provedené vakcinaci proti Pseudomoru.

 

Humpolec 20.3.2012

 

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

 

 

Pracovní postup pro tvorbu Oblastních sdružení v souladu s § 18 Stanov.

 

 

1.      Podmínky přestupu základních organizací

2.       Základní organizace bez začlenění do OS

3.      Vznik Oblastního sdružení

4.      Potřebná dokumentace k zahájení řízení

5.      Postup jednání prezídia Svazu

 

1.      Podmínky přestupu základních organizací

a)        Základní organizace mají právo na sebeurčení, tj. začlenění do oblastního sdružení při dodržení přestupního limitu dle § 22 Stanov.

b)        O schválení přestupu na členské schůzi ZO musí rozhodnout dvou třetinová většina všech členů organizace v souladu s článkem 5 odst. 3 Jednacího řádu svazu.

c)        Zápis z členské schůze ZO spolu s prezenční listinou musí být předložen stávající OS před zahájením jednání o vyrovnání závazků.

d)        Přestupu základní organizace mezi OS a ukončení činnosti ve stávající OS dle § 22 Stanov musí předcházet vyrovnání finančních a hmotných závazků ke stávající OS a vydání písemného souhlasu se vstupem přijímající OS.

e)        O přijetí přestupující ZO do oblastního sdružení má právo rozhodnout výhradně konference přijímající OS.

f)          Základní organizace vystupující z OS nemá nárok na podíl na majetku stávajícího oblastního sdružení.

g)        Přijímající OS má právo členům přijímané ZO stanovit vstupní poplatek.

2.      Základní organizace bez začlenění do OS

a)        Základní organizace Svazu musí být, v souladu se strukturou Svazu specifikovanou Stanovami svazu, začleněna do Oblastního sdružení.

b)        Pokud dojde, při nedodržení postupu specifikovaném v bodě 1 tohoto Pracovního postupu, ke vzniku nezačleněné ZO, je tato situace důvodem k zahájení disciplinárního řízení s odpovědnými funkcionáři Svazu. Disciplinárním orgánem je v tomto případě Řídící výbor zemského sdružení.

c)        Řídící výbor zemského sdružení je v tomto případě, v souladu s § 16 odst. 9 Stanov svazu, povinen začlenit neodkladně takovou ZO do oblastního sdružení.

3.      Vznik Oblastního sdružení

a)        Dobrovolné sdružování základních organizací Svazu je základní podmínkou vzniku Oblastního sdružení.

b)        V souladu s ustanoveními v § 12 a 18 Stanov svazu je schválení vzniku OS ve výhradní pravomoci Prezídia svazu.

4.      Potřebná dokumentace k zahájení řízení

a)        Žádost o schválení vzniku oblastního sdružení musí být zaslána tajemníkovi svazu a ŘV příslušného zemského sdružení do nejpozději do 10. října.

b)        Žádost, která musí obsahovat zásadní důvody vedoucí ke vzniku nové OS, předloží základní organizace jednotnou, podepsanou předsedy všech navrhujících ZO.

c)        K žádosti podané základními organizacemi musí být doloženy tyto dokumenty:

-       Zápisy z členských schůzí ZO podepsané výbory ZO. Rozhodnutí o začlenění do nové OS musí být schváleno dvou třetinovou většinou všech členů ZO.

-       Přílohou zápisů z členské schůze musí být aktuální soupis členů a podepsané prezenční listiny.

-       Soupis členů ZO k datu podání žádosti musí obsahovat jména členů, adresy členů, adresy holubníků (pokud nejsou shodné), GPS souřadnice a poznámku závodící/nezávodící.

-       Zápis o jednání ZO s výborem stávající OS o vyrovnání závazků ke stávající OS.

-       Návrh technického a finančního zajištění nadcházející závodní sezóny.

-       Vyjádření OS, ze které ZO odchází, k záměru vytvoření nové OS. Pokud nebude vyjádření OS do data jednání Prezídia dodáno, má se za to, že s odchodem souhlasí.

5.      Postup jednání prezídia Svazu

a)        Prezídium svazu projedná podanou žádost na podzimním jednání do konce října.

b)        K jednání musí být přizván nejméně 14 kalendářních dnů předem pověřený zástupce ZO podávajících žádost a předseda (předsedové) stávající OS.

c)        Návrh na řešení – schválení / neschválení předloží příslušný Řídící výbor zemského sdružení.

d)        Prezidium posoudí účelnost vzniku nového sdružení a územní celistvost navržené OS.

e)        Základními kritérii při rozhodování prezídia musí být vždy:

-       rozvoj sportovní činnosti chovatelské základny dle § 1 Stanov

-       regulérnost závodní činnosti

-       dlouhodobá stabilita organizační struktury Svazu a schválených celků

-       podpora sportovního a společenského vyžití všech členů

f)          Rozhodnutí prezídia Svazu bude do 14 kalendářních dnů zasláno doporučeně na adresu pověřeného zástupce ZO a předsedu (předsedy) stávajícího OS.

g)        Rozhodnutí prezídia svazu je konečné a není proti němu odvolání.

 

zpracoval: ing. Jaroslav Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům.

 

1.)

V souladu s ustanovením Závodního řádu § 19 odst. 6, je zakázáno podávat jakékoli látky poštovním holubům za účelem ovlivnění jejich výkonů v době závodů, nebo v přípravě na závod. Podání takových látek je doping a je považováno za disciplinární přestupek dle § 2, bodu 1, písm. a) Disciplinárního řádu.

 

2.)

Zakazuje se podávání níže uvedených látek:

a)     Kortikosteroidy

b)     β – agonisté

c)      anabolické steroidy

d)     nesteroidní antiflogistika (NSAID)

e)     látky zabraňující zjištění výše uvedených látek (např.diuretika)

 

Léčení těmito látkami, nebo preparáty obsahující tyto látky, je u holubů, účastnících se závodů, nebo připravujících se na závod, zakázáno. Vlastník holubů je jedinou osobou, odpovědnou za látky podávané svým holubům !

 

3.)

Odpovědné orgány ČMS CHPH (prezidium) mohou kdykoli a kdekoli přistoupit k odběru vzorků trusu holubů u chovatelů, členů ČMS CHPH. Z toho důvodu musí být všichni holubi chovatele, kteří se účastnili předešlého závodu, přítomni na holubníku nejméně po dobu 3 dnů od ukončení závodu.

Pokud chovatel v okamžiku kontroly provádí léčení antimikrobiálními látkami (neuvedenými v bodu 2), je chovatel povinen předložit příslušná potvrzení před zahájením odběru vzorků.

 

4.)

Rozhodnutí o kontrole zakázaných látek u konkrétních chovatelů je plně v pravomoci prezidia ČMS CHPH. Kontrolu mohou provádět pouze kontroloři určení prezidiem ČMS CHPH. Kontroloři musí každoročně absolvovat školení o správném odebírání vzorků. Školení zajišťuje prezidium ČMS CHPH, vyhotovuje o něm zápis a po úspěšném proškolení předává kontrolorům oprávnění ke kontrole.

 

5.)

Odběr vzorků probíhá pouze za přítomnosti chovatele, na jehož jméno je holubník registrován, nebo jeho pověřeného zástupce. Chovatel, u něhož má být kontrola provedena, musí být o návštěvě kontrolorů informován nejméně 12 hodin pře provedením kontroly. Ve stanoveném  termínu kontroly je povinen kontrolu umožnit.

Odmítnutí, nebo znemožnění kontroly je považováno za porušení Závodního řádu a „Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům“ a k chovateli bude přistupováno jako v případě pozitivní kontroly na zakázané látky.

 

6.)

K analýze a kontrolní analýze se odebírají vzorky trusu předem vybraných holubů. Odebraný vzorek se rozdělí do dvou nádob. Nádoba 1(kontrolní vzorek A) je určena k analýze a nádoba 2(kontrolní vzorek B) k případné kontrolní analýze (bude v laboratoři až do doby předpokládané žádosti o kontrolní analýzu). Obě nádoby musí být neporušitelně zapečetěny a označeny identifikovatelným způsobem za přítomnosti dotčeného chovatele nebo jeho zástupce. Kontroloři jsou povinni odeslat vzorek spolehlivě a v co nejkratším termínu do příslušné laboratoře.

Kontrolor vyplňuje o průběhu kontroly zprávu ve třech vyhotoveních, které podepíší všichni zúčastnění. Jedno vyhotovení předává chovateli, jedno vyhotovení odesílá do sídla ČMS a jedno vyhotovení zůstává kontrolorovi.

 

7.)

Jen laboratoř určená prezidiem ČMS CHPH je oprávněna provádět analýzu a kontrolní analýzu vzorků. Prezidium ČMS CHPH dojedná konkrétní podmínky s laboratoří, včetně dopravy vzorků, uchovávání vzorků a platby za analýzy.

 

8.)

Výsledek laboratorní analýzy je zasílán laboratoří přímo do sídla ČMS CHPH. ČMS CHPH do 10-ti dnů od obdržení výsledků informuje dotčeného chovatele. V případě pozitivního výsledku musí být chovatel informován doporučeným dopisem s dodejkou. Dotčený chovatel může do 5-ti dnů od doručení oznámení podat žádost k ČMS CHPH o provedení kontrolní analýzy vzorku. Žádost se podává doporučeným dopisem s dodejkou. Ve stejné lhůtě je dotčený chovatel povinen zaslat na účet ČMS CHPH vratnou kauci, ve výši 50.000 Kč a určenou k úhradě nákladů spojené s vyšetřením vzorků. Pokud dotčený chovatel nepodá ve stanovené lhůtě žádost o kontrolní analýzu a nesloží vratnou kauci v rozsahu stanoveném prezidiem ČMS CHPH, je považován výsledek první analýzy za konečný. V tomto případě je povinen uhradit svazu náklady provedené kontroly a náklady laboratorní analýzy.

 

V případě 2. konečného pozitivního výsledku jdou veškeré náklady, včetně nákladů na první analýzu vzorků a nákladů spojených s kontrolou, k tíži chovatele a budou strženy z kauce předem zaslané na účet ČMS CHPH.

V případě konečného negativního výsledku jdou veškeré náklady, včetně nákladů na první analýzu vzorků a nákladů spojené s kontrolou, k tíži ČMS CHPH. Kauce se chovateli vrátí v plné výši. Dotčený chovatel však nemá právo na jakékoli odškodnění.

 

9.)

Chovatel, u něhož byla provedena kontrola a konečný výsledek vyšetření byl pozitivní, se dopustil disciplinárního přestupku dle § 2, bodu 1, písm. a) Disciplinárního řádu a bude s ním zahájeno disciplinární řízení. Disciplinární orgán je v tomto případě prezidium ČMS CHPH

 

10.)

Prezidium ČMS CHPH vybírá dodavatele pomůcek pro odběr vzorků.

Prezidium ČMS CHPH zajišťuje přepravce pro přepravu vzorků do laboratoře.

Prezidium ČMS CHPH vybírá akreditovanou laboratoř pro analýzu vzorků.

Prezidium ČMS CHPH vybírá kontrolory a zajišťuje jejich proškolení.

Prezidium ČMS CHPH stanovuje výši vratné kauce.

Prezidium ČMS CHPH určuje výši odměny pro kontrolory za jednotlivou kontrolu, včetně nákladů za cestovné a ostatní výdaje

 

zpracoval: MVDr.Martin Polášek


Protokol o kontrole na podávání zakázaných látek

poštovním holubům

 

 

Protokol č.: ………………………………                          vydaný dne: ………………………………

Pověřený kontrolor: jméno                                                                                   číslo

                                   …………………………………………………..                ……………………

                                   …………………………………………………..                ……………………

Kontrolu schválil:       …………………………………………………..                …………………….

                                   jméno                                                                                                                  podpis

 

 

Chovatel: ………………………………………………………………..  narozen:……………………..

Adresa bydliště: ………………………………………………………..              OS: …………………………..

Adresa holubníku: ………………………………………………………

 

 

Datum kontroly: ………………………………..     vzorky odebrány v době od …………..do…………..

Místo odběru vzorků:…………………………..     počet a označení vzorků: …………………………….

Čísla kroužků kontrolovaných holubů: ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Vyjádření kontrolorů: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vyjádření chovatele: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Chovatel svým podpisem souhlasí s provedenou kontrolou a nemá námitky ke způsobu provedení a průběhu kontroly.

 

Podpisy kontrolorů:                                                             Podpis chovatele

……………………………………………………………..            ……………………………………………………..

……………………………………………………………...