Z á p i s

č. 1/2012

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne

20.1.2012 v Lysé n/Labem.

 

Přítomni:        Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Vorlíček, Ing. Václav Blažek, Václav Hrudka, Ing. Jan Jakubec, Jaroslav Němec, František Strachota

Omluveni:       MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka,  Ing. Václav  Švec

Hosté:             Petr Husák, JUDr. Pavel Opatrný

 

Program:  1. Kolekce pro Evropskou výstavu 2012

                   2. Seznámení se smlouvou s firmou Seznam.cz

                   3. Mistrovství světa holoubat

                   4. Delegace ČMS CHPH na Evropské výstavě 2012

                   5. Jednání na MZE ČR

                   6. Žádost OS Jihlava

                   7. Žádost o schválení nového OS Náchod

                   8. Poplatek za internetovou dražbu

                   9. Změny svazových dokumentů

                  10. Diskuze

 

Schůzi zahájil prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný ve 14.00 hodin. Navrhl program, který byl bez doplnění schválen.

 

1.      Kolekce ČMS CHPH pro Středoevropskou výstavu v Budapešti - navržená  kolekce byla bez připomínek schválena.

 

2.      Informace o smlouvě - je podepsaná smlouva s firmou Seznam.cz ohledně bezplatné prezentace veškerých složek ČMS CHPH až na úroveň ZO na stránkách Seznam.cz. V této souvislosti se připomíná těm OS, která nemají ještě přidělené IČO, aby to urychleně provedla. Na konferenci ČMS CHPH  11.února 2012 jej předloží.

 

3.      Mistrovství světa holoubat – celkem se zúčastní 40 ks, z toho 25 ks dodají vylosovaní mistři OS v závodech holoubat a 15 ks mladí chovatelé, klasifikovaní v Celostátním mistrovství do 18 let v r. 2011. Vylosována byla tato OS: Bílé Karpaty, Brno - venkov, Český západ,  Domažlice, Hodonín, Horácko, Jihlava, Jižní Morava, Karlovy Vary, Karviná, Opava, Peruť, Praha, Prácheň, Polabí, Sever, Středočeské, Svitavy, Tábor, Trutnov, Třinec, Uherské Hradiště, Uničov, Valašsko, Zlín. Náhradníci v pořadí Louny, Lidice.

 

4.      Odsouhlaseno uhradit z finančních prostředků ČMS CHPH při návštěvě Evropské výstavy náklady na ubytování (1 pokoj) a  cestovné.

 

5.      Prezident ČMS CHPH se zúčastnil jednání na MZE ČR ohledně škod působících dravci. Postup pro předkládání žádostí k odstranění dravců, příp. k náhradě škod bude připraven do únorové konference ČMS CHPH.

 

6.      Žádost OS Jihlava o přestup do MSS CHPH nebyla schválena, neboť není v souladu s zemským uspořádáním a rozdělením svazu na Zemská sdružení.

 

7.      Vznik nového OS Náchod – v diskusi si pouze členové prezidia vyjasnili některé důvody požadovaného vzniku OS. Žádost bude řešena na únorové konferenci svazu.

 

8.      Byl schválen poplatek ve výši 100 Kč za holuba nabízeného v aukci na webu svazu pro nečleny ČMS CHPH.

 

9.      V tomto bodě bylo projednáno a schváleno spojování výsledků příhraničních OS se zahraničím při dodržení podmínek ZŘ. Dále byly projednány změny svazových dokumentů, které předložila výcviková komise prezidia. Změny budou předloženy ke schválení na konferenci.

 

10.  V diskuzi navazující na žádost OS Jihlava vystoupil ing. Blažek s úvahou nad potřebností územního členění ČMS CHPH na zemská sdružení, když v minulosti při daleko větším počtu členů byla  jedna ÚOK.

Dále v tomto bodě prezidium vzalo na vědomí přejmenování se ,,Klubu příznivců dlouhých  tratí přes noc“ na ,,Klub příznivců speciálních tratí“.

 

 

 

Lysá nad Labem 20.1.2012

Zapsal: Václav Hrudka

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                  prezident ČMS CHPH