Z á p i s

č. 4/2011

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne

18.10. 2011 v Humpolci.

 

Přítomni:        Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Vorlíček, MVDr. Martin Polášek, Václav Hrudka, Ing. Václav Blažek, Jaroslav Němec, Ing. Václav Švec, Ing. Jan Jakubec, Ing. Miroslav Brož, JUDr. Pavel Opatrný, Petr Husák.

Omluveni:      Antonín Polívka, František Strachota

 

Program:

1.      Soutěže pořádané v roce 2011

2.      Celostátní výstava 2012 Lysá nad Labem

-                propozice CV, schválení posuzovatelů CV

-                určení členů prezídia pro výběr kolekce na Evropskou výstavu 2012

3.      Evropská výstava 2012

4.      Informace ze zasedání FCI

5.      Informace ze školení posuzovatelů – finanční náklady

6.      Projednání návrhů na doplnění a změny svazových dokumentů

7.      Stanovení počtu hlasů na svazové konferenci – členové do 18 roků

8.      Organizační záležitosti

-                udělení čestného členství za rok 2011

-                žádost o schválení nového OS Náchod

 

Schůzi zahájil prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl bez doplnění schválen.

 

1.  Soutěže pořádané v roce 2011

1/1 Ing. Jaroslav Novotný podal zprávu o situaci při sestavování výsledků celostátních soutěží. Uvedl, že některá OS v MSS pásmu Sever měla chybně spočítané výsledky soutěží. Po kontrole a přepočítání těchto výsledků, které nařídil ŘV MSS, je již vše v pořádku.

1/2 Chovatelský tým Paseka + Truhlář závodil v letošním roce se dvěma soutěžními družstvy (Paseka+Truhlář“A“ a Truhlář+Paseka“B“), čímž nedodržel bod 2.4. Propozic výkonnostních soutěží 2011. Prezidiu rozhodlo nezařadit družstvo Truhlář+Paseka „B“ do celostátních soutěží.

1/3 Dále Ing. Jaroslav Novotný informoval, že podle zjištění ŘV MSS někteří chovatelé používají do výpočtu nadoblastních soutěží družstev výsledky z OS, kde hostovali. Toto je v rozporu s bodem 2.1. Propozic výkonnostních soutěží 2011. Prezidium rozhodlo o kontrole a přepočítání těchto výsledků ve smyslu Propozic výkonnostních soutěží 2011.

 

2. Celostátní výstava 2012 Lysá nad Labem

2/1 Předseda ČS Ing. Václav Vorlíček informoval o přípravě CV 2012 v Lysé nad Labem. Smlouva o pronájmu je připravena k podpisu a cena je na úrovni roku 2010. Ocenění všech celostátních soutěží proběhne během CV dle programu.

2/2 Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný seznámil prezidium s návrhem podmínek účasti poštovních holubů kategorie standard bez limitu na výstavách. Návrh vychází z výběru těchto holubů v ZO na Oblastní výstavy, dále na Zemské výstavy a na Celostátní výstavu. Prezidium rozhodlo doplnit propozice CV 2012 o možnost vystavení 1 H a 1 He z každé OS v kategorii standard bez limitu.

2/3  Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný přednesl návrh na posuzovatele CV 2012:

Ing. Jan Konopčík, Vladislav Novák, RSDr. Zdeněk Uherek, Luboš Veselý, Břetislav Vaňhara, náhradník Ing. Václav Kasal,  posuzovatelé kategorie standard bez limitu – Ing. František Herc, Ing. Stanislav Sadil, Bohuslav Sedlák. Při posuzování holubů nebudou přítomni zapisovatelé, neboť posuzovatelé budou vybaveni tak, že zapisování do bodovacích lístků zvládnou sami. Pořadí holubů a holubic v kategorie standard, kteří dosáhli stejnou bodovou hodnotou, určí posuzovatelé na 1. – 10. místě, dále podle nalétaných km. Prezidium tento návrh schválilo. ČMS CHPH uhradí těmto posuzovatelům vstupenku, katalog a ubytování.

2/3 Prezidium dále stanovilo, že kolekci na Evropskou výstavu 2012 vyberou: předseda ČS, předseda MSS, předseda posuzovatelské komise a jeden posuzovatel.

 

3. Evropská výstava 2012

3/1 Evropská výstava poštovních holubů se uskuteční 26.1. – 29.1. 2012 v Budapešti.

3/2 Byli schváleni delegáti za ČSM CHPH Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek a jako posuzovatel RSDr. Zdeněk Uherek.

 

4. Informace ze zasedání FCI

4/1 Ing. Jaroslav Novotný podal zprávu ze zasedání FCI:

- od roku 2013 zabezpečí FCI jednotné kroužky, které budou splňovat normu FCI

- 28.7. 2012 proběhne Olympijský závod z Berlína, startovné za holuba je 15 €, z čehož bude polovina na ocenění

- Olympiáda poštovních holubů 2013 bude na Slovensku – Nitra

- Mistrovství světa holoubat 2012 bude v Nitře, přejímka holoubat od 15.4. do 15.5. 2012

- Olympiáda 2015 bude v Číně, zřejmě bez vystavených holubů z Evropy

 

5. Informace ze školení posuzovatelů

5/1 Předseda posuzovatelské komice podal informaci ze školení posuzovatelů, které proběhlo 14.-15.10. 2011v Dolním Němčí za účasti 27 posuzovatelů, prezidenta ČMS a delegace posuzovatelů ze Slovenska.

Kromě výše uvedených skutečností v souvislosti s celostátní výstavou 2012 bylo přínosem praktické posuzování holubů.

5/2 Zkoušky složili čekatelé – Nejlépe uspěl Karel Šulák z OS Hodonín, druhý v pořadí Josef Foret OS Trutnov a na třetí pozici pan Pavel Pocedič OS Beskyd. Všichni uspěli..

5/3 Pokladník ČMS proplatí předložené doklady z částky plánované na posuzovatelskou komisi. MSS poskytlo ze svého rozpočtu dotaci ve výši 5 000,- Kč na toto školení posuzovatelů.

 

6. Projednání návrhů na doplnění a změny svazových dokumentů

6/1 Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrh na zrušení nebo úpravu § 3 Závodního řádu bod 4, který umožňuje hostování. Formulaci připraví výcviková komise o ohledem na možnost chovatelů účastnit se v jiném OS závodů, které jejich OS nemá v plán (dlouhé tratě, závody holoubat).

6/2 Ing. Miroslav Brož navrhl změnit v § 17 odst. 2 Závodního řádu: V rámci OS je tvorba pásem, s cílem dosažení maximální kompaktnosti doletových podmínek v pravomoci výboru OS na .......je v pravomoci Oblastní konference. 

6/3 Předseda Ústřední revizní komise Ing. Miroslav Brož upozornil na dodržování článku 15 Jednacího řádu ve vztahu k projednávaným změnám svazových dokumentů na Svazové konferenci delegátů.

 

7. Stanovení počtu hlasů na svazové konferenci – členové do 18 roků

7/1 Po delší rozpravě k tomuto bodu prezidium ve smyslu § 8 Stanov ČMS rozhodlo, že počty členů do 18 let se budou započítávat do mandátů konferencí, s výjimkou voleb. Dále mandáty na Svazovou konferenci delegátů se budou stanovovat podle počtu členů OS k 31.1. daného roku.

 

8. Organizační záležitosti

8/1 Prezidium souhlasí s návrhy ČS a MSS na udělení čestného členství pro Ing. Václava Blažka

a Ing. Milana Bauera.

8/2 Ing. Jaroslav Novotný přednesl žádost některých chovatelů z OS Trutnov na založení nového OS Náchod. V souvislosti s rozhodnutím Svazové konference delegátů konané 7.1. 2011 v Hluku prezidium tuto žádost zamítlo.

8/3 Koordinační zasedání Německého svazu se zástupci svazů, které vypouští holuby v Německu proběhne 5.11. 2011 v Kasselu. Za ČMS se zúčastní prezident Ing. Jaroslav Novotný.

8/4 Zasedání Ústřední revizní komise proběhne ve dnech konání CV 2012. Členům bude proplaceno cestovné a ubytování.

8/5 JUDr. Pavel Opatrný a RSDr. Zdeněk Uherek přednesli záměr Ing. Václava Kasala na vydání brožury o historii chovu poštovních holubů ve vztahu k devadesátému výročí založení svazu (1922). Prezidium s tímto záměrem souhlasí, ale je třeba ze strany Ing. Václava Kasala podat informaci o rozsahu celé publikace a celkové finanční ocenění tohoto záměru.  

8/6 Prezidium schválilo návrh pokladníka Ing. Jana Jakubce na paušální úhradu 1 000,- Kč měsíčně pro prezidenta svazu na pevnou linku a internet (paušál je v souladu s 2 letým průměrem předložených dokladů).

8/7 Pokladník informoval, že i přes veškeré intervence nezaplatilo OS Vysočina platbu za členské příspěvky 2011 a za odebíraný Informační zpravodaj.

8/8 Ing. Václav Vorlíček navrhl zvýšení poplatku za zprostředkování internetové aukce a webových stránkách svazu. Po diskusi bylo dohodnuto, že poplatek zůstane ve stejné výši a správci této aukce bude vyplácena odměna 10% ze zaplacených poplatků.

 

 

Humpolec 18.10.2011

 

Zapsal: Ing. Václav Švec

 

Schválil: Ing. Jaroslav Novotný

               prezident ČMS CHPH