Z á p i s

č. 3/2011

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne

12. 4. 2011 v Humpolci.

 

Přítomni:ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, ing. Václav Vorlíček, MVDr. Martin Polášek, Václav Hrudka, ing. Václav Blažek, Jaroslav Němec, ing. Václav Švec, ing. Jan Jakubec, Antonín Polívka, ing. Miroslav Brož, JUDr. Pavel Opatrný, Petr Husák.

 

Program:        1.   Rodové kroužky na rok 2012

                        2.   Ustavení výcvikové komise prezídia

                        3.   Stanovení počtu hlasů na svazové konferenci v Hluku

                        4.   Členské průkazy

                        5.   Souřadnice dle Mapy cz

6.   Test vedoucích zasazovacích středisek

                        7.   Kontroly nařízené prezídiem

                        8.   CV 2012 v Lysé nad Labem

                        9.   Zápisy FCI -  informace členům

                        10. Zemské konference ČS a MSS – informace předsedů

                        11. Žádost ŘV MSS o zakoupení výstavních klecí

                        12. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.30 hodin. Navrhl program, který byl bez doplnění schválen.

 

1. Rodové kroužky na rok 2011.

1/1 ing. Jaroslav Novotný informoval o nabídkách na dodání rodových kroužků na rok 2012. Nabídka přišla od firem: SAVIC-Belgie, Deil Electronics BV-Holandsko a Rohfried Pegion Development-Čína. Po špatných zkušenostech z dodáním kroužků 2011 byla firma Deil Electronics BV-Holandsko z nabídek vyřazena. Předběžná kalkulace ceny nabízených kroužků:

Rohfried Pegion D.-Čína,         1.90 Kč za 1 kus kroužků standard     celkem cca 590.000,- Kč

SAVIC-Belgie                         2,20 Kč za 1 kus kroužků standard     celkem cca 690.000,- Kč

SAVIC-Belgie                         2,43 Kč za 1 kus u kroužků Combi     celkem cca 755.000,- Kč

1/2  ing. Jaroslav Novotný navrhl, aby prezídium nejprve rozhodlo jaký typ kroužků na rok 2012 objednáme, zda doposud používané kroužky, nebo kroužky Combiring. Ing. Václav Vorlíček přednesl stanovisko zemské konference ČS, která doporučila stávající typ kroužků. Po obšírné debatě by rozhodnuto hlasováním: kroužky Combiring 7 proti, 3 pro, 1 se zdržel. Stávající typ kroužků 11 hlasů pro.

1/3 Prezídium odsouhlasilo jako dodavatele rodových kroužků na rok 2012 firmu Rohfried Pegion Development-Čína.

 

2. Ustavení výcvikové komise prezídia.

2/1 Prezídium  rozhodlo o ustanovení výcvikové komise prezídia na základě návrhů zemských sdružení v tomto složení: Petr Husák, Zdeněk Masojídek, Petr Selinger, Marek Skrbek, Jan Lukáš. Hlasování 10 pro, 1 se zdržel.

2/2 Prezídium jmenovalo na základě návrhu ing. Jaroslava Novotného předsedou výcvikové komise Petra Husáka.

 

3. Stanovení počtu hlasů na svazové konferenci v Hluku.

3/1 Na základě žádosti předsedy ústřední revizní komise ing. Miroslava Brože, informaci o počtu hlasů na svazové konferenci 2011 v Hluku podal Antonín Polívka.

3/2 Zpráva mandátové komise předložená svazové konferenci 2011 v Hluku o počtu delegátů s hlasem rozhodujícím a o počtu jim předělených hlasů, nebyla svazovou konferencí zpochybněna a konference hlasovala podle této zprávy. Metoda stanovení poštu hlasů na svazové konferenci je v platnosti beze změny  od roku 2005.

3/3 Prezídium rozhodlo, že hlasování na svazové konferenci 2011 v Hluku proběhlo v pořádku a hlasování a jejich výsledky jsou platné. Hlasování 10 pro, 1 se zdržel.

3/4 ing. Miroslav Brož navrhuje, aby pokud bude svazová konference před 31.1 příslušného roku, byly použity počty hlasů z evidence člunů Oblastních sdružení z roku předcházejícího. Pokud bude svazová konference po 31.1. příslušného roku, byly použity počty hlasů z evidence členů Oblastních sdružení z příslušného roku. Upozornil na znění Stanov ČMS § 7 bod 1c) Členství ve svazu zaniká,: nezaplacením členského příspěvku do 31.1 běžného roku. Václav Hrudka navrhuje, aby evidence členů ČMS byla podávána Oblastními sdruženími do 31.1. příslušného roku. Ing. Václav Vorlíček navrhuje, aby volba mandátové komise byla před svazovou konferencí z důvodu kontroly počtu členů jednotlivých Oblastních sdružení. Dále navrhl prověřit oprávněnost započtení do mandátu i členů do 18 let.

3/5 Tyto návrhy budou projednány na příští schůzi prezídia.

 

4. Členské průkazy.

4/1 Prezídium odsouhlasilo návrh ing. Jaroslava Novotného, aby nadále nebyly tištěny nové členské průkazy. Prezídium předloží návrh svazové konferenci, aby do budoucna tyto členské průkazy nebyly používány.

 

5.Souřadnice dle Mapy cz.

5/1 ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium, že souřadnice Oblastních sdružení podle zaměření Mapy.cz. jsou zveřejněny na webových stránkách svazu. Úkol ve stanoveném termínu nesplnilo Oblastní sdružení Beskydy.

 

6. Test vedoucích zasazovacích středisek.

6/1 Prezídium upozorňuje předsedy Oblastních sdružení na povinnost Oblastních sdružení, provést před začátkem závodní sezóny 2011 školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem. Zápis o provedeném školení a výsledku testu, zaslat do 30.4.2011 na adresu tajemníka svazu.

6/2 Znění testů je zveřejněno na webových stránkách svazu. Test s vyplněnými odpověďmi (pro kontrolu) si mohou předsedové OS vyžádat od ing. Jaroslava Novotného.

 

7. Kontroly nařízené prezídiem.

7/1 Prezídium přehodnotilo svoje stanovisko z předcházejících roků o stanovování závazného počtu kontrol pro Oblastní sdružení. Kontroly jsou povinností pořadatelů závodů, což jsou zemská sdružení a Oblastní sdružení. Tyto by měli v plném rozsahu tyto kontroly zabezpečovat. Tuto oblast plně řídí ŘV zemských sdružení.

7/2 Prezídium nebude v letošním roce stanovovat závazný počet kontrol pro Oblastní sdružení.

 

8. CV 2012 Lysá nad Labem.

8/1 Celostátní výstava 2012 se bude konat ve dnech 20. a 21. ledna 2012 na výstavišti v Lysé nad Labem. Organizátorem je ČS.

8/2 Ostatní termíny výstav: MSS - 19. listopadu 2011, ČS - 26. listopadu 2011,  Evropská výstava v Maďarsku 26. až 29. ledna 2012 v Budapešti. Slovenská CV 6. a 7. ledna 2012.

 

9. Zápisy  FCI – informace členům.

9/1 Informaci o zveřejňování zápisů s FCI podal ing. Jaroslav Novotný. Všechny zápisy ze schůzí komisí, řídícího výboru a kongresu FCI jsou zveřejněny na webu FCI. Zápis z kongresu FCI, který se konal při Olympiádě v Polsku 28.1.2011, a který přišel 6.4.2011 je zveřejněn na webových stránkách svazu. Všechny zápisy jsou zveřejňovány v původním, neupravovaném znění. Překlad s francouzštiny je možný postupným nakopírováním textu do webového překladače Google.

 

10. Zemská konference ČS a MSS – informace předsedů.

10/1 Předseda ČS ing. Václav Volíček podal informaci o průběhu a závěrech zemské konference ČS. Kompletní zápis je zveřejněn na webových stránkách svazu. Doporučil prezídiu svazu, aby se zabýval použitím kamery při nouzovém dokumentování startu holubů. Propozice soutěží ČS na rok 2011 zůstávají stejné jako v roce předcházejícím, zejména zachování počtu účastníků závodu 50 chovatelů, považuje za velice prospěšné.Vyslovil spokojenost se zaměřením souřadnic chovatelů podle Mapy.cz. Požaduje, aby prezídium zvážilo vypracování výpočetního programu v majetku svazu. Je třeba neustále dbát na provádění kontrol.

10/2  Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek podal informaci o průběhu a závěrech zemské konference MSS. Zápis je zveřejněn na webových stránkách svazu. Navrhuje prezídiu, aby projednalo možnost konání svazové konference mimo termín konání CV. Zorganizovat společné školení českých a slovenských posuzovatelů. Úkolem všech funkcionářů by se mělo stát důsledné zabezpečení provádění kontrol, zejména chovatelů dosahující špičkové výsledky. Doporučil, aby prezídium zadalo zhotovení programu pro výpočet výsledků v majetku svazu pro všechny typy závodů. a soutěží. Zemská konference podpořila žádost o zakoupení výstavních klecí z prostředků CV 2011..

10/3 Návrhy projedná prezídium na příští schůzi prezídia.

 

11. Žádost ŘV MSS o zakoupení výstavních klecí.

11/1 Žádost odůvodnil předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek. Náklady na zakoupení kompletního výstavního fundusu /500 kusů výstavních klecí, stojany, podložky a krmítka/ budou činit 120.000,- až 140.000,- Kč. Výstavní klece budou k dispozici i pro konání CV i jiných významných výstav.

11/2 Prezídium po obsáhlé diskuzi odsouhlasilo žádost ŘV MSS o zakoupení výstavních klecí z finančních prostředků CV 2011 za následujících podmínek: MSS uhradí na zakoupení výstavních klecí z finančních prostředků MSS stejnou částku za jakou zakoupilo ČS svoje výstavní klece což je 18.000,- Kč. Zůstatek finančních prostředků z CV 2011 bude po odečtu nákladů na výstavní klece rozdělen podle dosavadního dohodnutého klíče 1/3 ČMS, 1/3 ČS, 1/3 MSS. Organizační tým CV již poukázal na konto ČMS částku 50.000,- Kč. Hlasováno 9 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

11/3 ing. Jan Jakubec navrhuje, aby prezídium připravilo jasná pravidla pro organizátory CV, podle jakých kritérií a jakým způsobem se bude nakládat s případným ziskem z pořádání CV. Navrhuje, aby případný zisk z CV byl příjmem organizátorů CV s tím, že by pevně stanovená finanční částka byla poukázána na konto ČMS. Protože jsou rozdílné podmínky pro organizátory v Čechách a na Moravě /především počet návštěvníků/, navrhuje tuto částku pro ČMS diferencovat pro ČS 30.000,- až 40.000,- Kč a pro MSS 40.000,- až 50.000,- Kč. Celá záležitost by měla být projednána prezídiem do CV 2012.  .

 

12. Organizační záležitosti.

12/1 Prezídium upozorňuje předsedy Oblastních sdružení na termín zaslání objednávky rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2012, který byl stanoven nejpozději na 30.4.2011.

12/2 Tajemník svazu předložil prezídiu žádost OS Louny o stanovisko prezídia k používání Combiring  kroužků.  Stanovisko prezídia uveřejněno výše.

12/3 Bodovací lístky holubů vystavených Oblastním sdružením na CV 2011 v Hluku v kategorii Standard, byly předány předsedům Oblastních sdružení MSS na zemské konferenci. Předsedům Oblastních sdružení ČS budou zaslány poštou společně se zápisem z prezídia.

12/4 Tajemník svazu seznámil prezídium s počtem členů svazu na rok 2011. Počet členů celkem 4140 z toho 153 chovatelů do 18-ti roků. ČS  2091 členů z toho 67 do 18-ti roků. MSS 2049 členů z toho 86 do 18-ti roků.

 

Humpolec 12.4.2011

 

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH