Z á p i s

č. /2011

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, rozšířené o reprezentanty České republiky na XXXII Olympiádě poštovních holubů 2011  v polské Poznani, konané dne 9.3.2011 v Humpolci hotel „Černý kůň“.

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Vorlíček, Václav Hrudka, Jaroslav Němec, Ing. Václav Blažek, Ing. Jan Jakubec, MVDr. Martin Polášek, Ing. Václav Švec, Antonín Polívka, Ing. Miroslav Brož, JUDr. Pavel Opatrný. 

Pozvaní reprezentanti České republiky na Olympiádě v Poznani.

Omluveni: František Strachota

 

Program :       1. Celostátní výstava 2011 v Hluku – zhodnocení

                        2. Kolekce holoubat České republiky do Portugalska

                        3. Rodové kroužky 2011

                        4. Rodové kroužky 2012

                        5. Závodní gumičky 2011

                        6. Startovní místa na území České republiky

                        7. Ustavení sportovní komise

                        8. Různé

 

Schůzi zahájil v 16.15 hodin prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný podle navrženého programu. Protože se jednalo o první schůzi nově zvoleného prezídia na období 2011 – 2013, přivítal nově zvolené funkcionáři, a popřál jim hodně úspěchů.

 

1.Celostátní výstava 2011 v Hluku – zhodnocení.

1/1 Krátké zhodnocení provedl Ing. Jaroslav Novotný. Výstava podle jeho názoru jak po stránce organizační, tak společenské byla na výborné úrovni.

1/2 Podrobnější hodnocené provedl předseda Moravskoslezského sdružení a předseda organizačního týmu Celostátní výstavy RSDr. Zdeněk Uherek.Velice kladně byla z řad návštěvníků hodnocena společenská stránka Celostátní výstavy. Společenský večírek v prostorách historické stavby na „Tvrzi“ měl odpovídající úroveň. Co je k zamyšlení, tak je úcta k předávání ocenění. Organizaci Celostátní výstavy zajišťují stále stejní lidé, kterým je třeba poděkovat. Podle jeho názoru by se mělo prezídium daleko více věnovat posuzování holubů, tam jsou ještě velké rezervy. Posuzování Celostátní výstavy bude podrobně rozebráno na podzimním školení posuzovatelů. RSDr. Zdeněk Uherek hodnotí Celostátní výstavu 2011 v Hluku jako velice úspěšnou.

 

2.Kolekce holubů České republiky na mistrovství světa holoubat 2011 do Portugalska.

2/1 Ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium o současném stavu přihlášek. Kolekce 30-ti holoubat starých chovatelů je již obsazena. Problém je s počtem holoubat mladých chovatelů do 18-ti roků. Tam je přihlášeno zatím pouze 19 holoubat. Prezídium žádá mladé chovatele do 18-ti roků o doplnění kolekce na celkový počet 30 holoubat.

2/2 Prezídium odsouhlasilo zakoupení 5 hliníkových košů v částce 10.000,- Kč pro přepravu holoubat do Portugalska.

2/3 Dopravu holoubat zabezpečí Slovenský svaz bezúplatně.

2/4 Prezídium odsouhlasilo, že účast chovatelů je bezplatná.

 

3. Rodové kroužky 2011.

3/1 Dodavatel rodových kroužků firma Deil Electronics BV z Holandska, nedodržel smlouvu o dodání kroužků pokud se týká termínu a barevného číslování kroužků stanovené ve smlouvě, čímž nám způsobil závažné problémy.

3/2 Prezídium na základě nedodržení smlouvy odsouhlasilo snížení celkové platby za rodové kroužky na rok 2011 o 20 %.   

 

4. Rodové kroužky 2012.

4/1 Projednání dodavatele rodových kroužků na rok 2012. Vzhledem k tomu, že ještě nejsou k dispozici všechny nabídky výrobců, bude toto projednáno na příští schůzi prezídia, která se bude konat v dubnu.

 

5. Závodní gumičky 2011.

5/1 Závodní gumičky jsou u výrobce připraveny k odběru. Dovoz gumiček z Belgie zajistí Josef Kondrys. Gumičky budou předány Oblastním sdružením na jarní zemské konferenci Českého a Moravskoslezského sdružení.

 

6. Startovní místa na území České republiky.

6/1 Zrušena startovací místa: Cheb průmyslová zóna, Lhota u Příbrami, Vlašim.

6/2 Odsouhlasena nová startovací místa: Bochov, Tatce, Krajková, Mělník, Hořice.

6/3 Ing. Václav Vorlíček navrhuje, aby termín pro podání žádosti o nové startovací místo prezídiu, byl do15.2.

 

7. Ustavení sportovní komise.

7/1 Na příští schůzi prezídia předloží České a Moravskoslezské sdružení návrhy na členy sportovní komise.

7/2 Prezídium navrhuje na předsedu sportovní komise Petra Husáka. Projedná s ním Ing. Jaroslav Novotný.

 

8. Různé.

8/1 Předseda ústřední revizní komise Ing. Miroslav Brož přednesl nesouhlasné stanovisko ústřední revizní komise se zněním § 17 bod 2 Závodního řádu, týkající se schvalování ustanovení pásem v rámci Oblastního sdružení. Podle názoru ústřední revizní komise by měla ustanovení pásma schvalovat Oblastní konference.

 

Po skončení schůze prezídia následovalo setkání s reprezentanty České republiky na XXXII Olympiádě poštovních holubů v polské Poznani. Prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný poděkoval všem za úspěšnou reprezentaci a předal jim diplomy a plakety účastníků Olympiády.

 

Brno 11.3.2011

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH