Z á p i s

č. 5/2010

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 27.10.2010 v Humpolci, restaurace Černý kůň.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Petr Husák, ing. Jan Jakubec, Vladimír Bátěk, František Strachota, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný.

Pozvaný host ředitel Labské investiční Miloslav  Čapík

Omluveni: Josef Toušek, Václav Špilar, Jan Baláž.

 

Program:        1. Projednání návrhu Labské investiční Českomoravskému svazu

                        2. Celostátní soutěže 2010

                        3. Informace ze zasedání FCI

                        4. Informace za školení posuzovatelů

                        5. Návrh propozic celostátních soutěží 2011

                        6. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

                        7. Příprava svazové konference

                        8. Vyhodnocení startovacích míst na území ČR

                        9. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 17.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný podle navrženého programu.

 

1. Projednání návrhu Labské investiční Českomoravskému svazu.

1/1 Ředitel Labské investiční Miloslav  Čapík, předložil prezídiu návrh této společnosti na možnost Českomoravského svazu podat žádost o finanční prostředky s dotačního fondu EU.

 1/2 Prezídium pověřuje prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného  prověřením možností týkající se tohoto návrhu. Konečné stanovisko bude přijato na schůzi prezídia 30.11.2010.

 

2. Celostátní soutěže 2010

2/1 Prezídium odsouhlasilo výsledky celostátních soutěží pořádaných v roce 2010. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.

 

3. Informace ze zasedání FCI

3/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium o průběhu podzimního zasedání řídícího výboru FCI a jeho komisí.

- došlo ke změně propozic sportovních kategorií. Výpočet výsledků ve všech kategoriích je pouze ze třídy otevřené. Tato změna platí již na Olympiádě 2011 v Polsku

- ve sportovní kategorii A a  B došlo ke změně výpočtu koeficientu. Výpočet bude stejný jako u sportovních kategorií C a D.

- bude navrhován mezinárodní standard rodových kroužků. Rovněž tak mezinárodní standard elektronických konstatovacích systémů a závodní řád FCI.

- Olympiády budou moci posuzovat pouze posuzovatelé s certifikátem posuzovatele. Školení posuzovatelů k tomuto účelu bude uskutečněno v Dortmundu / Německo/,  Halle / Belgie sídlo FCI/ a Nitra /Slovensko/

- na kongresu FCI při Olympiádě 2011 v Polsku bude znovu projednána otázka vystavování standardních holubů na Olympiádách bez splněných podmínek.

 

4. Informace ze školení posuzovatelů

4/1 Školení se účastnil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Ve svém vystoupení upozornil zejména na manko v účasti našich posuzovatelů na mezinárodním poli. Zodpověděl široké spektrum dotazů týkající se činnosti posuzovatelů v rámci svazu, výběru posuzovatelů a reprezentační kolekce.

4/2 Informaci o školení posuzovatelů, které se konalo 2.a 3.10.2010 v Dolním Němčí u Uherského Hradiště podal prezídiu předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný – zápis ze školení je na webových stránkách svazu

- na tomto školení byla zvolena posuzovatelská komise: JUDr. Pavel Opatrná, RSDr. Zdeněk Uherek, Vladislav Novák, ing. Václav Kasal, ing. Josef Vacek. Předsedou posuzovatelské komis byl zvolen JUDr. Pavel Opatrný

4/3 Posuzovatelská komise navrhuje k projednání v prezídiu povinnost vystavovat v kolekci OS na Celostátní výstavě holuba a holubici v kategorii Standard. Dále navrhuje projednat v prezídiu možnost vystavovat na Celostátní výstavě standardní holuby bez splněných podmínek

4/4 RSDr. Zdeněk Uherek obšírně informoval o perfektním zajištění školení ve spolupráci  s Jaroslavem Kadlčkem, Velice důležitou součástí školení bylo praktické posuzování holubů které organizoval RSDr. Zdeněk Uherek. Toto praktické posuzování by se mělo stát součástí každého školení posuzovatelů.

4/5 Prezídium nesouhlasí s vystavováním standardních holubů na Celostátní výstavě 2011 bez splněných podmínek. Nejprve je třeba stanovit pravidla pro výběr těchto holubů. Pokud se týká návrhu na povinnost OS vystavovat v kolekci OS na Celostátní výstavě v kategorii Standard holuba a holubici, toto projedná prezídium na některém z příštích zasedání prezídia, protože se to netýká Celostátní výstavy 2011, kde jsou již schváleny Propozice.

 

5. Návrh Propozic celostátních soutěží 2011

5/1 Ing. Jaroslav Novotný předložil prezídiu návrh Propozic celostátních soutěží od roku 2011.

5/2 Vzhledem k tomu, že členové prezídia mají k tomuto návrhu rozdílná stanoviska, bylo projednávání tohoto návrhu odloženo.

 

6. Návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

6/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný předložil prezídiu návrh doplnění a změn Jednacího řádu, Disciplinárního řádu a Závodního řádu. Schválené návrhy prezídia budou předloženy svazové konferenci 2011 v Hluku k projednání a schválení. Předsedové OS je obdrží spolu s pozvánkou.

6/2 Závodní řád – prezídium odsouhlasilo upravit dobu archivace závodní dokumentace na 5 let. Ing. Václav Vorlíček připraví svůj návrh doplnění Závodního řádu, který projedná prezídium na svém zasedání 30.11.2010.

6/3 Jednací řád – prezídium odsouhlasilo doplnit o znění Stanov v  Článku 12 odstavec 5. Vyřizování stížností, odvolání.

6/4 Disciplinární řád – prezídium odsouhlasilo změny a doplnění v § 3 Disciplinární tresty, v § 4 Znemožnění disciplinárního řízení, v § 5 Disciplinární a odvolací orgány, § 6 Zahájení disciplinárního řízení, § 7 Disciplinární jednání.

 

7. Příprava svazové konference

7/1 Tajemník svazu Antonín Polívka přednesl návrh programu svazové konference a jejího organizačního zabezpečení. Konference se účastní předsedové OS nebo jejich písemně pověření zástupci, členové prezídia  a členové ústřední revizní komise. Prezídium tento návrh odsouhlasilo.

7/2 Konference se bude konat 7.1.2011 v Hluku, restaurace „Na Tvrzi“ začátek v 9.00 hodin. Pozvánka s uvedením programu budou zaslána všem předsedům OS.

 

8. Vyhodnocení startovacích míst na území ČR

8/1 Ing. Jaroslav Novotný, Petr Husák a ing. Václav Vorlíček vyhodnotili startovací místa a jejich využívání na území ČR v roce 2010.

8/2 Prezídium žádá OS Karlovy Vary vzhledem k vysokému počtu startů na dvou startovacích místech v Chebu, zajistit pro každé ze startovacích míst v Chebu jednoho startéra.

8/3 Seznam odsouhlasených startovacích míst zůstává beze změny. OS prověří správnost údajů v seznamu a případné změny nahlásí ing. Jaroslavu Novotnému.

8/4 Prezídium upozorňuje OS na nutnost respektování názvu závodu v souladu s uvedením názvu místa startu v seznamu startovacích míst.

 

9. Organizační záležitosti

9/1 Prezídium znovu připomíná dřívější rozhodnutí, že všechny výsledky započítávané do nadoblastních a celostátních soutěží v dvouletém cyklu, musí být zveřejněny na webových stránkách svazu, nebo na webových stránkách výpočtáře příslušné OS.

9/2 Prezídium bude navrhovat svazové konferenci 2011 v rámci rozpočtu na rok 2011 cenu rodového kroužku 1 kus 6,- Kč.   

9/3 Vyhodnocení intermistrovství a internacionál závodů Ostende a Brusel, pořádaných v roce 2010 se bude za účasti prezidenta Polského svazu, prezidenta Slovenského svazu a prezidenta Českomoravského svazu, konat 20.11.2010 ve Šternberku.

9/4 Prezídium upozorňuje na dodržení termínů voleb do všech orgánů a organizačních složek svazu.

 

Humpolec 27.10.2010

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH