Z á p i s

č. 4/2010

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 21.9.2010 v Humpolci, hotel Černý kůň.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, ing. Jan Jakubec, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, Petr Husák, Josef Toušek, Václav Špilar, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: RSDr. Zdeněk Uherek, Vladimír Bátěk, Jan Baláž.

OS Polabí: Oldřich Svoboda – předseda, Josef Bulíř - tajemník

 

Program:        1. Nedostatky v závodní dokumentaci OS Polabí

                        2. Propozice Celostátní výstavy 2011 v Hluku

                        3. Cena kroužků a závodních gumiček 2011

                        4. Olympiáda 2011

                        5. Volby do orgánů a organizačních složek svazu

                        6. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 17.00 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Nedostatky v závodní dokumentaci OS Polabí.

1/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium o nedostatcích zjištěných výcvikářem Českého sdružení Petrem Husákem při kontrole zasílaných protokolů o startu holubů OS Polabí v závodní sezóně 2010. Řídící výbor Českého sdružení navrhuje vyřazení závodů OS Polabí s nedostatečným deklarováním startu z Celostátních  soutěží. K tomuto projednání byli přizváni zástupci OS Polabí Oldřich Svoboda – předseda a Josef Bulíř – tajemník. Jedná se protokoly ze závodu  Cheb/Andělská Hora 2.5.2010, závodu Maasmechelen/Hasselt  30.5.2010, závodu Wertheim 6.6.2010, závodu Wertheim 11.7.2010, Wertheim 18.7.2010, Wertheim 25.7.2010. Kopie protokolů byly prezídiu k dispozici.

1/2 K jednotlivým předloženým protokolům se vyjádřil předseda OS Polabí Oldřich Svoboda. Vysvětloval proč došlo k zjištěným nedostatkům v zaslaných protokolech v uvedených závodech. Předložil DVD ze startu závodu Maasmechelen a výpis telefonických hovorů se startérem závodů Wertheim panem Rebitzrem. Dodatečně doložil startovací protokol ze závodu Cheb/Andělská Hora. Následně odpověděl na četné dotazy členů prezídia.

1/3 Prezídium po obsáhlé diskusi rozhodlo, že zjištěné závady nejsou takového rázu, aby byla splněna podmínka k vyřazení ze soutěží, tj. „nedůvěra ve výkony chovatelů OS“. Rozhodující byla i doložená snaha OS Polabí tyto nedostatky ihned při startu řešit. Závody Maasmechelen konaný dne 30.5.2010, závod Wertheim konaný dne 6.6.2010, závod Wertheim konaný dne11.7.2010, závod Wertheim konaný dna 18.7.2010, závod Wertheim konaný dne 25.7.2010 budou zařazeny do soutěží Celostátního mistrovství.

Závod Cheb/Andělská Hora konaný dne 2.5.2010 se vyřazuje ze soutěží Celostátního mistrovství.

1/4 OS Polabí prohlášením předsedy Oldřicha Svobody, rozhodnutí prezídia v plném rozsahu respektuje.

 

2. Propozice Celostátní výstavy 2011 v Hluku.

2/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný předložil prezídiu k projednání návrh Propozic Celostátní výstavy 2011 v Hluku, navržený řídícím výborem Moravskoslezského sdružení.Vedoucím organizačního týmu, který bude zajišťovat organizaci Celostátní výstavy 2011 v Hluku je RSDr. Zdeněk Uherek. Prezídium odsouhlasilo, že sportovní kategorie E bude součástí soutěžních kolekcí OS. Kolekci OS bude tvořit 10 nejúspěšnějších holubů z 12 vystavovaných kategorií. Ocenění zajistí Organizační tým. Prezídium odsouhlasilo Propozice Celostátní výstavy 2011 v Hluku. 

2/2 Prezídium odsouhlasilo posuzovatele Celostátní výstavy 2011 v Hluku: vedoucí posuzování JUDr. Pavel Opatrný, posuzovatelé ing. Ladislav Vojtěšek, Břetislav Vaňhara, Jan Jonáš, ing. Václav Kasal, Vladislav Novák. V případě potřeby určí náhradníka JUDr. Pavel Opatrný.

 

3. Cena kroužků a závodních gumiček na rok 2011.

3/1 Na základě nesouhlasu Českého sdružení z rozhodnutím prezídia o ceně kroužků 4,- Kč a závodních gumiček 1,- Kč na rok 2011, kterou odsouhlasilo prezídium na své schůzi 20.4.2010 projednalo prezídium znovu cenu kroužků na rok 2011.

3/2 Prezídium odsouhlasilo, že cena kroužků na rok 2011 bude 3,- Kč za kroužek a 0,70 Kč za závodní gumičku. Cena kroužků 4,- Kč a závodních gumiček 1,- Kč navržená prezídiem na rok 2011, bude předložena k projednání na svazové konferenci 2011. Pokud bude schválen návrh prezídia, bude cena kroužků a závodních gumiček na rok 2011 v navrhované ceně OS doplacena.

 

4.Olympiáda 2011.

4/1 Českomoravský svaz zaslal přihlášku účasti na Olympiádu 2011, která se bude konat v Polsku ve všech kategoriích.

4/2 Prezídium odsouhlasilo oficiální delegáty České republiky na Olympiádě v Polsku: prezident svazu ing. Jaroslav Novotný, předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek. Olympiády se účastní i Josef Kondrys jako člen sportovní komise FCI, kterému bude uhrazen nocleh.

4/3 Prezídium odsouhlasilo návrh kandidátů do orgánů FCI. Do řídícího výboru FCI ing. Jaroslava Novotného, do sportovní komise Josefa Kondryse.

 

5. Volby do orgánů a organizačních složek svazu.

5/1 Tajemník Antonín Polívka upozornil na nutnost dodržení „Zabezpečení voleb do všech orgánů a organizačních složek Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů v roce 2010“,  které obdrželi předsedové zemských sdružení a předsedové OS.

 

6. Organizační záležitosti.

6/1 Vyhodnocení startovacích míst na území České republiky připraví pro příští schůzi prezídia za České sdružení Petr Husák, za Moravskoslezské sdružení ing. Jaroslav Novotný.

6/2 Prezídium projednalo návrh ing. Jaroslava Novotného na nové uspořádání Celostátního mistrovství. Po diskusi bylo rozhodnuto, že tento návrh dopracuje o připomínky členů prezídia a všem členům prezídia ho zašle k prostudování. Tento doplněný návrh bude projednám na příští schůzi prezídia. 

6/3 MVDr. Martin Polášek informoval prezídium o situaci  v zajištění provádění dopingových kontrol. Problém je certifikovaná laboratoř v České republice, která v současné době není. Dále je třeba vyřešit odborné školení komisařů pro odběr vzorků. MVDr. Martin Polášek v tomto intenzivně nadále jedná. Další informace podá na příští schůzi prezídia.

6/4 Antonín Polívka informoval prezídium o startu holubů z Rumunska. Start byl zajišťován celkem 3x z Brna-Tuřan. V jenom případě auto přijelo v pátek a vzhledem k nepříznivému počasí v Rumunsku byl start  holubů rumunským startérem odložen až na pondělí. Protože v autě nebylo krmení, bylo krmivo nutno zakoupit z prostředků startéra.  Prezídium odsouhlasilo mimořádný výdaj 900,- Kč v souvislosti se startem holubů z Rumunska. Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný upozorní dopisem Rumunský svaz na podmínky startů jejich holubů na území České republiky včetně zajištění dostatečného množství krmiva pro případ odložení startu.

6/5 Hvězdicový závod z Berlína. Tento závod pořádaný Německým svazem zajišťovalo OS Sever. Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný děkuje OS Sever za uspořádání tohoto závodu. Prezídium odsouhlasilo mimořádný výdaj na ocenění tohoto závodu ve výši 2.000,- Kč. Ocenění bude předáno na zemské výstavě Českého sdružení 2010,  zajistí ing. Jan Jakubec.

6/6 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný přečetl dopis Německého svazu, která navrhuje vstup Českomoravského svazu do Evropské federace chovatelů poštovních holubů. Prezídium se vstupem do Evropské federace vyslovilo nesouhlas.                   

6/6 Předseda ústřední revizní komise ing. Václav Vorlíček upozornil na absenci informace v zápise z poslední schůze prezídia konané 20.4.2010 o předání zprávy ústřední revizní komise. Informace o předání zprávy ústřední revizní komise nebyla uvedena v zápise z důvodu, že o předání tajemník Antonín Polívka nevěděl, byla předána prezidentu svazu ing. Jaroslavu Novotnému mimo oficiální jednání schůze prezídia.

6/7 Předseda ústřední revizní komise ing. Václav Vorlíček upozornil, že v zápise z poslední schůze prezídia konané 20.4.2010, není nic uvedeno o startovacích místech na území České republiky. O startovacích místech se jednalo pouze v informační rovině, nebyly přijaty žádné závěry či usnesení.

6/8 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný seznámil prezídium se statistikou a předloženým grafem o počtu odběratelů časopisu „Poštovní holub“ v souvislosti s počtem členů v jednotlivých letech. Opakovaně upozornil na naprostý nedostatek dopisovatelů do tohoto časopisu. Je to jediný oficiální časopis našeho svazu, tam by měly směřovat všechny návrhy a postřehy funkcionářů na všech úrovních.

 

Humpolec 21.9.2010

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH