Z á p i s

č. 3/2010

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 20.4.2010 v Humpolci, hotel Černý kůň.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, RSDr. Zdeněk Uherek, MVDr. Martin Polášek, Petr Husák, Jan Baláž, Václav Špilar, ing. Jan Jakubec, Josef Toušek, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný, Josef Kondrys.

Omluveni: František Strachota, Vladimír Bátěk.

 

Program:        1.   Informace ze zasedání FCI

                        2.   Financování svazu – Evropská výstava

                        3.   Financování Informačního zpravodaje

                        4.   Úhrada svozu holubů, reprezentantů České republiky

                        5.   Celostátní výstava 2011 Hluk

                        6.   Činnost posuzovatelů

                        7.   Doping, současný stav

                        8.   Školení řidičů, přepravující holuby na závody

                        9.   Příprava Propozic Celostátního mistrovství 2011

                        10. Volby do všech orgánů svazu 2010

                        11. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin podle schváleného programu.

 

1. Informace ze zasedání FCI.

Informaci podal Josef Kondrys, který se zasedání ve dnech 15. až 17.3.2010 v Bruselu účastnil.

Ve sportovní komisi byl předložen návrh na změny ve výpočtu sportovních kategorií B a C, aby byly zohledněny i malé země s malým počtem chovatelů a tedy i s nutně menšími počty nasazených holubů na jednotlivé závody. Návrhy předloží sportovní komise na podzimním zasedání FCI..

Pan Ištván Bárdos předložil návrh  na pořádání závodů pod záštitou FCI a německého svazu z Londýna a Berlína v roce 2012. Závod z Londýna by se konal u příležitosti konání olympijských her a závod z Berlína by se konal u příležitosti světového dne míru. Pro účast v závodě  by se prodávala účastnická vstupenka v ceně 15,- EUR, 60%  z této sumy by připadlo pořadateli ze zůčastněné země a 40% na ocenění závodu. Ocenění vítězům bude předáno u příležitosti Olympiády v Nitře v roce 2013.

Komise standard navrhuje organizovat školení posuzovatelů, které by proběhlo v září v Nitře, v říjnu v Halle  a v prosinci v Dortmundu. Na Olympiádě 2011 v Polsku bude umožněno posuzovat pouze těm posuzovatelům, kteří absolvovali toto školení.

Komise standard navrhla, již na Olympiádě v Polsku v kategorii standard vystavovat čtyři holuby se splněným limitem km, a další dva bez limitu. Tento návrh se setkal s odporem takřka všech přítomných.

Zástupce polského svazu předal všem zúčastněným propozice pro Olympiádu 2011, která se bude konat v Polsku.

V Belgii proběhlo v minulé sezóně 147 dopingových kontrol. Pouze ve dvou případech s pozitivním výsledkem. Za tyto kontroly zaplatil belgický svaz 67.000,- EUR. To činí 455,-

 

EUR za jednu kontrolu. Poslední dobou se rozmáhá i doping antibiotiky. Test je možno provést i na izolaci těchto látek z odebraného vzorku krve. Je nanejvýš nutné, aby svazy všech členských zemí FCI zapracovali do závodního řádu regule pro tyto kontroly.

 

2. Financování svazu – Středoevropská výstava.

2/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium a tom, že Českomoravský svaz bude s největší pravděpodobností v roce 2014 pořádat Středoevropskou výstavu poštovních holubů. K tomu, aby byl svaz schopen tuto výstavu úspěšně organizovat na patřičné sportovní a společenské úrovni, k tomu v odpovídajících výstavních prostorách a patřičným zázemím pro pořádání doprovodných akcí a důstojným zabezpečením pobytu zahraničních delegací, je třeba mít zajištěny patřičné finanční prostředky. Za stávajících finančních možností svazu by nebylo možno toto financovat.

2/2 Prezídium svazu projednalo možnosti navýšení finančních prostředků a schválilo následující:

1. Zvýšení ceny rodového kroužku od roku 2011 o 1,- Kč. Z původní ceny 3,- Kč na 4,- Kč

2. Úprava  ceny závodní gumičky na původní cenu 1,- Kč za kus.

3. Případný zisk z Celostátní výstavy od roku 2011 ponechat celý v pokladně svazu.

2/3 Pokladník svazu připraví předběžný rozpočet pořádání Evropské výstavy na základě informace o ceně nájmu výstavních prostor, k tomu si vybere pracovní tým.

2/4 Prezídium pověřilo výběrem vhodného výstavního prostoru v Brně ing. Jaroslava Novotného a Antonína Polívku, v Ostravě RSDr. Zdeňka Uherka a Vítězslava Máchu, v Praze ing. Václava Vorlíčka. Na základě jejich informací především o ceně nájmu a vhodnosti prostor bude rozhodnuto o místě konání Středoevropské výstavy v roce 2014.

 

3. Financování Informačního zpravodaje.

3/1 Pro zvýšení zájmu o psaní článků a příspěvků do Informačního zpravodaje Poštovní holub, který se každým rokem těší zvýšenému počtu odběratelů /v letošním roce přes 1900 odběratelů/, prezídium odsouhlasilo pro dopisovatele odměnu 100,- Kč za jednu stránku textu. Odměna bude poskytnuta ve formě poukázky na chovatelské potřeby.

 

4. Úhrada svozu holubů – reprezentantů České republiky.

4/1 Úhradu svozu holubů přepravcům do svozového místa, vždy jednomu z Českého sdružení a jednomu z Moravskoslezského sdružení, uhradí zemská sdružení.

 

5. Celostátní výstava 2011 Hluk.

5/1 Podrobnou informaci o dosavadní přípravě Celostátní výstavy 2011 v Hluku podal předseda Moravskoslezského sdružení RSDr. Zdeněk Uherek. Výstava se bude konat ve dnech 7. a 8.1.2011 ve sportovní hale v Hluku. Nájem všech prostor sportovní haly je již potvrzen na základě uzavřené smlouvy.

5/2 Sportovní komise připraví návrh propozic složení soutěžní kolekce Oblastních sdružení. Tento návrh zašle adresu tajemníka svazu do 30.6.2010. Odpovídá Petr Husák předseda sportovní komise.

5/3 Prezídium odsouhlasilo návrh Českého sdružení, aby na Celostátní výstavě 2011 nebyla vystavována kolekce standardních holubů bez splněných výstavních podmínek v kategorii standard.

5/4 Prezídium odsouhlasilo střídání Celostátních výstav v Českém a Moravskoslezském sdružení vždy po roce. V roce 2012 bude Celostátní výstavu organizovat České sdružení.

5/5 Svazová konference se bude konat při Celostátní výstavě v Hluku 7.1.2011 /pátek/. Začátek konání konference včetně programu bude na pozvánce, kterou obdrží všichni předsedové Oblastních sdružení, členové prezídia a ústřední revizní komise.

 

6. Činnost posuzovatelů.

6/1 Informaci o činnosti posuzovatelů podal prezídiu předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný. Českomoravský svaz má v současné době 35 posuzovatelů a 5 čekatelů. Zhodnotil výsledky posuzování jednotlivých posuzovatelů na Celostátní výstavě v 2010 v Lysé nad Labem. Dále předložil statistiku delegování posuzovatelů na posuzování Celostátních výstav od roku 1994. 

6/2 Prezídium vzalo na vědomí návrh 20 posuzovatelů, který byl schválen na podzimním školení posuzovatelů, z nichž budou vždy prezídiem vybráni posuzovatelé Celostátních výstav:

Ing. Václav Kasal, ing. Oldřich Pecha, JUDr. Pavel Opatrný, Vladislav Novák, Josef Vacek st., Josef Vacek ml., Jan Jonáš, Luboš Veselý, Stanislav Trunků, Jan Konopčík, ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, ing. Rudolf Hrubý, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Ladislav Vojtěšek, Jaroslav Kadlček, Josef Gajdoš, Jan Ducháček, Břetislav Vaňhara, ing. Zdeněk Horák.

 

7. Doping – současný stav.

7/1Informaci podal Martin Polášek. Stanovení dopingových látek je poměrně náročný problém a prezidium intenzivně pracuje na zapracování dopingových kontrol do závodního řádu takovým způsobem, aby bylo možno zahájit plnohodnotné kontroly již od roku 2011. V současné době je rozpracován "Dopingový průvodce",který má dopodrobna popsat postupy odběru vzorků, jejich zasílání do laboratoře, vyhodnocování vzorků v laboratořích a jejich interpretaci vzhledem k disciplinárnímu řádu. Zatím nevyřešenou otázkou zůstává ustanovení kontrolorů a jejich odborné proškolení.

7/2 Prezídium v dopingové problematice a odborných radách spolupracuje s Dr.Evou Novákovou, která přislíbila svoji pomoc v oblasti zpracovávání a vyhodnocování vzorků a spolupráce s laboratoří.

 

8. Školení řidičů, přepravující holuby na závody.

8/1 Na základě opakovaný dotazů odpovědných funkcionářů Oblastních sdružení za zajištění přepravy holubů na jednotlivé závody, předložil tajemník svazu prezídiu stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se přepravy zvířat v zájmových chovech:

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 72. plenárním zasedání dne 21.7.2004 následující stanovisko týkající se problematiky přepravy zvířat v zájmových chovech.

Ustanovení § 8l odst.. 3 písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že ustanovení § 8k upravující registraci dopravců přepravujících zvířata se nevztahuje na přepravu nemající obchodní charakter nebo na přepravu jednotlivého zvířete doprovázeného nebo individuelně určitelné skupiny zvířat doprovázené fyzickou osobou, která za zvíře /poštovní holuby/ během přepravy odpovídá.

Ochrana zvířat v zájmových chovech při přepravě je zajištěna povinností dodržovat ustanovení § 8a odst. 1 písm a) a b), § 8a odst. 8,    § 8b a § 8g zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

8/2 Povinnost registrace se tedy nevztahuje na přepravu zvířat /poštovních holubů/ v zájmových chovech, kteří nemají obchodní charakter, a jsou přepravování za účelem sportovního soutěžení.

 

9. Příprava Propozic Celostátního mistrovství 2011.

9/1 Návrh na změnu Propozic Celostátního mistrovství od roku 2011, předložil prezídiu prezident svazu ing. Jaroslava Novotný. Návrh byl předán členům prezídia k prostudování. a připomínkování.

9/2 Případné připomínky a doplnění návrhu budou projednány na příští schůzi prezídia. Schválený návrh prezídiem bude předložen svazové konferenci v lednu 2011 ke schválení.

 

10. Volba do všech orgánů svazu.

10/1 Tajemník svazu seznámil prezídium s návrhem časového a organizačního zajištění voleb 2010. Prezídium tento návrh odsouhlasilo. Organizační a časové zajištění voleb bude zasláno v červenci 2010 všem organizačním složkám svazu.

 

11. Organizační záležitosti.

11/1 Prezídium projednalo dopis Karla Krutila, Sadová 420, 751 14 Dřevohostice, ze dne 9.3.2010 týkající se je nedodání holuba na Středoevropskou výstavu 2010 v Polsku. Prezídium potvrdilo své rozhodnutí ze dne 23.2.2010 a toto zůstává v platnosti Závěry prezídia budou zaslány Karlu Krutilovi písemně.. 

11/2 Dopis Oblastního sdružení Sever. Dopis projednalo České sdružení a svoje stanovisko Oblastnímu sdružení Sever sdělilo..

11/3 Prezídium pověřilo sportovní komisi předložením dotazu na Stanislava Škovrana, zda je počítáno s inovací jeho stávajícího výpočetního programu. Sportovní komise rovněž projedná se Stanislavem Škovranem nedostatky při výpočtu závodu pod rychlost 750 m/min.

11/3 Podle sdělení zástupců České sdružení se toto oficiálně nezúčastní Intermistrovství 2010. Účast je záležitostí Oblastních sdružení, které o účast v Intermistrovství 2010 mají zájem

11/4 Prezidium svazu odsouhlasilo změnu místa vyhodnocení Intermistrovství ročníku 2010, a to při CV Slovenkého svazu, která se uskuteční 15.1.2011 v Nitře.

11/5 Prezídium odsouhlasilo barvu kroužků na rok 2011. Barva kroužků bude růžovo červená.

 

V Humpolci 20.4.2010

Zapsal : Polívka A.

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH