Z á p i s

Č. 2/2010

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 23.2.2010 v Humpolci, hotel Černý kůň.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, ing. Jan Jakubec, Petr Husák, Josef Toušek, Vladimír Bátěk, RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, Antonín Polívka, Václav Špilar, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný, Josef Kondrys.

Omluveni: MVDr. Martin Polášek, Jan Baláž.

 

Program:        1. Celostátní výstava 2010 v Lysé nad Labem – zhodnocení

                        2. Středoevropská výstava 2010 v Polsku

                        3. Test vedoucích zasazovacích středisek

                        4. Provádění kontrol v roce 2010

                        5. Mistrovství světa holoubat 2010 v Polsku

                        6. Startovací místa na území České republiky

 

Schůzi zahájil v 16.00 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Schůze prezídia bude mít dvě části. Část pracovní, která bude končit v 18.00 hodin, a část slavnostní, která začne v 18.00 hodin. Na tuto slavnostní část jsou pozváni všichni reprezentanti České republiky, kteří nás reprezentovali na Středoevropské výstavě 2010 v Polsku. Dále byl pozván  Karel Klemens, který svým úspěchem v soutěži Million Dollar Pigeon Race v Jihoafrické republice přispěl v propagaci České republiky na mezinárodním úrovni

 

1. Celostátní výstava 2010 v Lysé nad Labem – zhodnocení.

1/1 Předseda Českého sdružení a předseda organizačního týmu Josef Toušek, zhodnotil průběh a výsledky Celostátní výstavy 2010. Konstatoval, že výstava splnila svůj chovatelský i společenský účel. Výstavní prostory plně vyhovují pro tuto pořádanou akci. Poučeni s roku 2009 provedl organizační tým několik zásadních změn, především pokud se týká objednaných služeb výstavištěm. Kvalita vystavených holubů, pokud se týká jejich dosažených výsledků se každým rokem zvyšuje. Stagnuje a dá se říci, že i má sestupnou tendenci kategorie Standard, což se projevilo i na výsledcích dosažených na Středoevropské výstavě. I po stránce ekonomické skončila výstava úspěšně, bylo dosaženo zisku 92.874,- Kč. I z tohoto pohledu lze Celostátní výstavu hodnotit jako úspěšnou. Jediné co se doposud nedaří je důstojný společenský večírek.

2/1 Předseda Českého sdružení Josef Toušek navrhuje, aby střídání pořádání Celostátní výstavy bylo změněno na střídání po roce. Doposud to bylo po dvou letech. Prezídium tento návrh projedná na příští schůzi.

 

2. Středoevropská výstava 2010 v Polsku.

2/1 Informaci podal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Delegáti Českomoravského svazu byli ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek a jako host  Vítězslav Mácha.Výstavy se účastnili kolekce holubů Polska, Česka, Maďarska, Slovenska, Itálie, Srbska, Chorvatska a Rumunska. Česká republika v soutěži států obsadila velice pěkné 2. místo.Výstava to byla velice pěkná jak po stránce organizační tak společenské.Zejména na naše poměry velký počet návštěvníků všechny překvapil.  Příští Středoevropská výstava se bude konat v roce 2012 a jejím pořadatelem bude Maďarský svaz. Českomoravský svaz čeká pořádání Středoevropské výstavy pravděpodobně v roce 2014.

2/2 Prezídium projednalo odmítnutí dodání holuba vybraného na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem do reprezentační kolekce  Karlem Krutilem z OS Haná-Olomouc, bez jakéhokoliv předešlého upozornění, že vybraného holuba nedodá. Okolnosti při sestavování kolekce na Středoevropskou výstavu projednalo prezídium svazu 23.2.2010 s těmito závěry:

a/ Protože se pan Karel Krutil bezdůvodně rozhodl odmítnout reprezentovat Českomoravský svaz a Českou republiku a závažným způsobem ohrozil kompletnost reprezentační kolekce, bude toto jeho rozhodnutí respektováno do konce roku 2015.

b/ Stejný postup bude uplatněn v každém dalším případě, kdy dojde k odmítnutí účasti v reprezentační kolekci Českomoravského svazu. Konečné posouzení okolností každého případu je v pravomoci prezídia svazu.

 

3. Test vedoucích zasazovacích středisek.

3/1 Všechna Oblastní sdružení provedou do 15.4.2010 školení vedoucích zasazovacích středisek, zakončené testem znalostí Závodního řádu. Test je možno stáhnout z webových stránek svazu.

3/2. Zápis o provedeném školení a výsledky testu zašlou Oblastní sdružení na výcvikáře zemských sdružení,. ČS Petr Husák, MSS ing. Jaroslav Novotný do 30.4.2010.

 

4. Provádění kontrol v roce 2010.

4/1 Prezídium konstatovalo, že ne vždy splní provedená kontrola to, co se od ní očekává. Je třeba zásadně zlepšit kvalitu jejich provádění. Hlavní odpovědnost při zabezpečení a organizaci kontrol mají Oblastní sdružení.

4/2 Prezídium rozhodlo o povinnosti Oblastních sdružení provést v roce 2010  nejméně 10 kontrol v závodech poštovních holubů.  Kontroly by se měli zaměřit především na chovatele dosahující trvale špičkových umístnění v rámci celostátních soutěží. Kontrola by měla začít již v nasazovacích střediscích během nasazování holubů, dále při doletu holubů ze závodu, a následně při vyhodnocování doletů holubů kontrolovaného chovatele.

4/3 Protokol o provedené kontrole / čitelně a přesně vyplněn / zašlou Oblastní sdružení na člena řídícího výboru zemského sdružení pověřeného kontrolní činnosti v závodní sezóně, do 10 dnů po provedené kontrole, ČS Petr Husák, MSS ing. Oldřich Planka.

4/4 Splnění podmínek provádění kontrol Oblastním sdružením v určeném počtu a včasné zaslání protokolů zemským sdružením je podmínkou vyhodnocení Oblastního sdružení na Celostátní výstavě.

 

5. Mistrovství světa holoubat 2010 v Polsku.

5/1 Pořadatelem mistrovství světa holoubat 2010  bude Polsko. Testovací stanice Wilsza je 11 km severně od města Rybnik na silnici č. 78 z Bohumína na Gliwice. Finálový závod se letí 4.9.2010 z Města Pyrzyce tj. 415 km SZ směrem 40 km před Štětínem /Szczecin/.

5/2 Prezídium vylosovalo 25 chovatelů, vítězů mistrovství holoubat Oblastních sdružení v roce  2009, kteří dodají jedno holoubě. Vylosováni byli: Josef Galis OS Praha – Jaroslav Reiterman ml. OS Jihlava – Dudek-Potůčková OS Klatovy – M. + D. Hniličkovi  OS Polabí – Pavel Hlaus OS Svitavy – Zdeněk Jochman OS Jižní Morava – Vladimír Vacl OS Zlín – Cienciala+Martynek OS Třinec – Vítězslav Píštěk OS Uherské Hradiště – Jaroslav Ners OS Domažlice – Marek + Lubomír Gruber OS Brno – Kristýna Machálová OS Bílé Karpaty – Lubomír Kubáček OS Uničiv – Alfons Laňka OS Hlučín – Zdeněk Gončar OS Karviná-Ostarava – František Hejlík OS Prácheň – Miroslav Páral OS Vysočina – Stanislav Ištvánek OS Hodonín – Bohuslav Kohoutek OS Znojmo – Miroslav Florián OS Trutnov – Marek Antropius OS Louny -  Oldřich Citterbard OS Brno-venkov – M. + M. Kotouč OS Sever – Václav Bednář OS České Budějovice – Martin Hlavica OS Valašsko.

5/3 Informace o podmínkách účasti a soustředění holoubat včetně zajištění dopravy do místa konávání v Polsku bude chovatelům oznámena včas písemně.

 

6. Startovací místa na území České republiky.

6/1 Prezídium na základě předložených návrhů, které byly zaslány do 15.2.2010, projednalo seznam startovacích míst na území České republiky s popisem startovacího místa, zeměpisných souřadnic, vypouštěcího komisaře a jeho telefonního čísla. . Startovací místa jsou rozložena na celém území České republiky. Prezídium po drobných úpravách tento seznam povolených startovacích míst na území České republiky pro rok 2010 odsouhlasilo.

6/2 Seznam startovacích míst na území České republiky jsou povinni respektovat všichni pořadatelé závodů poštovních holubů, kteří budou startovat na území České republiky.

6/3 Po skončení závodní sezóny 2010 prezídium vyhodnotí stávající startovací místa a případně tento seznam upraví podle aktuálního stavu provedených startů.

6/4 Seznam povolených startovacích míst na území České republiky bude zveřejněn na webových stránkách svazu.

6/5 Prezídium odsouhlasilo zhotovení razítek pro komisaře vypouštění v počtu cca 100 kusů za předpokládanou cenu 18.000,- Kč.

 

Od 18.00 hodin bylo společenské posezení prezídia s reprezentanty České republiky na Středoevropské výstavě v Polsku.

Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný přivítal pozvané chovatele, kterých se na tomto posezení účastnila převážná většina pozvaných. Ing. Jaroslav Novotný jim poděkoval za úspěšnou reprezentaci České republiky. Všem účastníkům Středoevropské výstavy předal získané ocenění. Pozván byl i Karel Klement, který se z vážných důvodů omluvil. Diskutovalo se jak o Středoevropské výstavě, tak o závodu Million Dollar. Promítnut byl krátký film o závěrečném závodě ve kterém Karel Klemens dosáhl životního úspěchu,.a tím přispěl k propagaci České republiky a především jejího chovatelství. Velmi odborný a poutavý výklad k tomuto filmu, a ke všemu co s tímto závodem souvisí podal pan Kodl. Společenské posezení se vydařilo, a bylo velice kladně přítomnými chovateli hodnoceno. 

 

Humpolec 23.2.2010

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                  prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.