Z á p i s

č. 6/2009

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 10.11.2009 v Humpolci.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Josef Toušek, Petr Husák, MVDr. Martin Polášek, František Strachota, Vladimír Bátěk, Václav Špilar, ing. Jan Jakubec, Antonín Polívka, JUDr. Pavel Opatrný, ing. Václav Vorlíček.

Omluveni: ing. Václav Švec.

 

Program:        1. Dosavadní průběh organizačního zajištění Celostátní výstavy 2010

                        2. Výsledky pořádaných soutěží 2009

                        3. Informace z jednání posuzovatelské komise

                        4. Informace z jednání sportovní komise

                        5. Informace z jednání FCI

                        6. Startovací místa a startéři na území ČR

                        7. Organizační záležitosti

 

Konferenci zahájil v 17.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný, navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

1. Dosavadní průběh organizačního zajištění Celostátní výstavy 2001.

1/1 Informaci podal předseda Českého sdružení Josef Toušek. Celostátní výstava 2010 v Lysé nad Labem, která se bude konat ve dnech 15. a 16.1.2010 je připravena. Smlouva  o pronájmu výstavní haly je podepsána, podepsal ji prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Dodatek ke smlouvě bude podepsán v nejbližších dnech. Ubytování zajišťuje paní Mecerová. Nabídka je zveřejněna na webových stránkách svazu. Rozsah výstavní plochy je stejný jako v roce 2009. Prodejní stánky a dražba holubů, formuláře jsou na webových stránkách svazu. Výpočetní středisko povede Petr Husák. Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno v širokém sortimentu. Pozvání sousedních států provedl prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

1/2 Vstupné v pátek 200,- Kč, v sobotu 200,- Kč, v pátek + sobota 250,- Kč.

1/3 Svazová konference se bude konat v pátek 15.1.2010 v Lysé nad Labem v dopoledních hodinách. Přesný čas a místo konání bude upřesněn organizátorem Celostátní výstavy.

1/4 Prezídium projednalo návrh posuzovatelské komise na posuzovatele Celostátní výstavy 2010. Po diskusi k tomuto návrhu odsouhlasilo 5 posuzovatelů a 1 náhradníka. Vedoucí posuzování bude JUDr. Pavel Opatrný, posuzovatelé Celostátní výstavy: Vladislav Novák, Lubomír Veselý, Josef Gajdoš, Stanislav Trinkl, Jan Jonáš, náhradník Jan Ducháček.

1/5 Prezídium odsouhlasilo, aby na Celostátní výstavě 2010 byla vystavena kolekce 20 standardních holubů bez letových podmínek vybraných výhradně na výstavě standardních holubů, která se bude konat v prosinci v Čechách. Holubi budou vystaveni v souladu s Propozicemi Celostátní výstavy. Zajistí JUDr. Pavel Opatrný.

1/6 Organizátor Celostátní výstavy 2010 uhradí posuzovatelům cestovné, nocleh z pátku na sobotu, věnuje jim čestnou vstupenku na pátek a sobotu s katalogem.

 

2. Výsledky pořádaných soutěží v roce 2009.

2/1 Ing. Jaroslav Novotný informoval prezídium o výsledcích soutěží pořádaných v roce 2009. Výsledky všech soutěží jsou uzavřeny k 10.11.2009, jakékoliv opravy již nejsou možné. Výsledky všech soutěží jsou  na webových stránkách svazu a budou zveřejněny v Informačním zpravodaji číslo 4/2009.

3. Informace o jednání posuzovatelské komise.

3/1 Informaci podal předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný. Školení posuzovatelů se konalo 17.10.2009 ve Lhotě pod Libčany.

3/2 Prezídium odsouhlasilo návrh posuzovatelské komise, aby v mezinárodní spolupráci zastupoval posuzovatele České republiky pan Josef Vacek ml. po složení posuzovatelských zkoušek.

3/3 Prezídium projednalo návrh posuzovatelské komise na skupinu 20 posuzovatelů, která by tvořila tým posuzovatelů pro posuzování Celostátních a mezinárodních výstav. Prezídium k tomu neučinilo žádný závěr, K projednávání  tohoto návrhu se vrátí na příští schůzi prezídia po předložení rozšířeného počtu navrhovaných posuzovatelů. Návrh připraví JUDr. Pavel Opatrný.

3/4 Prezídium doporučuje posuzovatelské komise změnit systém delegování posuzovatelů na posuzování Celostátní výstavy. Dosavadní systém navrhování posuzovatelskou komisí není z pohledu prezídia  objektivní.

3/5 Prezídium podporuje snahu posuzovatelské komise navázat spolupráci s posuzovateli Slovenské republiky.K tomu jim budou v rozpočtu na rok 2010 poskytnuty přiměřené finanční prostředky.

 

4. Informace z jednání sportovní komise.

4/1. Informaci podal předseda sportovní komise Petr Husák. Schůze se konala 15.10.2009 ve Velkém Meziříčí.

4/2 Prezídium projednalo zápis ze schůze sportovní komise a návrhy v něm obsažené, návrhy které prezídium schválilo budou předloženy svazové konferenci ke schválení. Zápis z jednání sportovní komise byl zaslán všem předsedům Oblastních sdružení. Zápis je rovněž na webových stránkách svazu.

 

5. Informace z jednání FCI.

5/1 Ing. Jaroslav Novotný podal prezídiu informaci z podzimního zasedání řídícího výboru FCI, které se konalo 5. a 6.10.2009 v Bruselu.

5/2 Byl zpracován návrh Evropského Závodního řádu. Ing. Jaroslav Novotný zajistí přeložení do češtiny, překlad bude zaslán  všem členům prezídia k prostudování.

5/3 Řídící výbor FCI vyslovil nespokojenost s prováděním dopingových kontrol. Dopingové kontroly jsou vzhledem k finanční náročnosti prováděny jen v Německu, Belgii, Nizozemsku a Velké Británii. Všechny letošní kontroly skončily s negativním výsledkem. MVDr. Martinu Poláškovi byl předán český překlad belgického dopingového řádu, německý je u překladatelky. Na příštím zasedání prezídia k tomu bude podán odborný výklad. Byla schválena účast MVDR. Poláška na školení v Německu. České sdružení projedná možnost navrhnout jednoho chovatele k účasti na jednáních o této problematice.

5/4 Byla dohodnuta mezinárodní spolupráce posuzovatelů. První setkání se uskuteční při výstavě 2010 v Dortmundu. Posuzovatel z České republiky se tohoto setkání neúčastní, prezídiu nebyl předložen žádný návrh posuzovatelské komise.

 

6. Startovací místa a startéři na území České republiky.

6/1 Tajemník svazu Antonín Polívka předal členům prezídia seznam startovacích míst včetně startérů, který zpracoval na základě zaslaných podkladů z Oblastních sdružení. Startovací místa zaslala všechna Oblastní sdružení.

6/2 Startovací místa je třeba na základě předcházejících tradičních vypouštěcích míst Oblastních sdružení doplnit o následující startovací místa:

Tachov – OS CHPH Domažlice                      Mariánské Lázně – OS CHPH Karlovy Vary

Rakovník – OS CHPH Lidice                         Stará Role – OS CHPH Karlovy Vary

Litoměřice – OS CHPH Louny                       Aš – OS CHPH Karlovy Vary

Teplice – OS CHPH Louny                            Karlovy Vary – OS CHPH Karlovy Vary

Lovosice – OS CHPH Louny                          Poděbrady – OS CHPH Peruť

Ústí nad Labem – OS CHPH Louny               Nymburk – OS CHPH Peruť

Louny – OS CHPH Louny                              Kutná Hora – OS CHPH Peruť

Mělník – OS CHPH Polabí                             Vlašim – OS CHPH Středočeské

Děčín – OS CHPH Sever                               Rosice u Brna – OS CHPH Vysočina

Dačice – OS CHPH Horácko                         Boskovice – OS CHPH Svitavy

Hranice na Moravě – OS CHPH Beskydy      Veselí na Moravě – OS CHPH Hodonín

Prezídium žádá uvedená Oblastní sdružení, aby v zájmu rychlého a přesného zveřejnění startovacích míst a startérů, požadované údaje zaslali co nejdříve na adresu tajemníka svazu: Antonín Polívka, Obecká 34, 628 00 Brno, nejpozději do 30.11.2009.

6/3 Předseda sportovní komise Petr Husák předložil návrh sportovní komise týkající se práv a povinností startéra, oficiální název byl odsouhlasen na název „Vypouštěcí komisař“. Tento návrh doplnil ing. Václav Vorlíček. Odměna pro 1 start na jednom místě byla odsouhlasena na 200,- Kč, kterou uhradí pořadatel závodu vypouštěcímu komisaři na místě startu

6/4 Seznam startovacích míst, popis startovacího místa, souřadnice, jméno vypouštěcího komisaře a jeho telefon. bude zaslán včetně práv a povinností vypouštěcího komisaře a výpočtáře Oblastním sdružením k připomínkování. Konečná verze bude předložena svazové konferenci 15.1 2010.

 

7. Organizační záležitosti.

7/1 Ing. Jaroslav Novotný seznámil prezídium s dosavadním průběhem v připravovaném soudním jednání s panem Milanem Poláčkem. Ing. Jaroslav Novotný předložil prezídiu návrh dohody o mimosoudním narovnání mezi panem Milanem Poláčkem a Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů..

7/2 Prezídium tuto dohodu odsouhlasilo. Dohoda bude předložena svazové konferenci 15.1. 2010 ke schválení.

7/2 Prezídium odsouhlasilo výší diety poskytované funkcionářům a členům svazu při jejich jednání  s pověřením svazu v zahraničí. Výše diety na jeden den 30 EUR.

7/3 Prezídium schválilo náklady JUDr. Zdeňky Prudilové-Koníčkové, za dosavadní právní úkony a překladatelské úkony pro svaz.

7/4 Prezídium projednalo žádost Oblastního sdružení Louny o stanovisko ve věci odvolání pana Miroslava Vincence týkající se  umístění tub v mechanických hodinách při uzavírání hodin. Stanovisko prezídia je následující: Závodní řád neřeší umístění tub při uzavírání hodin, je tedy na chovateli kam tuby umístí. .

 

Brno 10.11.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                          prezident ČMS CHPH