Z á p i s

č. 5/2009

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 1.9.2009 v Humpolci.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota, MVDr. Martin Polášek, RSDr. Zdeněk Uherek, Petr Husák, Josef Toušek, Václav Špilar, ing. Václav Švec, ing. Jan Jakubec, JUDr. Pavel Opatrný, ing. Václav Vorlíček, ing. Ludvík Bukva.

Omluveni: Vladimír Bátěk.

 

Program:        1.  Vyúčtování Celostátní výstavy 2009

2.  Celostátní výstava 2010 v Lysé nad Labem

3.  Pořádané zahraniční akce 2009

4.  Vznik Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc

5.  Právní zastupování svazu

6.  Doping

7.  Příprava startovacích míst v rámci ČR

8.  Návrh OS CHPH Svitavy

9.  Žádost o vznik nového OS CHPH

10.Vydání svazových dokumentů

11. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 17.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

1. Vyúčtování Celostátní výstavy 2009.

1/1 Vyúčtování Celostátní výstavy 2009 organizované Českým sdružením chovatelů poštovních holubů v Lysé nad Labem předložil ing. Jan Jakubec.

Příjmy celkem:             346.040,- 

Výdaje celkem:            345.584,- 

Zisk                                    456,-        

1/2 Prezídium ukládá organizátoru Celostátní výstavy 2009 zaslat do 15.9.2009 na adresu tajemníka svazu písemné vyhotovení vyúčtování Celostátní výstavy 2009, podepsané prezidentem svazu, předsedou Českého sdružení a zpracovatelem vyúčtování.

1/3 Prezídium schválilo předložené vyúčtování Celostátní výstavy 2009.

 

2. Celostátní výstava 2010 v Lysé nad Labem.

2/1 Předseda Českého sdružení Josef Toušek podal prezídiu informaci o přípravě Celostátní výstavy v Lysé nad Labem 15.-17.1.2010, kterou bude z pověření prezídia organizovat České sdružení a jim pověřený organizační tým..

2/2 Prezídium odsouhlasilo nájemní smlouvu na pronájem výstavních prostor pro pořádání Celostátní výstavy 2010, zaslanou výstavištěm v Lysé nad Labem. Prezident tuto nájemní smlouvu podepíše o odešle výstavišti.

2/3 Prezídium projednalo Propozice Celostátní výstavy 2010. Konečné rozhodnutí o dnech pořádání Celostátní výstavy oznámí předseda Českého sdružení Josef Toušek tajemníku svazu do 15.9.2009. Rovněž do 15.9.2009 oznámí předsedu organizačního týmu se kterým bude komunikovat prezident a tajemník svazu, dále jména, adresy, telefon jednotlivých koordinátorů, prodejních stánků, ubytování a dražby holubů.

2/4 Prezídium schválilo Propozice Celostátní výstavy poštovních holubů 2010 v Lysé nad Labem.

 

3. Pořádané zahraniční akce 2009.

3/1 Závod holoubat z Berlína. Tohoto závodu organizovaného Německým svazem se v letošním roce ČR neúčastnila. Prezídium doporučuje, aby v roce 2010 byla tomuto závodu z řad funkcionářů Oblastních sdružení věnována patřičná organizační aktivita. 

3/2 Mistrovství světa holoubat konané v letošním roce ve Francii. Česká republika zaslala celkem 25 holoubat. Informace o dosavadním průběhu závodů jsou na webových stránkách svazu. Závěrečný závod se bude konat 5.9.2009. Prezídium odsouhlasilo Josefa Kondryse  jako delegáta Českomoravského svazu, který bude zastupovat při této příležitosti náš svaz. Náklady předpokládané ve výši cca 9000,- Kč byly odsouhlaseny.

3/3 Výstava Středoevropské federace jejimž pořadatelem bude Polský svaz, se bude konat ve dnech 29. až 31. ledna 2010 v Sosnowieci. Česká republika se této výstavy účastní a obsadí všechny vystavované kategorie. Odsouhlasení delegáti Českomoravského svazu, ing. Jaroslav Novotný a RSDr. Zdeněk Uherek, kteří zajistí i dopravu holubů. Výběr reprezentační kolekce České republiky bude proveden na Celostátní výstavě 2010 v Lysé nad Labem.  

3/4 První otevřená mezinárodní výstava poštovních holubů se bude konat ve dnech 12. až 14. února 2010 v Dortmundu a jejím pořadatelem bude Německý svaz. Českomoravský svaz se s rozhodnutím prezídia této výstavy neúčastní. O případném delegátu Českomoravského svaz bude rozhodnuto na příští schůzi prezídia.

 

4. Vznik Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc.

4/1 Prezídium projednalo žádost o schválení vzniku Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc. Ing. Novotný přečetl jejich žádost. Dne 16.4.2009 proběhla ustavující schůze za účasti nadpolovičního počtu členů. Klub má 239 členů. Předsedou byl zvolen Josef Bastl. 

Prezídium vnik „Klubu příznivců dlouhých tratí přes noc“ schválilo.

 

5. Právní zastupování svazu.

5/1 Prezídium na návrh prezidenta svazu ing. Jaroslava Novotného projednalo záležitost trvalého právního zastupovaní svazu. 

5/2 Prezídium rozhodlo o angažování právníka, který bude trvale zastupovat svaz v právních záležitostech. Jednáním byl pověřen prezident svazu ing. Jaroslav Novotný.

5/3 Ing. Novotný seznámil členy prezidia s žalobou, kterou na ČMS CHPH podal bývalý předseda revizní komise svazu pan Poláček, kterému byl za hrubé porušení Závodního řádu svazovou konferencí udělen disciplinární trest „dočasné zastavení závodní činnosti na dobu 3 let“.

 

6. Doping.

6/1 Mezinárodní organizace FCI klade velký důraz na provádění dopingových kontrol v závodech poštovních holubů. V současné době je v Evropě pouze jediná akreditovaná laboratoř, která je schopna tyto testy provádět. Tato laboratoř je v Belgii. Ing. Jaroslav Novotný pro zajištění objektivních informací ohledně provádění dopingových kontrol požádal prezidenta Německého svazu i zmíněnou laboratoř o poskytnutí informací, jak je toto zajišťováno v Německu. Toto mu bylo v obsáhlé korespondenci zasláno. Cena jednoho vzorku je 200 EUR plus ostatní náklady spojené se zasláním do Belgie. 

6/2 Prezídium odsouhlasilo překlad materiálů zaslaných prezidentem Německého svazu. Prezídium odsouhlasilo účast dvou zástupců Českomoravského svazu na školení ohledně dopingu, které se bude konat v Německu, včetně finančních náležitostí. Prezídium bude zastupovat MVDr. Martin Polášek a jeden funkcionář, kterého určí České sdružení.

6/3 Prezídium odsouhlasilo, že Oblastní sdružení se budou podílet na finančních nákladech dopingových kontrol, včetně jejich přípravy. Finanční náklady se budou hradit podle počtu členů jednotlivých Oblastních sdružení.

 

7. Příprava startovacích míst v České republice.

7/1 Prezídium žádá Oblastní sdružení, aby nejpozději do 30.9.2009 zaslali na adresu tajemníka svazu seznam vhodných vypouštěcích míst v jejich oblasti. Seznam musí obsahovat údaje: název místa, popis vypouštěcího místa (parkoviště, louka, cesta), souřadnice navrhovaného vypouštěcího místa, jméno startéra a jeho telefonní číslo.

7/2 Sportovní komise vypracuje podmínky pro startéry včetně jejich odměny. Úkol zajistí předseda sportovní komis Petr Husák.

 

8. Návrh OS CHPH Svitavy.

8/1 Oblastní sdružení Svitavy zaslalo prezídiu návrh na uspořádání soutěží v roce 2010 schválený výborem na schůzi konané15.2.2009. Návrh byl předán  předsedovi sportovní komise Petru Husákovi k projednání ve sportovní komisi.

 

9. Žádost o vznik nového Oblastního sdružení.

9/1 Prezídium projednalo návrh na vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Horácko, který podalo 71 chovatelů tohoto regionu.

9/2 Vzhledem ke skutečnostem, které vznikly s nezačleněním 3 Základních organizací z Oblastního sdružení České Budějovice do jiného Oblastního sdružení,  je třeba tuto situaci vyřešit ve prospěch tamějších chovatelů. Prezídium odsouhlasilo vznik nového Oblastního sdružení pod názvem Horácko, které bude začleněno v Českém sdružení.

9/3 Nově vzniklé Oblastní sdružení Horácko zašle do 30.9.2009 na adresu tajemníka zápis z ustavující schůze, složení výboru a revizní komise.

 

10. Vydání svazových dokumentů.

10/1 Prezídium rozhodlo o vydání svazových dokumentů: Stanov, Jednacího řádu, Disciplinárního řádu a Závodního řádu v samostatných brožurách v celkovém počtu 500 kusů. Náklady na vydání uhradí svaz ze svého rozpočtu. Brožury budou zaslány na oblastní sdružení podle počtu základních organizací.

 

11. Organizační záležitosti.

11/1 Změna adresy sídla FCI a Belgického svazu:

Adresa: 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 HALLE

Telefon: 0032 2 537.62.11, Fax.:0032 2 538.57.21

E-mail: nationale@rfcb.be, webová stránka: www.rfcb.be

11/2 Prezident ing. Jaroslav Novotný přečetl dopis zaslaný Evropskou komisí chovatelů poštovních holubů týkající se plateb jednotlivých svazů. Stanovisko k tomuto dopisu bude projednáno na příští schůzi prezídia po podzimním zasedání FCI.

11/3 Příští schůze prezídia se bude konat 10.11.2009 v Humpolci. Svazová konference se bude konat koncem měsíce listopadu. Termín bude stanoven podle zajištění místa konání.

11/4 Všechna Oblastní sdružení provedla školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem

 

Humpolec 1.9.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .