Z á p i s

č. 3/2009

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, rozšířené o chovatele jejichž holubi reprezentovali Českou republiku na Olympiádě 2009 v Dortmundu a úspěšné chovatele ze závodů mistrovství světa holoubat, které se konalo v roce 2008 v Německu. Schůze se konala dne 26.2.2009 v Humpolci, hotel Černý Kůň.

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Václav Špilar, František Strachota, ing. Jan Jakubec, Josef Toušek, Petr, Husák, MVDr. Martin Polášek. Členové ÚRK Zdeněk Meisl a ing. Ludvík Bukva.

Pozvaní chovatelé jejichž holubi  tvořili kolekci na Olympiádě 2009 a v mistrovství světa holoubat 2008.

Omluveni: RSDr. Zdeněk Uherek, Vladimír Bátěk, Ladislav Potůček.

 

Schůzi zahájil v 16.15 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Schůze byla rozdělena na dvě části. Na slavnostní předání ocenění účastníkům Olympiády 2009 a úspěšným chovatelům z mistrovství světa holoubat spojené s malým občerstvením, a na pracovní jednání prezídia.

 

1. Slavnostní předání ocenění.

 

Prezident Svazu ing. Jaroslav Novotný poděkoval účastníkům Olympiády 2009 za úspěšnou reprezentaci České republiky na této Olympiádě,  předal jim účastnické diplomy a ocenění, které tam jejich holubi získali. Velice ocenil zejména úspěch holubů ve sportovních kategoriích, kde Česká republika získala v neoficiálním pořadí 2. místo. Rovněž 2. místo v kategorii Standard holubice a 5. místo v kategorii Standard holubi lze považovat za úspěch naší kolekce. Osobně ocenění převzali ing. Ladislav Vojtěšek, ing. Zdeněk Horák, Miloslav Dobrovolný, Josef Pukanec, František Pavlas, Josef Vacek ml., Martin Šámal, MVDr. Martin Polášek. Ocenění bylo předáno i úspěšným chovatelům České republiky, kteří nás reprezentovali na závodech mistrovství světa holoubat 2008 v Německu. Ocenění převzal za 1. místo Vojtěch Zlámal, věk 10 roků. Ocenění bylo předáno i vítězi závodu holoubat v rámci České republiky,  který byl pořádán v roce 2008 z Berlína.

 

2. Schůze prezídia.

 

2/1 Předseda ústřední revizní komise Zdeněk Meisl informoval prezídium o provedené revizi pokladny a hospodaření Svazu za rok 2008. Při kontrole pokladních dokladů nebylo zjištěno žádných závad. Lze konstatovat, že pokladník ing. Jan Jakubec vede pokladnu Svazu vzorným způsobem. Revize byla provedena 26.2.2009 v Humpolci. Zpráva o provedené  revizi bude předložena svazové konferenci.

2/2 Předseda Českého sdružení Josef Toušek vznesl námitku, proč nebyl k revizi pozván člen ústřední revizní komise ing. Václav Vorlíček. Zdeněk Meisl mu odpověděl, že jak ing.Václav Vorlíček, tak ing. Ludvík Bukva byli pozvání prostřednictvím elektronické pošty.  Kopii zašle na sekretariát Svazu.

2/3 Prezídium odsouhlasilo zakoupení programu na internetovou dražbu. Program vytvořil ing. Jan Matuška. Cena 10.675,- Kč mu bude uhrazena na základě zaslané faktury. Správcem internetové dražby byl pověřen MVDr. Martin Polášek. Cena za jednoho nabízeného holuba byla odsouhlasena na 50,- Kč.

 

2/4 Prezídium projednalo definitivní návrhy znění úprav a doplnění Stanov, Jednacího řádu, Disciplinárního řádu, Závodního řádu a Propozic výkonnostních soutěží. Všechny tyto dokumenty budou předloženy svazové konferenci, která se bude konat 22.3 2009 ke schválení. Odsouhlasené návrhy prezídiem budou do 1.3.2009 zaslány elektronickou poštou všem předsedů OS k prostudování.

 

Humpolec 26.2.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

 

 

 

 

P  o  z  v  á  n  k a

 

 

 

na svazovou konferenci Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, která se bude konat 22.3.2009 v 10.00 hodin v

 

 

Konference se účastní výhradně předsedové Oblastních sdružení chovatelů poštovních holubů, nebo jejich písemně pověření zástupci, členové prezídia a členové ústřední revizní komise.

 

Program:          1. Zahájení

                        2. Volba návrhové komise

                        3. Zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2008

                        4. Projednání návrhů na doplnění a zněn svazových dokumentů

                        5. Organizační záležitosti

                        6. Přijaté usnesení

                        7. Závěr

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH