Z á p i s

č. 1/2009

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 2.1.2009 v Lysé nad Labem.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, Josef Toušek, Antonín Polívka, Ladislav Potůček, MVDr. Martin Polášek, Vladimír Bátěk, Petr Husák, František Strachota, Václav Špilar, ing. Jan Jakubec, Zdeněk Meisl.

 

Program:            1. Odvolání OS Svitavy

                        2. Návrh řídícího výboru MSS na řešení OS Bílé Karpaty

                        3. Kolekce ČR na Olympiádu v Dortmundu

                        4. Kongres FCI  při Olympiádě

                        5. Holoubata Francie 2009

                        6. Kravatové spony k ocenění CV

7. Příprava konference.

 

 

Schůzi zahájil v 13.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Odvolání OS Svitavy.

1/1 Ing. Jaroslav Novotný seznámil prezídium s písemným odvoláním OS Svitavy ke svazové konferenci, proti  rozhodnutí prezídia o vyřazení OS Svitavy ze všech celostátních soutěží v roce 2008 na základě nerespektování rozhodnutí prezídia o maximálním počtu mistrovských holubů v OS o jednom víkendu,. podepsaným předsedou OS Svitavy Jaroslavem Nedělou.

1/2  Prezídium po obsáhlé diskusi  potvrdilo správnost svého rozhodnutí, které bylo učiněno na základě znění platných ustanovení Stanov svazu.  Takto ho bude předneseno prezidentem svazu svazové konferenci při projednávání odvoláno OS Svitavy. 

 

2. Návrh řídícího výboru MSS na řešení OS Bílé Karpaty.

2/1 Prezídium projednalo návrh řídícího výboru MSS předložený prezídiu k řešení vzniklé situace v OS Bílé Karpaty na základě výrazného poklesu aktivně závodících chovatelů  v roce 2008. V závodní sezóně 2008 pouze 28 chovatelů nasadilo na více jak polovinu závodů v závodním plánu OS Bílé Karpaty, 21 chovatelů nasadilo pouze na 3 a méně závodů, 24 chovatelů nezískalo v mistrovství OS Bílé Karpaty ani jeden bod, pouze 4 chovatelé nasadili na všech 19 závodů, celkem uvádí OS Bílé Karpaty 56 závodících chovatelů. Řídící výbor MSS projednal tuto vážnou situaci v OS Bílé Karpaty zejména z hlediska regulérnosti účasti chovatelů na jednotlivých závodech a  doporučil OS Bílé Karpaty zahájit jednání o začlenění do některého ze sousedních OS. Na základě tohoto doporučení požádalo OS Bílé Karpaty OS Zlín a OS Valašsko o začlenění do jejich OS. Jejich žádosti nebylo vyhověno. OS Uherské Hradiště deklarovalo zájem o začlenění OS Bílé Karpaty do OS Uherské Hradiště.

2/2 Konečné rozhodnutí o dalším působení OS Bílé Karpaty bude znovu projednáno v prezídiu a návrh prezídia bude předložen jarní svazové konferenci, která se bude konat  začátkem března 2009. Rozhodnutí prezídia bude vycházet z ustanovení Stanov svazu.

 

 

 

 

3. Kolekce ČR na Olympiádu v Dortmundu.

3/1 Prezídium odsouhlasilo složení reprezentační kolekce ve sportovních kategoriích A, B, C, D, E na Olympiádu 2009 v Dortmundu. Standardní kolekce 5 holubů a 5 holubic bude určena po skončení posuzování CV. Kolekci standardních holubů sestaví ing. Jaroslav Novotný, Josef Toušek a JUDr. Pavel Opatrný.

 

4. Kongres FCI při Olympiádě v Dortmundu.

4/1 Prezídium odsouhlasilo návrh kandidátů na zastoupení ČR v orgánech FCI. V direktoriátu FCI ing. Jaroslav Novotný. Ve sportovní komisi Josef Kondrys. Do ostatních komisí nebudou návrhy podáván

 

5. Holoubata Francie 2009.

5/1 Prezídium odsouhlasilo naši účast na závodech mistrovství světa holoubat, který se bude konat v roce 2009 ve Francii. Termín a místo konání bude včas oznámeno. Kolekci bude tvořit 25 holoubat. Účastníci budou vylosováni na svazové konferenci z vítězů mistrovství holoubat OS. 

5/2 Přeprava holoubat bude uskutečněna po dohodě se Slovenským svazem. Společnou. přepravu dohodl RSDr. Zdeněk Uherek. Přepravu zajistí Slovenský svaz.

 

6. Kravatové spony k ocenění CV.

6/1 Prezídium odsouhlasilo předat všem chovatelům oceněným na letošní CV v Celostátních mistrovstvích jednu kravatovou sponu. Celkem 65 kusů.

 

7. Příprava konference.

7/1 Prezídium konstatovalo, že svazová konference je jak programově, tak organizačně připravena. Prostory pro konání konference odpovídají významu jejího konání. Členové prezídia pověřeni přípravou a zpracováním jednotlivých bodů programu svůj úkol splnili. Konferenci bude řídit prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Konference se účastní pouze předsedové OS, nebo jejich písemně pověření zástupci, členové prezídia a členové ústřední revizní komise. Prezentaci při vstupu na konferenci zajistí pořadatelé CV.

 

Lysá nad Labem 2.1.2009

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH