Z á p i s

č. 5/2008

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 23.10.2008 v Humpolci.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, RSDr. Zdeněk Uherek, ing. Jan Jakubec, Václav Špilar, Vladimír Bátěk, MVDr. Martin Polášek, Ladislav Potůček, František Strachota, Zdeněk Meisl, JUDr. Pavel Opatrný, ing. Václav Kasal.

Omluveni: Josef Toušek, Petr Husák.

 

Program:        1. Informace ze zasedání FCI

2. Schválení výsledků soutěží pořádaných ČMS CHPH v roce 2008.

                        3. Informace o zabezpečení Celostátní výstavy 2009.

                        4. Projednání návrhů ČS CHPH a MSS CHPH na změny a doplnění svazových dokumentů.

                        5. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

V úvodu jednání oznámil předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek, že o uvolnění z funkce člena prezídia ČMS CHPH  požádal ing. Oldřich Planka. Řídící výbor MSS CHPH bude v prezídiu zastupovat František Strachota, řádně zvolený na konferenci MSS CHPH.

 

Prezídium schválilo zápis č. 4/2008 z poslední schůze prezídia ČMS CHPH bez připomínek.

 

1. Informace ze zasedání FCI.

1/1  Informaci podal prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Zasedání se konalo ve dnech 20. až  22.10.2008 v Bruselu a účastnil se ho ing. Jaroslav Novotný a Josef Kondrys.

1/2 Řídící výbor FCI projednal návrhy členů Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů týkající se změn v Olympijských soutěžích. Navrhované změny: Sport A – zvýšení horní hranice na 400 km. Sport D – zvýšení celkového počtu km na 3.500. Sport E – snížení spodní hranice na 700 km.  Kategorie Standard – snížení počtu nalétaných km u holubů na 2.500 km a u holubic na 2.000 km. Návrhy budou předloženy na kongresu FCI při Olympiádě 2009 v Německu.

 

2. Schválení výsledků soutěží pořádaných ČMS CHPH v roce 2008.

2/1 Ing. Novotný přednesl výsledky soutěží a pořadí chovatelů ve všech soutěžích pořádaných ČMS CHPH v roce 2008.

2/2 Připomínky k jednotlivým soutěžím:

- Na webových stránkách ČMS CHPH nejsou zveřejněny všechny kategorie výsledků závodů, které jsou pak následně započítávány do konečných výsledků.

- Prezídium uložilo předsedovi sportovní komise Petru Husákovi vypracovat „Statut komerčních závodů“, tento úkol nadále trvá. V § 1 odst 1 Závodního řádu, doplnit znění o dodatečnou specifikaci oficiálního závodu. Připravit do svazové konference.

- Václav Špilar dodá podklady pro úpravu výpočtu závodů s rychlostí pod 750 m/min. sportovní komisi.

2/3 Prezídium schválilo výsledky soutěží a pořadí chovatelů ve všech soutěžích pořádaných ČMS CHPH v roce 2008.

3. Informace o zabezpečení Celostátní výstavy 2009.

3/1 Informaci o technickém a organizačním zajištění pořádání Celostátní výstavy 2009, která se bude konat ve dnech 2. – 4. ledna 2009 v Lysé nad Labem předložil prezídiu vedoucí organizačního týmu ing. Václav Kasal.

3/2 Výstavu zabezpečuje organizační tým složený z členů řídícího výboru ČS CHPH, předsedů OS CHPH Praha Františka Bouška a OS CHPH Polabí Oldřicha Svobody, a dalších spolupracovníků.

3/3 S provozovatelem výstaviště v Lysé nad Labem je již všechno řádně dohodnuto, včetně uzavření smlouvy. Jsou dohodnuty konkrétní prostory pro pořádání jednotlivých akcí souvisejících s Celostátní výstavou. Občerstvení bude zajišťovat provozovatel výstaviště.

3/4 Tisk katalogu je zajištěn. Ocenění v hodnotě 52.000,- Kč uhradí ČMS CHPH, poháry zajistí ing. Václav Kasal. Finanční ocenění v částce 35.000,- Kč  uhradí organizační tým, tuto částku předá ing. Václav Kasal tajemníku svazu v sobotu 3.1.2008 před vyhodnocením Celostátní výstavy. Ladislav Potůček zajistí ubytování členů prezídia, členů ústřední revizní komise, posuzovatelů a zahraničních hostů. Pozvánku zahraničním hostům zašle prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Pořádání svazové konference je zajištěno. Konference se účastní výhradně předsedové OS CHPH, členové prezídia a členové ústřední revizní komise. Prezentace bude zajištěna kontrolou delegátů před začátkem konference. Večírek se bude konat v prostorách výstaviště, cena vstupenky 100,- Kč. Je třeba ještě upřesnit dražbu holubů /sobota, neděle/ a prezentační stránky jednotlivých chovatelů.  

3/5 Změna v technicko organizačním zabezpečení Celostátní výstavy 2009: Prodejní stánky – Zájemci o stánky na prezentaci svých chovů a prodej holubů se přihlásí do 6. prosince 2008 na adrese: Oldřich Svoboda, Zamachy 43, 294 26 Skalsko, tel. 607501753.

3/6 Posuzovatelé Celostátní výstavy. Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný předložil prezídiu návrh na posuzovatele Celostátní výstavy 2009: Jaroslav Kadlčík, Jan Ducháček, Jan Jonáš, ing. Oldřich Pecha, Bohumil Sedlák, náhradník Josef Vacek. Prezídium tento návrh schválilo. Pověřilo JUDr. Pavla Opatrného vedoucím posuzování Celostátní výstavy 2009. Předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný informoval prezídium o školení posuzovatelů, které se konalo 18.10.2008. Posuzovatelé žádají o zveřejnění znění Standardu v Informačním zpravodaji, o povinnost vystavovat v kolekci OS CHPH na Celostátní výstavě vždy 1 holuba a 1 holubici v kategorii Standard a o možnost vystavovat na Celostátní výstavě v kategorii Standard holuby s polovičními podmínkami. Protože se tyto návrhy netýkají Celostátní výstavy 2009, bude o nich jednáno na příští schůzi prezídia.

 

4. Projednání návrhů ČS CHPH a MSS CHPH na změny a doplnění svazových dokumentů.

4/1 MVDr. Martin Polášek předložil návrhy na zněny a doplnění Závodního řádu:

1. Potvrzení startovacích protokolů. „Protokol o vypuštění holubů“ bude potvrzen startérem. Startér neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulérnost vypuštění holubů. Ve výjimečných případech /nedostavení se startéra/ je povoleno potvrzení nejbližší organizací.

2. Povinnost vést evidenci rodových kroužků. Základní organizace mají povinnost vést evidenci rodových kroužků

3. Evidence průkazů původu rodových kroužků z jiných, než mateřských organizací. Každý chovatel závodící s holuby s rodovými kroužky jiných spolků, než je jeho mateřská organizace, doloží v Základní organizaci před závodní sezónou kopie průkazů původu od těchto holubů. V Základních organizacích budou tyto kopie uloženy po celý průběh závodní sezóny. 

4. Rozšíření § 10 bod 8 Závodního řádu. Časová prodleva mezi připojením EKS a začátkem nasazování nesmí být větši než 5 minut.

 

5. Povinnost vakcinace proti Paramyxoviróze.

- V souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., ukládá metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, povinnost vakcinace proti Newcastelské chorobě /Paramyxo/.

- Poštovní holubi musí být v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním /přepravou na závody, výstavami/ vakcinováni proti Newcastelské chorobě /Paramyxoviróze holubů/.

- Vakcinace může být provedena pouze inaktivovanými vakcínami registrovanými v ČR.

- Každý chovatel je povinen před začátkem závodní sezóny doložit vedoucímu zasazovacího střediska  „Veterinární potvrzení o provedené vakcinaci“, kde bude uvedeno jméno chovatele, počet vakcinovaných holubů, datum vakcinace a druh vakcíny.

- Originál „Veterinárního potvrzení“ všech chovatelů /účastníků závodu/ musí být k dispozici při každé přepravě na závod v zoobusu. Výcvikový referent Oblastního sdružení uloží kopie „Veterinárního potvrzení“ v archivu Oblastního sdružení.

Prezídium tyto návrhy na změny a doplnění v Závodním řádu odsouhlasilo a budou předloženy svazové konferenci k projednání a schválení.

4/2. MVDr. Martin Polášek předložil návrhy na změny soutěží v Celostátním mistrovství.

1. Celostátní mistrovství ročních holubů. Celostátní mistrovství ročních holubů se bude počítat jako součet koeficientů 5-ti nejlepších ročních holubů chovatele dle Propozic ESO roční holub.

2. Celostátní mistrovství holoubat. Změna v Propozicích Mistrovství holoubat 4.1.4. písmeno d) takto: Z 5-ti předem označených závodů v plánu OS jsou započítávány 3 dle nejlepšího umístnění.

3. Celostátní mistrovství mladých chovatelů. Snížení horní věkové hranice na 18 roků /to je 7 – 18 roků/. Výpočet soutěže ponechat stávajícím způsobem.

Prezídium tyto návrhy na změny a doplnění soutěží v Celostátním mistrovství odsouhlasilo a budou předloženy svazové konferenci k projednání a schválení.

Návrh na celostátní mistrovství ročních holubů v soutěžním družstvu 10/6 z 8 předem vybraných závodů v závodním plánu OS, prezídium neschválilo. Nelze vyřešit problém identifikace prvních 10 ročáků výpočtářem na nasazovacím listu chovatele.

4/3 RSDr. Zdeněk Uherek předložil návrh na měnu Stanov.

- v § 19 odst. 2 nahradit původní text takto: Vznik a zánik OS schvaluje prezídium svazu.

- úpravu promítnout i do § 11 odst. 18

4/4 JUDr. Pavel Opatrný dopracuje změny a doplnění Stanov do 30.11.2008. Pracovní verzi zašle prezidentu svazu.

 

5. Organizační záležitosti.

5/1 Prezídium projednalo dosavadní cenu Informačního zpravodaje 130,- Kč. Tato cena platí od roku 2001. Protože se od té doby výrazně zvýšila cena poštovného a ostatních nákladů, rozhodlo prezídium o zvýšení ceny Informačního zpravodaje od roku 2009 na 160,- Kč. Pro zahraniční odběratele na 250,- Kč.

5/2. Prezídium odsouhlasilo návrhy ČS CHPH a MSS CHPH na udělení čestného členství v roce 2008. Čestné členství bude uděleno ing. Tomáši Kusákovi z OS CHPH Karviná-Ostrava a Otakaru Burešovi z OS CHPH Praha. Ocenění jim bude předáno na Celostátní výstavě 2009.

5/2 Prezídium ukládá členům prezídia, aby aktivně přispívali svými články do Informačního zpravodaje, rovněž ČS CHPH a MSS CHPH by mělo o své činnosti informovat prostřednictvím Informačního zpravodaje.

 

5/3 Kurs pro dopravce přepravující zvířata.

- Od 1. května 2008 může přepravovat zvířata pro obchodní účely na vzdálenost delší než 50 km /ale i holubů na závody dle vyjádření dr. Čížka/ pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy. Datem přistoupení České republiky do Evropské unie, totiž nabyl účinnosti § 8 odst. 3 zákona č. 246/0992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb, ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě. 

- Jednou z podmínek pro registraci dopravce je i odborná kvalifikace, kterou musí mít každý zaměstnanec dopravce či třetí osoba jejimž prostřednictvím dopravce přepravuje.

- Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kursů pro získání kvalifikace dopravce přepravující zvířata.

5/4 Prezídium odsouhlasilo ocenění závodu holoubat pořádaný Německým svazem ze závodu Berlín. Ocenění bude za společných výsledků všech účastníků ČR. Oceněni budou první 3 holubi poháry v celkové hodnotě 1.500,- Kč.

 

V Humpolci 23.10.2008

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH