Z á p i s

č. 4/2008

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 26.8.2008 v Humpolci.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdeněk Uherek, František Strachota, Antonín   Polívka, Josef Toušek, Václav Špilar, Petr Husák, JUDr. Pavel Opatrný.

 

Omluveni:  ing. Jan Jakubec, Ladislav Potůček, Vladimír Bátěk, Ing. Oldřich Planka, Zdeněk Meisel

 

Program:        1. Olympiáda 2009 Německo – upřesnění oficiální delegace, přeprava holubů.

                        2. Pozvánka do Fritzlaru na závěrečný závod mistrovství světa mladých.

                        3. Zasedání Středoevropské federace, oficiální delegace, Stanovy.

                        4. Dopis OS CHPH Svitavy.

                        5. OS CHPH Bílé Karpaty – další působení.

                        6. Organizační záležitosti.

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.30 hodin. Dále bylo pokračováno podle programu.

 

1. Olympiáda 2009 v Německu – upřesnění oficiální delegace, přeprava holubů.

1/1 Prezídium schválilo kandidáty České republiky do orgánů FCI. Do direktoriátu FCI navrhujeme ing. Jaroslava Novotného. Do sportovní komise FCI navrhujeme Josefa Kondryse. Návrh musí být zaslán na sekretariát FCI do 16.9.2008.

1/2 Prezídium schválilo oficiální delegáty České republiky na kongresu FCI, ing. Jaroslav Novotný, Ladislav Potůček a Josef Kondrys.

1/3 Přeprava holubů na Olympiádu Josef Kondrys. Prezídium schválilo.

1/4 Požadované formuláře pro pořadatele Olympiády zaslat do 31.8.2008, včetně přihlášky holubů do jednotlivých kategorií. Česká republika obsadí všechny vystavované kategorie.

1/5 Předpokládané náklady naší účasti na Olympiádě, 60.000,- Kč až 70.000,- Kč, podle kurzu EUR. Prezídium schválilo.

 

2. Pozvánka do Fritzlaru na závěrečný závod mistrovství světa mladých.

2/1 Setkání účastnických států se uskuteční ve dnech 6.a 7.9.2009. Náklady ubytování bude hradit pořadatel. Prezídium schválilo, aby se tohoto setkání účastnil Josef Kondrys. Považujeme za nutné, aby se jednání, která tam budou vedena, účastnil náš zástupce. Reportáž z tohoto závodu bude v Informačním zpravodaji.

 

3. Zasedání Středoevropské federace, oficiální delegace, Stanovy.

3/1 Zasedání se bude konat na Slovensku v Nitře ve dnech 4.a 5.10.2008.

3/2. Prezídium schválilo naši delegaci ve složení, ing. Jaroslav Novotný, a RSDr. Zdeněk Uherek. Předpokládané náklady 10.000,- Kč.

3/2 Prezídium schválilo návrh Stanov Středoevropské federace s těmito našimi připomínkami:

Článek 1 - první odstavec souhlasíme, druhý odstavec vypustit, třetí odstavec souhlasíme, čtvrtý odstavec vypustit

Článek 2 - souhlasíme

Článek 3 - souhlasíme

Článek 4 - souhlasíme

Článek 5 - první odstavec souhlasíme, ostatní články vypustit

Článek 6 - souhlasíme

Článek 7 - souhlasíme

Článek 8 - souhlasíme

Článek 9 - komunikace pouze v angličtině, němčině a francouzštině

Článek 10 - souhlasíme

Článek 11 - první odstavec souhlasíme, druhý odstavec souhlasíme, třetí až sedmý odstavec vypustit, osmý odstavec souhlasíme

Článek 12 - souhlasíme

Článek 13 - první odstavec vypustit písmeno c a d, druhý odstavec vypustit

Článek 14 - první odstavec souhlasíme, druhý odstavec vypustit

Článek 15 - vypustit

Článek 16 – vypustit, název prezídium vypustit ve všech článcích

Článek 17 - v první větě nahradit prezídium slovem prezident, druhou větu vypustit

Článek 18 – 30 - vypustit

Článek 31 - první až třetí odstavec souhlasíme, čtvrtý odstavec vypustit

3/3 V žádném případě nesouhlasíme se zřízením sekretariátu, placením jakýchkoliv příspěvků  a se zaměstnáváním pracovníků. Ostatní je možno na zasedání v Nitře diskutovat.

 

4. Dopis OS CHPH Svitavy.

4/1 Předseda OS CHPH Svitavy Jaroslav Neděla zaslal prezídiu odvolání OS CHPH Svitavy k rozhodnutí prezídia, které přijalo na své schůzi konané dne 22.7.2008. 

4/2 Odvolání je podané v rozporu s § 8 Disciplinárního řádu ČMS CHPH. Vzhledem k závažnosti problému a  obsahu odvolání, však prezídium toto odvolání projednalo a rozhodlo:

1. Rozhodnutí prezídia ze dne 22.7.2008 bylo učiněno v souladu se schválenými dokumenty ČMS CHPH a zůstává v platnosti.

2. Rozhodnutí prezídia o stanovení počtu mistrů v soutěžích OS CHPH je v souladu s § 11 odst. 12 Stanov ČMS CHPH „především řídí výstavní a závodní činnost„. OS CHPH Svitavy postupovalo v zásadním rozporu s bodem 2.4. Propozic výkonnostních soutěží. Rozhodnutí prezídia o stanovení počtu mistrů v soutěžích OS CHPH akceptovalo 34 OS CHPH, pouze OS CHPH Svitavy toto rozhodnutí prezídia nesplnilo.

3. Prezídium odvolání OS CHPH Svitavy tímto zamítá. Dle ustanovení Disciplinárního řádu ČMS CHPH § 8, bude postoupeno vyššímu orgánu svazu což je svazová konference delegátů.

 

5. OS CHPH Bílé Karpaty – další působení.

5/1 Na základě rozboru závodní činnosti OS CHPH Bílé Karpaty v roce 2008 / tabulka přiložena /, doporučuje prezídium  začlenění členů OS CHPH Bílé Karpaty do sousedních OS CHPH. Jako důvod je počet závodících členů a jejich aktivní podíl na závodech v letech 2007 a 2008.

5/2 Stanovy ČMS CHPH v § 11 odst.18 ukládají prezídiu rozhodnout v podobných případech o dalším začleněn členů tohoto OS CHPH.

 

6. Organizační záležitosti.

6/1 Hvězdicový mezinárodní závod holoubat Berlín. Pořadatel SRN má všechno organizačně zajištěno včetně ocenění. Česká republika se tohoto závodu účastní. Přepravci jsou OS CHPH Polabí a Znojmo.

6/2 Test vedoucích zasazovacích středisek provedly všechny OS CHPH.

6/3 Ing. Novotný informoval o vědomostní soutěži pro mladé chovatele, kterou organizuje Slovenský svaz.

6/3 Ing. Novotný informoval o žádosti Inspekce MV Plzeň, týkající se podezření z pronevěry poštovního holuba. Na položení otázky odpověděl prezident svazu.

 

 

 

 

 

Humpolec 26.8.2008

 

Zapsal Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                  prezident svazu