Z á p i s

č. 3/2008

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.7.2008 v Humpolci -  Hotel Černý kůň.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, ing. Jan Jakubec, Petr Husák, Josef Toušek, Ladislav Potůček, JUDr. Pavel Opatrný, RSDr. Zdeněk Uherek, MVDr. Martin Polášek, Antonín Polívka, Zdeněk Meisel.

 

Omluveni: Václav Špilar, Vladimír Bátěk, ing. Oldřich Planka.

 

Program:        1..Disciplinární jednání – Jiří Fikar člen RK Českého sdružení

                        2. Propozice CV 2009 Lysá nad Labem

                        3. OS Svitavy – porušení usnesení prezídia

                        4. Mistrovství holoubat v Německu – informace

                        5. Vyhodnocení provedení testu vedoucích ZS

                        6. Vedení webových stránek svazu

                        7. Informační zpravodaj – jak vydávat dál

                        8. Informace pokladníka svazu – zápis ÚRK z provedené kontroly

                        9. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu v 17.00 hodin. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

1. Disciplinární jednání – Jiří Fikar.

1/1 Prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, jako příslušný disciplinární orgán, projednalo oznámení Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Jihlava o podezření z porušení Disciplinárního řádu Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů chovatelem Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Jihlava a členem revizní komise Českého sdružení chovatelů poštovních holubů Jiřím Fikarem.

1/2 Jednání byli přítomni: Jiří Fikar chovatel  OS Jihlava a člen revizní komise ČS,  František Filip místopředseda OS Jihlava, Zdeněk Dohnal výcvikář OS Jihlava, Jaroslav Reiterman st. předseda revizní komise OS Jihlava.

1/3  Ing. Novotný přečetl oznámení OS Jihlava o podezření z porušení Disciplinárního řádu chovatelem Jiřím Fikarem, včetně vyjádření řidiče auta, zápisu z jednání JURY OS Jihlava a zápisu z jednání výboru OS Jihlava. K předneseným dokumentům se vyjádřil Jiří Fikar, Zdeněk Dohnal, František Filip a Jaroslav Reiterman st. a členové prezídia.

1/4 Na základě zjištěných skutečností Jiří Fikar hrubým způsobem porušil povinnosti účastníka závodu a neoprávněně zasáhl do průběhu startu závodu 18. 5. 2008 Beroun. Na základě nepravdivých informací o schválení jeho postupu výcvikářem OS Jihlava, nařídil přepravci závodu nevypustit na místě startu 4 boxy ZO Přibyslav, ve kterých měl svoje holuby. Tímto zásahem do průběhu startu došlo k porušení § 14 odst. 2c ZŘ a zásadnímu ovlivnění regulérnosti závodu. Ovlivněna byla i jeho účast v následujícím závodě Bamberg dne 25. 5. 2008, před kterým měli jeho holubi o týden delší čas na přípravu než ostatní účastníci závodu.

1/5 Rozhodnutí prezídia o uložení disciplinárního trestu. Protože se Jiří Fikar tohoto jednání dopustil jako člen revizní komise Českého sdružení chovatelů poštovních holubů, dle § 5 odst. 3c Disciplinárního řádu je příslušným disciplinárním orgánem prezídium. Prezídium jako

disciplinární orgán ukládá Jiřímu Fikarovi trest dle § 3 odst. 1c) Disciplinárního řádu : Vyřazení ze závodu Bamberg dne 25.5. 2008. 

1/6 Prezídium ukládá Řídícímu výboru Českého sdružení projednat nedostatky při organizaci závodní činnosti v OS CHPH Jihlava, které byly zjištěny při projednávání startu holubů 18.5.2008 V Berouně.

 

2. Propozice Celostátní výstavy 2009 v Lysé nad Labem

2/1 Tajemník svazu Antonín Polívka přednesl po konzultacích s vedoucím organizačního týmu zajišťující organizaci CV ing. Václavem Kasalem, návrh Propozic CV 2009. Návrh byl po drobných úpravách schválen. Bude součástí zápisu.

2/2 Celostátní výstavu bude posuzovat 5 posuzovatelů na návrh předsedy posuzovatelské komise JUDr. Pavla Oparného, který jejich jména předloží na podzimním zasedání prezídia ke schválení. Posuzovatelé budou mít hrazeno cestovné, ubytování z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, vstupenku na oba dva dny konání výstavy a katalog CV. Zapisovatele zajití organizátor výstavy, který je oznámí předsedovi posuzovatelské komise JUDr. Pavlu Opatrnému před začátkem posuzování.

 

3. OS CHPH Svitavy – porušení usnesení prezídia.

3/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný seznámil prezídium s porušením usnesení prezídia přijatém na schůzi 12.3.2008 OS CHPH Svitavy, týkajícího se maximálního počtu mistrů na jeden závod.

3/2 Předseda Českého sdružení Josef Toušek přečetl nesouhlasné stanovisko OS Svitavy k rozhodnutí prezídia přijaté na své schůzi konané dne 12.3 2008 pod bodem 6. Propozice výkonnostních soutěží 2008. Pořadatel závodu smí na jeden závod stanovit maximálně 30 mistrů, na jeden víkend / so, ne / 40.

3/3 Prezídium rozhodlo, že námitky OS CHPH Svitavy k rozhodnutí prezídia z 12.3. jsou neopodstatněné, argumentace překrucující znění Stanov svazu a propozic soutěží. Svým jednáním OS Svitavy nerespektovalo usnesení prezídia a § 19 článek 1 Stanov svazu.

3/4 Prezídium rozhodlo o vyřazení OS CHPH Svitavy ze všech celostátních soutěží vyhlašovaných prezídiem v roce 2008.

 

4. Mistrovství holoubat v Německu – informace.

4/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný podal informaci o stavu kolekce holoubat České republiky zaslané pořadatelům závodu mistrovství světa holoubat v německém Fritzlaru. Podle informací veterináře pečujícího o zdravotní stav holoubat z celkového počtu 25 zaslaných  holoubat, jich 14 uhynulo. Seznam uhynulých holoubat je uveden na webových stránkách svazu. Holoubata uhynula na hromadný výskyt Paramixovirózy. Podle pokynů pořadatele zaslaných prezidentu svazu před dodáním holoubat do Německa, v něm bylo oznámeno, že holoubata nemají být vakcinována a jejich vakcinace proběhne až ve Fritzlaru. Toto bylo ze strany České republiky dodrženo.

4/2 Pořadatel závodu nabídl možnost nahradit těchto 14 holoubat dalšími, kteří by měli upravený závodní program. Prezídium tuto možnost odmítlo.   

 

5.Vyhodnocení testu vedoucích ZS.

5/1 Tajemník svazu Antonín Polívka seznámil prezídium s provedením testu vedoucích Zasazovacích středisek jednotlivých Oblastních sdružení. Zápis o provedení testu k 21.7.2008 doposud nezaslali OS: Tábor, Peruť, Polabí, Louny, Sever, Svitavy a Hlučín.

5/2 Prezídium stanovilo termín na zaslání zápisu o provedení testu do 10.8.2008. Pokud OS tento termín nesplní, bude postupováno podle usnesení prezídia, které bylo přijato při uložení povinnosti OS tento test provést.

 

6. Vedení webových stránek svazu.

6/1 Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný vyslovil nespokojenost se současným stavem aktualizace informací na webových stránkách svazu, jako jednoho z hlavních informačních zdrojů členů a funkcionářů Českomoravského svazu.

6/2 Prezídium žádá případné zájemce s patřičnými odbornými znalostmi, kteří mají zájem o vedení a správu svazových webových stránek za dohodnutou finanční odměnu, aby se informovali u ing. Jaroslava Novotného do 30. 9. 2008. Na příští schůzi prezídia bude záležitost vedení a správy webových stránek svazu znovu projednána. 

 

7. Informační zpravodaj – jak vydávat dál.

7/1 Členové prezídia se vyjádřili k dosavadní náplni a kvalitě vydávání Informačního zpravodaje. Konstatovali, že úroveň časopisu je po stránce odborné a grafické na vysoké úrovni. Počet odběratelů je v letošním roce 1950. Protože dosavadní počet pouze dvou členů redakční rady je z hlediska náročnosti na jeho vydávání naprosto nedostačující, a vyžaduje značné pracovní zatížení členů redakční rady je třeba, aby prezídium tuto situaci do konce letošního roku vyřešilo.

7/2 Prezídium ukládá svým členům, aby hledaly ve svém okolí schopné členy, kteří mají zájem o práci v redakční radě Informačního zpravodaje. Situaci je možno řešit i angažováním profesionálního redaktora. Další možností je placení příspěvků jednotlivým dopisovatelům. Situaci kolem vydávání Informačního zpravodaje Poštovní holub z hlediska jeho dalšího vydávání je třeba vyřešit do konce roku 2008.

 

8. Informace pokladníka svazu – zápis ŮRK z provedené kontroly.

8/1 Pokladník svazu ing. Jan Jakubec přednesl zprávu o současném stavu v pokladně a jednotlivých platbách. Všechny platby od OS jsou k 21.7.2008 zaplaceny. Svaz nemá pohledávky ani k jiným orgánům a organizacím. Faktura za rodové kroužky a závodní gumičky na rok 2009 byla zaslána Českému a Moravskoslezskému sdružení. Rovněž byly zaslány faktury za reklamu. Stav finančních prostředků je uveden ve zprávě ÚRK. Pokladník žádá členy prezídia a členy ÚRK o zaslání čísla jejich účtů. 

8/2 Předseda ÚRK Zdeněk Meisel seznámil prezídium s   provedením kontroly pokladních dokladů svazu, která se konala 1.7. 2008 v Jihlavě. Z kontroly byl přečten zápis podepsaný všemi účastníky. Ing. Jakubec předložil ÚRK všechny doklady za období od 18.1.2007 do 19.1. 2008. ÚRK namátkově překontrolovala jednotlivé doklady. Při své kontrole nezjistila žádných závad. Proto navrhuje prezídiu, aby zprávu ing. Jakubce, kterou předložil dne 1.7.2008 ÚRK ke schválení. Kontroly se účastnili členové ÚRK Zdeněk Meisel, ing. Václav Vorlíček a ing. Ludvík Bukva.  

Stav účtů je následující:            KB běžný účet:                                    123.580,88 Kč

                                               KB termínovaný účet:                87.023,08 Kč

                                               DZ Fio termínovaný účet                     679.402,59 Kč

                                               Finanční prostředky celkem                 890.006,55 Kč

8/3 Zpráva pokladníka svazu ing. Jana Jakubce byla prezídiem schválena.

 

9. Organizační záležitosti.

9/1 Prezídium odsouhlasilo delegáty Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů na Olympiádu FCI 2009 v Německu. Delegáti jsou prezident svazu ing. Jaroslav Novotný a Ladislav Potůček. Zasedání kongresu se účastní ing. Jaroslav Novotný a Josef Kondrys. Českou  republiku bude reprezentovat ve všech soutěžích Olympiády 25 holubů. Ing. Jaroslav Novotný zašle příslušné vyplněné dokumenty pořadateli Olympiády 2009 Německému svazu

9/2 Prezídium ukládá Petru Husákovi a sportovní komisi vypracovat statut Komerčních závodů vzhledem k pořádaným  soutěžím. Tento předložit prezídiu na podzimním zasedání.k projednání.

9/3 Prezídium zajistí pro OS zdarma, výtisk dokumentů potřebných v závodní sezóně. v ucelených blocích: Protokoly o kontrole, Protokol o vypuštění holubů a Souborný protokol o zasazování holubů. 

9/4 Organizátor Celostátní výstavy 2009 České sdružení, osloví prodejce pohárů a z nabídek vybere dodavatele ocenění Celostátní výstavy 2009 dle propozic CV v hodnotě 50.000,- Kč. Organizátor CV zajistí jejich dodání na Výstaviště v Lysé nad Labem.

9/5 Prezídium ukládá MVDr. Martinu Poláškovi, aby do podzimního zasedání prezídia zjistil, na základě čeho jsou chovatelé poštovních holubů oproštěni z povinnosti školení řidičů při přepravě zvířat /poštovních holubů za účelem závodů/.

9/6 Prezídium žádá všechny funkcionáře Českomoravského svazu, aby jakékoliv změny v adrese, telefonu a elektronické adrese, ihned nahlásili na adresu, nebo e-mail ing. Jaroslava Novotného.

 

V Humpolci 22.7.2008

 

Zapsal: Polívka Antonín

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                  prezident svazu