Z á p i s

č. 2/2008

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 12.3.2008 v Jihlavě -  Dělnický dům.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Josef Toušek, Antonín Polívka, ing. Jan Jakubec, Petr Husák, Vladimír Bátěk, Václav Špilar, MVDr. Martin Polášek, Ladislav Potůček, ing. Oldřich Planka, ing. Ludvík Bukva, Zdeněk Meisl, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: RSDr. Zdeněk Uherek.

 

Program:        1. Stanovení pracovních úkolů členů prezídia

                        2. Usnesení svazové konference – úkoly pro prezídium

                        3. Celostátní výstava 2008 – zhodnocení

                        4. Evropská výstava Nitra

                        5. Celostátní výstava 2009

                        6. Propozice soutěží 2008

                        7. Mistrovství holoubat ve SRN

                        8. Kontroly v roce 2008

                        9. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.30 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1 Stanovení pracovních úkolů členů prezídia.

Prezídium odsouhlasilo rozdělení funkcí a pracovních úkolů jednotlivých členů prezídia.

Prezident svazu: ing. Jaroslav Novotný – zvolený na svazové konferenci

Viceprezident svazu: Josef Toušek – předseda Českého sdružení

Tajemník svazu: Antonín Polívka

Pokladník svazu: ing. Jan Jakubec

Výcvikář svazu: Petr Husák

Kontrolní činnost: ing. Oldřich Planka

Veterinární problematika: MVDr. Martin Polášek

Práce s mládeží: Ladislav Potůček

Člen prezídia RSDr. Zdeněk Uherek

Člen prezídia: Václav Špilar

Člen prezídia: Vladimír Bátěk

 

Ústřední  revizní komise svazu.

Předseda komise: Zdeněk Meisl – zvolen 12.3.2008

Člen komise: ing. Václav Vorlíček

Člen komise: ing. Ludvík Bukva

 

Sportovní komise při prezídiu svazu.                            Posuzovatelská komise při prezídiu svazu.

Předseda komise: Petr Husák                                      Předseda komise: JUDr. Pavel Opatrný

Člen komise: Jiří Novotný                                           Člen komise: Vladislav Novák

Člen komise: ing. Václav Švec                                     Člen komise: ing. Václav Kasal

Člen komise: ing. Stanislav Matuška                            Člen komise: ing. Jaromír Výtisk

Člen komise: Stanislav Škovran                                   Člen komise  ing. Rudolf Hrubý

 

Na schůzi prezídia budou zváni předseda Ústřední revizní komise, předseda sportovní komise a předseda posuzovatelské komise.

 

2. Svazová konference – úkoly pro prezídium.

2/1. Termín objednávek Informačního zpravodaje 15.2.2008 dodržen všemi OS

2/2. Zaslání evidence na rok 2008 do 31.1.2008 splnily všechny OS.

2/3. Na základě dotazu ing. Milana Bauera z OS Hlučín, prezídium odsouhlasilo spodní hranici věku mladých chovatelů na 7 roků.

2/4. Na návrh Josefa Baránka z OS Bílé Karpaty, prezídium odsouhlasilo, že OS nebudou za kolekci 10 holubů na  Celostátní výstavě 2009 platit klecné. Nad 10 holubů, za jednoho holuba se bude platit 100,- Kč.

 

3. Celostátní výstava – zhodnocení.

3/1. Prezident svazu ing. Jaroslav Novotný zhodnotil Celostátní výstavu 2008 pořádanou ve sportovní hale v Hluku jako velice úspěšnou, jak po stránce její organizace, tak po stránce vysoké sportovní úrovně vystavených holubů v kategoriích sport.  Méně spokojeni jsme s kvalitou vystavených holubů v kategorii standard. Zde je třeba výrazně zlepšit práci posuzovatelské komise, zejména  pokud jde o propagaci a organizování výstav zaměřených na standardní holuby. Poděkoval vedoucímu organizačního týmu RSDr. Zdeňku Uherkovi za perfektní organizační zajištění Celostátní výstavy 2008. 

3/2. Finanční rozbor Celostátní výstavy 2008 přednesl Antonín Polívka, člen organizačního týmu pověřený zajištěním finančních operací.  Finanční zhodnocení a  rozbor jednotlivých položek byl předán předsedům Českého a Moravskoslezského sdružení, předsedovi Ústřední  revizní komise a předsedům revizní komise Českého a Moravskoslezského sdružení.  

 

4. Evropská výstava Nitra – Středoevropská federace.

Prezident svazu ing. Novotný podal informaci u účasti České republiky na 1. Evropské výstavě poštovních holubů, jejíž pořadatelem byla Slovenská republika, a která se konala ve dnech 1.–3. 2. 2008 v Nitře. Reprezentační kolekci České republiky tvořilo 34 nejlepších našich holubů v kategoriích sport A, B, C, D, E, ESO, ESO ročních, ESO holoubě a Standard H a He, vybraných na Celostátní výstavě v Hluku. Oficiální delegaci Českomoravského svazu tvořil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný a JUDr. Pavel Opatrný, který byl současně i  posuzovatelem výstavy. Vybraná kolekce důstojně reprezentovala vyspělé české chovatelství poštovních holubů na mezinárodní úrovni. Na výstavě byl jedním z hlavních bodů programu i kongres Středoevropské federace. V programu kongresu bylo pořádání 2. Evropské výstavy. Tato se bude konat v roce 2010 v Polsku. V dalším bodě bylo jednáno o procesu schvalování Statutu Středoevropské federace. Jednotlivé státy obdržely jeho písemný text. Po prostudování se k němu vyjádří. Další bodem bylo jednání o společných závodech, bez jakýchkoliv závěrů. Výstava to byla pěkná a stanovila základní kritéria pro pořadatele dalších výstav států Středoevropské federace.

 

5. Celostátní výstava 2009.

5/1. Předseda Českého sdružení Josef Toušek podal informaci o dosavadním stavu příprav. Celostátní výstavy 2009. Výstava  se bude konat ve dnech 2. a 3.1.2009 na výstavišti v Lysé nad Labem. Řídící výbor Českého sdružení jmenoval vedoucím organizačního týmu ing. Václava Kasala, který sestaví organizační tým zabezpečující organizaci Celostátní výstavy 2009. Členy organizačního týmu a svoji představu o organizaci přednese na jarní zemské konferenci Českého sdružení.

5/2. Jednání organizačního týmu se bude s pověření prezídia zúčastňovat prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Na jednání mu bude zasílána pozvánka.

 

6. Propozice výkonnostních soutěží 2008.

6/1. Propozice výkonnostních soutěží platí ve stejném znění jako v roce 2007.

6/2. Prezídium odsouhlasilo pouze ve  3 případech technické upřesnění.

Odstavec 2. Technické ustanovení:

V bodě 2.1. Do celostátních a zemských výkonnostních soutěží se chovateli započítávají pouze výkony holubů dosažené pod jeho jménem či názvem holubníku. V nadoblastních soutěžích družstev, smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS. U víceletých soutěží se výkony předcházejících let započítávají jménu či názvu holubníku pod nimž holub bodoval v poslední sezóně.

V bodě 2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. Pořadatel závodu smí na jeden závod stanovit maximálně 30 mistrů, na jeden víkend /so,ne/ 40.

Odstavec 4. Přehled oficiálních výkonnostních soutěží:

V bodě 4.1.9. Soutěž mladých chovatelů písmeno a) samostatně závodící chovatel, věk 7 – 21 roků v dané sezóně. 

 

7. Mistrovství světa holoubat Fritzlaz – zajištění naší účasti.

7/1. Pořadatelem je Spolková republika Německo. Závod Fritzlar se bude konat 6. září 2008. Před tímto závodem se budou  konat závody 10.8. Bad Nauheim 100 km, 17.8. Niederolm 161 km, 24.8. Alzey 178 km, 31.8. Saarbrucken 274 km.

7/2. Holoubata musí být předána pořadatelům v termínu do 30.4.2008. Přepravu holoubat zabezpečí Josef Kondrys.  Bližší informace obdrží všichni účastníci písemně.

7/3. Na svazové konferenci 19.1.2008 bylo losem vybráno 25 chovatelů, mistrů OS 2007, kteří dodají 1 holoubě. Pokud některý z nich holoubě z jakýchkoliv důvodů nedodá, termín byl 15.3.2008, budou holoubata do počtu 25 vybrána prezidentem a tajemníkem svazu. Přednost mají členové prezídia. Konečné sestavení kolekce holoubat bude provedeno 25.3.2008.

7/4. Současně s mistrovstvím světa holoubat bude uspořádána i soutěž mladých chovatelů. Českou republiku bude reprezentovat prvních 7 chovatelů z celostátního mistrovství mladých chovatelů, celkem 20 holoubat. Všech 7 mladých chovatelů svoji účast již potvrdilo.

 

8. Zasedání FCI – zpráva prezidenta.

8/1.Ve dnech 3. – 5.3. 2008 se v sídle belgického svazu v Bruselu uskutečnilo jarní zasedání předsednictva a komisí  FCI. Jednání se účastnil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný a člen sportovní komise Josef  Kondrys. Hlavními body jednání bylo:

-         návrh na sjednocení rodových kroužků v FCI

-         kompatibilita elektronických konstatovacích systémů

-         distribuce rodových kroužků se zabudovanými čipy

-         olympiáda 2009 v Dortmundu

-         evropský závod z Říma

Chovatelská veřejnost bude podrobně s výsledkem projednávaných bodů seznámena v Informačním zpravodaji číslo 1/2008.

8/2. Česká republika společně se Slovenskem, Maďarskem a Srbskem podala FCI návrh na rozšíření olympijských kategorií sport o soutěže ESO.ročních a ESO holoubě.

8/3. Česká republika nebude na Olympiádu 2009 v Dortmundu delegovat posuzovatele.

8/4. Prezídium rozhodlo, že se závodu z Říma Česká republika neúčastní.

8/5. Pokud se týká příspěvků a ostatních finančních povinností vůči FCI, tyto si Česká republika plní.

 

9. Kontroly v roce 2009.

9/1. Kontroly v roce 2008 nebudou řízeny prezídiem svazu, ale Českým a Moravskoslezským sdružením. Kontroly budou v rozsahu jaké si zemská sdružení určí, minimálně však celkem 15 kontrol, z toho 10 v nasazovacím středisku a 5 u chovatele. Protokol o provedené kontrole zašlou OS nejpozději do 14  dní po provedené kontrole na adresu výcvikářů zemských sdružení.

9/2. Provádění kontrol v určeném počtu, a včasné zaslání protokolu z OS o provedení kontroly výcvikářům zemských sdružení  je podmínkou vyhodnocení OS na Celostátní výstavě 2009.

 

10. Organizační záležitosti.

10/1. Prezídium rozhodlo o začlenění ZO Hradec Králové do OS Pardubice. ZO Hradec Králové není v evidenci na rok 2008 začleněna  v žádném OS.. Důvodem pro začlenění do OS Pardubice je, že v těsném sousedství ZO Hradec Králové je ZO Březhrad, která je členem OS Pardubice, a jejíž služeb již někteří členové ZO Hradec Králové v roce 2007 využívali ke své závodní činnosti.  Toto rozhodnutí je pro OS Pardubice závazné. Rozhodnutí o způsobu začlenění  členů ZO Hradec Králové je v kompetenci OS Pardubice.

10/2. Tajemník přečetl dopis pana Vlastimila Bezecného z OS Beskydy. Protože se nejedná o záležitost kterou by mělo řešit prezídium, tak k ní prezídium nezaujalo  žádné stanovisko. 

10/3. Tajemník přečetl dopis zaslaný předsedou a tajemníkem OS Domažlice. Tento dopis byl zaslán pouze  na vědomí prezídiu svazu.

10/4. Prezídium stanovilo konečný termín na reklamaci rodových kroužků 2008 do 31.5.2008. Reklamace zasílat na adresu tajemníka svazu.

10/5. Počet členů a ZO svazu po podané evidenci na rok 2008. ČMS CHPH  - 4254 členů a 305 ZO. ČS CHPH - 2127 členů a 148 ZO. MSS CHPH - 2127 členů a 157 ZO. Základní organizace kde počet členů klesl pod 8. OS Peruť -  ZO Nučice 6 členů, OS České Budějovice - ZO Týn nad Vltavou 7 členů, OS Sever -  ZO Nový Bor 7 členů, OS Uh. Hradiště -  ZO Nedakonice 7 členů. Oblastní sdružení zajistí, aby počty členů v těchto organizacích byly v souladu se Stanovami.   

10/6. Prezídium rozhodlo, že Základní organizace si budou záležitosti týkající se jejich majetku a záležitostí s tím souvisejících vyřizovat od 30.3.2008  samostatně prostřednictvím advokátních  kanceláří  příslušných k sídlu Základní organizace, včetně právního zastupování v případných soudních jednáních. Finanční záležitosti budou posuzovány individuálně po konzultaci s prezidentem svazu. Protože jakákoliv dohoda s Českým svazem chovatelů především kvůli  odmítanému postoji sekretáře pana Petržílky není v současné době z jejich strany možná, je jediná cesta jak se domoci majetku podáním soudní žaloby na vrácení majetku. V současné době probíhá několik soudních jednání, v žádném z nich ještě nebylo vyneseno pravomocné rozhodnutí.  O vlastní majetek je třeba usilovně bojovat. Vždy byl a je chovatelů poštovních holubů.

10/7. Německý svaz uspořádá 31.8. 2008 mezinárodní hvězdicový závod holoubat  z Berlína. Závodu se mohou účastnit všechny okolní státy.   V České republice  se jedná  především o OS z Českého sdružení, v případě zájmu nahlásí OS počty holoubat do 30.4.2008 na adresu: ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Přeprava bude zajišťována až podle počtu přihlášených holoubat.

 

Brno 15.3.2008

 

Zapsal: Polívka A.

Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              Prezident ČMS CHPH