Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

 

Z á p i s č. 5/2007

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 13.12.2007 v Jihlavě.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, František Strachota, Václav Novotný, Josef Toušek, Jan Baláž, Petr Husák, Ladislav Král, ing. Václav Vorlíček, JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: Vladimír Bátěk, Jindřich Swaczyna, ing. Tomáš Kusák.

 

Program:            1. Příprava svazové konference – zabezpečení voleb

                        2. Informace k Celostátní výstavě 2008

                        3. Odvolání pana  Luboše Eliáše z OS Polabí

                        4. Odvolání pana  Milana Hampaly z OS Uherské Hradiště

                        5. Dodatečné zaslání protokolů o kontrole z OS Beskydy

                        6. Žádost o novou OS CHPH Domažlice

                        7. Organizační záležitosti

 

Jednání zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 17.30 hodin. Navrhl program, který byl schválen,

 

1. Příprava svazové konference – zabezpečení voleb.

Svazová konference se bude konat u příležitosti Celostátní výstavy 18.1.2008 ve 14.30 hodin v restauraci Tvrz (200m od výstavní haly).

Svazová konference bude volební na funkční období 2008-2010. Volit se bude tajnou volbou prezident svazu a Ústřední revizní komise. Prezídium bude tvořit 5 zástupců Českého sdružení a 5 zástupců Moravskoslezského sdružení.

Jednání svazové konference se účastní výhradně předsedové Oblastních sdružení, nebo jejich písemně pověřený zástupce. Na svazovou konferenci nebudou zasílány pozvánky. Tento zápis je součastně i pozvánkou na svazovou konferenci.

Schválený program svazové konference:

-         zahájení

-         volba návrhové a volební komise

-         zpráva prezidenta svazu o činnosti v roce 2007

-         zpráva předsedů Českého a Moravskoslezského sdružení

-         zpráva revizní komise

-         hospodaření svazu k 15.1.2008

-         návrh rozpočtu svazu na rok 2008

-         volba prezidenta a revizní komise svazu

-         soutěže pořádané v roce 2008

-         návrhy na doplnění a změny svazových dokumentů

-         organizační záležitosti

-         vyhlášení výsledků Celostátní výstavy

 

2. Informace k Celostátní výstavě 2008.

2/1 Organizační zajištění Celostátní výstavy 2008 zabezpečuje organizační tým vedený RSDr. Zdeňkem Uherkem, včetně finančních záležitostí. Prezídium odsouhlasilo rozdělení čistého zisku z Celostátní výstavy 2008 v poměru 1/3 prezídium, 1/3 České sdružení, 1/3 Moravskoslezské sdružení.

2/2 Prezídium rozhodlo o dodržení Propozic Celostátní výstavy 2008 pro všechny Oblastní sdružení (Oblastní sdružení Pardubice, Trutnov a Svitavy, předčasně ukončená závodní sezóna v důsledku výskytu ptačí chřipky).

2/3 Společenský večírek se bude konat již od 18.00 hodin v prostorách restaurace Tvrz. Na večírku bude provedeno vyhodnocení Generálního mistrovství České republiky s předáním cen a vylosování 25ti účastníků mistrovství světa holoubat 2008. Vstupenky budou v prodeji v pátek a sobotu po celou dobu otevření výstavy u tajemníka svazu Antonína Polívky.

2/4 Po obodování kategorie standard bude sestavena reprezentační kolekce 34 holubů České republiky pro Středoevropskou výstavu na Slovensku v Nitře. Kolekci sestaví ing. Jaroslav Novotný, Petr Husák a JUDr. Pavel Opatrný.

2/5 Prezídium odsouhlasilo složení delegace České republiky ve složení, ing. Jaroslav Novotný a JUDr. Pavel Opatrný na Středoevropskou výstavu v Nitře. Dále odsouhlasilo mimořádný výdaj 20.000,- Kč na náklady spojené s naší účastí na této výstavě. JUDR. Pavel Opatrný bude současně posuzovatelem Středoevropské výstavy.

2/6 Na Celostátní výstavě bude předáno v sobotu 19.1.2008 v 11.00 hodin čestné členství chovatelům panu Vladimíru Vybíralovi, Vladimíru Kolaříkovi a Ladislavu Královi, in memoriam ing. Františku Šebestovi a Jiřímu Dubskému.

 

3. Odvolání pana Luboše Eliáše z OS Polabí.

Prezídium vzalo na vědomí, že pan Luboš Eliáš svoje odvolání, které zaslal prezídiu svazu dopisem ze dne 12.11.2007 proti rozhodnutí řídícího výboru Českého sdružení, dopisem ze dne 30.11.2007 zrušil.

 

4. Odvolání pana Milana Hampaly z OS Uh. Hradiště.

Prezídium projednalo odvolání pana Milana Hampaly vůči disciplinárnímu trestu, který mu udělil řídící výbor Moravskoslezského sdružení pro porušení Závodního řádu jako vedoucímu zasazovacího střediska Staré Město z Oblastního sdružení Uh. Hradiště.

Prezídium potvrdilo rozhodnutí řídícího výboru Moravskoslezského sdružení o udělení disciplinárního trestu panu Milanu Hampalovi, vedoucímu zasazovacího střediska Staré Město z Oblastního sdružení Uh. Hradiště.

 

5. Dodatečné zaslaní protokolů o kontrole z OS Beskydy.

Prezídium projednalo žádost OS Beskydy o dodatečné uznání zaslaných protokolů o provedených kontrolách v roce 2007. Jedná se o 4 protokoly. Celkem provedlo OS Beskydy v roce 2007 15 kontrol.

Prezídium žádosti OS Beskydy vyhovělo. Chovatelé z OS Beskydy obdrží ocenění vyplývající z jejich umístnění v celostátních soutěžích. OS Beskydy bude zařazeno do vyhodnocení pořadí v soutěžích Oblastních sdružení na Celostátní výstavě 2008.

Prezídium rozhodlo o udělení sankce 500,- Kč OS Beskydy za pozdní zaslání protokolů o provedených kontrolách. Částku je třeba zaslat do 15.1.2008 na konto svazu.

 

6. Žádost o nové OS CHPH Domažlice.

Prezídium projednalo žádost o založení nového Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů pod názvem Domažlice, zaslanou dne 20.11.2007. Žádost podepsal pan Ivan Voneš a Josef Janeček. Jedná se o 6 základních organizací, Mrákov, Kdyně, Nýrsko, Postřekov, Horšovský Týn a Tachov. Tyto organizace mají celkem 96 členů. 

Prezídium při projednávání této žádosti vzalo na vědomí dopis předsedy OS Klatovy pana Stanislava Jáchyma ze dne 4.12.2007, kterým vyjádřil stanovisko OS Klatovy k nově zakládanému OS Domažlice.

Protože nově vznikající OS Domažlice splňuje podmínky § 19 bod 2. Stanov svazu k založení nového Oblastního sdružení, prezídium schválilo jeho založení pod názvem OS CHPH Domažlice od 1.1.2008.

 

7. Organizační záležitosti.

7/1 Prezídium projednalo vstup Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů do Středoevropské federace chovatelů poštovních holubů. Schválení tohoto vstupu bude předloženo svazové konferenci 18.1.2008 v Hluku.

7/2 Prezídium projednalo naši účast v mistrovství světa holoubat, které se bude konat v roce 2008 v Německu. Holoubata musí být dopravena pořadateli v termínu od 1.4. – 30.4.2008. Kolekce jednotlivých států bude tvořit 25 holoubat. Prezídium rozhodlo, že holoubata dodají mistři Oblastních sdružení 2007, každý jedno holoubě. Protože mistrů OS je 34, tak losování 25, kteří holoubě dodají, bude provedeno na společenském večírku při Celostátní výstavě 19.1.2008. Mistři Oblastních sdružení, kteří nemají zájem o dodání holouběte, toto oznámí prezidentu svazu, nejpozději do 19.1.2008. Jména vylosovaných chovatelů, mistrů Oblastních sdružení budou zveřejněna. Účast v mistrovství světa holoubat je bezplatná. Dopravu holoubat do Německa zorganizuje svaz.

7/3 Prezídium projednalo naši účast v mistrovství holoubat mladých chovatelů od 7 do 18-ti roků, které se bude konat v roce 2008 v  Německu. Kolekce jednotlivých států bude tvoři 20 holoubat. Prezídium rozhodlo, že této soutěže se účastní všech 7 mladých chovatelů z celostátní soutěže mladých chovatelů, kterou pořádal Českomoravský svaz v roce 2007 Každý chovatel dodá 3 holoubata, 7. v pořadí 2.. Podmínky budou včas všem mladým chovatelům oznámeny.

7/4 Prezídium schválilo Statut udělování „Čestného členství“ Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů:

        Čestné členství ČMS CHPH uděluje prezídium svazu.

        Čestné členství je udělováno za dlouholetou funkcionářskou a chovatelskou celoživotní činnost ve prospěch ČMS CHPH a za mimořádný podíl na rozvoji a organizaci chovu poštovních holubů..

        Čestné členství je udělováno členům žijícím starším 60-ti roků. Nežijícím členům in memoriam, kdy věk člena není rozhodující.

        Čestné členství zahrnuje:

a)      diplom zarámovaný s popisem „Čestné členství“ za dlouholetou činnost ve prospěch ČMS CHPH.

b)      finanční jednorázovou odměnu ve výši 3.000,- Kč pro žijící členy.

        Čestné členství oceněnému členovi předává osobně prezident svazu.

        Čestné členství je možno udělovat jen 1x ročně u příležitosti konání Celostátní výstavy.

        ČMS CHPH si vyhrazuje právo udělovat čestné členství maximálně 2 členům za rok.

        Tajemník ČMS CHPH vede jmenovitě souhrnnou evidenci udělených čestných členství.

7/5 Prezídium projednalo dosavadní nezařazení Základní organizace Hradec Králové v žádném Oblastním sdružení Českého sdružení. Po zvážení všech okolností týkající se této Základní organizace, prezídium doporučuje začlenění této Základní organizace do Oblastního sdružení Pardubice. Současně žádá výbor Oblastního sdružení Pardubice, aby tuto záležitost co nejdříve projednal za účasti předsedy Základní organizace Hradec Králové.

7/6 Prezídium projednalo návrhy na změny v Závodním řádu projednané a doporučené na schůzi výcvikové komise konané dne 16.11.2007. Prezídium schválilo následující změny, které budou předloženy svazové konferenci ke schválení:

        Vypustit celé znění § 10, bod 8. Nové zněné § 10, bod 8. Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom závodě nesmí být větší než 5 minut. Při přerušení nasazování z technických důvodů je nutné písemné vyjádření nasazovací komise v souborném protokolu. Porušení tohoto ustanovení je důvodem ke kárnému řízení podle § 21, bod 1, písmeno b/ Závodního řádu.

        V § 10, bod 16, v první větě nahradit slova možnost vstupu, slovy možnost zasahovat. 

        V § 10, bod 16, doplnit o další větu v tomto znění. Uživatelé musí používat ESK pouze v souladu s návodem k použití dodaného výrobcem

        V § 19, bod 1, upravit poslední větu novým textem.  Na vyzvání vedoucího ZS, nebo člena kontroly je chovatel povinen předložit do pěti dnů průkazy o vlastnictví kroužku od kontrolovaných holubů.

        V § 12, bod 3, doplnit další větu. Průvodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském vztahu a nesmí být členy jednoho závodního týmu.

7/7 Další návrhy na změnu Závodního řádu které prezídium neschválilo, předloží předseda České sdružení Josef Toušek svazové konferenci.   

7/8 Prezídium schválilo ing. Václava Vorlíčka a  JUDr. Pavla Opatrného k provedení revize a přípravě návrhů na doplnění a eventuální změny  Stanov svazu, Jednacího řádu svazu a Disciplinárního řádu svazu do 30.6.2008. Za tuto práci jim bude poskytnuta finanční odměna. Po tomto termínu navržené změny projedná prezídium a zašle všem Oblastním sdružením k připomínkovému řízení. Konečná verze bude předložena svazové konferenci v roce 2009.

 

Jihlava 13.12.207

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

na svazovou konferenci Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, která se bude konat 18. ledna 2008 při příležitosti konání Celostátní výstavy v restauraci Tvrz v Hluku (asi 200 m od výstavní haly). Začátek ve 14.30 hodin.

 

Konference se účastni výhradně předsedové Oblastních sdružení, nebo jejich písemně pověřený zástupce.

 

Brno 13.12.2007

 

                                                                       

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH