Z á p i s

č. 2/2007

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 13.10.2007 v Jihlavě.

 

Přítomni: dle prezenční listiny členové prezídia, ing. Jaroslav Novotný, Vladimír Bátěk, Ladislav Král, Václav Novotný, Petr Husák, Josef Toušek, Jindřich Swaczyna, František Strachota, Jan Baláž, Antonín Polívka, ÚRK ing. Tomáš Kusák, ing. Václav Vorlíček.

Omluveni: JUDr. Pavel Opatrný.

 

Progran:            1. Vyhodnocení celostátních soutěží v roce 2007

                        2. Vyhodnocení prováděných kontrol

                        3. Vyhodnocení testu vedoucích zasazovacích středisek

                        4. Zhodnocení naší účasti v Mistrovství světa holoubat v Belgii

                        5. Informace o přípravě Celostátní výstavy 2008

                        6. Středoevropská výstava na Slovensku

                        7. Činnost komisí prezídia

                        8. Příprava svazové konference

                        9. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Jaroslav Novotný v 10.15 hodin. Navrhl program, ke kterému bylo na žádost J. Touška připojeno projednání úprav svazových dokumentů..

 

1. Vyhodnocení celostátních soutěží v roce 2007.

1.1. Prezident svazu ing. Novotný seznámil prezídium s konečným pořadím chovatelů umístněných v celostátních soutěžích pořádaných v roce 2007. Sumarizace výsledků proběhla vzhledem k již zaběhlému systému bez problémů. Pořadí v celostátních soutěžích pro jednotlivá Oblastní sdružení Českého sdružení a Moravskoslezského sdružení provádí Stanislav Škovran (28 OS z celkových 34), za což mu prezídium děkuje. Drobné nedostatky pokud se týká deklarovaných soutěží v závodních plánech Oblastních sdružení a zaslanými podklady pro výpočet byly vyřešeny a nijak to neovlivnilo konečné sestavení výsledků celostátních soutěží. 

1.2. Prezídium odsouhlasilo konečné pořadí všech pořádaných celostátních soutěží v roce 2007. Výsledky budou zveřejněny na svazových webových stránkách a v Informačním zpravodaji č. 4/2007.

1.3. Pro všechny mladé chovatele, kteří se účastnili soutěže mladých chovatelů pořádané prezídiem, požádá prezident svazu přední chovatele umístněné v celostátních soutěžích o darování jednoho holouběte. Poukázka na odběr holouběte v roce 2008 těmto mladým chovatelům, bude předána na Celostátní výstavě 2008 v Hluku.

 

2. Vyhodnocení prováděných kontrol.

2.1. Tajemník svazu seznámil prezídium s výsledky prováděných kontrol v Oblastních sdruženích, tak jak rozhodlo prezídium na své jarní schůzi. Oblastním sdružením bylo uloženo provést celkem 15 kontrol, s toho 10 kontrol u chovatele v průběhu závodu. Podrobný rozbor z výsledků těchto prováděných kontrol bude přednesen na svazové konferenci v Hluku, včetně doporučení pro jejich zlepšení v roce 2008. Protokoly z provedených kontrol jsou uloženy na sekretariátě svazu.

 

2.2. V Českém sdružení všech 17 Oblastních sdružení rozhodnutí prezídia o provádění kontrol splnilo. Vyjímku tvoří Oblastní sdružení Pardubice, Svitavy a Trutnov, kde byly závody s ohledem na výskyt ptačí chřipky zakázány. V Moravskoslezském sdružení toto rozhodnutí splnilo 16 Oblastních sdružení. Nesplnilo Oblastní sdružení Region Beskydy, které provedlo pouze 8 kontrol, s toho 4 kontroly u chovatele.  

2.3. Prezídium rozhodlo na základě předem schválené sankce za neprovedení kontrol v Oblastním sdružení Region Beskydy následovně: Oblastní sdružení Region Beskydy nebude pro nesplnění rozhodnutí prezídia o provedení kontrol v roce 2007 zařazeno do vyhodnocení pořadí v soutěži Oblastních sdružení na Celostátní výstavě 2008 v Hluku. Chovatelé OS Region Beskydy zůstávají v pořadí celostátních soutěží, nemají však nárok na ocenění vyplývající z tohoto umístění.

 

3. Vyhodnocení testu vedoucích zasazovacích středisek.

3.1. Tajemník svazu seznámil prezídium s výsledky testu vedoucích zasazovacích středisek. Tento test provedla všechna Oblastní sdružení a jeho výsledek zaslala na sekretariát svazu.

3.2. Prezídium vyslovuje spokojenost a poděkování Oblastním sdružení za zabezpečení tohoto úkolu ve všech zasazovacích střediscích.

 

4. Zhodnocení naší účasti v testovací stanici holoubat v Belgii.

4.1. Prezident svazu považuje účast kolekce 25 holoubat České republiky v Belgickém Nevele za velmi úspěšnou. Vzhledem k pozdnímu termínu oznámení Belgickým svazem a vyzvání k naší účasti, je dosažený výsledek nad očekávání. Závěrečného závodu mistrovství světa 15.8.2007 z 450 km vzdáleného Tours se účastnilo 14 našich reprezentantů, z nich 10 tento závod úspěšně absolvovalo.

4.2. Prezídium odsouhlasilo věnovat těmto 10-ti úspěšným reprezentantům účastnický diplom v exkluzivním provedení. Závod úspěšně absolvovala holoubata těchto chovatelů: Josef Vacek z OS Karlovy Vary, Jaroslav Srníček z OS Beskydy, Jiří Dubský z OS Sever, Jaroslav Reiterman z OS Jihlava, Jan Baláž z OS Karlovy Vary a Stanislav Jáchym z OS Klatovy.

 

5.Informace o přípravě Celostátní výstavy 2008.

5.1. Prezídium odsouhlasilo konečné vyúčtování Celostátní výstavy 2007. Do pokladny Českomoravského svazu bylo převedeno 114.850,- Kč.

5.2. Prezídium schválilo organizační tým, který bude zabezpečovat konání Celostátní výstavy 2008 v Hluku. Vedoucím organizačního týmu je RSDr. Zdeněk Uherek. Dále jsou v tomto týmu: ing. Josef Ondrušek, František Strachota, MVDr. Michal Polášek, MVDr. Martin Polášek, Miroslav Uherek, ing. Rostislav Krpal, ing. Stanislav Matuška a Antonín Polívka.

5.3. Prezídium odsouhlasilo finanční náležitosti související s pořádáním Celostátní výstavy. Klecné 100,- Kč jeden holub, vstupné v sobotu 200,- Kč, vstupné v neděli 200,- Kč, vstupenka na sobotu a neděli 300,- Kč, společenský večírek 100,- Kč. Odměna vyplacena za 1 odpracovanou hodinu 80,- Kč.

5.4. Prezídium odsouhlasilo dodavatele ocenění /poháry/ pro Celostátní výstavu 2008. Dodavatelem bude OLYMPIA Mácha. Poháry budou objednány v hodnotě 45.000,- Kč. Objednávku zajistí ing. Novotný a Antonín Polívka.

5.5. Prezídium schválilo posuzovatele Celostátní výstavy 2008, navržené předsedou posuzovatelské komise JUDr. Pavlem Opatrným. Celostátní výstavu budou posuzovat: Vedoucí týmu posuzovatelů JUDr. Pavel Opatrný, posuzovatelé, Vladislav Novák OS Plzeň, Bohuslav Sedlák OS Pardubice, ing. Oldřich Pecha OS Tábor, Stanislav Trinkl OS Pardubice, ing. František Herc OS Praha, Jan Pavlíček OS Vysočina, ing. Oldřich Lukeš OS Trutnov, Jan Jonáš OS Peruť, Josef Herczik OS Plzeň, Josef Vacek OS Karlovy Vary. Posuzovatelé určeni pro výběr standardních holubů mimo standardní kategorii, František Prchal OS Plzeň, Jan Ducháček OS Hodonín.

5.6. Prezídium odsouhlasilo změnu v Propozicích Celostátní výstavy 2008. Bod 4. Soutěžní kolekce OS, nový text: Oblastní sdružení může vynechat maximálně tři soutěžní kategorie, na celkový počet 10 soutěžních holubů musí být kolekce doplněna ze zbývajících kategorii. Ostatní text zůstává.

 

6. Středoevropská výstava na Slovensku.

6.1. Prezident svazu informoval prezídium o pořádání Středoevropské výstavy chovatelů poštovních holubů, která se bude konat ve dnech 1. až 3..února 2008 v Nitře. Přečetl vydané Propozice této výstavy, který vydal Slovenský svaz. Na výstavě bude vystavena reprezentační kolekce 34 holubů České republiky.

6.2. Českomoravský svaz zaslal Slovenskému svazu na tuto výstavu svoji přihlášku. Oficiální delegaci Českomoravského svazu budou tvořit, prezident svazu ing. Jaroslav Novotný a JUDr. Pavel Opatrný, který bude tuto výstavu posuzovat. Náklady, cestovné, ubytování, společenský večírek a klecné vystavených holubů uhradí prezídium. Odsouhlaseno prezídiem

 

7. Činnost komisí prezídia.

7.1. Prezídium svazu na návrh prezidenta svazu projednalo činnost komisí pracujících při prezídiu svazu. Jedná se Ústřední revizní komisi, výcvikovou komisi a posuzovatelskou komisi. Prezídium apeluje na všechny komise, aby se jejich práce zlepšila. Doporučuje, aby tyto komise schůzovali alespoň 2x do roka, a z těchto schůzí zasílaly zápisy k zveřejnění na webových stránkách svazu. Komise jsou nedílnou součástí práce prezídia, jejich návrhy předkládané prezídiu mohou výrazně přispět k zlepšení jeho práce, bohužel doposud se tak v dostatečné míře neděje.

 

8. Příprava svazové konference.

8.1. Prezídium odsouhlasilo termín konání svazové konference na pátek 18.1.2007 ve 14.30 hodin při Celostátní výstavě v Hluku.

8.2. Svazová konference bude konferencí volební a budou na ni voleni členové orgánů svazu a prezident svazu.

8.3 Prezídium zabezpečí kulturní prostředí pro její konání. Na konferenci budou zaslány pozvánky, včetně programu konference.

 

9. Organizační záležitosti.

9.1. Prezídium rozhodlo o udělování Čestného uznání spojeného s čestným členstvím členům, kteří se svoji prací ve prospěch ostatních členů mimořádně zasloužili o rozvoj našeho chovatelství. 

9.2. Prezídium ukládá prezidentu a tajemníku svaz vypracovat statut toho ocenění, které bude udělováno jen ve zcela mimořádných případech.

9.3. Prezídium odsouhlasilo první udělení Čestného uznání těmto členům: ing. Františku Šebestovi, Jiřímu Dubskému, Ladislavu Královi, Vladimíru Vybíralovi a Vladimíru Kolaříkovi. Ocenění jim bude předáno na Celostátní výstavě 2008 v Hluku.

 

Jihlava 13.10.2007

 

Zapsal: Polívka A.

 

                                                                                                Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                prezident ČMS CHPH