Z  á  p  i  s

č. 3/2007

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 3.3.2007 v Jihlavě.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Ladislav Král, Jindřich Swaczyna, Petr Husák, Václav Novotný, Josef Toušek, Vladimír Bátěk, Ing. Tomáš Kusák, JUDr. Pavel Opatrný.

Omluveni: Jan Baláž, František Strachota.

 

Program:        1. Celostátní výstava hluk 2007

                        2. Celostátní výstava 2008

                        3. Olympiáda 2007 Ostende

                        4. Kontrolní činnost Oblastních sdružení při dodržování Závodního řádu

                        5. Soutěže 2007

                        6. Úkoly vyplývající ze svazové konference

                        7. Organizační záležitosti

 

Jednání zahájil v 10.30 hodin prezident svazu ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1.Celostátní výstava Hluk 2007.

Ing. Novotný zhodnotil organizaci a průběh Celostátní výstavy 2007, která se konala 12.1 – 14.1. 2007 V Hluku. Pořadatelem Celostátní výstavy bylo prezídium svazu a její organizaci zabezpečoval tým vedený RSDr. Zdeňkem Uherkem. Zvolený model pořádání a organizace Celostátní výstavy se osvědčil a je do budoucna akceptovatelný. Byla to první Celostátní výstava pořádaná takovým způsobem. Některé dílčí věci je třeba při pořádání příští Celostátní výstavy upravit, ale jako celek byla CV hodnocena velmi kladně. Výborně bylo hodnoceno uspořádání a přesnost katalogu. Potěšující byla účast prezidenta Rakouského svazu Ing. Primese a delegace Slovenského svazu včele s prezidentem Ing. Kurekem.. Celkový počet návštěvníků činil 1860. Byl téměř rovnoměrně rozložen na oba dva dny pořádání Celostátní výstavy. Prezídium je nespokojeno s nedůstojným přebíráním ocenění při vyhlašování výsledků pořádaných soutěží v roce 2006. Na příští Celostátní výstavě bude ocenění zredukováno a zkvalitněno. Pokud si oceněný nebo jeho zástupce cenu nepřevezme, zůstává pořadateli. Předseda posuzovatelské komise JUDr. Opatrný byl požádán prezídiem o předložení jiného způsobu posuzování Celostátních výstav. Tento návrh předloží na příští schůzi prezídia. Dále ing. Novotný informoval prezídium o finančních záležitostech spojených s pořádáním Celostátní výstavy. Po konečném vyúčtování všech nákladů, bude zisk převeden na účet svazu.

 

2. Celostátní výstava 2008.

Prezídium odsouhlasilo pořádání Celostátní výstavy 2008 v Hluku. Pořadatelem Celostátní výstavy 2008 bude prezídium svazu. Výstava bude organizována stejným způsobem jako Celostátní výstava 2007. Termín konání bude stanoven po dohodě se Slovenským a Německým svazem, aby se tyto výstavy termínově nepřekrývaly. 

 

3. Olympiáda 2007 Ostende.

Ing. Novotný zhodnotil účast České republiky na letošní Olympiádě poštovních holubů v Ostende, pořádané Belgickým svazem 25.1 – 28.1 2007. Účast České republiky a její reprezentaci považuje za úspěšnou. Vynikajících výsledků dosáhla zejména kolekce ve sportovních kategoriích, kde se naše republika umístnila v neoficiálním pořadí států na 2. místě. Méně spokojeni jsme naopak s kolekcí v kategorii Standard. Umístnění na 8. místě v soutěži států zdaleka neodpovídá výsledkům a tradicím našich holubů, kterých dosáhli na předcházejících Olympiádách. Česká republika má opět svého zástupce v řídícím výboru  FCI, na kongresu byl zvolen ing. Jaroslav Novotný. Ve sportovní komisi nás zastupuje Josef Kondrys. Ve standardní komisi zástupce tak jako v předcházejícím období nemáme. Ing. Novotný předal předsedům Českého sdružení a Moravskoslezského sdružení olympijské diplomy pro účastníky Olympiády 2007. Celkové náklady na zabezpečení naší účasti na Olympiádě činily 73.404,- Kč.

 

4. Kontrolní činnost Oblastních sdružení při dodržování Závodního řádu.

Předseda Ústřední revizní komise ing. Kusák informoval prezídium o provedené kontrole závodní dokumentace prvních 5-ti holubů ve všech kategoriích vystavovaných na Celostátní výstavě. S výsledkem kontroly je ÚRK nespokojena. Nebyly od některých Oblastních sdružení, kterých se to týkalo předloženy všechny požadované dokumenty. Prezídium rozhodlo zkontrolovat závodní dokumentaci kolekce 10-ti holubů, reprezentantů na Olympiádě v Ostende v kategorii Standard. Kontrolu provede u holubů z Českého sdružení Jan Baláž, u holubů z Moravskoslezského sdružení Jindřich Svaczyna. Kontrola bude provedena do 30.5.2007. 

Prezídium projednalo a odsouhlasilo systém provádění kontrol v Oblastních sdruženích v závodní sezóně 2007. Na základě toho rozhodlo o povinnosti jednotlivých Oblastních sdružení  provádět kontroly dle následujících podmínek:

1. Oblastní sdružení je povinno provést v závodní sezóně 2007 celkem 15 kontrol. Z toho minimálně 10 kontrol u chovatelů, účastníků závodů, 5 kontrol v Zasazovacích střediscích.

2. Zápis o provedené kontrole na k tomu určeném formuláři zašlou Oblastní sdružení do 10-ti dnů po provedené kontrole výcvikáři zemského sdružení, Českého sdružení Petr Husák a Moravskoslezského sdružení ing. Jaroslav Novotný.

3. Prezídium pověřuje členy Ústřední revizní komise a členy Kontrolní revizní komise Českého sdružení a Moravskoslezského sdružení prováděním kontrol dodržování Závodního řádu. Všem členům těchto komisí budou prezídiem k tomuto účelu vydány průkazy opravňující je k provádění těchto kontrol v roce 2007.

4. Pokud Oblastní sdružení neprovedou tyto kontroly, které budou řádně dokladovány u výcvikářů zemských sdružení, nebudou Oblastní sdružení, která tuto povinnost nesplnila zařazena do výsledků celostátních soutěží v roce 2007.

 

5. Soutěže 2007.

5/1. Prezídium odsouhlasilo Propozice soutěží na rok 2007, budou zveřejněny v Informačním zpravodaji 1/2007.

5/2. Nová soutěž mladých chovatelů v závodech holoubat. Věk do 21 roků v dané závodní sezóně. Chovatele přihlásí Oblastní sdružení na tajemníka svazu, nejpozději do 30.7.2007.  Započítávají se 3 nejlepší závody holoubat z nejnižších výsledků OS. Budují 3 nejlepší v každém ze 3 závodů. Způsob vyhodnocení: vítězí chovatel s nejvyšším koeficientem Ke – max. 900 bodů. Při rovnosti rozhoduje vyšší počet km.

5/3. Prezídium odsouhlasilo návrh výcvikové komise na vydávání samostatných výsledků v Zasazovacím středisku, podle §17 čl. l. Závodního řádu, 20 chovatelů – 150 holubů. Složení členů v Zasazovacím středisku se v průběhu závodní sezóny nesmí měnit.

   .

 

 

 

6. Úkoly vyplývající ze svazové konference.

6/1. Respektovat požadavek pořadatelů výstavy na delegování posuzovatelů – ing. Blažek OS Pardubice. Po projednání v prezídiu s předsedou posuzovatelské komise JUDr. Opatrným bude respektováno.

6/2. Důstojné prostředí pro pořádání svazové konference – Jan Lukáš OS Valašsko. Prezídium zabezpečí, aby příští svazová konference, pokud jde o kulturu prostředí, odpovídala významu tohoto jednání.

6/3. Větší průměr rodového kroužku – Jaroslav Fuka OS Tábor. Po jednání prezidenta svazu ing. Novotného s výrobcem rodových kroužků mu bylo sděleno, že pokud si rodové kroužky u výrobce objednáme do 30.dubna 2007 je možno kroužek zvětšit na číslo 8. Na základě této informace prezídium rozhodlo o zkrácení termínu na objednávku kroužků na rok 2008 od Oblastních sdružení na termín 10.dubna.2007. Oblastní sdružení zašlou objednávku, ČS Ladislav Král, MSS Vladimír Bátěk.

6/4. Uspořádat v rámci České republiky jeden společný národní závod v roce 2007, navrhováno je Ostende – ing. Stanislav Jáchym OS Klatovy. Prezídium vzhledem k rozdílnosti v organizaci tohoto závodu v Čechách  a na Moravě toto nedoporučuje.

6/5. Dopracovat rozpočet – Josef Palíšek OS Zlín. Pokladník Ladislav Král zapracoval do rozpočtu svazu na rok 2007 v příjmové položce výtěžek z Celostátní výstavy v Hluku ve výši 100.000,- Kč a zůstatek z rodových kroužků a závodních gumiček 2008 ve výši 77.000,- Kč.

 

7. Organizační záležitosti.

7/1. Prezídium odsouhlasilo prezidentu svazu ing. Novotnému příspěvek na telefon ve výši 1.500,- Kč měsíčně.

7/2 Společná objednávka čipů. Prezídium v současné době neuvažuje o společném objednávání čipů organizované  svazem.

7/3. .Prezídium souhlasí se vznikem nové Základní organizace Nučice 0106, začleněné do Oblastního sdružení Peruť.

7/4. Prezídium rozhodlo, že členové svazu do 18-ti roků věku, nebudou platit příspěvky Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů.

7/5. ESK VIZION a MEGA. Protože oba dva ESK splnily podmínky uložení prezídiem na schůzi konané 12.1.2007, souhlasí s používáním těchto ESK od roku 2007.

7/6. Reklamace vadných kroužků 2007. Veškeré reklamace vadných kroužků musí být zaslány na tajemníka svazu do 30.4.2007. Po tomto termínu budou reklamace ukončeny.   

7/7. Prezídium odsouhlasilo změnu názvu Informačního zpravodaja na Informační zpravodaj Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů „ POŠTOVNÍ HOLUB“.

7/8. Prezídium projednalo návrh finančních nákladů pro posuzovatelskou komisi na rok 2007. Odsouhlasilo 18.000,.- Kč na jednodenní podzimní schůzi posuzovatelů. Cestovné bude hrazeno poměrem 1 cesťák na 3 účastníky. Posuzovatelé Celostátní výstavy budou mít hrazeno: ubytování, cestovné, občerstvení, čestnou vstupenku a katalog. Celkové náklady cca 30.000,- Kč.

7/9. Belgicky svaz byl v letošním roce pověřen FCI pořádáním závodu Mistrovství světa holoubat. Českomoravský svaz zašle do této soutěže 25 holoubat. Veškeré poplatky uhradí svaz.. Dopravu holubů zajistí ing. Novotný. Prezídium odsouhlasilo chovatele, kteří dodají svá holoubata. Výběr byl podle pořadí podání přihlášky a úspěchu v závodech. Holoubata dodají: Srníček J.+R.- OS Beskydy, Biel Rostislav – OS Valašsko, Klemens Karel – OS Opava, Novotný Jiří – OS Č. Budějovice, Šafranko Jiří – OS Trutnov, Baláž Jan – OS K.Vary, Reiterman Jaroslav ml. – OS Jihlava, Kondrys Josef – OS Plzeň, Meisel Zdeněk – OS Znojmo, Dubský Jiří – OS Sever-Česká Lípa, Vacek Josef – OS K.Vary, Kódl+Frencl – OS Louny,  Jáchym Stanislav – OS Klatovy.

7/10. Prezídium projednalo žádost ing. Stanislava Sadila týkající se odpuštění zbytku uloženého trestu. Prezídium žádosti vyhovělo a rozhodlo o jeho zkrácení. Udělený trest končí 31.7.2007.

7/11. Prezídium projednalo stížnost Základních organizací Staré Město, Uherský Ostroh a Zlechov z OS Uherské Hradiště, proti rozhodnutí Řídícího výboru Moravskoslezského sdružení ve věci porušení Závodního řádu v zasazovacím středisku Jarošov.. Stížnost byla zamítnuta. Prezídium souhlasí s rozhodnutím Řídícího výboru Moravskoslezského sdružení v uvedené věci a s uloženými disciplinárními tresty.

7/12. Prezídium projednalo žádost o poskytnutí půjčky ve výši 100.000,- Kč, kterou zaslal pan Milan Bizoň na dostavbu testovací stanice holoubat „ Podlesí“. Pro objektivní posouzení této žádosti pověřilo pana Josefa Touška, Ladislava Krále a JUDr. Pavla Opatrného dalším jednáním. Rozhodnuto bude na základě jejich návrhu prezídiu.

7/12 Rok 2007 je v Českomoravském svazu chovatelů poštovních holubů rokem volebním. Volby se budou konat ve všech orgánech svazu, základní organizace, oblastní sdružení, zemská sdružení, prezídium svazu a prezident svazu. Prezídium zpracuje informace o zabezpečení těchto voleb, včetně termínového rozložení.

 

Jihlava 3.3.2007  

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

                                                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                              prezident ČMS CHPH