Z á p i s

č. 1/2007

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 12.1.2007 v Hluku.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Josef Toušek, Petr Husák, Jan Baláž, František Strachota, Ladislav Král, Vladimír Bátěk, Jindřich Swaczyna, Václav Novotný, ing. Tomáš Kusák.

 

Program:          1. Doplnění svazových dokumentů

                        2. Schválení ESK

                        3. Žádost o schválení nového OS

                        4. Příprava disciplinárního řízení

 

Schůzi zahájil prezident svazu ing. Novotný v 14.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Doplnění svazových dokumentů.

Prezídium projednalo návrh doplnění svazových dokumentů, Závodního řádu a Disciplinárního řádu, které budou předloženy svazové konferenci ke schválení. Konference se bude konat 12.1.2007.

Závodní řád: § 7  Uzavírání konstatovacích hodin. Nový článek číslo 8. Uložení zasazovacích listů v ZS po ukončení nasazování a uzavření konstatovacích hodin. Originál a 1. kopie vyplněného ZL spolu s hřebenem s tajnými čísly závodních gum každého účastníka závodu musí být uložen až do ukončení závodu a zahájení práce otevíracích komisí v ZS. Uloženy musí být způsobem odpovídajícím ustanovení § 4 odst. f) Závodního řádu. 

Návrh byl jednohlasně odsouhlasen.

Disciplinární řád § 3  Disciplinární tresty. Stávají text v článku  2 vypustit a nahradit ho textem novým. Pokud se disciplinárně stíhaný současně dopustí několika disciplinárních přestupků, je možno uložit úhrnný disciplinární trest.

Návrh byl jednohlasně přijat

 

2. Schválení ESK.

Polská firma POLMARK požádala ČMS o možnost prodeje ESK VISION. v České republice. Tento systém byl v roce 2006 u nás ověřován u 5 chovatelů, jimž byl za tímto účelem přidělen a jeho funkčnost  sledována. Funkčnost systému sledoval a ověřoval ing. Novotný a Stanislav Škovran. V systému je třeba ještě upravit uzavřenou databázi holubů po přidělení čipů na stále přístupnou na doplnění. Toto je třeba do 28.2.2007 upravit. Pokud bude upraveno je možno tento ESK VIZION v rámci České republiky používat. Firmu v ČR zastupuje ing. Václav Ranocha

Hlasováno: 10 pro, 1 se zdržel.

Slovenský distributor holandského ESK MEGA, MVDr. Lubomír Bodnár, požádal o možnost prodeje tohoto systému v České republice. Na doporučení Stanislava Škovrana, který tento systém prověřoval a po dodání 1 kusu Petru Husákovi do 28.2.2007 k dalšímu ověření, prezídium podmínečně souhlasí používáním  ESK MEGA v rámci České republiky.

Odsouhlaseno jednohlasně.

 

3. Žádost o schválení nového OS.

Prezídium projednalo žádost  11 Základních organizací Českého sdružení, s počtem členů 135, kteří požádali o založení nového Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů se sídlem v České Lípě pod názvem „Sever„. .Žádost je v souladu se stanovami Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Nové OS bude registrováno v Českomoravském svazu pod číslem 03. V této souvislosti zaniká OS Hradec Králové.

Odsouhlaseno jednohlasně.

 

4. Příprava disciplinárního řízení.

Prezídium projednalo přípravu disciplinárního řízeni s bývalým předsedou Ústřední revizní komise Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů panem Václavem Poláčkem z OS Prácheň. Pan Poláček se této funkce vzal po zjištění jeho hrubého porušení Závodního řádu. Protože disciplinární řízení se členy Ústřední revizní komise přísluší svazové konferenci, bude svazová konference disciplinárním orgánem, který toto disciplinární řízení s panem Poláčkem  povede. Návrh přednese prezident svazu ing. Novotný.

Odsouhlaseno jednohlasně.

 

Zapsal: Polívka A.

 

 Hluk 12.1.2007

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                   prezident ČMS CHPH