Z á p i s

č. 4/2006

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 14.10.2006 v Jihlavě.

 

Přítomni: ing. Novotný Jaroslav, Bátěk Vladimír, Swaczyna Jindřich, Král Ladislav, Husák Petr, Novotný Václav, Toušek Josef.

Nepřítomni: Mareš Karel, Polívka Antonín, Strachota František, Baláž Jan,

Hosté: ing. Kusák Tomáš – člen RK, ing. Reiterman Jar – člen RK, JUDr. Opatrný Pavel – předseda posuzovatelské komise, Kondrys Josef – člen komise Sport FCI

 

 

Schůzi zahájil v 10.30 hodin prezident svazu ing. Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

Program:

1.      Výsledky celostátních soutěží

2.      Olympijská kolekce, příprava účasti

3.      Členství v komisích FCI

4.      Výstava CV 2007 Hluk

5.      Jednání výcvikové komise

6.      Jednání posuzovatelské komise

7.      Příprava disciplinárního řízení

8.      Různé

 

1. Výsledky celostátních soutěží

Členové prezidia byli seznámeni s výsledky všech soutěží vyhlášeních prezidiem pro rok 2006. Výcvikáři obou sdružení potvrdili kontrolu a správnost předložených výsledků. Celkové tabulky prvních 120 chovatelů ve všech soutěžích budou umístěny na web svazu. Ing. Novotný zašle podklady pro ocenění soutěží vybrané firmě (Ing. Ranocha).

Prezidium projednalo návrh člena RK Ing. Kusáka provést důkladnou kontrolu veškeré závodní dokumentace (kontrolní listy, pásky, gumičky) u špičkových holubů (1. – 5. v celostátním pořadí) v olympijských kategoriích. Dle rozhodnutí prezidia (4:3) předají OS tuto dokumentaci při přejímce holubů na CV do rukou Ing. Kusáka. Kontrolu provede ÚRK svazu.

 

2. Olympijská kolekce, příprava účasti

Dle rozhodnutí prezidia z 22.8.2006 bude kolekce ČR tvořena 12 holuby, 3 z kategorií A, B, C, D. Kategorie E nebude v kolekci zastoupena. Prezident svazu Ing. Novotný a Jos. Kondrys budou na všech úrovních jednání FCI prosazovat rozšíření kolekce na 15, tak aby byly zastoupeny rovnoměrně všechny kategorie.

Podklady pro účast na olympiádě byly pořadatelům v termínu zaslány, potřebné platby provede pokladník př. Král do 10.11.2006.

 

3. Členství v komisích FCI

Ing. Novotný informoval přítomné o ročním působení zástupců svazu v komisích FCI. Kriticky se vyjádřil k práci zástupce v komisi Standard. Od jmenování Ing. Kasala do této funkce v březnu 2005 se uskutečnila v Bruselu 3 zasedání, všechna bez účasti zástupce ČR. Toto hodnocení bylo předneseno i na školení posuzovatelů 6.10.2006.

Prezidium rozhodlo ponechat Ing. Kasala ve funkci do konce volebního období, tj. do konce roku 2007 a důrazně žádá .o důstojné reprezentování ČMS v orgánech FCI.

Zastupování ČR v komisi Sport př. Kondrysem probíhá bez problémů, aktivní účast na všech zasedáních v hodnoceném období.

 

4. Celostátní výstava 2007 Hluk

Ing. Novotný podal informaci o dosavadním průběhu příprav Celostátní výstavy 2007 ve dnech 12.-14. ledna 2007 ve sportovní hale v Hluku. Propozice Celostátní výstavy 2007. byly zaslány všem OS CHPH, včetně výstavní karty, vše je také zveřejněno na webu svazu.

Ing. Novotný a Polívka připravili ve spolupráci s RSDr. Uherkem  předpokládaný rozpočet Celostátní výstavy. Tajemník svazu objednal pro členy prezídia, členy KRK a posuzovatele Celostátní výstavy celkem 25 noclehů.

Ing. Novotný přítomné seznámil s přípravou výroby svazového odznaku, Ing. Reiterman nabídl zajištění pořadatelských triček s logem svazu.

 

5. Jednání výcvikové komise

Prezidium projednalo podklady z jednání výcvikové komise, které předložil její předseda Petr Husák. Prezidium po delší diskusi schvaluje:

-          Test znalostí závodního řádu pro vedoucí ZS a výcvikáře. Předsedové OS odpovídají za každoroční školení vedoucích ZS a výcvikářů zakončené schváleným testem. Jmenování vedoucích ZS do funkce dle § 4 ZŘ je podmíněno úspěšným vyplněním testu. O provedeném školení a testech zašle každé OS zápis tajemníkovi svazu do 30.4. každého roku (schváleno 7:0).

-          Celostátní mistrovství holoubat. Od roku 2007 bude součástí celostátních soutěží dle podmínek navržených výcvikovou komisí – 2 ze 3 závodů předem označených v záv. plánu OS, družstvo 10/5 se součtem koeficientů Ke (schváleno 6:1).

-          V soutěži Eso holoubat se mění koeficient na Ke (schváleno 7:0).

Prezidium neschválilo a ukládá komisi dopracovat návrh na Mistra OS vyhlašovaného prezidiem dle jednotných propozic.

 

6. Jednání posuzovatelské komise

Nově zvolený předseda posuzovatelské komise JUDr. Pavel Opatrný informoval prezidium o školení posuzovatelů 6.10.2006. Přednesl návrh komise na jmenování posuzovatelů CV 2007:

Bittner Milan                Beskydy                                 Novák Vladislav          Plzeň

Ducháček Jan            Hodonín                                  Sedlák Bohuslav        Pardubice

Hanuš Ladislav           Brno                                       Syrovátko Milan          Trutnov

Kasal Václav              Č.Budějovice                          Vacek Josef                K. Vary

Kavan Antonín            Beskydy                                 Vojtěšek Ladislav       Uh.Hradiště

Náhradník:      Kadlček Jaroslav        Uh.Hradiště

Prezidium návrh schválilo (7:0).

Předseda komise požádal prezidium o dořešení financování činnosti komise a školení posuzovatelů.

Činnost komise je součástí rozpočtu ČMS v roční výši 10.000,- Kč, návrh na finanční zajištění školení posuzovatelů a obdobného školení výcvikářů OS vypracuje pokladník svazu L. Král pro jednání o rozpočtu svazu na rok 2007.

 

7. Příprava disciplinárního řízení

Prezidium projednalo dlouhodobé porušování ZŘ bývalým předsedou ÚRK svazu panem Milanem Poláčkem z OS Prácheň. Vzalo v úvahu podklady připravené výcvikovou komisí ČMS, vyslechlo vyjádření výcvikáře Českého sdružení Petra Husáka a vyjádření bývalých členů ZO Vodňany př. Jiřího Hojdekra a Stanislava Brejchy. Dále se členové prezidia seznámili s písemnými podklady z šetření orgánů OS.

Vzhledem k tomu, že dle § 30 Stanov svazu, provinění předsedy ÚRK svazu může jako disciplinární orgán řešit pouze konference svazu, předloží prezidium návrh (schválený 6:1) na disciplinární trest na podzimní svazové konferenci.

Prezidium důrazně ukládá výboru OS Prácheň dořešit dle Disciplinárního řádu ČMS odpovědnost funkcionářů OS a ZS za dlouhodobé tolerování porušování ZŘ a účelové zničení závodní dokumentace OS za roky 2004 a 2005. Termín předání zápisu z disciplinárního řízení tajemníkovi prezidia: 10.12.2006

 

8. Organizační záležitosti.

-          Schvalovací řízení elektronického systému konstatování VIZION. Polský výrobce tohoto systému požádal Českomoravský svaz o testování. Připomínky k systému byly předány Ing. Ranochovi, výhradnímu zástupci firmy v ČR. Výrobce musí zajistit úpravy a předat systém k další kontrole do 1.12.2006

-          Maďarskému svazu byly zaslány všechny požadované údaje pro vstup našich vítězů olympiád (Ing. Vojtěšek, Olympia Mácha) do Klubu olympioniků (fotografie chovatelů, holubů, jejich výsledky závodů a rodokmeny). Ze zahajovacího setkání ve dnech 6. – 8.10.2006 v Budapešti se naši zástupci omluvili.

-          Ladislav Král informoval o plánovaném zavedení podvojného účetnictví od 1.1.2008 pro občanská sdružení, tedy i ČMS CHPH dle zákona 264/2006 Sb. Je předjednáno provedení školení funkcionářů OS koncem roku 2007.

-          Pokladník svazu L. Král dále informoval o čerpání rozpočtu svazu k datu 13.10.2006. Revize pokladny za rok 2005 bude provedena ÚRK do 10.12.2006

-          Ing. Novotný informoval prezidium o požadavku některých chovatelů na ústřední evidenci elektronických čipů, př. Kondrys a výcviková komise prověří možnosti a situaci v ostatních státech.

-          Informační zpravodaj „Poštovní holub“ bude vydáván v příštím roce za stejné roční předplatné 130,- Kč. Změny předplatitelů nahlásí OS Ing. Novotnému do 15.2.2007.

-          Doplnění ÚRK svazu - Oblastní sdružení mohou předložit návrh na doplnění jednoho člena ÚRK. Volba bude provedena na podzimní konferenci ČMS. Návrhy nutno zaslat tajemníkovi svaz př. Polívkovi do 10.12.2006

-          Svazová konference ČMS CHPH se bude konat v Jihlavě 12.1.2007. Konference se zúčastní výhradně delegáti - předsedové OS.

-          Prezidium připomíná základním organizacím nezbytnost průběžné aktualizace adresáře ZO, jako základního komunikačního prostředku z řídících složek svazu směrem k ZO a mezi chovateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                           prezident svazu