Z á p i s

č. 3/2006

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.8.2006 v Praze-Slivenci.

 

Přítomni: ing. Novotný Jaroslav, Polívka Antonín, Král Ladislav, Strachota František, Husák Petr, Baláž Jan, Novotný Václav, Toušek Josef.

Nepřítomni: Mareš Karel, Bátěk Vladimír, Swaczyna Jindřich.

 

Program:          1. Celostátní výstava 2007 Hluk

-         informace o přípravě

-         sestavený manažerský tým

-         vypracování předpokládaného rozpočtu výstavy

2. Olympiáda 2007 Ostende

-         sestavení kolekce ČR

-         oficielní delegáti ČR

-         delegace posuzovatele

-         návrh ČR na člena řídícího výboru FCI

3. Organizační záležitosti

-         předseda KRK

-         nový ESK VISION

-         registr trestů

-         olympijští vítězové

-         činnost komisí

-         podvojné účetnictví

 

Schůzi zahájil v 17.30 hodin prezident svazu ing. Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1. Celostátní výstava 2007 Hluk.

1/1 Ing. Novotný podal informaci o dosavadním průběhu příprav Celostátní výstavy 2007. Pořadatelem Celostátní výstavy je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. Výstava se bude konat 12.-14. ledna 2007 ve sportovní hale v Hluku. Pronájem sportovní haly je na tento termín zajištěn.

1/2 Prezídium schválilo propozice Celostátní výstavy 2007. Budou zaslány všem OS CHPH. Po projednání se Stanislavem Škovranem, budou upřesněny výstavní karty.

1/3 K organizačnímu zajištění Celostátní výstavy byl na jednání, které se konalo 15.7.2006  v Hluku sestaven manažerský tým, který bude organizačně Celostátní výstavu zajišťovat. Vedoucím tohoto týmu je RSDr. Zdeněk Uherek. Dalšími členy jsou: ing. Matuška Stanislav - komerční stránka, ing. Horák Zdeněk – vzorový holubník, ing. Krpal Rostislav – ubytování, Strnad Jaroslav – dražba holubů, Škovran Stanislav – katalog, ing. Ondrušek Josef – výstavní plocha + finance, Polášek Martin a Uherek Miroslav – kontrola dokumentace + výpočet

1/4 Prezídium pověřilo ing. Novotného připravit ve spolupráci s RSDr. Uherkem  předpokládaný rozpočet Celostátní výstavy, jak po stránce příjmové, tak výdajové. Účelem není maximalizovat zisk, ale především vysoká společenská stránka Celostátní výstavy.

1/5 Tajemník svazu objedná pro členy prezídia, členy KRK a posuzovatele Celostátní výstavy celkem 25 noclehů.

1/6 Prezídium doporučuje uspořádání Celostátní výstavy podle kolekcí OS.

1/7 Prezídium odsouhlasilo dodavatele ocenění Celostátní výstavy firmu ing. Václava Ranochy. Ocenění bude v rozsahu uvedeném v propozicích.

 

2. Olympiáda 2007 Ostende.

2/1 Prezídium odsouhlasilo složení reprezentační kolekce České republiky na Olympiádu 2007 konanou v belgickém Ostende. Kolekce bude složena celkem s 12-ti holubů sportovních kategorií 3 A, 3 B, 3 C, 3 D. Sportovní kategorie E nebude obsazena. Standardní kolekci bude tvořit 10 holubů, 5 holubů a 5 holubic. Přihláška bude zaslána do 30.8.2006 pořadateli Olympiády.

2/2 Delegáti České republiky na kongres FCI, ing. Novotný Jaroslav a Kondrys Josef. Olympiády se účastní společně s partnerkami. Jmenovaní zajistí i přepravu holubů. Náklady uhradí Českomoravský svaz. Prezídium souhlasí.

2/3 Prezídium rozhodlo, že Česká republika nebude delegovat posuzovatele Olympiády.

2/4 Prezídium navrhuje ing. Jaroslava Novotného jako kandidáta Českomoravského svazu do řídícího výboru FCI. Návrh bude zaslán na sekretariát FCI.

 

3. Organizační záležitosti.

3/1 Předseda KRK svazu Milan Poláček písemně oznámil dopisem ze dne 18.8.2006, že odstupuje z funkce předsedy KRK svazu. Prezídium tuto skutečnost vzalo na vědomí. Revizní komise bude doplněna na svazové konferenci.

3/2 Prezídium ukládá Českému sdružení prošetřit porušení Závodního řádu Milanem Poláčkem v nasazovacím středisku Vodňany - OS Prácheň, zjištěné při kontrole po závodě Aachen 5.6.2006, termín do 10.9.2006.

3/3 Nový elektronický systém konstatování VIZION. Polský výrobce tohoto systému požádal Českomoravský svaz o testování. K tomuto účelu předal výrobce celkem 5 kusů včetně čipů. Systém testuje Moravskoslezské sdružení. Vyhodnocení bude provedeno po skončení závodní sezóny 2006. Prezídium souhlasí.

3/4 Prezídium není spokojeno s fungováním registru trestů. Tato nespokojenost se týká všech orgánů svazu. Registr vede tajemník svazu a je uložen na sekretariátě. Prezídium důrazně upozorňuje, aby všechny orgány svazu postupovaly podle ustanovení Disciplinárního řádu.

3/5 Ing. Novotný informoval o záměru maďarského svazu ustavit klub Olympijských vítězů. Na základě požadavku byly Maďarskému svazu zaslány podklady týkající se dvou českých chovatelů, kteří na Olympiádě zvítězili, Vítězslav Mácha a Ladislav Vojtěšek. Setkání se uskuteční ve dnech 6. – 8.10.2006 v Maďarsku.

3/6 Prezídium projednalo dosavadní činnost výcvikové a posuzovatelské komise. Práce těchto komisí není na úrovni jakou od nich prezídium očekává. Prezídium pověřuje Petra Husáka svoláním schůze výcvikové komise do 30.9.2006. Na této schůzi si výcviková komise zvolí svého předsedy a připraví návrh propozic na jednotné  vyhodnocování mistrovství Oblastních sdružení, který by byl projednán na prezídiu a předložen svazové konferenci. Prezidium pověřuje JUDr. Pavla Opatrného svoláním schůze posuzovatelské komise do 30.9.2006. Na této schůzi si posuzovatelská komise zvolí svého předsedu a navrhne prezídiu 10 posuzovatelů Celostátní výstavy 2007.

3/7 Prezídium pověřuje pokladníka svazu Ladislava Krále informovat se na příslušných orgánech státní správy na zavedení podvojného účetnictví od 1.1.2008 z hlediska Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů.

 

Zapsal: Polívka A.

                                                                                    Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                           prezident svazu