Z á p i s

č. 2/2006

 

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 11.3.2006 v Jihlavě.

 

Přítomni: ing. Novotný Jaroslav, Polívka Antonín, Král Ladislav, Toušek Josef, Baláž Jan, Husák Petr, Novotný Václav, Strachota František, Mareš Karel, Bátěk Vladimír, Poláček Milan, Kondrys Josef..

Omluveni: Swaczyna Jindřich, ing. Kasal Václav.

 

Program:            1. Zahájení

                        2. Informace k ptačí chřipce

                        3. Propozice soutěží na rok 2006

                        4. Pravidla hlášení zalétlých holubů

                        5. Celostátní výstava 2007

                        6. Organizační záležitosti

 

Před zahájením schůze popřál prezident svazu ing. Novotný panu Ladislavu Královi k jeho 70 narozeninám, a panu Josefu Touškovi k jeho 60 narozeninám. Oběma předal malou pozornost. Schůzi potom zahájil v 10.15 hodin. Navrhl program, který byl schválen.

 

2. Informace k ptačí chřipce.

Informaci podal ing. Novotný. K dnešnímu dni platí opatření vydané Státní Veterinární správou Praha. Týká se zákazu výstav a svodů drůbeže, holubů a ptactva. Pokud se týká chovatelů poštovních holubů jsou zakázány závody ze zahraničí. Závody poštovních holubů v rámci České republiky je možno pořádat. V případě výskytu ptačí chřipky platí ochranné pásmo v okruhu 3 km a dohledové pásmo v okruhu 10 km. Pokud by se jednalo o ojedinělý případ nic se na dosavadních celostátních opatřeních nebude měnit. V případě většího výskytu ptačí  chřipky na území České republiky, by se tato situace řešila zasedáním komise a změnou opatření. Otázka vakcinace holubů proti ptačí chřipce.Vakcinace je v České republice zakázána dle vyhl. 299/2003 Sb. V současné době je možno, aby OS připravovaly závodní plány na rok 2006 s vypouštěcím místem na území České republiky. Prezídium doporučuje všem OS, aby pověřily jednoho člena sledováním aktuálních informací na webových stránkách svazu, na kterých jsou zveřejňovány informace týkající se ptačí chřipky.

 

3. Propozice soutěží na rok 2006.

Prezídium projednalo návrh výcvikové komise na Propozice soutěží pořádaných Českomoravským svazem v roce 2006. Navrhované změny:

Pro výpočet všech celostátních soutěží lze použít samostatných výsledků v rámci pásem OS, s minimálně 50 závodících chovatelů. Návrh byl odsouhlasen.

Změna mistrovství ročních holubů. Z 8 předem určených závodů v závodním plánu OS se započítává 5 nejlepších závodů s max. 5 umístěnými ročáky. Celkový počet mistrů 25. V případě stejného počtu mistrů rozhoduje o pořadí nižší koeficient. Návrh byl odsouhlasen.

Eso holoubě snížení celkového počtu km z 500 na 400. Nové podmínky soutěže, 3 závody a celkový počet km 400. Návrh byl odsouhlasen.

Nové Olympijské podmínky sportovních kategorií A, B, C, D, E, konečné stanovisko bude známo po zasedání sportovní komise FCI, která se bude konat 21.3.2006.

Ostatní zůstává jako v roce 2005. Propozice soutěží pořádaných Českomoravským svazem budou zveřejněny na webu svazu a v IZ CHPH číslo 2/2006.

 

4. Pravidla hlášení zalétlých holubů.

Prezídium projednalo konečnou verzi „Pravidel hlášení zalétlých holubů“. Odsouhlasené znění:

Principem v hlášení zalétlých holubů musí být jednoduchost v jejich hlášení a konečném řešení. Základním předpokladem je vlastní iniciativa chovatele u něhož se zalétlý holub nachází, související s kontaktováním, písemným nebo telefonickým, funkcionáře Základní organizace odkud holub pochází Seznam funkcionářů je zveřejněn na svazových webových stránkách a bude uveřejněn v IZ CHPH číslo 2/2006,.

Pokud nebude vlastní iniciativa chovatele do 30 dnů k Základní organizaci úspěšná, požádá chovatel písemně tajemníka svazu o vystavení náhradního průkazu o vlastnictví holuba. Na základě této žádosti, oznámí tajemník doporučeným dopisem Základní organizaci, že pokud mu do 14 dnů neoznámí jak s holubem naložit, bude svazem na tohoto holuba vystaven náhradní průkaz o vlastnictví holuba. Tento bude tajemníkem doporučeným dopisem zaslán na adresu chovatele, který holuba hlásil.

Za tento úkon bude svaz účtovat 100,- Kč za jednoho nahlášeného holuba. Platba bude prováděna prostřednictvím Oblastního sdružení 1x ročně na účet svazu. Rozpis platby zašle na OS tajemník svazu. O všech úkonech souvisejících s hlášením a vystavením náhradního průkazu o vlastnictví holuba, povede tajemník svazu evidenci.

Zalétlý holubi nebudou zveřejňování v IZ CHPH. Zveřejňováno bude pouze vystavení náhradního průkazu o vlastnictví.

Zalétlé zahraniční holuby nebude nahlašovat svaz. V IZ CHPH číslo 2/2006 budou uvedeny adresy zahraničních svazů, na které je možno zalétlé holuby nahlásit přímo chovatelem u něhož se holub nachází.

 

5. Celostátní výstava 2007.

Termín konání Celostátní výstavy 12.–14.1.2007 v Hluku. Termín byl stanoven po dohodě s prezidentem Slovenského svazu.

Prezident svazu ing. Novotný navrhuje, aby po dlouholeté diskusi, týkající se pořadatelství našich Celostátních výstav a neustále se opakujících závad a nedostatků, bylo pořadatelem Celostátní výstavy od roku 2007 prezídium svazu. Výstavy budou konány na dvou stabilních místech se dvěma stabilními týmy pořadatelské služby. Návrh byl odsouhlasen.

Prezídium pověřilo ing. Novotného a Karla Mareše, vypracování konkrétního, jak finančního tak organizačního zajištění Celostátní výstavy 2007 v Hluku, do příštího zasedání prezídia.

 

6. Organizační záležitosti.

6/1. Volba viceprezidenta svazu. Viceprezidentem Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů byl jednohlasně zvolen pan Josef Toušek, který tuto funkci přijal.

6/2. Žádost OS Jižní Morava o vydávání společných výsledků s OS Hodonín. v roce 2006. Prezídium souhlasí.

6/3. Reklamace chybějících a vadných rodových kroužků na rok 2006 bude ukončena 30.4.2006.Po tomto termínu již není možno reklamaci uplatňovat.

6/4. Protest OS Bílé Karpaty proti účasti holuba pana Mgr. Josefa Procházky v kolekci OS Uherské Hradiště na Celostátní výstavě 2006 v Kladně. Prezídium tento protest projednalo a protože v protestu není uvedeno kde je p. Procházka členem, žádá prezidium OS Bílé Karpaty o doložení členství Mgr. Josefa Procházky v roce 2005. Konečným řešením pověřilo zemskou konferenci MSS, která se bude konat dne 31.3.2006.

6/5. Majetek Základních organizací. V důsledku neoprávněného převodu některých majetků Základních organizací chovatelů poštovních holubů, organizovaného sekretářem Českého svazu chovatelů panem Petržílkou na Český svaz chovatelů, je v zájmu nás všech vytvářet prostřednictvím argumentů stálý tlak na čelné funkcionáře Českého svazu chovatelů o neoprávněnosti těchto kroků. Chovatelé poštovních holubů se v rámci členství v Českém svazu chovatelů, chovali vždy korektně a přispívali nemalými finančními částkami na jeho činnost. Majetek, který si vlastními finančními prostředky a brigádnickou činností vybudovali, je nyní považován za majetek Českého svazu chovatelů, bez jakéhokoliv přičinění o jeho vybudování. Rovněž zrušení členství chovatelů poštovních holubů v Českém svazu chovatelů k 31.12.2003, to je v době, kdy ještě žádný Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů nebyl ustaven, považujeme za účelové a podle názoru prezídia lze ho považovat za odporující předešlým zvyklostem v placení členských příspěvků Českému svazu chovatelů. ČMS se bude těmto kroků bránit právní cestou.

6/6. Pokladník Ladislav Král předložil prezídiu závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření svazu za rok 2005. Revizní komise provede revizi pokladny a hospodaření svazu za rok 2005. Její výsledek předloží písemně prezídiu. ke zveřejnění. Prezídium schválilo předloženou zprávu o hospodaření svazu v roce 2005.

6/7. Na sekretariátě svazu jsou k dispozici posuzovatelské bloky. Cena jednoho bloku á 100 listů, 15,- Kč. Objednávky zasílejte na sekretariát svazu.

6/8. Na předsedu výcvikové komise rezignoval ing. Novotný. Prezídium tuto rezignaci vzalo na vědomí. MSS doplní jednoho člena komise, a poté si komise zvolí nového předsedu.

6/9. Zveřejňování předběžných výsledků OS na webových stránkách svazu. Odpovědnost za jejich zveřejňování, budou mít ČS a MSS. Funkcionáře, nebo chovatele, který tyto předběžné výsledky bude dávat na webové stránky oznámí předsedové ČS a MSS do 16.4.2006 ing. Novotnému.

6/10. Posuzovatelská komise. Do 30.9.2006 doplní schůze posuzovatelů jednoho člena do posuzovatelské komise, a zvolí si nového předsedu.

6/11. Veškerá rozhodnutí, které učiní ČS a MSS musí být v souladu s platným Závodním řádem. Není možno dělat jakákoliv zpřísňující opatření.

6/12. České sdružení na základě svého rozhodnutí, nechalo u advokátní kanceláře udělat rozbor svazových dokumentů. Fakturu za provedené služby uhradilo ČS. Prezídium pověřilo členy, kteří připravovali základní text svazových dokumentů, posouzením připomínek vznesených advokátní kanceláří. Termín do příštího zasedání prezídia. Předseda RK pan Poláček zašle obratem elektronickou podobu těchto změn Ing. Novotnému.

6/13. Do tisku byla dána brožura, která bude obsahovat všechny svazové dokumenty. ČS má objednáno 460 kusů, MSS má objednáno 447 kusů. OS které si objednaly více kusů než jim bylo přiděleno ČS a MSS, tyto uhradí do pokladny ČS a MSS. Cena brožury bude známa do 20.3.2006.

6/14. Předseda revizní komise svazu Milan Poláček informoval prezídium o její dosavadní činnosti. Ing. Novotný požádal pana Poláčka o zasílání zápisů z jednání revizní komise ke zveřejnění na webových stránkách svazu.

 

V Jihlavě 11.3.2006

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                       prezident svazu