Z á  p  i  s

č. 3/2005

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 15.11.2005 v Praze- Slivenci.

 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Novotný, Antonín Polívka, Ladislav Král, Josef Toušek, Petr Husák, Vladimír Batěk, František Strachota, Milan Poláček.

 

Omluveni: Karel Mareš, Jindřich Swaczyna, Jan Baláž.

 

Program:          1. Disciplinární jednání – ing. Stanislav Sadil

                        2. Celostátní výstava v Klatovech

                        3. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil ing. Jaroslav Novotný v 17.15 hodin. Navrhl program který, byl schválen.

 

1.      Disciplinární jednání – ing. Stanislav Sadil.

Uvedeno v samostatném zápise z jednání prezídia jako disciplinárního orgánu.

 

2.      Celostátní výstava v Klatovech.

2/1  Prezídium po dohodě s pořadatelem OS CHPH Klatovy, posunulo konečné rozhodnutí o pořádání Celostátní výstavy na 31.12.2005. Do té doby budou OS CHPH postupovat podle termínů uvedených v Propozicích Celostátní výstavy. V této souvislosti byli členové prezidia seznámeni s oficiálními kroky viceprezidenta svazu vůči Státní veterinární správě ČR, dopisy adresovanými TV Prima, Nova a ČT a neoficiálním jednáním s bývalým ministrem zemědělství.

2/2 V případě neuskutečnění Celostátní výstavy v Klatovech, zajistí České sdružení odpovídající prostory pro konání „Chovatelského dne“ na kterém bude provedeno vyhodnocení soutěží pořádaných Českomoravským svazem v roce 2005.

2/3  Ocenění Celostátní výstavy /poháry v hodnotě 30.000,- Kč/ zajistí OS CHPH Klatovy. Podklady pro vyhodnocení dodá prezídium.

2/4  V případě neuskutečnění Celostátní výstavy v Klatovech, rozhodlo prezídium o přidělení pořádání Celostátní výstavy v roce 2007 Českému sdružení.

 

3.      Organizační záležitosti.

3/1  Ing. Novotný seznámil prezídium s návrhy na některé změny Propozic soutěží, které byly projednány na schůzi výcvikové komise dne 12.11.2005. Prezídium tyto projedná na svém prvním zasedání v roce 2006 po vyjádření Českého a Moravskoslezského sdružení.

3/2  Prezídium projednalo stížnost Františka Brože zaslanou dne 12.11.2005 na: prezídium Českomoravského svazu, řídící výbor Českého sdružení, jednání konference Českého sdružení, KRK Českého sdružení, výbor OS Hradec Králové, průběh schůze posuzovatelů 6.8.2005, činnost zvolené komise posuzovatelů 6.8.2005.

Pokud se týká stížnosti na prezídium Českomoravského svazu rozhodlo prezídium následovně: Prezídium Českomoravského svazu má podle Disciplinárního řádu právo převzetí v disciplinárním jednání, které vedou nižší orgány svazu. Na svém dnešním jednání rozhodlo pravomocně, bez možnosti odvolání, o disciplinárním trestu ing. Stanislavu Sadilovi. Stížnost na ostatní nižší orgány svazu uvedené ve stížnosti Františka Brože, je třeba adresovat těmto orgánům.

3/3   Prezídium rozhodlo o zaslání dopisu Českému svazu chovatelů, v němž bude vyzván k jednání s Českomoravským svazem chovatelů poštovních holubů týkající se majetkových záležitostí.

3/4   Prezídium schválilo článek jménem prezídia do časopisu Letu zdar, jako odpověď na reportáž ing. Stanislava Matušky u chovatele ing. Zdeňka Horáka.

 

 Olympijské kategorie – propozice 2006

Kategorie

Km

počet závodů

nasazených holubů

účastníků závodu

celkem km

procenta

A

100-350

10

250

20

1500

1:5

B

300-600

8

250

20

2800

1:5

C

nad 500

6

150

20

3300

1:5

D

100-350

300-600

nad 500

3 – 5

2 – 6

1 – 3

11

150

150

150

20

20

20

3000

1:5

M

nad 800

4

250

50

3200

1:5

 

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

 

                                                              Ing. Jaroslav Novotný

                                                                viceprezident svazu