Z  á  p  i 

č. 2/2005

 

ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 22.10.2005 v Jihlavě.

 

Přítomni:            ing. Jaroslav Novotný, Ladislav Král, Josef Toušek, Petr Husák, Karel Mareš,

Antonín Polívka, Milan Poláček, Tomáš Březa

 

Omluveni:            Jindřich Swaczyna, Vladimír Batěk, František Strachota, Jan Baláž

 

Program:            1. Soutěže pořádané ČMS CHPH v roce 2005

                        2. Závodní řád – návrh k odsouhlasení

                        3. Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů

                        4. Příprava svazové konference

                        5. Celostátní výstava v Klatovech

                        6. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil v 10.15 hodin ing. Jaroslav Novotný. Navrhl program, který byl schválen.

 

1.      Soutěže pořádané ČMS CHPH v roce 2005.

V roce 2005 byly pořádány následující soutěže: Celostátní mistrovství generální, Celostátní mistrovství krátkých tratí, Celostátní mistrovství středních tratí, Celostátní mistrovství dlouhých tratí, Mistrovství ročních holubů, ESO holub, ESO holubice, ESO holoubě, ESO ročních holubů, Olympijská kategorie sport A, B, C, D. Ing. Novotný předložil prezídiu tabulky prvních 100 chovatelů v každé soutěži. Prezídium odsouhlasilo pořadí prvních 100 chovatelů v každé soutěži, tak jak ho předložil ing. Novotný. Vyhodnocení bude provedeno dle Propozic celostátní výstavy v Klatovech.

Při hodnocení soutěží upozornil Ing. Novotný na nerespektování rozhodnutí prezidia o jednotném tvaru čísla holubů ve výsledcích ze strany OS Hradec Králové (prez. 25.4.2005 bod 7). Dále upozornil na nepřípustnost výpočtu závodů v konkurenci OS s jinou souřadnicí startu než ve výsledcích nadoblastních (Koblenz 5.6. v OS Svitavy, Le Havre 15.7. v OS Prácheň)

OS CHPH zašlou do 30.11.2005 ing. Novotnému výkony jednotlivých H a He do soutěže výkon za život.

 

2.      Závodní řád – návrh k odsouhlasení.

Komise pověřená vypracováním nového Závodního řádu splnila úkol, který jí byl uložen a předkládá tento návrh k posouzení prezídiu. Do 30.5.2005 byl návrh zaslán všem OS CHPH k připomínkování. Do 30.9.2005 zaslaly OS CHPH svoje připomínky na ČS CHPH a MSS CHPH, tyto pak svoje připomínky do 30.10.2005 zašlou prezídiu. Ing. Novotný předložil všechny došlé připomínky k návrhu Závodního řádu prezídiu k posouzení. Celkem přišlo 14 připomínek. Prezídium všechny připomínky jednotlivě posoudilo a vybralo ty připomínky, které budou svazové konferenci předloženy k projednání.

§ 6 – závodní označení na nohu holuba, kterou určí chovatel.

§ 6 – držení holuba při nasazování chovatelem.

§ 10 – antény ESR umístnit tak, aby byl holub po konstatování v moci chovatele.

§ 13 – přeprava holubů tréninkově na závody holoubat je možná v samostatných boxech.

§ 15 – dvě závodní označení do jedné dutinky.

Potvrzení startu závodu písemnou dohodou s chovatelskou organizací v místě startu.

Připomínky, které prezídium neodsouhlasilo.

-         doplnit u čísla holuba označení státu

-         rozdělit funkci výcvikáře ZO, výcvikáře OS a výpočtáře. Toto řeší Jednací řád

-         nasazování zalétlých holubů tréninkově

-         zapsat do KL kód elektronických hodin (to už v ZŘ je)

-         umožnit vydávání neplatných výsledků, které neodpovídají počtu zasazených holubů a účasti chovatelů pro potřeby ZO

-         ve výsledcích neuvádět u chovatele v rámci OS příslušnost k ZO, u nadobastních výsledků k OS, ale jen místo bydliště.

-         vzdálenost uvádět s přesností na 3 desetinná místa

-         posunutí konce mrtvé noční doby o 15 minut zpět

ČS CHPH navrhuje změnu podmínek v propozicích všech celostátních soutěží. Návrh bude předložen k projednání výcvikové komisi.

 

3.      Návrhy na změny a doplnění svazových dokumentů.

Návrhy na změny a doplnění všech svazových dokumentů měly být zaslány na sekretariát svazu do 30.8.2005. Tajemník předložil prezídiu všechny tyto návrhy.

-         § 4 bod 1 Stanov: Členem Svazu se může stát občan České republiky, nebo osoba bez občanství České republiky trvale žijící na území České republiky, která je chovatelem poštovních holubů

-         § 3 bod 4 a 10, § 10 bod 4o, § 11 bod 13 a 16 Stanov: změna názvu národní na celostátní.

-         čl. 14 bod 3 Jednacího řádu: místo předseda dát prezident.

-         čl. 9 bod 7a, 7b Jednacího řádu: Předseda nebo delegovaný zástupce má při hlasování počet hlasů odpovídající počtu členů svého OS CHPH, dle klíče 1 : 50. / do 25 se zaokrouhluje dolů, nad 25 nahoru, příklad 79 členů 2 hlasy, 118 členů 2 hlasy, 135 členů 3 hlasy/.

-         prezídium navrhuje svazové konferenci paritní zastoupení v prezídiu, 5 členů z ČS CHPH a 5 členů z MSS CHPH.

-         prezídium navrhuje svazové konferenci oddělení funkce člena prezídia a tajemníka svazu

-         dále budou svazové konferenci předloženy doposud neschválené svazové dokumenty: Archivní a skartační řád, Výstavní řád a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a svodu, Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů.

-         svazové konferenci bude předložen návrh na schválení výcvikové a posuzovatelské komise.

 

4.      Příprava svazové konference.

Svazová konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů se bude konat 3. prosince 2005 v Jihlavě. Pozvánku zašle tajemník. Svazovou konferenci tvoří delegáti, jimiž jsou výhradně předsedové OS CHPH nebo jejich pověření zástupci, členové prezídia ČMS CHPH a členové ústřední revizní komise.

Program svazové konference:

  1. Zpráva o činnosti svazu
  2. Zpráva předsedů ČS CHPH a MSS CHPH
  3. Zpráva pokladníka a návrh rozpočtu svazu na rok 2006
  4. Projednání návrhů na změny svazových dokumentů
  5. Projednání a schválení nového Závodního řádu, Výstavního řádu, Archivačního řádu a Zásad organizace výstav
  6. Schválení výcvikové a posuzovatelské komise
  7. Volba prezidenta svazu
  8.  Diskuse delegátů

 

5.      Celostátní výstava v Klatovech.

-         prezídium upozorňuje, že při přepisu Propozic CV došlo u podmínek kategorie standard H omylem k uvedení 750 km v roce 2005. Správně má být 900 km v roce 2005 v konkurenci nejméně 20 chovatelů a 150 holubů.

-         vzhledem k současné  situaci a opatření Státní veterinární správy týkající se zákazu pořádání výstav, bude prezídium o CV jednat na své mimořádné schůzi dne 15.11.2005.

-         vzhledem k dlouhodobé úspěšné spolupráci rozhodlo prezidium o zadaání zakázky na ocenění CV firmě Sport Hobby.

 

6.      Organizační záležitosti.

    

6.1.   Prezídium vzalo na vědomí založení Základní organizace „ Polička „ v působnosti OS CHPH Svitavy.

 

6.2.   Na základě stížnosti vznesené ing. Stanislavem Sadilem, rozhodlo prezídium o převzetí disciplinárního řízení s výše jmenovaným.

 

6.3.   Prezídium na žádost předkladatele Petra Selingra stáhlo s projednávání “Žádost o bezúročnou nenávratnou půjčku„.

 

6.4.   Prezídium odsouhlasilo zvýšení cestovních nákladů z dosavadních 2,- Kč na 3,- Kč za 1 km.

 

6.5.   Pokladník Ladislav Král informoval prezídium o zaplacení rodových kroužků a gumiček na rok 2006 dodavateli. Rodové kroužky budou distribuovány na OS netříděné.

 

 

Zapsal: Polívka A.

 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný

  viceprezident svazu