Z Á P I S

Ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 25.4.2005 v Klatovech.

 

Přítomni: ing. Jaroslav Novotný, Ladislav Král, Josef Toušek, Jan Baláž, Petr Husák, Karel Mareš, Antonín Polívka, Milan Poláček.

Omluveni: František Strachota, Vladimír Batěk, Jindřich Swaczyna.

Za OS Klatovy, pořadatele CV 2006: Stanislav Jáchym, ing. Stanislav Jáchym, Ladislav Potůček.

 

Program: 1. Celostátní výstava 2006

                2. Stav prací na vypracování nového Závodního řádu

                3. Projednání návrhů na změny a doplnění svazových dokumentů

                4. Úkoly z mimořádné svazové konference

                5. Příprava řádné svazové konference

                6. Posuzovatelská a výcviková komise

                7. Zabezpečení závodní sezóny 2005

                8. Organizační záležitosti

 

Schůzi zahájil viceprezident svazu ing. Novotný v 17.00 hodin. Navrhl program, který byl bez připomínek schválen.

 

1.      Celostátní výstava 13. a 14. ledna 2006 – rámec propozic.

1/1 Před schůzí prezídia byla zástupci OS Klatovy a členy prezídia provedena prohlídka výstavní plochy a ostatních prostor, kde se bude konat CV 2006.Podle názoru členů prezídia výstavní sál a ostatní prostory odpovídají významu této vrcholné akce chovatelů poštovních holubů. Prezídium schválilo místo konání CV 2006 v „Domě kultury“ v Klatovech. a vyjádřilo souhlas s dosavadním organizačním zajištěním.

1/2 Propozice CV, základní zadání.

-         výstavní kategorie: standard H a He, sportovní kategorie A, B, C, D, ESO H a He, ESO roční, ESO holoubě, nesoutěžní kategorie výkon H a He za život. OS vystaví kolekci 10-ti holubů. Tento počet platí pro všechny OS.

-         ocenění: mistrovských soutěže 1. – 10. místo pohár, soutěží jednotlivců 1. – 5. místo pohár. Vítězové všech soutěží pořádaných ČMS CHPH 2000,- Kč formou odběrní poukázky. Pořadatel CV OS Klatovy věnuje na ocenění  30.000,- Kč.

-         uspořádání vystavených holubů bude podle kolekcí jednotlivých OS.

-         vystavovat holuby mimo kolekci OS je možno pouze u kategorie standard.

-         dražba holubů a prodejní stánky budou umístěny mimo výstavní sál.

-         v pátek večer uspořádá pořadatel CV OS Klatovy chovatelské posezení na odpovídající společenské úrovni.

1/3 Při CV se nebude konat konference delegátů ČMS CHPH, bude uskutečněno setkání předsedů OS a prezídia v pátek dopoledne.

 

2.      Stav prací na vypracování nového Závodního řádu.

Komise pověřená vypracováním nového Závodního řádu se sešla 3.4.2005 v Brně. Návrh nového Závodního řádu je vypracován. Prezídium odsouhlasilo následující další postup. Do 30.5.2005 bude zaslán všem OS k připomínkování. OS do 30.9.2005 zašlou svoje připomínky a případné návrhy na doplnění do 30.9.2005 Českému sdružení a Moravskoslezskému sdružení. Zemská sdružení projednají všechny připomínky, případně doplnění. OS a zašlou je s vyjádřením do 30.10.2005 na sekretariát ČMS. Prezídium projedná konečnou verzi a předloží ji svazové konferenci ke schválení. Ing. Novotný navrhuje, aby výpočet závodů na střední vzdálenost započínala rychlostí 750m/min., tak je běžná praxe v sousedních státech. Prezídium s tímto návrhem souhlasí. Tento návrh bude zapracován do Závodního řádu. Podrobné informace o přepočtu na čas doletu je v Informačním zpravodaji číslo. 1/2003.

 

3.      Projednání návrhů na změny a doplnění svazových dokumentů.

Prezídium projednalo předložené návrhy OS Uherské Hradiště, Olomouce a Karviné. Návrhy, které schválilo prezídium, budou předloženy svazové konferenci ke schválení. Další návrhy je možno podat na sekretariát svazu do 30.8.2005. Tyto budou projednány prezídiem a po schválení předloženy svazové konferenci.

 

4.      Úkoly z mimořádné svazové konference.

4/1 ČS navrhuje projednat paritní zastoupení ČS a MSS v prezídiu, v počtu členů 5 + 5. Prezídium souhlasí, návrh změny stanov bude projednán na svazové konferenci, včetně způsobu volby.

4/2 ČS navrhuje oddělit funkci tajemníka od člena prezídia. Prezídium souhlasí, návrh bude projednán na svazové konferenci.

4/3 Prezídium projednalo návrh na ustavení výcvikové komise. Vedoucí komise ing. Novotný, za ČS Petr Husák a Jiří Novotný, za MSS Martin Polášek a ing. Václav Švec. Návrh bude předložen svazové konferenci ke schválení.

4/4 Prezídium odsouhlasilo zástupce na jednání s předsedou Českého svazu chovatelů ing. Kratochvílem ohledně majetku předsedu ÚRK Milana Poláčka a předsedu ČS Josefa Touška. Termín jednání dohodne tajemník svazu.

 

5.      Příprava řádné svazové konference.

Prezídium odsouhlasilo, že svazová konference se bude konat 3.12.2005 v Jihlavě. Účastní se jí výhradně předsedové OS, nebo jimi písemně pověření zástupci.

Program: 1. Zpráva o činnosti svazu

                2. Zpráva předsedy ČS

                3. Zpráva předsedy MSS

                4. Zpráva pokladníka svazu a návrh rozpočtu na rok 2006

                5. Zpráva ÚRK

                6. Schválení Závodního řádu a projednání navržených změn a doplňků svazových

                    dokumentů

                7. Volba prezidenta svazu

                8. Organizační záležitosti

 

6.      Posuzovatelská a výcviková komise.

6/1 Vzhledem k tomu, že byl mimořádnou svazovou konferencí odvolán vedoucí komise posuzovatelů, rozhodlo prezídium následovně: Jednatel komise posuzovatelů JUDr Pavel Opatrný svolá do 30.8.2005, ve spolupráci s tajemníkem svazu, schůzi posuzovatelů. Schůze se účastní zástupci posuzovatelů klíčem 1 zástupce na 5 posuzovatelů oblasti. Na této schůzi proběhne volba posuzovatelské komise v počtu 5-ti členů včetně vedoucího komise. Schůze se účastní pověřený člen prezídia, který tuto schůzi do zvolení vedoucího komise posuzovatelů bude řídit.

6/2 Výcviková komise, jak uvedeno v bodě 4/3.

 

7. Zabezpečení závodní sezóny 2005.

7/1 Závodní plány zaslaly všechny OS, jsou zveřejněny va webu svazu a budou zveřejněny v Informačním zpravodaji číslo 2/2005.

7/2 Svaz požádal na základě závodních plánů OS, svazy těch zemí, kterých se to týká o oznámení startérů v jednotlivých vypouštěcích místech, případně podmínek přepravy. Jako problematické bude asi zajištění vypuštění holubů v Bělehradu. Jugoslávský svaz se nám doposud neozval. Stejně tak to bylo i v loňském roce. Budeme urgovat, ale moc nadějí si nedáváme. Pokud dochází na sekretariát svazu oznámení startérů, nebo formuláře požadované některými zahraničními svazy, jsou tyto okamžitě zasílány na OS.

7/3 Tajemník svazu žádá OS, které jsou požádány o sdělení startéra pro starty zahraničních holubů, aby tak učinily obratem. Stejně tak, jak to požadujeme my, tak musíme my vyhovět ostatním.

7/4 Výpočtáři všech OS zajistí předávání dat závodů ke zpracování v nadoblastní konkurenci (výpočet společný závod a výpočet soutěží) v jednotné češtině Kamenických. Za splnění odpovídají předsedové OS.

Výpočtáři všech OS zajistí zadávání čísla holuba v celostátně jednotném tvaru:

Rok-spolek-číslo (00-0149-222). Za uplatnění tohoto rozhodnutí prezidia od závodní sezóny 2005 odpovídají předsedové OS.

 

8.      Organizační záležitosti.

8/1 Ladislav Král informoval prezídium o jednání ohledně možnosti provádění dopingových kontrol.. Prezídium se po získání dalších konkrétních informací k tomu vrátí na příští schůzi prezídia. Není to záležitost jednoduchá, která jde vyřešit v krátké době. Prezídium pověřilo ing, Novotného a Ladislava Krále dalším jednáním v této věci.

8/2 Zástupcem ČMS ve sportovní komisi FCI byl dodatečně prezídiem schválen Josef Kondrys.

8/3 Prezídium rozhodlo o vyřazení holubů ve výsledcích závodu holoubat OS Hradec Králové pro nepřiměřený náskok. Prezídium již jednou o tomto vyřazení rozhodlo, ale OS Hradec Králové to neprovedl. Předseda OS Hradec Králové zajistí u výpočtáře vyřazení těchto holubů z výsledků a databáze výpočtáře.

8/4 Nezaplacené platby OS k 25.4.2005. OS Jihlava 9.200,- Kč příspěvky a 5.480,- Kč IZ CHPH. OS Svitavy 10.900,- Kč příspěvky a 8.060,- Kč IZ CHPH. OS Polabí 11.700,- Kč příspěvky a 8.840,- Kč IZ CHPH. OS Beskydy 24.000,- Kč příspěvky a 11.310,- Kč IZ CHPH. OS Haná 4.900,- Kč doplatek příspěvků. OS Uh. Hradiště 20.700,- Kč příspěvky. Prezídium žádá OS kterých se to týká, aby platbu provedly do 31.5.2005.

 

 

Zapsal: Polívka Antonín

                tajemník

 

 

  

                                                                                               Ing. Jaroslav Novotný

                                                                                                 viceprezident svazu