Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

-         komise posuzovatelů  -

Z á p i s ze schůze a školení posuzovatelů – Týniště nad Orlicí – 12. , 13. října 2013

 

Přítomni : Oldřich Pecha, Ludvík Lekeš, Miroslav Uherek, Jaroslav Kadlček, Josef Gajdoš, Břetislav Vaňhara, Ing. Stanislav Sadil, Milan Moravec, Ing. Václav  Kasal, Miroslav Medal, RSDr. Zdeněk Uherek, Jan Janeček, Ing. Rudolf Hrubý, Pavel Pocedič,

Josef Foret,  Mgr. Jiří Albrecht, Daniel Hrbáč, Ing. Jaromír Výtisk, Josef Konopka, Ing. František Herc, Ing. Jan Konopčík, Jan Jonáš, JUDr. Pavel Opatrný, Miroslav Vojtěch.

Hosté : za klub Standard – Martin Ležal, Václav Tvrdík, za OS Trutnov Jiří Šafranko.

Omluveni : Vladislav Novák, Karel Mareš, Bohuslav Sedlák.

Program :  l) Zahájení, organizační záležitosti

          2)  Volba volební a návrhové komise

3) Zpráva o činnosti posuzovatelské komise za uplynulé volební období

4) Vyhodnocení posuzování CV 2013

5) Výběr a návrh posuzovatelů na CV a SE výstavu 2014

6) Volby výboru posuzovatelské komise

7) Praktické posuzování

Druhý den :

8) Propozice a program CV a SE výstavy 2014

9) Klub chovatelů standardních holubů

10) Aktualizace seznamu aktivních posuzovatelů, rozdělení pásem

11) Různé

12) Usnesení, závěr

 

1)     Zahájení a přivítání přítomných provedl předseda. Ing Sadil – organizační, ubytování, stravování.

2)     Volební komise : Ing. Hrubý, Jaroslav Kadlček, Ing. Herc

Návrhová komise : Ing. Sadil, Josef Konopka, Jan Jonáš

3)     Zpráva o činnosti za uplynulé volební období :

4)     -  posuzovatelé se v tomto období sešli 5x, 3x na pravidelním školení, 2x při konání CV, - kladně hodnocena účast zástupců prezidia, hostů ze SR – byli vyškoleni a zkoušky složilo pět nových posuzovatelů, Miroslav Medal,  Ing. Josef, Vacek, Karel Šulák, Pavel Pocedič, Josef Foret a Miroslav Uherek. Nejúspěšnější Miroslav Uherek a Karel Šulák.  Za zkušební komisi nutno kladně hodnotit Ing. Kasala a Vladislava Nováka. V současné době jsou přihlášeni čtyři čekatelé a to Petr Janků, Radek Polanský, Patrik Machač a Zdeněk Průša. Bohužel se žádný školení nezúčastnil.Účast na školeních cca 30 posuzovatelů. Problémy s místem konání Tak, aby vyhovovalo místem i financemi.Problémy s chápáním kategorie standard některými funkcionáři OS, nutnost, aby kategorie Standard byla povinnou kategorií pro CV, aby ji nebylo možno nahradit.

Nutnost větší účasti vystavených holubů chovatelů – posuzovatelů na výstavách OS a CV.

5)     Volby : Předseda volební komise Ing. Hrubý přednesl návrh, aby komise zůstala pra-covat ve stejném složení. Dr. Zdeněk Uherek požádal, pro pracovní zaneprázdnění, o uvolnění z výboru s tím, že nadále bude v komisi posuzovatelů aktivně pracovat. Následně byly navrženi na uvolněné místo Jaroslav Kadlček, Josef Gajdoš a Břetislav Vaňhara, který byl následně vybrán většinou hlasujících.

Výbor bude pracovat ve složení : JUDr. Pavel Opatrný,  Ing. Václav Kasal, Ing.                   Rudolf Hrubý, Ladislav Novák a Břetislav Vaňhara.

6)     Návrh posuzovatelů pro CV a SE výstavu 2014 v Brně. Bylo vybráno celkem 8 posuzovatelů, pět pro CV, dva pro SEV a jeden náhradník, s tím, že tito navržení kandidáti budou předloženi ke schválení prezidiu a to rozhodne o jejich zařazení.

Navržení posuzovatelé : Josef Gajdoš, Břetislav Vaňhara, Ing. Václav Kasal, JUDr. Pavel Opatrný, Vladislav Novák, Luboš Veselý, Ing. Jaromír Výtisk a Ladislav Hanuš. Pokud bude vystavena kategorie standard bez limitu vedoucím posuzovatelem Ing. Stanislav Dadil a posuzovatelé Karel Šulák, Miroslav Medal, Daniel Hrbáč a Miroslav Uherek.

7)     Praktické posuzování. Zúčastnili se všichni posuzovatelé. Rozebíráno a konzultováno bodování jednotlivých partií u konkrétních holubů.

Závěrem konstatována rozdílnost našich posuzovatelských lístků ( skladbou bodování

jednotlivých partií „nutí“ k zaběhlému bodování průměr 92,50, který neodpovídá výši posuzování v okolních státech. Vyjádřena podpora bodovacím lístkům SR a bodova-cím lístkům, které jsou navrženy pro SE výstavu v Brně.

Výše posuzování jednotlivých posuzovatelů svědčí o stejném pohledu posuzovatelů na jednotlivé partie vystavených holubů. Poděkování Ing. Sadilovi za přípravu a organizaci posuzování, pp. Janečkovi a Ležalovi za vystavené holuby.

8)     Klub chovatelů standardních poštovních holubů (bez limitu). Posuzovatelů byli seznámeni se zápisem z ustavující schůze Klubu, který byl založen za přítomnosti členů výboru posuzovatelů Ing. Kasala, Vladislav Nováka a Pavla Opatrného. Seznámení se zpracovanou podkladovou dokumentací pro založení klubu. V současné době Klub disponuje 96 členy a očekává, že členy Klubu se stanou i někteří posuzovatelé, tak aby podpořili jeho další činnost. Podklady předány k posouzení a schválení prezidiu. Zástupce Klubu informoval připravených zamských výstavách standardních holubů.

9)     Aktualizace seznamu  posuzovatelů. Bude předáno tajemníkovi svazu. Návrh změny pásem za tří na dvě. Ing. Zdeněk Horák odevzdal posuzovatelskou licenci, nechce dále pracovat jako posuzovatel a nebude již v seznamu uveden.

10)  Různé : - problematika výstav, obsazování výstav posuzovateli, bodovací lístky, kvalita vystavovaných holubů, náhledy na výklad standardu, zřejmá nutnost aktualizace znění a výkladu standardu FCI a další organizační a chovatelské problémy.

11)  Usnesení – jednohlasně přijato, závěr.

Poděkování Ing. Kasalovi za uspořádanou výstavu poštovního holubářství a přání

K jeho nadcházejícímu životnímu jubileu. Ing. Kasal informoval o vystavení exponátů na SE výstavě v Brně, požádal pokud mají chovatelé nějaké historické dokumenty, foto , zápisy, knihy apod. zda by byli ochotni je darovat, aby se mohli instalovat do této expozice a zachovat je pro další chovatelskou generaci.

 

Závěrem ještě jednou poděkování Ing. Sadilovi za zajištění a organizaci školení v krásném a pohodlném chovatelském zařízení v Týništi. Vyjádřena žádost o zachování místa konání i pro příští rok.

Usnesení :

Komise posuzovatelů : a) bere na vědomí :

-          zprávu o činnosti komise za uplynulé volební období

schvaluje :

- navržené posuzovatele pro CV a SEV ve složení Josef Gajdoš, Břetislav Vaňhara, Ing. Václav Kasal, Luboš Veselý, JUDr. Pavel Opatrný, Vladislav Novák, Ing. Jaromír Výtisk, Ladislav Hanuš, pro případ vystavení kolekce standard bez limitu posuzovatele Ing. Stanislava sadila, Karla Šuláka, Miroslava Medala a Miroslava Uherka

ukládá :

- RNDr. Zdeňku Uherkovi projednat vystavení kategorie standard bez limitu na CV Brno 2014

       - projednat na prezidiu ČMS změnu bodovacích lístků pro posuzovatele

       - dr. Opatrnému aktualizovat seznam posuzovatelů a s vedoucími pásem projednat    rozložení pouze na dvě pásma v Čechách i na Moravě

V Selibově dne 14. října 2013

                                                                               Dr. Pavel Opatrný