Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze schůze posuzovatelů a čekatelů přítomných na CV v Lysé nad Labem

 dne 17. ledna 2010.

 

Již druhý rok se posuzovatelé schází v průběhu konání CV tak, aby řešili aktuální otázky a problémy, které je třeba řešit do konání podzimního zasedání posuzovatelů.

V počátku schůze bylo provedeno stručné vyhodnocení posuzování CV 2010. Posuzování se zúčastnili všichni schválení posuzovatelé, jeden čekatel z vážných důvodů byl omluven. Lze konstatovat, že rozdíly v posuzování byly minimální. Bodovací lístky byly k dispozici v kanceláři organizačního výboru a na konkrétní žádosti byly poskytnuty k nahlédnutí. Pouze u ukázkové kolekce standardních holubů byly rozdíly větší. Protože výsledky nebyly zveřejněny v katalogu výstavy, převzal je Ing. Sadil, který provede vyhodnocení a výsledky budou dodatečně zveřejněny. Podrobný rozbor posuzování bude proveden při podzimním zasedání. Osvědčuje se funkce zapisovatelů pro čekatele.

Nyní k jednotlivým řešeným otázkám:

 

1)      Místo konání podzimního zasedání. Přestože byly učiněny pokusy o změnu místa konání, poslední zasedání byly uskutečněny v Čechách, v podstatě na polovině cesty, účast moravských posuzovatelů byla velice slabá což se také odrazilo na počtu moravských posuzovatelů na posuzování CV. V podstatě se zasedání zúčastňují stále stejní posuzovatelé. Pro zlepšení tohoto stavu pro podzimní zasedání zajistili posuzovatelé z Uherskohradišťska školení (zdůrazněna moravská pohostinnost) v Dolním Němčí (cca 10 km od Hluku). Je zajištěn sál a předsálí pro konání (nájem cca 2000,-Kč) a ubytování pro 28 osob (dvojlůžkový pokoj cca 350,-Kč). Ubytování a stravu si hradí každý sám, vytížená vozidla budou mít placený cesťák. Předpokládáme, že v sobotu 2. října 2010 se sejdeme do 11.00 hodin, ubytujeme se a zahájíme jednání. V sobotu vyčerpáme program a v neděli bychom, podle přání jednotlivců, provedli praktické posuzování a prohlídky  chovů špičkových chovatelů UH (př. bří. Uherkové, Jaroslav Kadlček, František Pavlas, Ing. Ladislav Vojtěšek a další). Řídit zasedání bude Ing. Jaromír Výtisk.

2)      Nové průkazy: V současné době došly tiskopisy, prezidium přislíbilo jejich vytištění. Hlásí se řada posuzovatelů, kteří znova obnovují svoji posuzovatelskou činnost a žádají o nové průkazy..

3)      Posuzovatelské zkoušky. Posuzovatelské zkoušky se uskuteční letos na podzim, buď při prováděném zasedání nebo při konání tradičního podzimního dne u Ing. Kasala na Hluboké. Bude ještě včas upřesněno. Zatím se jeví, vzhledem k bydlišti čekatelů, provedení na Hluboké. Pro posuzovatelské zkoušky jsou připraveni čekatelé Josef  Vacek ml. z Chebu a p. Foret z OS Pardubice. Na žádost pásma sever bude prezidium na jarním zasedání požádáno o výjimku, zkrácení čekatelské doby u Miroslava Medala, (věk přes 70 let, tato oblast má nedostatek posuzovatelů) v jehož osobě se jedná o dlouholetého chovatele a zastánce standardu, který již řadu výstav posuzoval.

4)      Užší výběr posuzovatelů pro posuzování CV a příp. výstav mezinárodních  cca 20 posuzovatelů, bylo přistoupeno na základě stanovených kriterií ( chovatel známý širší chovatelské základně, dosahování dobrých výsledků, vystavování na výstavách, osobnost chovatele, vystupování na veřejnosti apod.). Někteří posuzovatelé sami požádali o zařazení do užšího kádru s tím, aby prezidium rozhodlo zda budou potvrzeni. Pochopitelně se tento kádr bude operativně doplňovat a upravovat dle potřeb situace. Za českou stranu byli navrženi: Ing. Václav Kasal –C.B, Oldřich Pecha – Tábor, dr.Pavel Opatrný – Prácheň, Vladislav Novák – Plzeň, Josef Herzig – Plzeň, Josef Vacek – K.V., Jan Jonáš – Praha, Luboš Veselý – Pardubice, Ing. Stanislav Sadil – H.K., Bohumil Sedlák – Pardubice, Oldřich Fiala – K.V., Stanislav Trinkl – Pardubice, Ing. Františe Herc – Praha, Jan Konopčík  -  Lidice, Ludvík Lekeš – H.K.. Za Moravu byli navrženi: Ing. Jaromír Výtisk – Opava, Daniel Hrbáč – Opava, Josef Konopka – Ostrava – Karviná, Ing. Rudolf Hrubý – Olomouc, dr. Zdeněk Uherek – U.H., Ing. Ladislav Vojtěšek – U.H., Jaroslav Kadlček – U.H., Josef Gajdoš - U.H., Jan Ducháček – Hodonín, Břetislav Vaňhara – Ostrava-Karviná, Ing. Zdeněk Horák – Prostějov. Při výběru nebyl přítomen vedoucí pásma ani žádný člen za Moravu střed proto není žádný navrhovaný posuzovatel (Brněnsko). Tento seznam bude předložen prezidiu ke schválení.

5)      Publikace: všichni posuzovatelé celostátní výstavy i čekatelé byly požádáni o písemné vyjádření k hodnocení a postřehům CV. Tyto buď přímo předají ke zveřejnění nebo zašlou vedoucímu posuzování ke zpracování souhrnné zprávy.

6)      Z pléna vyšel požadavek zveřejnit na internetu seznamy posuzovatelů. Toto je možné, ale dosud se nepodařilo zmapovat pásma Morava jih a střed. Toto doloží vedoucí pásem Josef  Gajdoš a Jan Pavlíček.

 

 

V Protivíně dne 29. ledna 2010                                                                       dr. Pavel Opatrný