Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze schůze posuzovatelů konané dne 6.8.2005 od 10.00 v Jihlavě.

 

Program :  1.  Zahájení

                 2.  Volba návrhové komise

                 3.  Volba výboru komise posuzovatelů a jejího předsedy

                 4.   Různé

                 5.   Závěr

 

Přítomni dle posuzovatelských pásem :

 

Pásmo východní Čechy + Polabí : L. Veselý - Pardubice, Ing. S. Sadil - Hradec Králové

Pásmo střední Čechy :  Jan Jonáš - Peruť, Ing. F. Herc - Praha

Pásmo jižní a západní Čechy : Ing. V. Kasal - České Budějovice, JUDr. P. Opatrný - Prácheň,

                                               V. Novák a F. Prchal - Plzeň

Pásmo Morava - jih : B. Probošt - Znojmo, J. Pavlíček a  Pospíšil - Brno, J. Jagoš a J. Ducháček -

                                 Hodonín, Březa T. Brno

Pásmo Morava - střed : Ing. L. Vojtěšek a F. Vojtešek a J. Kadlček - Uherské Hradiště

Pásmo Morava - sever : J. Supek, Třinec, B. Vaňhara - Opava, J. Konopka - Karviná

 

Za prezidium Českomoravského svazu přítomni : Ing. J. Novotný a tajemník A. Polívka.Řízením schůze byl pověřen tajemník Svazu a. Polívka.

 

    Jednání schůze zahájil př. Polívka, přivítal přítomné a seznámil s programem a cílem jednání

schůze posuzovatelů.

    Jednohlasně byli všemi přítomnými odsouhlaseny tajné volby členů komise a jejího předsedy.

    Do návrhové a volební komise byli jednohlasně zvoleni : př. B. Vaňhara - Opava. J. Ducháček -

Hodonín a P. Opatrný - Prácheň.

    Za kandidáty na členy komise byli navrženi :

př. Fr. Vojtěšek  - navrhl Ing. S. Sadila z Hradce Králové

př. Kadlček  -  navrhl JUDr. Opatrného z Práchně

př. Ing. Herc  - navrhl Ing. V. Kasala z Českých Budějovic

př. Opatrný – navrhl  Vl. Nováka z Plzně

př. Supek  - navrhl T. Březu z Brna

př. Vaňhara  - navrhl F. Vojtěška z Uherského Hradiště

př. Ducháček  - navrhl J. Supka z Třince

 

     Po proběhlé tajné volbě vyhlásil př. J. Ducháček výsledky hlasování :

P. Opatrný  20 hlasů pro zvolení

J. Supek 17 pro, 3 proti

S. Sadil1 6 pro, 4 proti

V. Novák 15 pro, 5 proti

T. Březa 15 pro 5 proti

V. Kasal 9 pro, 11 proti

F. Vojtěšek 8 pro, 12 proti

Do komise posuzovatelů byli zvoleni: JUDr Opatrný P., Supek J., ing. Sadil S., Novák V. a Březa T.

 

    Na předsedu posuzovatelské komise byli navrženi :  př. Novák V.,  Březa T., ing. Sadil S. Všichni kandidaturu přijali.

 

    Předsedou komise posuzovatelů byl zvolen v poměru hlasů 12 : 8 př. Březa T., který následně poděkoval za zvolení a funkci předsedy přijal.

 

   V různém tajemník Svaz seznámil přítomné s propozicemi CV 2006 v Klatovech.

 

   Dále byly projednány a připomínkovány „ Zásady organizace a posuzování výstav „ které budou předloženy podzimní svazové konferenci ke schválení.

 

   V dalším bodě byly projednány náklady a cestovní výlohy posuzovatelů spojené s posuzováním výstav. Tyto náklady budou hrazeny pořadatelem výstavy po dohodě s posuzovatelem. Toto se týká všech výstav mimo CV. Náklady a cestovné 5-ti posuzovatelů, kteří budou posuzovat CV budou hrazeny z rozpočtu prezídia, z částky určené na činnost posuzovatelů. Cestovné na školení posuzovatelů budou hradit OS CHPH kde je posuzovatel členem, a které ho tam vyšle.

 

    Po vyčerpání programu tajemník Svazu př. Polívka poděkoval za účast a schůzi ukončil.   

 

 

Jihlava 6.8.2005

 

 

Zapsal: JUD Opatrný Pavel.