Z á p i s

 

ze školení posuzovatelů poštovních holubů, konaného ve dnech 13. a 14.listopadu 2004, v letním táboře Rzy.

 

Přítomni :

OS Beskyd :  pp. Antonín KAVAN, Milan BITNER

OS Brno :     pp. Tomáš BŘEZA, Jan PAVLÍČEK -

OS Frýdek-Místek : p. Jaroslav SUPEK

OS Haná-Olomouc : p. Ing. Zdeněk HORÁK

OS Hlučín : p. Ing. Jaromír VÝTISK

OS Hodonín : pp. Josef JAGOŠ, Jan DUCHÁČEK

OS Hradec Králové : pp. Ing. Stanislav SADIL, Ludvík LEKEŠ,

OS Karviná - Ostrava : p. Josef KONOPKA

OS Pardubice :  pp. Luboš VESELÝ, Bohuslav SEDLÁK, Stanislav TRINKL

OS Plzeň : p Vladislav NOVÁK -

OS Prácheň : JUDr. Pavel OPATRNÝ

OS Opava : p. Břetislav VAŇHARA

OS Trutnov :  p. Jan JANEČEK

OS Uherské Hradiště : p. Jar. KADLČEK-

OS Peruť : p. Jan JONÁŠ

OS Praha : p. Petr HADRAVA

OS Středočeské : p. Ing. František HERC

Čekatelé : p. Zdeněk ADAMÍK OS Zlín, p. Tomáš BUKAČ - OS Brno.

 

Omluveni : pp. Ing. Václav KASAL - OS České Budějovice, Jaroslav STRAKA - Brno, František

                  PRCHAL - Plzeň, František VOJTĚŠEK, Ing. Ladislav VOJTĚŠEK - Uher. Hradiště.

Celkem přítomno 23 posuzovatelů a 2 čekatelé.

                 

    Program :  1. Zahájení, přivítání, ubytování, organizační otázky

                      2. Kontrola zápisu z předchozího jednání sboru posuzovatelů

                      3. Stanovení kriterií pro čekatele

                      4. Vyhodnocení posuzování CV 2004

                      5. Určení posuzovatelů a zapisovatelů na CV 2005

                      6. Předání nových posuzovatelských průkazů

                      7. Praktické posuzování

                      8. Diskuze, různé

                      9. Volná zábava, ukončení.

 

ad 1) Zahájení, přivítání, organizační zabezpečení - provedl předseda komise posuzovatelů Ing. Stanislav Sadil. Minutou ticha byla vzdána čest zemřelému dlouholetému chovateli a posuzovateli panu Františku CHVÁTALOVI  a Jaroslavu DANIELOVI z Příbrami.

 

ad 2) Kontrola zápisu, včetně usnesení, z minulého školení provedl p. Opatrný. Uložené úkoly byly splněny kromě úkolu týkajícího se udělení svazových vyznamenání pro zasloužilé členy posuzovatelského sboru. Návrh byl předán ještě na ČS chovatelů, ale po založení samostatného svazu je realizace dosud nejistá. 

 

ad 3) Tento bod programu uvedl p. Opatrný. Vzhledem k tomu, že řada přítomných dosud neměla možnost se seznámit s  již schváleným dokumentem„ Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů“ rozdal tento přítomným a provedl zjednodušené vysvětlení obsahu. Zdůvodnil omezenou možnost širší diskuze k obsahu vzhledem k časovému omezení jeho zpracování. Případné požadavky na změny či doplnění je možno dopracovat následně, ale vždy tak, aby mohl být  předložen včas před zasedáním prezidia příp. konference. Zatím bylo konstatováno, že v dokumentu není rozpracováno ohodnocení výkonu posuzovatelů, cestovní náhrady a pod. Vzhledem k tomu, že tyto zásady již pamatují také na čekatele byly připraveny a rozdány dvě písemné varianty  směrnic či organizačních zásad pro školení a zkoušky čekatelů. Předložené písemné návrhy byly všemi přítomnými projednány a budou dle připomínek zpracovány a následně se předloží ke schválení. V současné době máme informaci o 13 čekatelích. U řady z nich je známo pouze příjmení a oblast bez bližší identifikace osoby bez jakéhokoliv vyjádření předsedy posuzovatelů. V posledních letech žádný z posuzovatelů nepodal informaci o některém z čekatelů a kromě p. Zd. Adamíka - OS Zlín se nikdo z čekatelů posuzovatelských školení nezúčastňuje. Letos poprvé na školení přijel čekatel z OS Brno. Proto byly připraveny  stručné evidenční listy čekatelů s uvedením nejdůležitějších informací ( adresa, oblast, doba chovatelské činnosti, doporučení od posuzovatele, garanta). Tyto je třeba urychleně vyplnit a předat.

 

ad 4) Vyhodnocení CV 2004 provedl předseda posuzovatelů Ing. Sadil. Posuzování proběhlo celkem dobře, nebylo větších rozdílů. Pozornost je třeba věnovat bodovacím lístkům, aby nedocházelo k nesprávným součtům bodů. Je nutné dodržovat stanovené časy neboť zpracování výsledků posuzování a stanovení pořadí je časově náročné. Z hodnocení standardních kolekcí na celostátních výstavách můžeme konstatovat, že bodové rozdíly mezi průměrnými a vynikajícími jedinci se snižuje a v současné době to jsou přibližně dva body.

 

ad 5) Určení posuzovatelů a zapisovatelů na CV 2005. Tento bod uvedl Ing. Sadil. V úvodu informoval o zaslání žádostí všem předsedům pásem, kteří měli navrhnout posuzovatele. Ne všichni tento úkol splnili ve stanoveném termínu, v některých případech byli navrhování posuzovatelé, kteří se nezúčastňují školeních. Po přednesení došlých návrhů a dodatečných návrhů bylu rozhodnuto, že pro posuzování CV 2005 jsou delegování : pp (bez titulů) Březa - Brno, Ducháček - Hodonín, Herc - Středočeské, Jonáš - Peruť, Kadlček - Uherské Hradiště, Opatrný - Prácheň, Sedlák - Pardubice, Supek - Frýdek-Místek, Trinkl - Pardubice a Výtisk - Hlučín-Slezko. Jako náhradník je delegován Horák - Haná-Olomouc. Dále Ing. Sadil navrhl posuzování - 5 posuzovatelů holuby, pak se vymění se zapisovateli a tiposoudí holubice. Tímto způsobem se bude na posuzování aktivně podílet všech deset delegovaných posuzovatelů. Tento návrh byl odsouhlasen.

 

ad 6) Dále byly vydány nové posuzovatelské průkazy všem přítomným a dostupným posuzovatelům. Bude zpracován nový seznam posuzovatelského sboru dle pásem.

 

ad 7) Praktické posuzování. Následovalo praktické posuzování, kterého se především zúčastnili všichni delegovaní posuzovatelé, kteří budu posuzovat CV 2005. Ing. Sadil provedl konkrétní vyhodnocení tohoto posuzování (jednotlivých posuzovatelů). Poděkování patří chovatelům, kteří dovezli holuby na posuzování (pp. Adamík, Horák, Jonáš, Trinkl,  Janeček).

 

ad 8) Diskuze, různé. V tomto bodě zápisu jsou stručně shrnuty okruhy diskutovaných otázek a problémů z průběhu celého jednání :

-          změna pásma z východu na střed pro OS Polabí

-          velkým problémem se v řadě OS ukázalo, že pořadatelské organizace oblastních výstav si zvou posuzovatele, kteří se již roky aktivního posuzovatelské činnosti nezúčastňují a nejsou členy posuzovatelského sboru. Někteří pořadatelé a někteří chovatelé se odmítají podrobovat stanoveným kriteriím.,

-          dále byla projednávána otázka náhrad (cestovné) posuzovatelů za účast na výstavách

-          otázka vystavení čekatelských průkazů

-          otázka volného vstupu posuzovatelů s platnou licencí na výstavy všech stupňů.

-          projednal se dopis p. Kopálka, ve kterém sděluje své dojmy a názory na poslední CV

-          široce se projednávala otázka samostatné posuzovatelské expozice na CV. Názor - bylo by

-          škoda od tohoto záměru ustupovat, ale pro tuto CV bylo odhlasováno vystavení kolekcí holoubat - naděje. Po projednání s pořadatelem CV bude vystaveno 10 kolekcí po 2 holoubatech pod názvem „NADĚJE posuzovatelského sboru 2004“. Bude vystaven skutečně špičkový standard.

-          p. Březa navrhl uskutečnění školení posuzovatelů v oblasti Brna (vše by zajistit) - z obav vyšších nákladů nebylo odhlasováno

 

ad 9) Ukončení, závěr - provedl Ing. Sadil.

 

U s n e s en í

přijaté na školení posuzovatelů poštovních holubů, konaného ve dnech  13. a 14. listopadu 2004.

 

Přítomná členská základna posuzovatelského sboru :

 

1.  Schvaluje :

     a) posuzovatele na CV 2005 v tomto složení :  Březa - Brno, Ducháček - Hodonín, Herc -

         Středočeské, Kadlček - Uherské Hradiště, Jonáš - Peruť , Opatrný - Prácheň, Sedlák - Par-

         dubice, Supek - Frýdek - Místek, Trinkl - Pardubice, Výtisk - Hlučín - Slezsko, náhradník

         Horák - Haná-Olomouc.

     b) vystavení expozice holubů členů posuzovatelského sboru na CV  2005  - budou vystaveny

         kolekce dvou kusů holoubat - naděje. Projednání s pořadatelem CV zajistí Ing. Sadil

     c) stávající subkomise posuzovatelů bude nadále pracovat ve stejném složení i v dalším období.

V Písku dne 20. listopadu 2004 - zapsal JUDr. P. Opatrný

                                                                                                   Ing. Stanislav  S a d i l

                                                                                              předseda komise posuzovatelů

 

 

FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE

 

Mezinárodní standard poštovního holuba

 

Smysl a účel standardu.

 

Standard představuje ideální model tělesné stavby rychlého a vytrvalého poštovního holuba. Popis vychází ze současných znalostí. Je pro chovatele pomůckou k získání vyšší dokonalosti a současně je měřítkem pro posuzování poštovních holubů na výstavách.

 

1.  Hlava : Hlava je klenutá, pravidelně kulatá nebo na temeni lehce zploštělá. Zadní část hlavy je důkladně hluboká. Čelo je tvarováno na šířku i na výšku. Hlava je jemnější u holubice, mohutněji vyvinutá u samečka.

 

2. Zobák : Má být úměrný hlavě holuba a dobře uzavřen.

 

3. Nánosky : Přihlížíme-li ke stáří holuba, je žádoucí aby nánosky nebyly příliš vyvinuté. Mají být suché a bílé.

 

4. Oko : Oči mají být dobře osazené, mají se třpytit živým leskem a být tak zrcadlem zdraví holuba. Na barvě nezáleží. Oční okruží, i když není příliš důležité, má být zřetelné. Vhodné jsou bílé a šedé odstíny.

 

5. Krk a šíje : Krk je dobře opeřen, šíje co nejmohutnější.

 

6. Vyvážení a svalstvo : Trup tvoří velmi uzavřený celek, dobře vyvážený, aerodynamického tvaru s pružným svalstvem, úměrným typu a velikosti holuba. Bedra jsou dobře opeřená a úměrná, záda široká v ramennou se zužují směrem k ocasu a vytváří jednolitý celek s kostrčí. Poměrná šířka hrudi a zaoblená linie prsní kosti jsou nutné podmínky vyvážení trupu. Těžiště trupu je v jeho přední části.

 

7. Křídla :  Paže křídla je silná, krátká a silně opeřená, napojení k ostatnímu tělu je co nejtěsnější. Otevřená křídla mají jemně zakřivený tvar. Křídlo druhého řádu má být tvořeno z letek co nejširších. Pokud se týká délky křídla druhého řádu, má být úměrná letkám prvního řádu. Čtyři nejdelší letky jsou pootevřeny pro usnadnění letu. Jejich délka je úměrná tělu, při koření nedosahují zvláštní šíře, směrem k vrcholu se zužují a jsou lehce zakulaceny. Křídla a zvláště stvoly letek mají být velmi pružné. Drobná pera mají bohatě pokrývat křídla a to tak, že horní dobře překrývají spodní, podobně jako tašky na střeše, tato pera zasahují co nejdále k okrajům ručních a loketních letek a tím je zesilují. Drobná pera na spodní straně křídla jsou hojná a hedvábná, čímž se usnadňujepronikání vzduchu při letu.

 

8. Vidlice : Kosti vidlice mají těsně doléhat jedna ke druhé, jako by byly vzájemně spojeny. Drobné kosti, tenké a měkké jsou velkou závadou. Otvor do hloubky, který dosahuje dvou až tří milimetrů lze považovat za drobnou závadu v případě, že kosti vidlice jsou silné a uzavřené. Tyto kosti se mají co nejvíce přiblížit hřebenu prsní kosti. U holubic se posuzují tyto vlastnosti méně přísně než u samců.

 

9. Kostrč : Má harmonicky pokračovat v linii vytvořené bedry, která jsou úměrná a silná. Má být ze všech stran bohatě opeřena jemným a hedvábným peřím, které překrývá ocasní pera jak nejdále je možné.

 

10. Ocas - stehna a nohy : Mají být úměrné tělu.

 

11. Opeření : Má být bohaté, hojné a hedvábné. Barva není důležitá.

 

12. Předvádění : Sportovní holub se nepředvádí vždy dobře. Je-li nervózní, postrádá jeho postoj lehkosti a zůstává napjatější než u výstavního holuba, nohy jsou rovnější, křídla přiléhají více k tělu. Jeho pohled je pronikavější, netouží se protahovat, zůstává pozorný ke všemu co se děje v okolí.Nedostatek schopnosti dobře se předvádět není závada.

 

13. Váha : Zkušenost ukázala, že existuje jen velmi malé množství těžkých holubů, vítězů závodů ze všech vzdáleností, ale že právě naopak existuje velký počet malých a lehkých holubů a že převážná většina dobrých jedinců je střední váhy. Hmotnost holuba je úměrná tělu.

 

Znění a výklad standardu schválené kongresem FCI v Portu 25. ledna 1985 (volný překlad).

 

Zapsal JUDr. Pavel Opatrný   

 

                                                                                                              prezident ČMS CHPH         

  

Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů 

- komise posuzovatelů - ( n á v r h )

 

Zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů čl. 2 - Organizace a řízení posuzovatelů - odstavec 5. :

 

Chovatel, který podá přihlášku na posuzovatele se stává čekatelem od data podání přihlášky. Čekatelská lhůta nesmí přesáhnout 3 roky od podání přihlášky do ukončení zkoušky na posuzovatele.

I.

Každý, kdo se chce stát posuzovatelem, musí být nejdříve zařazen mezi čekatele na tuto funkci. O přijetí za čekatele rozhoduje na základě písemné přihlášky komise posuzovatelů

(dříve subkomise).

 

Podmínkou přijetí za čekatele je :

 

a) členství v ZO CHPH a aktivní účast na činnosti této organizace, případně na činnosti vyšších svazových orgánů

b) aktivní provozování chovu poštovních holubů včetně účasti na závodech

c) nejnižší věk žadatele je stanoven na 18 let

d) doporučení přihlášky na čekatele příslušnou ZO CHPH (OS CHPH) a potvrzení členství ve ČMS CHPH

e) úspěšné absolvování písemné zkoušky, ústní zkoušky a praktického posuzování před zkušební komisí sestavenou komisí posuzovatelů.

 

Rámcové vymezení obsahu zkoušky předá každému čekateli komise posuzovatelů, která stanoví termín konání zkoušky (v dostatečném časovém předstihu).

 

II.

Čekatel - práva a povinnosti.

 

1) povinností čekatele je :

 

a) zúčastňovat se všech školeních, instruktáží nebi jiných akcí organizovaných pro chovatele poštovních holubů

b) využít všech příležitostí, zejména výstav na všech úrovních, k prohloubení svých odborných chovatelských znalostí

c) na výstavách uplatňovat své teoretické znalosti z praktického chovu poštovních holubů

d) nejpozději do tří let od podání čekatelské přihlášky absolvovat předepsané zkoušky, v mezidobí při konání posuzovatelských školení informovat o své činnosti

 

Čekatel si musí být vědom, že veškeré náklady na školení, výstavy, vzdělávání a pod. si musí hradit ze svých prostředků.

 

2. Čekatel má právo :

 

a) získat průkaz čekatele na posuzovatele poštovních holubů

b) požadovat, po prokázání tímto průkazem, vstup a účast na posuzování výstav

c) požadovat na posuzovateli, ke kterému byl přidělen jako pomocník (zapisovatel, asistent) stručný komentář jeho činnosti, tak aby tomuto posuzovateli nenarušoval výkon jeho činnosti

III.

 

Řízení a organizace čekatelů.

 

Čekatelé jsou součástí sboru posuzovatelů. Jejich evidencí a péčí o jejich rozvoj je pověřena komise posuzovatelů. Těžiště práce s čekateli ve smyslu výchovném a odborném je přeneseno na vedoucího posuzovatelského pásma a na stanoveného garanta z řad posuzovatelů. Tohoto garanta si po dohodě může vybrat sám čekatel z řad posuzovatelů z oblasti kam přísluší nebo toho s kým je nejčastěji ve styku.

IV.

 

Zkoušky čekatelů na posuzovatele organizuje komise posuzovatelů, která rovněž rozhoduje o obsazení zkušební komise. Po ukončení zkoušky je komise povinna vypracovat protokol o průběhu a výsledku zkoušky. Pokud čekatel při zkoušce neprokáže potřebné znalosti ( neobstojí) může zkoušku opakovat, nejvýše však dvakrát v průběhu 5 let od doby přijetí za čekatele. Neprokáže-li ani v této lhůtě požadované znalostí vyřadí jej komise posuzovatelů z evidence čekatelů. Z evidence čekatelů může komise posuzovatelů vyřadit čekatele, který se nezúčastňuje školeních a instruktáží, prokazuje nedostatečný zájem a znalosti pro výkon této činnosti, dopustil se hrubého porušení stanov a jednacího řádu Svazu s následným disciplinárním trestem, včetně porušování zákonných norem občanského života s následným odsouzením.

 

O k r u h otázek (zkušební osnova) pro zkoušky posuzovatelů poštovních holubů :

 

 

  1. Původ a vývoj holuba domácího

  2. Původ a vývoj holuba poštovního

  3. Kostra holuba, popis jednotlivých částí a funkcí

  4. Vnitřní orgány a jejich činnost

  5. Svalstvo, popis, způsob činnosti

  6. Vzdušné vaky

  7. Opeření, popis, druh, stavba, účel

  8. Oko, stavba, význam

  9. Rozmnožování     

10. Způsoby chovu, vkrevňování, křížení, výnam, důsledky

11. Dědičnost, Mendelovy zákony, praktické užití

12. Nemoci, příznaky, léčení

13. Paraziti, obrana

14. Prevence, desinfekce

15. Výživa podle účelu

16. Zařízení holubníku

17. Závodní metody

18. Vedení chovu v ročních obdobích

19. Orientační smysl

20. Vývoj a budování kmene

21. Světové chovatelství, současné trendy

22. Historie českého chovatelství

23. Historie standardu

24. Mezinárodní standard, znalost, výklad, problémy

25. Bodovací tabulka

26. Praktické posuzování.