Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze zasedání a školení posuzovatelů konané dne 17.11.2005

v lázních Skalka - Prostějov.

 

Program :  1.  Zahájení

                 2.  Kontrola usnesení z předcházejících jednání

                 3.  Propozice CV Klatovy 2006

                 4.  Volba posuzovatelů pro CV 2006

                 5.  Stanovení komise pro konání posuzovatelských zkoušek

                 6.  Dokončení aktuálního seznamu posuzovatelského sboru a čekatelů

                 7.  Diskuze, závěr

 

Přítomni dle posuzovatelských pásem :

 

Pásmo východní Čechy + Polabí : L. Veselý , B. Sedlák,- Pardubice, J. Janeček - Trutnov

Pásmo střední Čechy :  Jan Jonáš - Peruť, Ing. F. Herc - Praha

Pásmo jižní a západní Čechy : Ing. V. Kasal - České Budějovice, JUDr. P. Opatrný - Prácheň, V. Novák a F. Prchal - Plzeň

Pásmo Morava - jih : T. Březa,  J. Pavlíček,   M. Pospíšil, A. Krška  - Brno - Vysočina, J. Jagoš , J. Ducháček - Hodonín

Pásmo Morava - střed : Ing. L. Vojtěšek a J. Gajdoš - Uherské Hradiště, Ing. Z. Horák, Ing. R. Hrubý - Haná - Olomouc, R. Boksan - Uničov, Ing. J. Výtisk - Hlučín

Pásmo Morava - sever : J. Supek, Třinec, B. Vaňhara - Opava, J. Konopka - Karviná, A. Kavan, M. Bittner - Beskyd

Omluven : F. Vojtěšek - Uherské Hradiště

 

1.      Zasedání a školení posuzovatelů, po jejich přivítání, provedl a s programem jednání seznámil předseda komise posuzovatelů p. T. Březa. Po schálení programu byla zvolena návrhová komi se ve složení Ing. Výtisk, Ing. Vojtěšek a Ing. Kasal.

 

2.      Kontrolu zápisů z posledních jednání provedl předseda T. Březa

Zápis ze schůze posuzovatelů konané dne 6.8.2005 v Jihlavě.

Toto zasedání bylo svoláno z podnětu prezidia ČMS a jeho úkolem bylo zvolit novou komisi posuzovatelů a jejího předsedu.

Do komise posuzovatelů byl zvolen p. Ing. Stanislav Sadil přestože již bylo známo jeho po trestání KRK za porušování závodního řádu. Jelikož v této době podal Ing. Sadil odvolání proti trestu, toto potrestání nebylo pravomocné,došlo k jeho zvolení. Nyní  byl trest Ing. Sadila potvrzen ( zákaz působení ve funkcích). Je nutno doplnit komisi posuzovatelů o jednoho člena. Z pléna přítomných byl podán návrh na p. B. Sedláka z OS Pardubice a Ing. V. Kasala z OS České Budějovice. Návrh na Ing. Kasala podpořili Ing. L. Vojtěšek a Ing. Horák, kteří zkonstatovali, že Ing. Kasal je jedním z nejfundovanějších odborníků na chov poštovních holubů a na nutnosti, aby náš posuzovatelský sbor v posuzovatelské komisi při FCI zastupoval skutečný odborník.

V následné, schválené tajné volbě byl za člena posuzovatelské komise zvolen počtem hlasů 20 : 6 Ing. Václav Kasal.

Zápis ze schůze posuzovatelů konané 13.-14.11. 2004

Až na úkol zajištění svazových vyznamenání pro zasloužilé posuzovatele J. Šebrleho - Trutnov, F. Chvátala a J. Daniela - Příbram bylo vše splněno. Tento úkol se nepodařilo zajistit v důsledku osamostatnění našeho svazu.

 

3.      Člen výboru p. Vl. Novák seznámil přítomné s propozicemi CV Klatovy 2006.

Přes všechna opatření, která jsou prováděna v souvislosti s výskytem ptačí chřipky, jsou propozice platné a je nutno se jimi řídit. O konání CV by se mělo definitivně rozhodnout do 31.12.2005.

Oblastní sdružení jsou rovněž těmito propozicemi vázána a musí se jimi řídit. Pro případ konání CV musí dle svých možností zajistit buď konání oblastních výstav nebo alespoň provedení výběru holubů kategorie Standard tak aby kolekce oblastí byly úplné a výsledky CV v soutěži OS naprosto regulérní.

 

4.      Stanovení posuzovatelů na CV Klatovy 2006.

Na návrhy z pléna byly jako posuzovatelé navrženi a schváleni : Ing. R. Hrubý - Haná - Olomouc, J. Ducháček - Hodonín, J. Pavlíček - Vysočina, B. Vaňhara - Opava, J. Supek - Třinec, F. Prchal- Plzeň, Ing. V. Kasal - České Budějovice, B. Sedlák - Pardubice, Ing. F. Herc - Praha, L. Veselý - Pardubice. Náhradníci : P. Opatrný - Prácheň, Vl. Novák - Plzeň. Pokud se CV neuskuteční tato kandidatura je platná pro následující rok.

 

5.      V dalším bodě programu byly předány seznamy posuzovatelů jednotlivých pásem. Předsedové jednotlivých pásem nahlásí kdo z těchto posuzovatelů nevlastní nový posuzovatelský průkaz. Nebyl upřesněn seznam z oblasti Znojmo. Předseda pásma zajistí jeho dodání, aby komise posuzovatelů mohla zpracovat aktuální seznam posuzovatelů a čekatelů.

Dále bylo provedeno upřesnění počtů a stavu přípravy čekatelů na zkoušky. Bylo nahlášeno celkem 13  čekatelů :

Karviná - Ostrava pp. Hrbáč, Duda, Marcalík

Brno - Zlín : pp. Adamík, Pěrka, Pospíšil

Znojmo : pp. Stehlík, Hryčovský, Vafek

Karlovy Vary : pp. Tajč, Gomolák

Pardubice : pp. Knytl, Foret.

Z tohoto počtu by mělo být na zkoušky připraveno 9 čekatelů. Předsedové pásem zdokladují dobu trvání a činnost jednotlivých čekatelů tak, aby zkoušky mohly proběhnout v březnu 2006. Místem konání bude sídlo Svazu v Brně.

Na návrhy z pléna byla zvolena zkušební komise ve složení : Ing. Kasal, Ing. Horák, T. Březa, JUDr. Opatrný.

 

6.      Diskuze :

Diskuze v podstatě probíhala již při projednávání jednotlivých bodů. Z diskuze vyplynuly okruhy, které je nutno řešit. Jedná se o :

-         vydané vzorové propozice konání CV aktualizovat podle schválených  Zásad pro posuzování  a konání výstav,

-         placení posuzovatelů tzn. cestovní náklady - kdo a kolika posuzovatelům. V loňském roce bylo určeno 5 posuzovatelů a 5 zapisovatelů z řad posuzovatelů. Tito v průběhu posuzování si vyměnili role tzn. 5 posuzovalo H a 5 HE. ČMS uvolnil pro činnost posuzovatelského sboru částku 10.000,-Kč. Tato částka by měla být čerpána skutečně na tuto činnost a ne na náhrady za účast na výstavách,

-         byl vysloven návrh, aby cestovní náklady hradily OS z nichž je posuzovatel delegován,

-         jsou případy, kdy OS nekomunikují se svými posuzovateli, kteří i když neposuzují by měli být přítomni a podílet se na výběru holubů do kolekce ( v rámci přátelských vazeb si  zvou  posuzovatele, kteří se nezúčastňují školeních ani další činnosti ),

-         nutnost aktivní činnosti na propagaci jak posuzovatelské tak i chovatelské činnosti, publikovat,

-         snažit se jako samostatný výtisk Informačního zpravodaje vytisknout Chovatelské minimum zpracované Ing. Jaroslavem Pechou z Brna, popř. vytisknout na pokračování v IZ,

-         zařídit vytvoření internetových stránek pro posuzovatele,

-         předseda T. Březa projedná s tajemníkem ČMS částečnou finanční náhradu dnešního jednání ve výši 100,-Kč na osobu,

-         předseda T. Březa poděkoval Ing. Z. Horákovi za organizační zajištění dnešní posuzovatelské akce a všem přítomným za účast a věcnost jednání.

 

Předseda návrhové komise Ing. Výtisk přednesl návrh usnesení, které bylo následně jednohlasně schváleno.

 

 

U s n e s e n í

ze zasedání a školení posuzovatelů ČMS CHPH konané dne 17.11.2005 ve Skalce

u Prostějova.

 

1. Zasedání posuzovatelů ČMS bere na vědomí :

 

a)  Usnesení z mimořádné konference posuzovatelů - delegátů konané v Jihlavě dne 6.8.2005 včetně volby nové 5 ti členné komise posuzovatelů v čele s T. Březou,

 

b)  usnesení ze školení posuzovatelů z 13.-14.11.2004. Úkoly byly splněny až na návrh udělení svazových vyznamenání in memoriam pro Josefa Šebrleho - Třebechovice, Františka Chvátala a Jaroslava Daniela - Příbram,

   

c) propozice CV Klatovy. Dle bodu č. 8 těchto propozic se doporučuje 10 posuzovatelů (5H a 5He) čímž bude zajištěno ustanovení propozic FCI a propozic CV o neposuzování vlastních holubů.

 

2. Zasedání posuzovatelů ČMS schvaluje :

 

a) doplnění komise posuzovatelů, místo distanovaného Ing. Sadila, tajnou volbou zvoleného Ing. Václava Kasala,

 

b) zajistit obnovu a znovu zavedení svazových uznání a vyznamenání,

 

c) změnu proplácení odměn posuzovatelů a náhrad cestovného na akce pořádané ČMS CHPH za účelem zvýšení celkové úrovně práce posuzovatelů,

 

d) aby školení posuzovatelů byla pořádána pravidelně v 1. polovině měsíce října a to s pátečním ubytováním a sobotním jednání,

 

e) nominaci 10 posuzovatelů na CV Klatovy 2006 a to : př. Ing. Hrubý, Supek, Ducháček, Vaňhara, Pavlíček, Sedlák, Prchal, Kasal, Ing. Herc, Veselý. Náhradníci Opatrný a Novák,

 

f)  zkušební komisi pro zkoušky čekatelů ve složení : pp. T. Březa, Ing. Kasal, JUDr. Opatrrný a Ing. Horák.

 

3. Zasedání posuzovatelů ČMS ukládá :

 

a) vedoucím posuzovatelských pásem pravidelně zvát čekatele na akce posuzovatelů a v průběhu čekatelské doby se aktivně podílet na jejich přípravě,

 

b) komisi posuzovatelů zajistit publikaci „Posuzovatelské minimum“  Ing. Jaroslava Pechy, formou samostatného výtisku Informačního zpravodaje, případně vydáváním na pokračování,

 

c) projednat a zajistit na prezidiu, aby byly publikovány příspěvky posuzovatelů a zavedena samostatná rubrika na internetových stránkách Svazu,

 

d) komisi posuzovatelů, aby zajistila vydání aktuálního znění standardu v IZ,

 

e) vypracovat podrobný finanční, roční, rozpočet své činnosti a tuto objektivní částku požadovat na prezidiu ČMS.

 

f) projednat na Prezidiu ČMS odsouhlasení a jmenování zástupce v posuzovatelské komisi při FCI Ing. Václava Kasala, který souhlasí s výkonem této prestižní funkce a má veškeré před poklady zodpovědně, důstojně a odborně zastupovat Českou republiku,

 

g) předsedovi komise posuzovatelů T. Březovi, aby veškeré záležitosti a návrhy vycházející z našich jednání a činnosti projednával a předkládal k odsouhlasení Prezidiu ČMS.

 

 

V Písku dne 21. listopadu 2005

Zapsal JUDr. P. Opatrný

 

                                                                                                      Tomáš  B ř e z a  v.r.

                                                                                            předseda komise posuzovatelů