Českomoravský svaz

chovatelů poštovních holubů

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze zasedání komise posuzovatelů, školení posuzovatelů a zkoušek čekatelů  konané dne 6.-7.10.2006 v lázních Skalka - Prostějov.

 

Program :  1. Zahájení

                 2. Volba návrhové a volební komise

                 3. Kontrola usnesení z poslední schůze posuzovatelského sboru

                 4. Vyhodnocení posuzování celostátní výstavy 2006

                 5. Volby - doplnění členů komise a volba předsedy

                 6. Organizační záležitosti

                 7. Příprava CV 2007, stanovení posuzovatelů a zapisovatelů

                 8. Různé

                     sobota :

                 9. Zkoušky čekatelů

               10. Závěr

 

Přítomni dle posuzovatelských pásem :

Pásmo východní Čechy + Polabí : L. Veselý , B. Sedlák, S. Trinkl - Pardubice,  J. Janeček - M. Syrovátko - Trutnov, Ing. S. Sadil, L. Lekš - Hradec Králové,

Pásmo střední Čechy :  Jan Jonáš - Praha, J. Vacek, O. Fiala - Karlovy Vary, V. Slavík, Ing. Konopčík - Lidice

Pásmo jižní a západní Čechy : Ing. V. Kasal - České Budějovice, JUDr. P. Opatrný - Prácheň, V. Novák a F. Prchal - Plzeň

Pásmo Morava - jih :  M. Pospíšil - Brno, J. Pavlíček - Vysočina,  J. Jagoš , J. Ducháček - Hodonín

Pásmo Morava - střed : F. Vojtěšek, Ing. L. Vojtěšek,  J. Kadlček - Uherské Hradiště, Ing. Z. Horák - Haná, Ing. R. Hrubý - Olomouc, R. Boksan - Uničov, R. Hrubý - Haná - Olomouc, R. Boksan - Uničov, Ing. J. Výtisk - Hlučín

Pásmo Morava - sever : Ing. J. Výtisk - Opava, J. Konopka - Karviná, A. Kavan, M. Bittner - Beskyd

 

Čekatelé : D. Hrbáč - Opava, I. Marcalík - Karviná-Ostrava, J. Pěrka - Uherské Hradiště, L. Knytl - Pardubice, M. Pospíšil - Brno, B. Tajč - Lidice.

Prezidium ČMS : Ing. J. Novotný, p. A. Polívka.

 

Omluveni : B. Vaňhara - Opava, P. Hadrava, Ing. F. Herc - Praha, J. Toušek - Louny, V. Novotný - Polabí.                   

 

1.  Zasedání a školení posuzovatelů, po jejich přivítání, provedl P. Opatrný a následně předal slovo V. Novákovi, který byl výborem pověřen řízením schůze.

2.  Volba volební a návrhové komise.

     V. Novák po přivítání přítomných a uctění památky našich zesnulých kolegů seznámil přítomné s programem jednání.  Po schálení programu byla z pléna navržena a zvolena návrhová komise ve složení Ing. Výtisk, Ing. Hruby, P. Opatrný.

 

3.  Kontrolu zápisu z posledního jednání provedl P. Opatrný. Úkoly byly splněny pouze oblast Znojmo nedodala seznam posuzovatelů. Nesplněn zůstal úkol projednat na prezidiu možnost vytvoření svazových vyznamenání či jiného způsobu oceňování zasloužilých chovatelů.

    

4.  Vyhodnocení CV Klatovy 2006.

     Vyhodnocení organizační stránky provedl Ing. Kasal. Konkrétní vyhodnocení jednotlivých posuzovatelů provedl P. Opatrný. Souběžně s vyhodnocením byla diskutována otázka současného pohledu na standard, kategorizaci posuzovatelů, posuzování všech kategorií vystavovaných holubů, poukázání na způsob, který se používá v Německu(jeden posuzovatel jednu kategorii a nejlepších pět pak celá komise).

 

5. Volby a doplnění členů posuzovatelské komise.

    V současné době zůstali z výboru pouze tří členové, všichni z českého sdružení. Předseda T. Březa tragicky zahynul, p. Supek, vážně, dlouhodobě nemocen, nebude se moci zúčastňovat další činnosti. Na základě těchto skutečností bylo z pléna rozhodnuto, přestože je stanoven pětičlenný výbor, doplnit do výboru tři členy z moravských sdružení. Z pléna byli navrženi a ve veřejné volbě zvolení Ing. Rudolf Hrubý - Olomouc, Jan Pavlíček - Vysočina a Ing. Jaromír Výtisk - Opava. Tento výbor bude ryze pracovní. Dále bylo rozhodnuto ze členů výboru zvolit tajnou volbou předsedu. Ing. V. Kasal se vzdal kandidatury. V následujících volbách  ( V. Novák - 12 hlasů, P. Opatrný - 17 hlasů, J. Pavlíček - 3 hlasy) byl za předsedu zvolen JUDr. Pavel Opatrný. V souvislosti s těmito změnami byl za vedoucího pásma Morava střed  ( za T. Březu), ustanoven J. Pavlíček - Vysočina, v pásmu Morava sever ( za Ing. Výtiska ) byl za vedoucího ustanoven Josef Konopka - Karviná-Ostrava.

 

6.  Organizační záležitosti.

     Ing. Kasal navrhuje kategorizaci posuzovatelů (návrh z roku 88/9 - CV Prostějov) I. kategorie zasloužilí posuzovatelé, II. kategorie - dlouhodobě posuzující CV, III. kategorie - noví + spokojení s nižší úrovní výstav. Dále informace o zítřejších zkouškách čekatelů, doplnění pásem a seznamů posuzovatelů, financování posuzovatelské činnosti, ptačí chřipka, propagace chovu poštovních holubů.      

 

7. p. Vl. Novák seznámil přítomné s propozicemi CV Hluk 2007. Zdůraznil „olympijský rok“ nutnost odpovědně přistupovat k posuzování CV. Na návrhy z pléna byli následně schváleni posuzovatelé : pp. Bittner - Beskyd, Ducháček - Hodonín, Hanuš - Brno, Ing. Kasal - Č.B. , Kavan - Beskyd, Novák - Plzeň, Sedlák - Pardubice, Syrovátko - Trutnov, Vacek - Karlovy Vary, Ing. Vojtěšek - U.H. Tento návrh bude předložen prezidiu ke schválení.

 

8. Různé :

- Ing. Novotný - poděkoval za přivítání, popřál novým členům hodně úspěchů, , zhodnotil pohled na poslední olympiády, cesta Evropy jde trrochu jinak, zejména styk se zahraničím, hlavní je aktivita, poslední roky kontakty nebyly, nešlo porovnávat, chybí spolupráce s okolím,- komise FCI standard, účast, zda ano, je chyba se nezúčastňovat, je nutné seznámit se se špičkami v Evropě.

-  p. Polívka - prezidium nebude zasahovat do práce posuzovatelské komise, prezidium očekává, že se komise bude scházet dvakrát do roka, tak pracuje i výcviková komise, otázka testů posuzovatelům ( znalost závodního řádu ), CV pohled na výkonné holuby - v pátek večer bude na CV prostor k prohlídce a porovnání, posuzování CV bude zcela na posuzovatelské komisi. V závěru popřál mnoho úspěchů a kvalitní spolupráci.

-  Ing. Sadil - nezbavovat se možností posuzování olympiád - včas delegovat čs. posuzovatele.

Předseda návrhové komise seznámil přítomné s návrhem usnesení, které bylo následně všemi přítomnými schváleno.

sobota - 08.00 hodin čekatelské zkoušky:

 

Ke zkouškám se z 13 čekatelů dostavilo 6 čekatelů, kteří měli doporučení svých garantů a více než tříletou čekatelskou dobu, kdy se aktivně zúčastňovali posuzování výstav ve svých oblastech.

Čekatelé absolvovali zkoušky písemné (anatomie, genetika) , ústní a praktická. Zkušební komisi předsedal Ing. Václav Kasal, členové komise Ing. Z. Horák, P. Opatrný, admin. práce V. Novák a u praktického posuzování p. F. Vojtěšek a Ing. Horák.

 

V ý s l e d k y  zkoušek :

Břetislav Tajč - OS Lidice, bytem Velvary, Tyršova 547 - prospěl (dobře)

Lubomír Knitl - OS Pardubice, bytem Slatina 88 - prospěl (chvalitebně)

Jaroslav Pěrka - OS Uherské Hradiště, bytem Dolní Němčí 574 - prospěl (chvalitebně)

Miroslav Pospíšil -OS Brno, bytem Brno, Na pískové cestě 63 - prospěl (dobře)

Daniel Hrbáč - OS Opava, bytem Krásné Pole, Družstevní 116 - prospěl (chvalitebně)

Ivo Marcalík - OS Karviná, bytem Bohumín, Fibichova 897 - prospěl ( dobře).

 

Závěr : Organizační zajištění výborné (poděkování Ing. Horák), odpovědný přístup čekatelů.

Úkol : Zajištění jednotné metodiky přípravy a výuky dalších čekatelů zajistí komise posuzovatelů - garantem Ing. V. Kasal.

 

    Po skončení zkoušek se předsedající V. Novák rozloučil s přítomnými poděkoval všem přítomným  za účast. P. Opatrný apeluje na členy výboru a vedoucí pásem k aktivní práci, podávání návrhů a podnětů k další činnosti. Výbor posuzovatelů se sejde na jaře 2007, pravděpodobně na Hluboké /Vlt. Termín a místo bude upřesněno.             

 

U s n e s e n í

ze zasedání a školení posuzovatelů ČMS CHPH konané dne 6. a 7.10.2006 ve Skalce

u Prostějova.

 

1. Zasedání posuzovatelů ČMS bere na vědomí :

    a)  Usnesení ze školení posuzovatelů z 17.11.2005. Úkoly byly splněny.

    b) Zprávu o průběhu a hodnocení výsledků posuzování CV Klatovy 2006.

    c) propozice CV Hluk 2007. Dle bodu č. 8 těchto propozic se doporučuje 10 posuzovatelů (5H a 5He) čímž bude zajištěno ustanovení propozic o neposuzování  vlastních holubů.

 

2. Zasedání posuzovatelů ČMS schvaluje :

    a) doplnění komise posuzovatelů Ing. Jaromíra Výtiska OS Opava, , Ing. Rudolfa Hrubého - OS Olomouc a Jana Pavlíčka - OS Vysočina,

    b) zvolení JUDr. P. Opatrného - OS Prácheň předsedou komise posuzovatelů,

    c) výbor posuzovatelské komise se bude scházet dvakrát ročně,

    d)  nominaci 10 posuzovatelů na CV Klatovy 2006 a to : pp. Bittner - Beskyd,  Ducháček - Hodonín, Hanuš - Brno, Ing. Kasal - České Budějovice, Kavan - Beskyd,  Novák - Plzeň, Sedlák - Pardubice, Syrovátko -  Trutnov, Vacek - Karlovy Vary, Ing. Vojtěšek - Uherské Hradiště. Náhradník p. Kadlček - Uherské Hradiště.

     e) provedené zkoušky čekatelů a jejich následné převedení mezi posuzovatele (vystavení a zaslání nových průkazů).

 

3. Zasedání posuzovatelů ČMS ukládá :

    a) posuzovatelské komisi zajistit projednání úhrady nákladů na školení posuzovatelů pro všechny zúčastněné ( 1x ročně),

    b) zajistit posuzovatelské komise před zahájením posuzování CV sjednocení posuzovatelů na několika zkušebních holubech,

    c) komisi posuzovatelů zúčastňovat se zasedání posuzovatelské komise při FCI, možnost účasti na olympiádě Ostende - Ing. Kasal se spojí s p. Kondrysem a projedná možnost společné cesty na zasedání. Výhledově vytipovat jazykově schopného posuzovatele na nového zástupce do FCI.

 

V Písku dne 16. října 2006

Zapsal JUDr. P. Opatrný