Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů –

 

Z á p i s se schůze a školení posuzovatelů – Dolní Němčí 14.-15. října 2011

 

Přítomni : Antonín Kavan, Pavel Pocedič, Ing. Jan Konopčík, Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, Ing.                          František Herc, Miroslav Medal, Ing. Stanislav Sadil, Luboš Veselý, Josef Foret, Ing. Ladislav Vojtěšek, František Ištvánek, Ing. Rudolf Hrubý, Miroslav Šimek, Karel Šulák, Vladimír Ševela, Josef Gajdoš, Josef Konopka, Břetislav Vaňhara, Jaroslav Pěrka, Jaroslav Kadlček, Ing. Zdeněk Horák, Vladislav Novák, Ing. Václav Kasal, dr. Zdeněk Uherek, dr. Pavel Opatrný .

 

Hosté : Ing. Jaroslav Novotný, prezident ČMS, Ing. Peter Chytil – zástupce posuzovatelského sboru SR.

 

Omluveni: Jan Janeček, Oldřich Pecha, Josef Vacek, Ing. Josef Vacek, Jan Jonáš Mgr. Jiří Albrecht, Stanislav Trinkl, Ludvík Lekeš a pan Florián.

 

Program : 1) Přivítání přítomných, zahájení, seznámení s programem

                   2) Spolupráce se sborem posuzovatelů SR a využití zkušeností a poznatků z vrcholových

                        světových akcí.

                    3) Kontrola zápisů z předchozích schůzí a vyhodnocení posuzování Hluk 2011 

                    4) Praktické posuzování , rozbor, vyhodnocení   

                    5) Výběr posuzovatelů pro CV 2012 a posuzovatele na Evropský pohár.

                    6) Zkoušky adeptů – praktické, teorie

                    7) Diskuze, různé, závěr.

Jednání schůze bylo rozvrženo do dvou dnů a většina projednávaných otázek se projednávala po dobu celého školení.

 

1.       Přivítání, seznámení s programem, schválení dvoudenního rozvrhu provedli, za organizátory školení dr. Uherek, za posuzovatele dr. Opatrný.

2.       Vystoupení hostů :

Ing. Novotný – aktuální problematika tj. zasedání FCI, spolupráce se SR, nadcházející výstavy, olympiáda, Evropský pohár, stav posuzovatelského sboru, potvrzení jeho kladného přístupu k rozšiřování členské základny, rozšíření působnosti o odbornost klasických standardářů, což vyžaduje podporu všech funkcionářů. Toto vše zvýší ekonomiku nejen výstavnictví, ale celé naší činnosti.  Dále vysvětlil problematiku kroužků pro PH.

Ing. Chytil – pro školení byla prezidiem dohodnuta účast zástupců sboru posuzovatelů SR, konkrétné dr. Dudzik, dr. Šiška a Ing. Chytil. Cílem jednání rozšířit spolupráci se SR ve všech směrech. V současné době je SR na daleko vyšší chovatelské úrovni ( viz olympiády, středoevropské výstavy), včetně zastoupení standardní komisi FCI.

Vzhledem  k nutnému zasedání prezidia SR a předolympijského výboru se školení zúčastnil pouze Ing. Chytil, který nás jako přední slovenský posuzovatel seznámil se svými hodnoceními posuzování olympiád a mezinárodních výstav, kterých se zúčastňuje nejen jako vystavovatel, ale také posuzovatel.

Během svého vystoupení rovněž zodpověděl řadu konkrétních dotazů.

Při praktickém posuzování, kdy sám posoudil část holubů, pak společně rozebral svůj názor na jednotlivé partie holubů, názory posuzovatelů z jiných států a své výsledky posouzení konfrontoval s posouzením našich posuzovatelů.

 

3.       Kontrolou předchozích zápisů bylo konstatováno splnění úkolů. K dotažení zůstává problematika vystavování standardních holubů bez limitu. Zde byl dán úkol navrhnout podmínky a výběr holubů pro výběr do kolekce na CV.

Návrh podmínek písemně zpracoval a ústně obhájil Karel Šulák. Písemné zpracování zašle Ing. Novotnému k zařazení do zpravodaje a bude projednáno na zasedání prezidia dne 18. října.

Rozbor posuzování z minulé CV. Nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky v bodovém ohodnocení. Pokud v několika málo případech jednotlivec vybočí z průměru je jeho hodnocení škrtáno a v podstatně nemůže průměrnou hodnotu výrazně ovlivnit.

Kritizována byla účast posuzovatelů jako zapisovatelů., kdy v těchto dvojicích mohlo docházet k ovlivnění daného ohodnocení. Z tohoto důvodu již zapisovatelé nebudou, posuzovatelé dostanou přiměřený čas na posouzení a své bodování si budou zapisovat sami.

Rovněž při výběru vítězné kolekce budou přítomni pouze zástupci z řad posuzovatelů a jeden zástupce Českého a Moravského Svazu.

V prostoru posuzování se nebudou pohybovat žádné další osoby.

 

4.       Praktického posuzování se zúčastnili všichni přítomní , rozdělení do tří skupin. Výsledky bodování po jednotlivých partiích byly pak konfrontovány všemi posuzovateli. Byl prováděn podrobný rozbor bodování jednotlivých partií.

 

5.       Před samotným výběrem posuzovatelů bylo provedeno sjednocení názorů na výběr.  Bylo dohodnuto, že posuzovat budou vždy nejlepší z poslední CV a postupně budou zapojováni další posuzovatelé. Pro větší možnost využití více posuzovatelů by mělo sloužit i bodováno kolekce standard bez limitu.

Výběr posuzovatelů : Ladislav Novák, Luboš Veselý, Břetislav Vaňhara, dr. Zdeněk Uherek a Ing. Jan Konopčík. Náhradníkem se určil Ing. Václav Kasal.

Posuzovatelem pro Evropský pohár byl navržen dr. Zdeněk Uherek.

 

6.       Zkoušky adeptů na posuzovatele. Zkoušek se zúčastnili tří adepti pp. Šulák, Foret a Pocedič. Nedostavil se pan Moravec. Vyhodnocení za zkušební komisi provedl v praktické části Vl. Novák a v teoretické Ing. Kasal.

Nejlépe uspěl Karel Šulák z OS Hodonín, druhý v pořadí Josef Foret OS Trutnov a na třetí pozici pan Pavel Pocedič OS Beskyd. Všichni uspěli.

 

7.       Ostatní:

-       nejvíce diskutovaná otázka výstav standardů bez limitu. U všech posuzovatelů má velkou podporu jak z hlediska ekonomického tak i ve vztahu k členské základně. Dle zjištění v současné době je okolo 50 chovatelů organizováno u drobnochovu, aby mohli své holuby vystavovat. Tito už dokonce používají i jejich kroužky. Proto je nutné, pokud k vystavování této kolekce dojde, tolerovat oboje kroužky do roku 2013, pak už pouze kroužky PH. Tuto kolekci by vždy posuzovali tří samostatní posuzovatelé, ne ti kteří budou posuzovat holuby s limity.

-       Další podstatná záležitost. Ing. Kasal připomněl, že v příštím roce bude 90. Výročí založení našeho Svazu. Za léta své chovatelské činnosti soustředit obrovské množství historických dokumentů o vzniku a další činnosti Svazu, funkcionářích apod. Bylo by špatné, aby po čase tyto doklady naší chovatelské historie někdo zlikvidoval a proto navrhuje s podporou posuzovatelského sboru, prezidiu vydat publikaci pro členy svazu. Vzhledem k náročnosti jejího zpracování na její vyhotovení stanovit finanční odměnu.

-       Na žádost členů posuzovatelského sboru bylo projednáno zrušení členství ve výboru posuzovatelské komise Ing. Josefu Vackovi z důvodu jeho pasivity a dvouletého nezúčastňování se CV a školení. Návrh byl přijat (4 posuzovatelé se zdrželi hlasování). Nově byl za moravskou část navržen a schválen za člena výboru, jeho bývalý aktivní člen, Ing. Rudolf Hrubý.

-       Posuzovatelé apelují na funkcionáře všech úrovní, aby nepodceňovali problematiku výstavnictví a umožňovali posuzování oblastních výstav a vystavování kolekcí standardních PH bez limitu. Posuzovatelé nemají přehnané nároky na odměny, pouze úhradu nutných nákladů (cestovné).

-       V závěru byly předány nové posuzovatelské průkazy.

 

Před ukončením tohoto podzimního zasedání řada posuzovatelů ( pp. Výtisk, Herc, Ištvánek, Konopka, Medal, Šulák, Veselý a další) velice kladně hodnotili především organizační zajištění dr. Uherkem a rodinou Kadlčkovou. Doporučují jejich odměnění za vynaloženou práci. Dále velice kladně hodnotili pracovní ráz zasedání. Z jejich příspěvků vyplynul úkol pro vedoucí posuzovatelských pásem za současných 67 posuzovatelů vybrat aktivní posuzovatele, kteří posuzují a zúčastňují se školení (ti budou zařazeni do kategorie A a ti pasivní do kategorie B).

Projednat na prezidiu vystavování holubů zahraničních chovatelů, kteří závodí v českých OS.

 

Příští školení tj. v roce 2012 se uskuteční v chatovém táboře Rzi ( již se zde školení několikráte konalo ), místo je dostupnější pro řadu posuzovatelů. Garantem školení bude Ing. Stanislav Sadil.

 

Usnesení :

Schůze posuzovatelů bere na vědomí :

-      informace prezidenta Ing. Novotného

-          Informace  Ing. Petra Chytila

-          Kontrolu zápisů z předchozích jednání

 

Schůze schvaluje :

posuzovatelé pro CV 2012 Vladislav, Novák, Luboš Veselý, dr. Zdeněk Uherek, Břetislav Vańhara a Ing. Jan Konopčík, náhradník Ing. Václav Kasal

posuzovatel pro Evropský pohár dr. Zdeněk Uherek

 

Schůze ukládá :

-          projednat na zasedání prezidia vystavení kolekce Standard bez limitu již na CV 2012

-          projednat návrh podmínek pro výběr holubů do této kolekce

-          apelovat na členy prezidia o podporu výstavnictví ( od výstav OS po kolekce bez limitu)

-          Projednat vydání publikace k 90. Výročí založení Svazu a finanční odměnu zpracovateli

 

                                                                                                                               Dr. Pavel Opatrný