Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

- komise posuzovatelů -

 

Z á p i s

ze zasedání komise posuzovatelů, školení posuzovatelů a zkoušek čekatelů  konané dne 13.10.2007 v Praze - Hájku.

 

Program :  1. Zahájení , volba návrhové komise

                 2. Kontrola usnesení z poslední schůze posuzovatelského sboru

                 3. Vyhodnocení posuzování celostátní výstavy 2007

                 5. Příprava CV 2008, stanovení posuzovatelů

                 6. Různé

                 7. Závěr

                

Přítomni dle posuzovatelských pásem :

Pásmo východní Čechy + Polabí :

L. Veselý , B. Sedlák, S. Trinkl - Pardubice,  J. Janeček - M. Syrovátko, J. Foret - Trutnov, Ing. S. Sadil, Ing. L. Lekeš -  Hradec Králové,

Pásmo střední Čechy :

Jan Jonáš - Praha, J. Vacek, O. Fiala - Karlovy Vary, Ing. F. Herc, V. Řehák - Praha

Pásmo jižní a západní Čechy :

O. Pecha - Tábor, JUDr. P. Opatrný - Prácheň, V. Novák,  F. Prchal, J. Herzig - Plzeň

Pásmo Morava - jih :  M. Pospíšil - Brno, J. Pavlíček - Vysočina, 

                                   

Omluveni :

Posuzovatelé pásma Morava - sever, Ing. Kasal, Václav Novotný - Lidice -, OS Hodonín

 

1.      Zasedání posuzovatelů, po jejich přivítání, provedl V. Novák, který dále řídil celé jednání .

Volba  návrhové komise - jednohlasně pp. Ing. Herc, Prchal a Sedlák

 

2.      Kontrolu zápisu z posledního jednání provedl P. Opatrný. Úkoly byly splněny, pouze plánované zasedání výboru 2 x ročně se z ekonomických důvodů nekonalo, styk členů výboru je realizován poštou, telefonicky, e-mailem.

 

3.      Vyhodnocení CV Hluk  2007.

Vyhodnocení posuzování provedl P. Opatrný. Bylo konstatováno, že pouze v jednom případě došlo k rozdílu v bodování o 1,25 bodu což v celkovém hodnocení neovlivnilo celkové pořadí holuba. Upozornil na současnou praxi, dva nejlepší posuzovatelé se navrhují i na další výstavu. Konkrétně se jedná o pp. Nováka a Sedláka.

 

4.      Posuzování celostátních výstav.

Předseda informoval o jednání s tajemníkem Svazu p. Polívkou. Jednání se muselo uskutečnit ještě před konáním školení neboť školení se konalo ve stejný den jako zasedání prezidia, které již musí schválit návrhy posuzovatelů a způsob posuzování. Prezidiu se předloží návrh, že posuzování bude probíhat stejným způsobem t.j. 5 H  + 5 HE a navíc budou určení dva ze zkušených posuzovatelů tzv. typaři, kteří vizuálně prohlédnou ostatní vystavované holuby a vybraní holubi, pokud nebudou již oceněni v jiných kategoriích, budou dodatečně obodováni tak, že do pořadí ve standardu bude moci být vybrán holub i z jiné kategorie (musí splňovat podmínky).

 

5.      Příprava CV 2008, stanovení posuzovatelů a typařů.

V úvodu p. Vl. Novák seznámil s propozicemi CV, upozornil na dodržování kriterií propozic. Nejprve byly vybráni z řad zkušených posuzovatelé- typaři p. František Prchal - OS Plzeň a p. Jan Ducháček . OS Hodonín. Dále byli navrženi jako posuzovatelé, z řad přítomných na školení pánové : Novák - Plzeň a Sedlák - Pardubice jako nejlepší z poslední výstavy a dále pp. Oldřich Pecha - Tábor, Stanislav Trinkl - Pardubice, Ing. František Herc - Praha, Jan Pavlíček - Vysočina, Ing. Ludvík Lukeš - Hradec Králové, Jan Jonáš - Peruť, Josef Herzig - Plzeň  a Josef Vacek - Karlovy Vary.

 

6.      Různé .

        naše účast ve standardní komisi při FCI

        vzhledem k minimální účasti moravských posuzovatelů bylo diskutováno o místě konání školeních z hlediska dostupnosti co nevyššího počtu posuzovatelů. Bylo doporučeno školení pořádat dvoudenní 1x ročně (toto školení by mělo být svátkem posuzovatelů), místo zajistit za pomoci jihlavských chovatelů v Jihlavě kde také zasedá prezidium.

        nově přihlášený čekatel na posuzovatele p. Milan Moravec uvedl, že je chovatelem veliké škály zvířectva a v obci Lhota pod Libčany (cca 10 km od Hradce Králové), vlastní velkou usedlost, kde je možnost ubytování cca 30 lůžek, občerstvení, stravy, jednací sál, výstavní sál, kde by byl ochoten školení pořádat

        požadavek zveřejňování jmen posuzovatelů v katalogu CV

        doplnění seznamu posuzovatelů

        zajištění posuzovatelských bloků

        informace o konání zemských výstav, dražbě u Ing. Kasala a pokračování setkání přátel - Timofij Malšice

        pořádání středoevropské výstavy poštovních holubů v Nitře.

 

Usnesení ze zasedání posuzovatelů ČMS CHPH konaného dne 13. října 2007

 

Zasedání posuzovatelů bere na vědomí :

        kontrolu usnesení z posledního školení v e dnech 6.-7010.2007 - úkoly průběžně plněny.

        zprávu o vyhodnocení posuzování CV 2007 v Hluku 2007

        propozice CV Hluk 2008 - jejich závaznost

Zasedání navrhuje :

        posuzovatele na CV Hluk 2008 následující posuzovatele pp. Oldřich Pecha - OS Tábor, Jan Jonáš - OS Peruť, Ing. F. Herc - OS Praha, Vl. Novák a Josef Herzig - OS Plzeň, B. Sedlák a St. Trinkl - OS Pardubice, Jan Pavlíček - OS Vysočina, Josef Vacek - OS Karlovy Vary a Ing. Ludvík Lekeš - Hradec Králové.

        posuzovatelé -  typaři pp. František Prchal OS  Plzeň a Jan Ducháček - OS Hodonín

        případní náhradníci budou z oblasti pořádající CV.

Zasedání ukládá :

        před posuzováním CV Hluk 2008 provést proškolení a sjednocení posuzovatelů a posuzování

        posuzovatelské komisi projednat náhrady  pro všechny zúčastněné školení

        zajistit seznam posuzovatelů v katalogu CV Hluk 2008 a jejich očíslování (pořadová čísla pod kterými budou bodovat)

        p. Lubošovi Veselému zajistit posuzovatelské bloky

        předsedům všech pásem doplnit seznamy posuzovatelů a seznam zaslat k rukám předsedy.

 

 

 

V Písku dne 30. října 2007

 

                                                                                             zapsal : P. Opatrný

  

V příloze zasílám popis standardu, který jsem dostal od slovenského předsedy d. Dudzika.

 

Nezapomeňte volat a psát připomínky, návrhy, požadavky  atd.

 

Vše nejlepší do Nového roku !!!