Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  

- komise posuzovatelů -

Z á p i s

ze zasedání komise posuzovatelů konaného dne 18. října 2008 v Humpolci

 

Program :  1. Zahájení , volba návrhové komise

                 2. Kontrola usnesení z poslední schůze posuzovatelského sboru

                 3. Vyhodnocení posuzování celostátní výstavy 2008

                 4. Koncepce celkové posuzovatelské činnosti - současné názory na výklad standardu

                 5. Příprava a propozice CV 2009, stanovení posuzovatelů

                 6. Různé

                 7. Závěr

               

Přítomni OS:

OS Pardubice -pp. L. Veselý , B. Sedlák, S. Sadil,  OS Uherské Hradiště J. JKadlček ,OS Peruť

Jan Jonáš, OS Karlovy Vary J. Vacek st, J. Vacek ml. (adept), OS Praha Ing. F. Herc, OS Plzeň

M. Brabec, F. Prchal, J. Herzig, OS Tábor O, Pecha, OS České Budějovice Ing. V. Kasal,  OS Vysočina J. Pavlíček, A. Krška, OS Hodonín J. Jagoš, J. Ducháček, OS Olomouc Ing. R. Hrubý, OS Uničov R. Boksan, OS Prácheň P. Opatrný.  

 

Omluveni : Posuzovatelé pásma Morava - sever, OS Uherské Hradiště, pp- Syrovátko, Janeček OS Trutnov, V. Novák Plzeň.

 

1.  Zasedání posuzovatelů, po jejich přivítání, dále řídil P. Opatrný.

     Volba  návrhové komise - jednohlasně pp. Ing. Herc ,Ing. Hrubý, J. Pavlíček..

 

2.  Kontrolu zápisu z posledního jednání provedl P. Opatrný. Úkoly byly splněny pouze plánované zasedání výboru 2 x ročně se z ekonomických důvodů nekonalo, styk členů výboru je realizován poštou, telefonicky, E-mailem.

    

3.  Vyhodnocení CV Hluk  2007.

     Vyhodnocení posuzování provedl P. Opatrný. Bylo konstatováno, že bodové rozdíly byly v přijatelném rozmezí i když někteří posuzovatelé neurčili vítěze svého bodování a bodovací tabulku použili pouze v omezeném rozsahu (O,5 bodu). Problém časové omezení pro posuzování.

 

4.  Koncepce celkové posuzovatelské činnosti - současné názory na standard.

     Poměrně rozsáhlá diskuse, které se zúčastnili všichni přítomní. Během této diskuse byla dána k dispozici analýza posuzování středoevropské výstavy v Nitře kde docházelo k obrovským rozdílům v bodování.

 

Závěr - Znění a výklad standardu schváleného kongresem FCI 25. ledna 1985 je pro nás závazný a jsme přesvědčeni, že jej i správně používáme včetně bodovací tabulky. Někteří zahraniční posuzovatelé nás kritizují za vysoké bodování, ale dle platného standardu je průměrný holub 92,50 bodu a posuzovatel nesmí hledat pouze chyby, ale naopak to co je na posuzovaném holubu kvalitní. Posuzovatelé, kteří se zúčastňují mezinárodních výstav se již často setkali s nesprávným výkladem a posuzováním zahraničních posuzovatelů, který je mnohdy zřejmě zaviněn i nesprávným stanoviskem ( podceňováním ) kategorie standard. Toto je ale i problémem řady našich chovatelů, kteří tuto kategorii neuznávají a stále kritizují. Standard je olympijská kategorie na stejné úrovni jako jsou kategorie sportovní a my musíme podporovat vše co zvyšuje atraktivnost našeho chovatelství pro co nejširší okruh chovatelů.

     Někteří chovatelé ani možná neznají výklad podle jakých kritérií se poštovní holubi posuzují a proto posuzovatelé žádají vedení ČMS o zveřejnění znění standardu ve svazovém zpravodaji.

     K neúspěchům našich standardních holubů na mezinárodní úrovni bylo shodně konstatováno, že odchodem standardářských veličin (př. pp. Kopálek, Rudol apod.) již na našich výstavách se špičkový standard téměř neobjevuje. Zcela jistě na tuto skutečnost má vliv i nárůst zvýšení limitů, kdy v minulosti stačilo pro účast podstatně méně vítězných kilometrů. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že holubi standardně podprůměrní se již téměř nevyskytují. Vzhledem ke kritickým hodnocením práce posuzovatelů tito žádají tajemníka Svazu p. A. Polívku o krátkou návštěvu před či po posouzení CV v Lysé n/L.

 

5.  Příprava a propozice CV 2009, stanovení posuzovatelů.

     V úvodu Ing. Kasal  seznámil s programem a propozicemi CV, včetně změn pro posuzování.

      Pro posuzování CV 2009 v Lysé nad Labem byli doporučeni posuzovatelé :

      Oldřich Pecha - OS Tábor

      Bohumil Sedlák OS Pardubice

      Jan Ducháček  - OS Hodonín

      Jaroslav Kadlček - OS Uherské Hradiště

      Jan Jonáš - OS Peruť

      náhradník - Josef Vacek OS Karlovy Vary.          

       S organizátorem CV Ing. Kasalem bylo dohodnuto do funkce zapisovatelů využít především posuzovatelské adepty (J. Vacek ml. OS KV, Foret Trutnov, Moravec HK., Hurek UH).

 

6.  Různé .

- projednat na vedení ČMS možnost vystavování tzv. polovičních limitů. Bude projednáno na jarním zasedání prezidia,

- upřesnit volný vstup + zdarma katalogy na výstavy všech stupňů pro členy posuzovatelského sboru ( Zásady, organizace a posuzování výstav poštovních holubů čl. 10),

- dopis vedoucího pásma Morava - sever p. J. Konopky :

- pro pochopení cituji z dopisu " Rozhodnutí pásma Morava sever je následující. Bylo schváleno že školení posuzovatelů bude dvoudenní a v odpovídajícím místě .kdo mění usnesení….za chvíli bysme mohli jezdit do Aše. V žádném případě se nebudeme podřizovat tomu co si usnese pár jednotlivců. Pokud bude situace i nadále taková jaká je jsme nucení uvažovat o jiných možnostech……".

- předsedové OS budou bezpodmínečně požadovat delegování posuzovatelů na výstavy OS - případné následky za nedodržování výstavního řádu čl. III, d)7,

- předsedové OS povinnost před výstavami zvát předsedu pásma na své jednání.  

K dopisu : Jednodenní školení - kdo změnil usnesení - změnil předseda p. Opatrný. Po skončení závodní činnosti (závody holoubat) nebyly dlouho známy termíny dalších akcí, aby s předstihem mohl být vyhlášen termín školení a to nejpodstatnější, školení tak, aby bylo kvalitní je nutno připravovat ve více lidech, tzn., že se budou podílet i další členové výboru a předsedové pásem. Pokud se pásmo Morava sever pro příští rok přihlásí o zajištění dvoudenního školení bude to velice záslužné. Ale - limit pro posuzovatelskou komisi je 10.000,-Kč , to je zhruba na cesťáky když budou auta plně obsazeny. To znamená, že ubytování a stravování (+ nájem za sál )je na každém jednotlivci. Předpokládá to předem závazně dokladovat účast posuzovatelů co do počtu, aby se vyplatilo akci pořádat. Dále by pořadatel se měl podílet i na programu. Zde by bylo vhodné (dle počtu účastníků) zajistit návštěvu jednoho nebo více úspěšných chovatelů z blízkého okolí,  zajistit výstavní klece, přivezení holubů pro posuzování, vhodná by byla tabule pro vyhodnocování.

     K ostatním připomínkám : Komise posuzovatelů je komisí pracovní, její činnost musí být tak jako celé chovatelství založeno na komunikaci a dohodě, v žádném případě nemá donucovací a nařizovací pravomoci. Posuzovatelé mohou doporučit, že ideální počet pro výstavy jsou tří posuzovatelé, ale pro pořadatel je prvořadá otázka ekonomiky. Některá OS jsou rády když některá ZO výstavu uspořádá a pozve si posuzovatele, kteří jsou pro ně nejlevnější vzhledem k nákladům (př. OS Prácheň pokud by chtěla tři posuzovatele jeden je v Táboře, jeden v Českých Budějovicích a další v Plzni - výtěžek z těchto výstav by rozhodně nezaplatil ani cestovní náklady. V každé oblasti je jiná situace a vše je nutno řešit individuálně dohodou ku prospěchu věci.

     Co se týče odpovídajícího místa - k Humpolci jsem přistoupil proto, že se zde konají i jednání prezidia ( schází se zde z Čech i Moravy), neplatí se nájem  a skutečně si myslím, že je to zhruba ve středu. Chápu, že školení ve Skalce je pro sever Moravy přijatelnější, ale zase posuzovatelé ze západních Čech př. Vacek Karlovy Vary, který se zúčastňuje pravidelně, najede na jednu cestu přes 500 km. Ale pokud bude zajištěn kvalitní program věřím, že i Západočeši na školení přijedou i když to budou mít vzdálenější.

 

Závěrem k různému :

Je na samotné posuzovatelské komisi a jednotlivých posuzovatelích jakou pozici jak v ČMS tak v jednotlivých regionech zaujímají. Čl. 3 Zásad pro posuzovatele : Posuzovatel nejen svými odbornými znalostmi, ale i společenským vystupováním dává příklad ostatním chovatelům. Musí být aktivním chovatelem…zúčastňovat se…

     V průběhu školení Ing. Kasal několikráte zdůraznil nutnost publikovat (to jsou ty odborné znalosti), vysvětlovat, přesvědčovat, zdůvodňovat. Obávám se, že samotné posuzovatelské zkoušky  bez toho, aby jejich nositel byl úspěšným chovatelem příliš k popularitě standardu nepřispějí.

     Dnes kdy jsou na internetu dostupné závodní výsledky zřejmě těžko posuzovatel, který je podprůměrným chovatelem ve své oblasti může pozitivně působit na své okolí. Na druhé straně ti úspěšní chovatelé - posuzovatelé by měli více prodávat své výsledky tím, že budou vystavovat své úspěšné holuby i když třeba ve své oblasti nebyly ve standardu vybráni.  

 

N á v r h  usnesení :

     Posuzovatelé poštovních holubů zúčastnění na školení dne 18. října 2008 v Humpolci :

 

Berou na vědomí : - zápis ze školení 13. října 2007

Schvalují :  1) Konečný výběr kolekce, pořadí holubů, na CV v Lysé nad Labem budou provádět posuzovatelé. Nebudou rozhodovat nalétané km.

                  2) Na CV v Lysé nad Labem jsou doporučeni posuzovatelé :pp. Bohumil Sedlák - Pardubice, Jan Jonáš - Peruť, Oldřich Pecha - Tábor, Jan Ducháček - Hodonín, Jaroslav Kadlček - Uherské Hradiště. Náhradník Josef Vacek - Karlovy vary.

 

Ukládají : 1. Předsedovi komise projednat ne vedení ČMS předložit chovatelům zprávu o hospodaření ČMS

                 2. Předsedovi komise prosadit ve svazovém zpravodaji znění standardu s rozborem jednotlivých partií.

                 3. Projednat nenahraditelnost standardních holubů v kolekcích OS na celostátních výstavách. 

Poznámka k úkolu předkládat zpráva o hospodaření. Zprávy o hospodaření jsou součástí zápisů z konference a jsou podepsány všemi členy revizní komise.

Písku dne 30.10.2008

Žádám posuzovatele, především členy výboru a vedoucí pásem o zaslaní E-mail adres na

opatrny.selibov@seznam.cz.

                                                                                                                             dr. Pavel Opatrný