Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

-        komise posuzovatelů –

 

Zápis ze schůze posuzovatelů konané dne 8. 1. 2011 v Hluku při příležitosti konání CV 2011.

 

Přítomno 19 posuzovatelů a čekatelů ze všech posuzovatelských pásem.

 

Na programu bylo vyřešení aktuálních záležitostí posuzovatelského sboru.

 

1)     Stručné vyhodnocení posuzování CV 2011. Bylo konstatováno, že podrobné vyhodnocení bude provedeno na pravidelném školení v říjnu. Předběžně u vítězných holubů nedošlo k výrazným rozdílům asi u 3  holubů byl rozdíl 1 bod. Jednalo se o holuby, kteří by do popředí bodování stejně nezasáhli. Podrobný rozbor provede posuzovatel Břetilslav Vaňhara. Tento bude zveřejněn.

2)     Zajištění podzimního školení z hlediska dostupnosti pro posuzovatele ze všech pásem. Na základě sjednoceného názoru a získání předběžného souhlasu bude jednáno s tajemníkem ČMS p. Polívkou o možnosti konání v areálu Židenice a o možnosti zajištění noclehů za přijatelné ceny.

3)     Předseda seznámil přítomné s podklady pro seznam posuzovatelů. Bylo zkonstatováno, že je ještě řada posuzovatelů, kteří se o vydání nového průkazů nepřihlásili. Pokud tak neučinili bude seznam předán k uvedení na internetu. Dodatečné žádosti budou řešeny přes vedoucí pásem či členy výboru. Po předložení starého průkazu může být vydán průkaz nový.

Někteří posuzovatelé kritizovali výběr užšího kádru posuzovatelů pro CV a účast komise prezidia při výběru kolekce pro výstavy vyššího typu. Tyto otázky budou předmětem pod-zimní schůze. Je třeba si předem připravit připomínky, nejen kritiku, ale i způsob řešení.

4)     Stížnost Mgr. Jiřího Albrechta na vedoucího pásma Morava –sever pana J. Konopku. Mgr. Albrecht se z jednání omluvil (dopravní nehoda, musel odcestovat již v pátek). Celou záležitost sepsal písemně, konzultoval s předsedou. K záležitosti se vyjádřil pan Konopka a další posuzovatelé, kteří byli na jednání přítomni.

Závěr : Celý případ vznikl špatnou komunikací mezi posuzovateli. Pan Mgr. Albrecht se cca 20 let posuzovatelské činnosti nevěnoval, vznikla částečná nedůvěra k jeho posuzovatelským výsledkům vzhledem k dlouhodobé neúčasti v této činnosti, neposuzování, neúčasti na školeních. Vedoucí pásma a ostatní posuzovatelé se zavázali vytvářet Mgr. Albrechtovi takové podmínky, aby se v kolektivu cítil jako platný člen.

5)     V různém vyplynula otázka změn a úprav svazového dokumentu  „Organizace a posuzování výstav poštovních holubů“ . Konkrétní připomínky budou předloženy k projednání na podzimním školení.

Kritika vystavování bodovacích lístků bude rovněž předmětem jednání. Nejschůdnější se jeví buď zapracování do výstavních karet (nárůst práce - vypisování 5 partií od 5 posuzovatelů  pro výstavní výbor)  nebo zajistit jejich dostupnost u člena výstavního výboru tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

 

Dr. Opatrný